ORDIN nr. 1.679 din 20 septembrie 2022pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 21 septembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) și ale art. 56 alin. (2^1) și (2^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.569 din 19.09.2022,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă modelul și conținutul formularului „Notificare privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt prezentate în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 20 septembrie 2022.Nr. 1.679.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂprivind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor,potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordareade burse private  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  INSTRUCȚIUNI
  privind completarea formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“
  I. Depunerea formularuluiFormularul se completează și se depune de către contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirecționarea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În cazul în care contribuabilul corectează formularul depus, cererea rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind „X“ în spațiul special prevăzut în acest scop. În acest caz, se completează elementele de identificare a cererii care se rectifică, respectiv data și numărul de înregistrare.Termen de depunere:a) în termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit;b) în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației de impozit aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Organul fiscal competentFormularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de persoana juridică responsabilă a grupului.II. Completarea formularuluiÎn rubrica „Anul“ se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2022).Rubrica „Perioada“ se completează în situațiile în care raportarea se efectuează pentru alte perioade decât anul calendaristic, ca de exemplu:– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), (5^1) și (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului“1. Se bifează căsuța „Plătitor de impozit pe profit“, respectiv „Plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor“, în funcție de categoria de plătitor corespunzătoare.Căsuța „Plătitor de impozit pe profit“ se bifează și în cazul contribuabililor plătitori de impozit specific unor activități care datorează și impozit pe profit.2. În rubrica „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului care dispune redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform legii. Atenție! În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. 3. În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea contribuabilului care dispune redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform legii.4. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.  +  Secțiunea II „Redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“Atenție! Contribuabilii care dispun redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor completează în același formular câte o secțiune privind destinația sumei, respectiv sponsorizare/mecenat/burse private. Secțiunile sunt generate cu ajutorul programului de asistență, pentru fiecare beneficiar. Contribuabilii înscriu suma maximă care poate fi redirecționată, potrivit legii, precum și, după caz, suma redirecționată prin formularele 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“ depuse anterior în același an fiscal și suma rămasă de redirecționat, în căsuțele corespunzătoare din formular.1. Sponsorizare către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cultÎn rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea entității persoană juridică fără scop lucrativ/unității de cult beneficiare. În rubrica „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală a entității persoană juridică fără scop lucrativ/unității de cult beneficiare. În rubrica „Cont bancar (IBAN)“ se completează codul IBAN al contului bancar al entității persoană juridică fără scop lucrativ/unității de cult beneficiare. În rubricile privind adresa se completează datele privind adresa beneficiarului.În rubrica „Contract nr./data“ se înscriu numărul și data contractului privind acordarea sponsorizării.În rubrica „Sumă de redirecționat (lei)“ se înscrie suma pentru care se solicită redirecționarea.2. Sponsorizare către beneficiari, alții decât cei de la pct. 1, potrivit legiiRubricile se completează similar celor de la pct. 1.3. Acte de mecenat - se completează de către contribuabilii care dispun redirecționarea impozitului pe profit pentru efectuarea de acte de mecenat.În rubricile „Nume“ și „Prenume“ se înscriu numele și prenumele beneficiarului.În rubrica „Cod numeric personal“ se înscrie codul numeric personal al beneficiarului.În rubricile privind adresa se completează datele privind adresa beneficiarului.În rubrica „Cont bancar (IBAN)“ se completează codul IBAN al contului bancar al beneficiarului.În rubrica „Contract nr./data“ se înscriu numărul și data contractului privind acordarea actului de mecenat.În rubrica „Suma de redirecționat (lei)“ se înscrie suma pentru care se solicită redirecționarea.4. Bursa privatăÎn rubricile „Nume“ și „Prenume“ se înscriu numele și prenumele beneficiarului.În rubrica „Cod numeric personal“ se înscrie codul numeric personal al beneficiarului.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa beneficiarului.În rubrica „Cont bancar (IBAN)“ se completează codul IBAN al contului bancar al beneficiarului.În rubrica „Contract nr./data“ se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.În rubrica „Suma de redirecționat (lei)“ se înscrie suma pentru care se solicită redirecționarea.5. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parteÎn rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau, după caz, a organizației internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.În rubrica „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau, după caz, a organizației internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.În rubrica „Cont bancar (IBAN)“ se completează codul IBAN al contului bancar al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau, după caz, al organizației internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte. În rubrica „Suma de redirecționat (lei)“ se înscrie suma pentru care se solicită redirecționarea.  +  Secțiunea III „Date de identificare a împuternicitului“1. Se completează numai în cazul în care depunerea cererii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.2. În rubrica „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, numele și prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
   +  Anexa nr. 3Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția generală de administrare a marilor contribuabiliDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice .........................Unitatea fiscală ..............................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul .....................................................Nr. de înregistrare ........................... Data .................................................
  Sigla*)
  Către**) …………………………………………..CIF ....................................................................Str. ……..……………..... nr. …., bl. ....., sc. .....,et. ……, ap. …., județul/sectorul ………….….,localitatea ..................., cod poștal ……...…….
  NOTIFICARE
  privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
  Stimată(e) doamnă/domn,Ca urmare a Cererii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, înregistrată cu nr. ................. din data de ………………, vă comunicăm următoarele:În urma verificării în evidențele fiscale a informațiilor cuprinse în cerere, au fost identificate erori privind:[ ] datele de identificare a contribuabilului;[ ] datele de identificare a entității beneficiare.Pentru corectarea erorilor identificate veți depune, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, o cerere rectificativă privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.Dacă în termenul prevăzut mai sus nu corectați informațiile eronate, comunicate prin prezenta notificare, cererea se clasează.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul .........................................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele …..-….. .
  Numele și prenumele .....................,
  Conducătorul unității fiscale
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.**) Se va înscrie denumirea contribuabilului.
   +  Anexa nr. 4
  Caracteristici de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor
  1. Denumire: „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“ (formular 177)1.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.1.2. Se utilizează la solicitarea redirecționării impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor.1.3. Se completează și se depune de către contribuabilii care dispun redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor către entitățile beneficiare, conform legii.1.4. Circulă în format electronic la organul fiscal competent.1.5. Se arhivează la organul fiscal competent.2. Denumire: „Notificare privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor“2.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.2.2. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la erorile identificate în cererea depusă de contribuabil.2.3. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.2.4. Circulă: – un exemplar la organul fiscal central competent;– un exemplar la contribuabil.2.5. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.