ORDIN nr. 1.644 din 13 septembrie 2022privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și pentru aprobarea modelului, conținutului și a modalităților de depunere pentru declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 21 septembrie 2022  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 59 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 59 alin. (2^1)-(2^5) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.311 din data de 19.08.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului 395 „Declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național“, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se depune conform instrucțiunilor de completare și de depunere prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului ordin sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin se aplică pentru trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național începând cu luna următoare de la împlinirea unui termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 13 septembrie 2022.Nr. 1.644.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare și depunere a formularului 395 „Declarație informativă
  privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național“
  Formularul se completează și se depune de către persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poștale definite la art. 2 pct. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național. Nu fac obiectul prezentei declarații trimiterile de corespondență, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.1. Termen de depunere1.1. Pentru trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național, persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poștale definite la art. 2 pct. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, au obligația transmiterii informațiilor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.1.2. În situația în care furnizorul de servicii poștale constată anumite erori în declarația depusă inițial, acesta poate rectifica informațiile referitoare la documentul de transport.2. Modul de depunere2.1. Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, cu fișier xml atașat, semnat electronic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin. Programele de asistență și specificațiile tehnice sunt disponibile pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2.2. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-guvernare. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Completarea declarației3.1. Câmpul referitor la perioada de raportare se completează cu:a) anul la care se referă declarația: se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2022);b) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (03 pentru luna martie etc.).3.2. În situația în care nu au fost înregistrate operațiuni în perioada de raportare, se depune declarația completată doar cu câmpurile date de identificare ale furnizorului de servicii poștale și ale reprezentantului legal/fiscal sau ale împuternicitului, după caz.A. Date de identificare ale furnizorului de servicii poștale1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală.2. Denumire - se înscrie denumirea furnizorului de servicii poștale.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al furnizorului de servicii poștale, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.4. Număr de telefon - se înscrie numărul de telefon de contact al furnizorului de servicii poștale.5. Adresa de e-mail - se înscrie adresa de e-mail a furnizorului de servicii poștale.B. Date de identificare reprezentant fiscal/legal/împuternicit1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.2. Denumire/nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal/legal sau al împuternicitului, după caz.4. Număr de telefon - se înscrie numărul de telefon de contact al reprezentantului fiscal/legal sau al împuternicitului, după caz.5. Adresa de e-mail - se înscrie adresa de e-mail a reprezentantului fiscal/legal sau a împuternicitului, după caz.C. Lista livrărilor efectuate pe teritoriul naționalLivrările cuprinse în declarația informativă sunt cele care au fost livrate efectiv destinatarului în perioada de raportare, și nu cele pentru care au fost emise documente de transport în perioada de raportare.1. Coloana „Număr document de transport“ - se înscrie numărul de înregistrare al documentului de transport.2. Coloana „Dată document de transport“ - se înscrie data documentului de transport.3. Coloana „Valoare ramburs“ - se înscrie contravaloarea în lei a bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate și pentru care expeditorul a solicitat achitarea de către destinatar prin intermediul rețelei poștale.4. Coloana „Denumire/Nume și prenume expeditor“ - se înscrie denumirea persoanei juridice expeditoare sau numele și prenumele expeditorului persoană fizică care sunt înscrise pe documentul de transport.5. Coloana „CIF expeditor“ - se înscrie codul de identificare fiscală al expeditorului. În situația în care expeditorul este nerezident și nu deține CIF, câmpul nu se completează.6. Coloana „Județul de preluare a trimiterii/oficiului“ - se înscrie județul de preluare a trimiterii poștale în vederea expedierii sau județul în care este situat sediul/punctul de lucru/oficiul furnizorului de servicii poștale la care este adusă trimiterea de expeditor în vederea expedierii.7. Coloana „Adresa de preluare a trimiterii“ - această coloană este completată doar în situația în care coletul a fost ridicat de furnizorul de servicii poștale de la adresa indicată de expeditor. Astfel, în această situație, se înscrie adresa completă de preluare a trimiterii poștale în vederea expedierii.8. Coloana „Adresă oficiu“- în situația în care trimiterea poștală este adusă la sediul/punctul de lucru/oficiul furnizorului de servicii poștale de către expeditor sau de către un terț, se înscrie adresa unde este situat respectivul oficiu, în situația în care locul de ridicare al trimiterii poștale este pe teritoriul național.9. Coloana „Modalitate virare ramburs către expeditor“ - se înscrie modalitatea prin care este remis rambursul către expeditor, respectiv:a) „Cont colector“ - în situația în care expeditorul a optat ca valoarea rambursului să fie virată într-un cont bancar indicat de către expeditor;b) „Numerar“ - în situația în care expeditorul a optat ca valoarea rambursului să fie returnată în numerar expeditorului sau altei persoane.10. Coloana „IBAN cont colector“ - în situația în care modalitatea de virare este cont colector, se înscrie codul IBAN al contului bancar indicat de către expeditor pentru remiterea rambursului.11. Coloana „Nume și prenume persoană fizică care a recepționat rambursul pentru expeditor“ - în situația în care modalitatea de virare a rambursului către expeditor este numerar, se înscriu numele și prenumele persoanei fizice care a recepționat rambursul în numerar.12. Coloana „Denumire/Nume și prenume destinatar“ - se înscrie denumirea persoanei juridice destinatare sau numele și prenumele destinatarului persoană fizică.13. Coloana „Rectificare/Ștergere“ - în situația în care furnizorul de servicii poștale constată anumite erori în declarația depusă inițial, acesta poate rectifica informațiile referitoare la documentul de transport. Câmpul va fi completat pentru fiecare trimitere declarată eronat sau nedeclarată astfel:a) cu valoarea „R“, în situația în care o trimitere care a fost raportată anterior este modificată;b) cu valoarea „S“, în situația în care o trimitere a fost raportată eronat prin declarația inițială și este eliminată.
   +  Anexa nr. 3
  Caracteristici de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului 395
  „Declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate
  de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național“
  1. Denumirea formularului 395: „Declarație informativă privind trimiterile contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național“1.1. Caracteristici de editare: formularul se validează și se semnează electronic cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, (ANAF) pe portalul ANAF sau la distanță, pe portalul e-guvernare.1.2. Se difuzează gratuit pe portalul ANAF.1.3. Se utilizează la declararea trimiterilor poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național de către persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poștale definite la art. 2 pct. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național.1.4. Circulă în format electronic la organul fiscal central - Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate.1.5. Se arhivează, în format electronic, în arhiva electronică centralizată. Perioada de stocare a datelor este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal central, urmând ca datele să fie șterse automat după împlinirea acestui termen.
  -----