ORDIN nr. 5.360 din 1 septembrie 2022pentru aprobarea Metodologiei de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 23 septembrie 2022  Având în vedere prevederile:– art. 150 alin. (7) și ale art. 340 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;– Referatului de aprobare nr. 7.397 din 3.08.2022,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Națională pentru Calificări, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, instituțiile de învățământ superior acreditate și Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 1 septembrie 2022.Nr. 5.360.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde validare și înscriere a calificărilor din învățământul superior în Registrul Naționalal Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)