NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2022privind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 21 septembrie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 275 din 13 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 923 din 21 septembrie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modalitatea de stabilire a structurii tarifelor de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile.  +  Articolul 2(1) Tarifele de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile se stabilesc astfel încât să nu creeze prejudicii Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, denumită în continuare Agenție, prin neacoperirea cheltuielilor.(2) Principiile care stau la baza modului de stabilire a structurii și a calculului tarifelor de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile sunt următoarele:a) lucrările executate de Agenție cu forțe proprii sau cu terți corespund obiectului de activitate și atribuțiilor Agenției, conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) efectul lucrărilor de îmbunătățiri funciare se manifestă pe toată suprafața amenajării fără să țină seama de limitele de proprietate și nu poate fi influențat de voința deținătorului de teren sau de voința administratorului de îmbunătățiri funciare.(3) Tarifele de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile pot fi: a) tarifele percepute beneficiarilor activităților de îmbunătățiri funciare, altele decât cele de irigații; b) tarifele de prestări de servicii de alimentare cu apă a unor localități, incinte agricole și industriale, a unor amenajări piscicole și de evacuare a apelor pluviale, menajere și industriale uzate, care respectă normele în vigoare;c) tarifele pentru închirierea bunurilor din domeniul public și privat al statului aflate în patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;d) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea sa, percepute pentru întreținerea secțiunii acestora și a rampelor de acces;e) tarifele pentru valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreținere și regenerare a plantațiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului, în condițiile legii;f) tarifele pentru valorificarea masei ierboase, obținute în urma lucrărilor de întreținere a digurilor și a rețelei de canale, în condițiile legii;g) tarifele pentru exploatarea patrimoniului propriu, corelate cu activitățile și atribuțiile Agenției, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul II Tarifele de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile  +  Secţiunea 1 Structura tarifelor  +  Articolul 3(1) Tarifele de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile au următoarea structură generală:a) cheltuieli materiale;b) cheltuieli cu munca vie;c) cheltuieli cu terți prestatori de servicii;d) cheltuieli indirecte.(2) Structura detaliată a tarifelor menționate la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Tariful-cadru privind cheltuielile cu terți prestatori de servicii este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Secţiunea a 2-a Metodologia de calcul al tarifelor  +  Articolul 4Tarifele de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:a) se estimează cheltuielile cu apa prelevată din sursă;b) se estimează costul energiei electrice sau termice (inclusiv taxe);c) se estimează alte cheltuieli materiale;d) se estimează cheltuielile de personal;e) se estimează cheltuielile cu terți prestatori de servicii.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 5(1) Răspunderea asupra realității, oportunității și necesității cheltuielilor cuprinse în tarifele pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, revine Agenției și filialelor teritoriale care fac propunerile de tarife.(2) Agenția exercită controlul permanent al legalității și oportunității includerii în tarife de către filialele teritoriale a cheltuielilor de exploatare și a celor de întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  STRUCTURA
  tarifului de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile
  Nr. crt.Categorii de cheltuieliTarif UM
  A.CHELTUIELI DIRECTE (1 + 2 + 3) - total, din care: 
  1.CHELTUIELI MATERIALE - (1.1 + 1.2) total, din care: 
  1.1.Materii prime - total (a + b), din care: 
  a) b)Cheltuieli cu apa prelevată din sursă (comandă, abonament, autorizație GA) Cheltuieli cu energia electrică sau termică (inclusiv taxe) 
  1.2.Alte cheltuieli materiale - total (a + b + c + d + e + f), din care: 
  a) b) c) d) e) f)Cheltuieli pentru combustibil Cheltuieli transport (taxa RCA, roviniete, amortisment, impozit, revizii etc.) Cheltuieli aferente utilajelor utilizate Amortismente Rechizite diverse Alte cheltuieli de materii și materiale care concură la realizarea activității, după caz 
  2.CHELTUIELI DE PERSONAL 
  2.1.Cheltuieli cu munca vie - total (a + b + c), din care: 
  a) b) c)Salarii directe Sporuri CAM (cota contribuției obligatorii pentru muncă) - (2,25%) 
  3*CHELTUIELI CU TERȚI PRESTATORI DE SERVICII 
  BCHELTUIELI INDIRECTE - total, din care: 
  1.Regia filialei teritoriale, UA - A x (12% până la 20%) 
  2.Regia sediului central - A x (2% până la 5%) 
  C.CHELTUIELI TOTALE A + B 
  D.Rotunjiri 
  E.TOTAL TARIF C + D 
  * Structura cheltuielilor cu terți prestatori de servicii este prevăzută în anexa nr. 2 la norme și va fi luată în calcul doar în situația în care pentru prestarea unei activități sunt necesare lucrări pe care Agenția nu le poate efectua conform legislației în vigoare.NOTE: Tariful nu include TVA.În estimarea cheltuitelor se vor lua în calcul prețurile de piață ale elementelor de cost (apă, energie electrică, rechizite, taxa RCA, roviniete etc.).În estimarea cheltuielilor de personal se vor lua în calcul salariile din grila de salarizare a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și sporurile legale, ținând cont de numărul de personal și timpul necesare efectuării fiecărui tip de prestație.Rotunjirile reprezintă adăugarea zecimalelor necesare obținerii unui tarif întreg.Tariful calculat se modifică în funcție de variația elementelor de cost la data efectuării prestației.
   +  Anexa nr. 2la norme
  TARIF-CADRU
  privind cheltuielile cu terți prestatori de servicii
  Nr. crt.Categorii de cheltuieliTarif UM
  A.CHELTUIELI DIRECTE (1 + 2 + 3) - total, din care: 
  1.Cheltuieli de personal - total, (1.1 + 1.2), din care: 
  1.1.Cheltuieli cu munca vie - total (a + b + c), din care: 
  a) b) c)Salarii directe Sporuri CAM (cota contribuției obligatorii pentru muncă) (conform domeniului de activitate al terțului prestator) 
  1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, transport, diurnă) 
  2.Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar) 
  3.Cheltuieli cu utilajele de construcții, de mică mecanizare și mijloace de transport 
  B.CHELTUIELI INDIRECTE ale prestatorului de servicii (maximum 8% A) 
  C.PROFIT [maximum 5% (A + B)] 
  D.CHELTUIELI TOTALE A + B + C 
  NOTĂ: Prezenta anexă se va întocmi pentru fiecare tip de serviciu contractat cu terții în vederea realizării activității generatoare de venituri proprii.
  -----