PROCEDURĂ din 20 septembrie 2022privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 21 septembrie 2022    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.679 din 20 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 923 din 21 septembrie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale1. (1) Plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecționarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.(2) Valoarea impozitului pe profit sau a diferenței de impozit pe profit care poate fi redirecționată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, acordate entităților beneficiare în anul pentru care s-a depus declarația anuală de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) și ț), și a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ a anului respectiv.Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se va avea în vedere și scăderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal și a impozitului pe profit scutit/redus, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“, cu modificările și completările ulterioare.(3) Valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau valoarea diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecționată se calculează prin scăderea din valoarea stabilită, potrivit art. 56 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, calculată pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităților beneficiare în anul respectiv, conform art. 56 alin. (1^1), (1^5) și (2^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a sumelor reportate.2. (1) Obligația plății sumei redirecționate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent.(2) Redirecționarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităților persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităților de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plății sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.(3) În cazul redirecționării impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor către Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF și către alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, nu există obligația înscrierii entității beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.3. În sensul prezentei proceduri, entitatea beneficiară poate fi o persoană juridică fără scop lucrativ, unitate de cult, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, orice organizație internațională care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, alți beneficiari prevăzuți de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarii de burse private, potrivit legii.4. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuții în gestiunea registrului contribuabililor și declarațiilor fiscale din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.5. (1) Termenul pentru soluționarea cererilor privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentând impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.  +  Capitolul II Depunerea cererilor privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor6. (1) Contribuabilii își exercită opțiunea de redirecționare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderilor prin completarea și depunerea formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“.(2) Opțiunea de redirecționare poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități, în limita sumei stabilite potrivit pct. 1 alin. (2) sau (3), după caz.(3) Formularul 177 se depune cu respectarea prevederilor art. 79 alin. (1^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (4) În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.7. Cererile depuse peste termenul prevăzut de lege nu vor fi prelucrate de către compartimentul de specialitate.  +  Capitolul III Soluționarea cererilor privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor8. Compartimentul de specialitate realizează următoarele operațiuni în vederea soluționării formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“:a) primește și înregistrează cererile;b) organizează evidența cererilor;c) procesează cererile;d) verifică stingerea obligațiilor privind impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor, după caz, pentru contribuabilii care au depus cereri de redirecționare;e) notifică contribuabilii ale căror cereri conțin erori de completare privind datele de identificare ale contribuabilului/ entității beneficiare;f) transmite borderoul către unitatea de trezorerie în vederea virării sumelor către entitățile beneficiare.9. (1) Compartimentul de specialitate organizează o evidență, în format electronic, a cererilor primite.(2) Evidența cererilor conține următoarele elemente:a) denumirea contribuabilului;b) domiciliul fiscal al contribuabilului;c) codul de identificare fiscală;d) categoria din care face parte contribuabilul, respectiv plătitor de impozit pe profit sau plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;e) numărul de înregistrare a cererii la organul fiscal;f) datele de identificare ale fiecărei entități beneficiare înscrise în cerere;g) suma redirecționată către fiecare entitate beneficiară;h) numărul și data notificării privind erori de completare sau alte situații, după caz, potrivit procedurii în redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere operațiunea de la pct. 8 lit. e);i) motivul notificării contribuabilului;j) data comunicării notificării privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii;k) data stingerii obligațiilor de plată privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;l) modul de soluționare a cererilor privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor:– aprobarea cererii, fiind completate numărul și data borderoului transmis unității de trezorerie, în vederea virării sumelor;– respingerea cererii, în situația în care entitatea nu figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, dacă entitatea are obligația înscrierii în registrul respectiv sau nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;– clasarea cererii, în situația în care cererea este depusă peste termenul prevăzut de lege sau în situația în care contribuabilul nu corectează informațiile eronate, ca urmare a notificării primite.(3) Compartimentul de specialitate înregistrează în evidență datele prevăzute la alin. (2) lit. a)-g), în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererilor.(4) Compartimentul de specialitate, având în vedere prevederile alin. (2) lit. f), înregistrează următoarele date privind entitatea beneficiară înscrisă în cerere: a) denumirea entității beneficiare;b) codul de identificare fiscală;c) contul bancar.(5) Compartimentul de specialitate, având în vedere prevederile alin. (2) lit. g), înregistrează în evidență, pentru fiecare entitate beneficiară, suma din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru care a fost solicitată redirecționarea. 10. În situația în care contribuabilii solicită redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea mai multor formulare 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“, solicitările vor fi analizate în ordinea cronologică a înregistrării acestora la organul fiscal.11. (1) În vederea soluționării cererii, compartimentul de specialitate verifică în evidențele fiscale informațiile cuprinse în cerere, referitoare la:a) datele de identificare a contribuabilului;b) datele de identificare a entității beneficiare.(2) Dacă, în urma verificării informațiilor de la alin. (1) se constată erori în cererea depusă, compartimentul de specialitate transmite contribuabilului o notificare privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în care detaliază erorile identificate și solicită contribuabililor remedierea acestora.(3) Notificarea se completează pe modelul prevăzut în anexa nr. 3 la ordin și se comunică potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Corectarea informațiilor din cerere se realizează prin depunerea unui formular 177 rectificativ, care va cuprinde informațiile corectate solicitate în notificare, precum și toate informațiile corecte înscrise în cererea inițială. (5) Dacă, în termenul prevăzut în notificare, contribuabilul nu corectează informațiile eronate, identificate în notificare, cererea se clasează.(6) Contribuabilul poate depune, în cadrul termenului legal de depunere, un nou formular 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“. 12. (1) Zilnic, compartimentul de specialitate verifică stingerea obligațiilor fiscale reprezentând impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru contribuabilii care au depus cereri de redirecționare corecte.(2) Compartimentul de specialitate înscrie în evidența cererilor, la fiecare contribuabil, la pct. 9 alin. (2) lit. k), data stingerii acestor obligații.13. (1) Compartimentul de specialitate întocmește lista privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderilor, care cuprinde contribuabilii care au depus cereri corecte și care nu înregistrează obligații de plată reprezentând impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și entitățile beneficiare.(2) Compartimentul de specialitate verifică dacă entitățile beneficiare care au obligația înregistrării în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale figurează în acest registru. (3) Din lista de la alin. (1) sunt eliminate entitățile nonprofit/unitățile de cult care nu figurează în registru și cererea se clasează.(4) Pe baza listei actualizate conform alin. (3), compartimentul de specialitate editează, cu ajutorul aplicației informatice, pentru fiecare categorie de contribuabili, respectiv plătitori de impozit pe profit și plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, câte un borderou, care cuprinde următoarele informații:a) numărul/data borderoului;b) informații privind contribuabilul: (i) cod de identificare fiscală;(ii) denumire;c) informații privind entitatea beneficiară:(i) denumirea entității beneficiare;(ii) codul de identificare fiscală al entității beneficia;(iii) simbolul contului bancar (IBAN);(iv) suma redirecționată.(5) Înainte de transmiterea borderoului către unitatea de trezorerie, în vederea virării sumelor către entitățile beneficiare, compartimentul de specialitate verifică dacă entitățile beneficiare care au obligația înregistrării în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale figurează în acest registru.14. Informațiile privind modalitatea de soluționare a cererii se înscriu în evidență la pct. 9 alin. (2) lit. l).15. Borderoul se aprobă de către conducătorul unității fiscale, cu mențiunea „Bun de plată“, și se transmite unității de trezorerie. -----