METODOLOGIE din 1 septembrie 2022de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 23 septembrie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.360 din 1 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 23 septembrie 2022.
   +  Capitolul I Informații generale privind înscrierea și valabilitatea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează procedura de înscriere și validare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, denumit în continuare RNCIS, a calificărilor, respectiv a programelor de studii care sunt sau urmează a fi acreditate/autorizate de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau altă instituție de asigurare a calității membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) în conformitate cu prevederile Recomandării Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (2017/C 189/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 189 din 15 iunie 2017.(2) RNCIS este parte componentă a Registrului Național al Calificărilor și cuprinde toate programele de studii de nivel 6 și 7, conform Cadrului Național al Calificărilor.(3) Structura și detalierea conținutului datelor din RNCIS sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.  +  Articolul 2(1) Prin înscrierea calificărilor în RNCIS acestea sunt afișate public într-un registru național unic, fiind prezentate în relația lor cu competențele aferente ocupațiilor din piața muncii.(2) Procesul de înscriere a calificărilor în RNCIS se realizează în două etape:a) validarea programului, înainte de obținerea acreditării/ autorizării provizorii;b) înscrierea calificării în RNCIS, după obținerea acreditării/autorizării provizorii din partea instituțiilor abilitate. (3) În vederea înscrierii în RNCIS este necesar ca: a) instituția inițiatoare să transmită Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) dovada acreditării/autorizării obținută de la ARACIS sau de la o altă agenție recunoscută EQAR; b) instituția inițiatoare să transmită ANC un model al suplimentului la diplomă aferent programului solicitat, în format electronic - pdf, completat cu toate informațiile conform reglementărilor în vigoare sau în format Europass, după caz.(4) După primirea documentelor corecte precizate la alin. (3) se va realiza înscrierea în RNCIS. (5) Informațiile solicitate la înscrierea programelor de studii universitare de licență sau master în RNCIS prin intermediul formularului de validare/actualizare a programului de studii, prevăzut în anexa nr. 3 la metodologie, sunt cuprinse și în suplimentul la diplomă. (6) Informațiile solicitate la înscrierea în RNCIS se actualizează ori de câte ori instituția de învățământ superior aduce modificări informațiilor existente. (7) Introducerea unor noi calificări în RNCIS se face condiționat de existența a minimum unei ocupații reprezentative în COR/ISCO-08 sau ESCO ca finalitate a acelei calificări cu competențele aferente ei. (8) Competențele specifice ocupațiilor se regăsesc și se preiau din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)/Clasificarea internațională standard a ocupațiilor (International Standard Classification of Occupations ISCO-08)/Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO).(9) Competențele sunt descrise prin rezultatele învățării dobândite în cadrul sistemului de învățământ superior.  +  Articolul 3(1) O calificare de nivel universitar se certifică printro diplomă și printr-un supliment de diplomă, ce dovedesc finalizarea cu succes a unui program de studii acreditat/autorizat provizoriu și, ca urmare, vor fi recunoscute pe piața muncii. (2) Instituțiile de învățământ superior, în vederea acreditării/autorizării provizorii, au obligația ca anterior autorizării provizorii/acreditării sau evaluării periodice a oricărui program de studiu să le valideze și să le înregistreze în RNCIS.  +  Articolul 4(1) Calificările înscrise în RNCIS au o perioadă de valabilitate de 5 ani, aceasta fiind corelată cu perioada de valabilitate a programelor de studii sau a standardelor de calificare/ocupaționale, în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Programele de studii trebuie revizuite și adaptate dezvoltărilor științifice și tehnice, precum și cerințelor mediului social-economic ori de câte ori este necesar.(3) Pentru toate documentele menționate în procesul de înscriere, solicitantul răspunde cu privire la corectitudinea, exactitatea și conformitatea documentelor transmise.  +  Capitolul II Validarea programului  +  Articolul 5(1) În vederea validării programului se transmite online un dosar de înregistrare al acestuia. (2) Conținutul dosarului prevăzut la alin. (1) este următorul: a) cerere de validare/actualizare a programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la metodologie;b) formularul de validare/actualizare a programului de studii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la metodologie;c) hotărârea senatului instituției de învățământ superior prin care se aprobă programul de studii și se solicită înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare aferent respectivei calificări;d) dovada achitării tarifului de evaluare.(3) Analiza dosarului se derulează pe parcursul a 15 zile lucrătoare, dacă nu apar alte solicitări de completare a dosarului care se vor transmite instituției inițiatoare în scris, caz în care durata de analiză se prelungește cu durata de răspuns. (4) Durata de aprobare a dosarului este de 30 de zile lucrătoare, dacă nu apar alte solicitări de completare a dosarului care se vor transmite instituției inițiatoare în scris, caz în care durata de analiză se prelungește cu durata de răspuns.(5) Aprobarea dosarului se realizează printr-un proces-verbal de validare. (6) Validarea programului presupune automat și înregistrarea acesteia în baza de date a ANC, dar fără înscriere în RNCIS. (7) Pe baza procesului-verbal de validare, ANC emite o decizie și eliberează instituției inițiatoare o adeverință de validare a programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la metodologie, necesară solicitării acreditării/autorizării programului de studii de către ARACIS sau o altă agenție recunoscută EQAR.  +  Capitolul III Tarife  +  Articolul 6(1) Tariful pentru verificarea unui dosar de solicitare în vederea validării programului de studii și înregistrării unei calificări aferente unui program de studii universitare se stabilește după cum urmează: a) valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului), pentru un program de licență; b) valoarea unui salariu minim net pe economie (conform legislației în vigoare la momentul transmiterii dosarului), pentru primul program de master dintr-un anumit domeniu, iar pentru alte programe de master din același domeniu ale aceleiași universități, tariful perceput este de 25% din valoarea salariului minim net.(2) Tariful este valabil pentru fiecare program de studiu în parte, indiferent de forma de învățământ, limba de predare sau locație. (3) Pentru orice actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS, solicitată prin cerere scrisă și documente justificative, este necesară achitarea unui tarif de actualizare egal cu valoarea a 25% din salariul minim net pe economie, calculat conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului. (4) Tariful perceput de ANC pentru consultanță sau asistență tehnică de specialitate în întocmirea dosarelor și introducerea datelor în RNCIS sau alte activități conexe acordate instituțiilor de învățământ superior/furnizorilor de formare profesională este de 250 de lei/oră (TVA inclus). Durata timpului alocat se va exprima în oră tarifată și se va stabili după caz, aprobându-se prin contractul încheiat între părți.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Structura Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)*
  Informații generaleDescrierea calificăriiOrganismul de acordare a calificăriiAsigurarea calitățiiAlte informații relevante privind calificarea
  Titlul calificăriiDomeniul educațional conform ISCED 2013 FCodul calificăriiNivel CNCNivel CECFieCunoștințePuncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățăriiOrganismul extern de asigurare a calității sau de reglementareDiplomă/certificat și suplimentul la diplomă/certificatData expirăriiInformații privind furnizorulLegătura cu diferite ocupații sau sectoare de activitate
  AptitudiniOcupații care pot fi practicate pe piața munciiCod COR/ISCO08
  Responsabilitate și autonomie
  FieCâmp ce permite introducerea unui text liber pentru a descrie ceea ce ar trebui să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să facă cursantul
  12345678910111213
  *) Structura RNCIS se completează de către ANC pe baza informațiilor din dosarul de validare a unei calificări, după ce calificarea a fost validată și după acreditarea respectivului program de către instituțiile abilitate, pe baza suplimentului la diplomă. Coloanele 1-7 se completează conform recomandărilor europene care stau la baza realizării structurii RNCIS.Pentru informarea solicitanților se detaliază în continuare conținutul datelor din tabel, astfel: 1. „Titlul calificării“ se completează cu titlul calificării. 2. „Domeniul educațional conform ISCED F 2013“ se completează cu denumirea domeniului educațional detaliat având la bază ISCED F 2013 (ISCED - Clasificarea Internațională Standard pentru Educație). 3. „Codul calificării“ se completează după forma: RO/XX/YYYY/ZZZ, unde XX - nivelul CNC (01-08), YYYY - domeniul educațional detaliat conform ISCED 2013 F, ZZZ - numărul de ordine al calificării, cu valori de la 001 la 999.4. „Nivel CNC“ se completează cu nivelul corespunzător (1-8), CNC - Cadrul național al calificărilor. 5. „Nivel CEC“ se completează cu nivelul corespunzător (1-8), CEC - Cadrul european al calificărilor. 6. „Descrierea calificării“ se completează cu date specifice descrierii calificării, respectiv rezultatele învățării/competențe. 7. „Organismul de acordare a calificării“ se completează cu denumirea organismului de acordare a calificării (instituții de învățământ superior acreditate publice sau private, după caz). 8. „Puncte de credit sau volum de muncă estimat a fi necesar pentru a obține rezultatele învățării“ - numărul de puncte de credit conform Recomandărilor europene privind ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), respectiv Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile.9. „Organismul extern de asigurare a calității sau de reglementare“ - Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sau altă instituție de asigurare a calității membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). 10.11.12. „Alte informații relevante privind calificarea“ se completează cu alte informații cu privire la calificarea menționată, care vizează diploma/certificatul și suplimentul la diplomă/certificat, data până la care programul de studiu este acreditat, linkul către pagina ce conține datele referitoare la entitatea care oferă calificarea. 13. Se completează denumirea ocupațiilor relevante și a celor posibile alese conform nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR)/codul COR din 6 (șase) cifre corespunzător sau conform International Standard Classification of Occupations - ISCO-08/ESCO.
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  Cerere de validare/actualizare a programului de studii
  Antetul instituției inițiatoare Către: Autoritatea Națională pentru Calificări Domnului președinte ………………………….Referitor la: Validarea programului de studii de licență/master …………………………Stimate domnule președinte, În conformitate cu Metodologia de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) vă transmitem atașat documentația întocmită în vederea validării programului de studii .......... și înscrierii calificării aferente, ....................., în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS). Programul solicitat este susținut la facultatea/direcția/centrul de cercetare/........, în domeniul de studii ......., în limba ......, la forma de învățământ .........., locația ................... .Transmitem atașat prezentei cereri documentația întocmită în conformitate cu cerințele metodologiei anterior menționate.
  Cu deosebită considerație,
  Rectorul/Reprezentantul legal al instituției inițiatoare,
  .................
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  Formularul de validare/actualizare a programului de studii
  ..................................................
  1. Grupa de bază din COR/ISCO-08/ESCO reprezentativă programului:a) Codul .....................................................b) Denumirea ...........................................................2. Ocupațiile vizate din grupa de bază reprezentativăa) Codul ...........................................b) Denumirea .....................................................3. Titlul calificării ...........................................4. Nivel de calificarea) Nivelul de calificare conform Cadrului național al calificărilor (CNC) …b) Nivelul de calificare conform Cadrului european al calificărilor (EQF) …5. Activități/Sarcini aferente grupei de bază reprezentative conform COR/ISCO-08/ESCO (Se vor lista.):............................................................................................................................................................................................6. Competențe ESCO - se vor lista (Dacă ocupația se regăsește în ESCO, se vor menționa minimum competențele aferente ocupației din ESCO; dacă ocupația nu se regăsește în ESCO se vor menționa în procent de 80% competențele aferente grupei de bază din ESCO.):............................................................................................................................................................................................7. Competențe aferente altor ocupații din COR/ISCO-08/ESCO (Se vor lista competența și codul, respectiv denumirea COR/ISCO-08/ESCO.)............................................................................................................................................................................................8. Informații suplimentare privind cererea pieței munciia) Număr de absolvenți necesari în următorii 5 ani/10 ani...............................................(Se va anexa un memoriu justificativ privind nivelul de absorbție al forței de muncă pe piață pe termen mediu și lung, realizat împreună cu angajatori, asociații profesionale, comitete sectoriale, sindicate, patronate, specialiști etc.)b) Studii care justifică necesitatea calificării ...............................................(Se vor anexa studii în perspectiva următorilor 5-20 de ani, opinia comitetelor sectoriale, asociațiilor profesionale, profesioniștilor, patronatelor, camerelor de comerț, companiilor etc.)c) Relevanța față de cerințele tinerilor pe termen lung...............................................(Se vor anexa sondaje de opinie în acest sens sau alte date/materiale de la organizații studențești.)d) Minimum 3 organizații consultate și parteneri sociali pentru identificarea și analiza calificării solicitate...............................................(i) Specificul organizației (denumirea, obiectul de activitate) ..................................................................(ii) Persoana de contact (datele de identificare) .......................................................................................(iii) Modul de consultare sau colaborare al universității cu organizația menționată ....................................(iv) Competențele rezultate vor fi trecute în suplimentul la diplomă ..............................................................e) Alte documente/prognoze care susțin necesitatea calificării și numărului de studenți.............................................................9. Domeniul ISCED F 2013 ..............................................................10. Cod ISCED ....................................................................11. Organismul de acordare a calificării.........................................................(Se va completa cu denumirea instituției de învățământ superior acreditate publice sau private, după caz, conform actelor de înființare.)12. Model de supliment la diplomă .........................................................(Se va transmite după acreditarea de către ARACIS.)13. Informații privind datele de contacta) E-mail ……......................b) Telefon …….....................c) Website ……....................
  Reprezentat prin:
  ..............
  (numele, prenumele și funcția)
  Semnătura reprezentantului legal
  Ștampila
  NOTE:1. La pct. 2 ocupațiile reprezentative completate pentru fiecare calificare în parte trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să nu aparțină grupei majore 1, având în vedere că aceasta cuprinde ocupații asociate unor funcții de conducere care pot fi ocupate în cadrul unei instituții/firme prin concurs sau numire; b) să aparțină grupei majore 2 din COR (să nu aparțină unei grupe majore care cuprinde ocupații pentru care sunt necesare studii de nivel preuniversitar, având în vedere că pregătirea este asigurată la un nivel superior de studii);c) să facă parte din aceeași grupă de bază, specifică domeniului de studii, cu excepția programelor multidisciplinare care vor conduce la ocupații din aceeași grupă minoră din COR; d) să fie deja înregistrată în Clasificarea ocupațiilor din România (COR) disponibilă pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și să aibă coduri COR corecte alcătuite din 6 cifre. În cazul în care sistemul de clasificare ales a fost ISCO-08, condițiile se transpun astfel încât acestea să corespundă celor prezentate la lit. a)-d) și se vor corela competențele specifice cu cele din portalul ESCO.2. La pct. 6, începând cu data de 1 ianuarie 2023, universitățile au obligativitatea ca la validarea, înregistrarea și actualizarea programelor de studii în RNCIS să transmită competențele aferente ocupațiilor pe baza ESCO, astfel:a) dacă ocupația a fost aleasă/se regăsește în ESCO, se vor menționa minimum competențele aferente ocupației din ESCO;b) dacă ocupația nu se regăsește în ESCO, ci numai în COR, se vor menționa competențele aferente grupei de bază din ESCO, în procent de 80%. 3. ANC va publica pe site-ul instituției, până la data de 31 decembrie 2022, competențele aferente grupelor de bază din ISCO-08/ESCO.
   +  Anexa nr. 4la metodologie
  Adeverință privind validarea programului de studii
  Nr. ....../.....….
  Se adeverește prin prezenta că Facultatea ........ din cadrul Universității ..........….., reprezentată legal de către domnul ........, rector, obține validarea programului de studii de licență/master ......., forma de învățământ ......., limba ........, locația ................ .Se eliberează prezenta adeverință pentru a folosi în vederea acreditării/autorizării provizorii a programului de studii aferent de către instituțiile abilitate legal.
  Cu deosebită considerație,
  Președinte,
  ................
  ------