ORDIN nr. 4.944 din 30 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației "EDU 4 JOY" din municipiul Sibiu pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "EDU 4 JOY" din municipiul Sibiu, județul Sibiu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 23 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.468 din 9.08.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „EDU 4 JOY“ din municipiul Sibiu pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „EDU 4 JOY“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă autorizația de funcționare provizorie Asociației „EDU 4 JOY“ din municipiul Sibiu pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „EDU 4 JOY“, cu sediul în Aleea Călăreților nr. 33, municipiul Sibiu, județul Sibiu, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ PP, limba de predare „română“, program „prelungit“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare provizorie conferă Asociației „EDU 4 JOY“ din municipiul Sibiu calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ PP din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „EDU 4 JOY“, cu sediul în municipiul Sibiu, menționate la art. 1.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „EDU 4 JOY“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, are următoarele obligații:a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „EDU 4 JOY“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5Asociația „EDU 4 JOY“ din municipiul Sibiu, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „EDU 4 JOY“ din municipiul Sibiu, județul Sibiu, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 30 august 2022.Nr. 4.944.  +  ANEXĂ  +  Județul Sibiu
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Grădinița „EDU 4 JOY“5/17.06.2022Asociația „EDU 4 JOY“Municipiul Sibiu, Aleea Călăreților nr. 33, tel.: 0771231282, catalina.cosman@all4joy.roPreșcolar PPRomânăPP
  Capacitate maximă de școlarizare: 6 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 6 formațiuni de studiu/schimbul 1)
  -----