ORDIN nr. 5.248 din 31 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Vadu Pașii din comuna Vadu Pașii, județul Buzău, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", forma de învățământ "program prelungit"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 23 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 8 din 2.08.2022, având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.653 din 12.08.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Vadu Pașii din comuna Vadu Pașii, județul Buzău,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se acordă autorizația de funcționare provizorie Școlii Gimnaziale Vadu Pașii, cu sediul în Str. Principală nr. 22, comuna Vadu Pașii, județul Buzău, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, forma de învățământ „program prelungit“, limba de predare „română“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Nivelul de învățământ „preșcolar“ prevăzut la alin. (1) se școlarizează în cadrul Grădiniței cu program prelungit Vadu Pașii, cu sediul în str. Ionuț Barbu nr. 49, comuna Vadu Pașii, județul Buzău, structură arondată Școlii Gimnaziale Vadu Pașii din comuna Vadu Pașii, județul Buzău.  +  Articolul 2Autorizația de funcționare provizorie a Școlii Gimnaziale Vadu Pașii din comuna Vadu Pașii, județul Buzău, conferă calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, forma de învățământ „program prelungit“, limba de predare „română“, menționate la art. 1.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Vadu Pașii din comuna Vadu Pașii, județul Buzău, are următoarele obligații: a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare; b) de a solicita acreditarea în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“ prevăzut la art. 1, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).(2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Vadu Pașii din comuna Vadu Pașii, județul Buzău este monitorizată și controlată periodic de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Buzău în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.  +  Articolul 5Școala Gimnazială Vadu Pașii din comuna Vadu Pașii, județul Buzău, Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2022.Nr. 5.248.  +  ANEXĂ  +  Județul Buzău
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Școala Gimnazială Comuna Vadu Pașii (PJ) Grădinița cu program prelungit Vadu Pașii (structură)8/8.07.2022 Comuna Vadu Pașii, Str. Principală nr. 22 (sediu PJ) Comuna Vadu Pașii, str. Ionuț Barbu nr. 49 (sediu structură) scoala.vadupasii@yahoo.com, tel.: 0238/788327Preșcolar   RomânăPP
  Capacitate maximă de școlarizare: 6 formațiuni de studiu/1 schimb - grupe de învățământ preșcolar, program prelungit
  -----