ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022  Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 prevede:
  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 464 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu încadrat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se numește în funcțiile publice stabilite prin actul administrativ al conducătorului instituției.(2) În termen de minimum 30 de zile de la data aprobării structurii organizatorice și în baza actului administrativ de stabilire a funcțiilor publice, președintele Administrației Fondului pentru Mediu face numirile în funcții publice pentru personalul care îndeplinește activitățile prevăzute la art. 370 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 465 și a celor de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice.
  Luând în considerare că Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice,având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru exceptarea de la plata ecotaxei a pungilor destinate uzului casnic, care nu se încadrează în categoria ambalajelor de desfacere pentru care se datorează ecotaxa, precum și aplicarea unor sancțiuni operatorilor economici pentru neîndeplinirea obligației de evidențiere a ecotaxei pe documentele de vânzare,întrucât este necesară corelarea valorii contribuției pentru echipamentele electrice și electronice prevăzute la categoria 5 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele prevăzute la categoria 3 din anexa nr. 2 la același act normativ, cu nivelul costurilor de colectare a produselor încadrate în această categorie, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare faptul că, potrivit prevederilor art. 16 alin. (9) lit. i) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile autorizate să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 la lege, aplicate la întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază de contract, ținând cont de necesitatea instituirii obligației de utilizare a aplicației Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor, denumită în continuare SIATD, în sarcina unor noi operatori economici, precum și de aplicare a sancțiunilor corelative în sarcina operatorilor economici care trebuie să utilizeze aplicația informatică SIATD, luând în considerare prevederile art. 29-31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obligația producătorilor de echipamente electrice și electronice, denumite în continuare EEE, și a organizațiilor colective care acționează în numele producătorilor de a asigura o garanție la introducerea unui EEE pe piață, care să demonstreze că va fi finanțată gestionarea tuturor deșeurilor de echipamente electrice și electronice, denumite în continuare DEEE, provenite de la EEE respective,având în vedere prevederile art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, la autorizare, organizația care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să constituie o garanție în cuantum de două milioane de lei în favoarea Administrației Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind necesară reglementarea modului de gestionare a garanției astfel constituite,având în vedere prevederile art. 13, 14 și 40 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, prin care sunt reglementate garanția financiară de mediu, fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului de deșeuri, precum și modul de constituire a acestora pentru depozitele existente la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2021, ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, prin care se desemnează Administrația Fondului pentru Mediu, aflată sub coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, ca fiind instituție publică responsabilă cu gestionarea informațiilor privind transferul de deșeuri,având în vedere contextul actual, în care la nivel european se pune un accent deosebit pe debirocratizare, simplificare legislativă și digitalizare, faptul că Administrația Fondului pentru Mediu va implementa două programe de finanțare prevăzute în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), respectiv Programul „Prima conectare“, prevăzut la capitolul Pilonul I, Tranziție verde, componenta C1: Managementul apei, punctul I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, prin care va fi asigurată branșarea/racordarea gospodăriilor vulnerabile la sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, și Programul de finanțare a instalațiilor de reciclare a deșeurilor, prevăzut la capitolul Pilonul I, Tranziție verde, componenta C3. Managementul deșeurilor, subinvestiția I1.d. Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini obiectivele de reciclare din pachetul de economie circulară, prin care va fi asigurată susținerea financiară a operatorilor economici în vederea creșterii capacităților de reciclare a deșeurilor la nivel național,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora sunt declarate de utilitate publică inclusiv lucrările de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri, în baza unor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene [art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1), lit. r], iar expropriatorul pentru lucrările de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu, în contextul Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată în data de 18.10.2018, prin care s-a constatat că România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul art. 14 lit. (b) coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31 de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme, iar gestionarea închiderii acestor depozite revine personalului Administrației Fondului pentru Mediu,având în vedere complexitatea activităților desfășurate în cadrul instituției, gestionarea unui volum mare de activități aferente implementării dezideratelor, atât de colectare a veniturilor, cât și de gestionare a proiectelor, respectiv urmărirea colectării veniturilor Fondului pentru mediu, reprezentând taxe și contribuții datorate de către plătitori, persoane juridice și persoane fizice, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, asigurarea evidenței contribuabililor, efectuarea monitorizării depunerii de către operatorii economici a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, desfășurarea inspecțiilor fiscale în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, inițierea și desfășurarea de acțiuni legale în cazul neconformării contribuabililor, în îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată, luarea măsurilor privind executarea silită a datornicilor la Fondul pentru mediu, prevenirea evaziunii fiscale în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu, organizarea primirii cererilor de finanțare formulate de către solicitanți, potențiali beneficiari ai finanțării din Fondul pentru mediu și a proiectelor aferente propuse, organizarea selecției proiectelor depuse de către solicitanți, urmărirea și controlul implementării proiectelor aprobate și finanțate, verificarea, autorizarea și efectuarea plăților către beneficiarii de finanțare din Fondul pentru mediu, efectuarea controalelor la beneficiarii proiectelor finanțate, activități care contribuie atât din punct de vedere legislativ, cât și al sănătății publice, la punerea în concordanță a practicilor europene cu privire la protecția mediului, fiind necesară salarizarea corespunzătoare a personalului din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu la nivelul celorlalți salariați din cadrul instituțiilor care desfășoară același tip de activități, precum și majorarea numărului personalului instituției, ținând cont de faptul că în lipsa personalului care ar trebui să desfășoare activități de colectare a sumelor ce se constituie venit la Fondul pentru mediu, pe de o parte, dar și a celui însărcinat cu realizarea activităților ce țin de gestionarea proiectelor și programelor finanțate din Fondul pentru mediu sau din Planul național de redresare și reziliență, pe de altă parte, se prejudiciază în mod grav și iremediabil atingerea țintelor de mediu pe care România și le-a asumat prin cadrul legislativ specific componentei de mediu,deoarece aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:o) gestionează sisteme informatice care permit monitorizarea tranzacțiilor cu deșeuri pe teritoriul național.1^1. La articolul 3 alineatul (3), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: p) desfășoară activități de control la operatorii economici/asociațiile de dezvoltare intercomunitară/brokerii/ unitățile administrativ-teritoriale care au obligația de a utiliza aplicația informatică SIATD pentru verificarea tranzacțiilor raportate. (la 23-06-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) 2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În exercitarea atribuțiilor de la alin. (3) lit. c) și d), Administrația Fondului poate colabora cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin contracte de delegare multianuale încheiate cu acestea, în vederea derulării în comun a proiectelor și programelor pentru protecția mediului care au ca beneficiari ai finanțării din Fondul pentru mediu persoane fizice. (la 23-06-2023, Alineatul (4^1) al Articolului 3, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) 3. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Administrația Fondului este agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru obiective de investiții din cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență al României, în numele beneficiarilor.4. La articolul 4, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Președintele Administrației Fondului este ajutat în activitatea sa de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, precum și de un secretar general, numit în condițiile legii.(7) Președintele Administrației Fondului poate delega atribuțiile sale vicepreședinților, secretarului general sau altor persoane cu funcții de conducere din cadrul Administrației Fondului, în condițiile legii. Atribuțiile vicepreședinților și ale secretarului general se stabilesc de către președintele Administrației Fondului, prin dispoziție.5. La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Numărul maxim de posturi pentru Administrația Fondului este de 350, exclusiv președintele, vicepreședinții și secretarul general.6. La articolul 4, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alin. (9^1)-(9^3), cu următorul cuprins:(9^1) Personalul din cadrul Administrației Fondului implicat în gestionarea Fondului pentru mediu din care se finanțează proiectele/programele de mediu beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 50%, în limita alocării bugetare, pe perioada desfășurării activității în acest domeniu.(9^2) Majorarea prevăzută la alin. (9^1) se acordă cu condiția respectării de către personalul Administrației Fondului a următoarelor criterii:a) desfășurarea activităților privind elaborarea sau avizarea ghidurilor de finanțare;b) desfășurarea activităților de analiză a cererilor de finanțare, de implementare și de monitorizare a proiectelor care fac obiectul contractelor de finanțare;c) desfășurarea activităților privind elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalității actelor emise/semnate de către președintele Administrației Fondului, asigurarea de consultanță în ceea ce privește interpretarea/ respectarea/aplicarea legislației în vigoare cu privire la activitatea instituției, reprezentarea și apărarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești și în cadrul oricărei alte proceduri judiciare prevăzute de lege, avizarea proiectelor de contracte și a altor lucrări cu caracter juridic;d) desfășurarea activităților de angajare a cheltuielilor și efectuare a ordonanțărilor de plată și de trimestrializare a bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și alte activități care sunt în legătură cu acestea sau cu asigurarea evidenței contabile;e) desfășurarea activităților de urmărire a realizării creanțelor fiscale la Fondul pentru mediu;f) desfășurarea activităților de inspecție fiscală, evidență și colectare creanțe, de asistență a contribuabililor și de efectuare a procedurilor fiscale și a restituirilor de sume, potrivit legii, precum și de analiză a riscului și monitorizare administrare fiscală;g) desfășurarea activităților de inventariere a patrimoniului instituției, de gospodărire și întreținere a bunurilor mobile și imobile;h) desfășurarea activităților de aplicare a legislației privind liberul acces la informațiile de interes public;i) desfășurarea activităților specifice organizării concursurilor de selecție a personalului, de recrutare, selectare și încadrare a personalului în scopul îndeplinirii atribuțiunilor specifice instituției, precum și a activităților specifice întocmirii/evidenței statelor de funcții și de personal;j) desfășurarea activităților specifice de audit în cadrul instituției;k) desfășurarea activităților de achiziție publică.(9^3) Criteriile prevăzute la alin. (9^2) se detaliază în procedura aprobată prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Din Comitetul director al Administrației Fondului fac parte președintele, vicepreședinții, secretarul general și conducătorii direcțiilor și ai direcțiilor generale ale acesteia.7^1. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2; sunt exceptate de la plata contribuției pentru economia circulară cantitățile de deșeuri CLO, astfel cum sunt definite la art. 9^2 lit. b), provenite dintr-o instalație integrată de tratare a deșeurilor municipale, care deține sau utilizează un laborator acreditat/autorizat de Asociația de Acreditare din România (RENAR); verificarea cantităților, inclusiv comparativ cu cantitățile prevăzute în actele de reglementare și a calității materialului raportat, se efectuează de către Garda Națională de Mediu în baza buletinelor de analiză și a altor documente însoțitoare; (la 23-06-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) 8. La articolul 9 alineatul (1), literele d) l), q) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, prevăzute în anexa nr. 3, și cantitățile de deșeuri de ambalaje care intră în instalații de reciclare și/sau instalații de valorificare, după caz, de către: operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care importă/ achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/ consum propriu, operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere și operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje;............................................................................................. l) sumele încasate din restituirea finanțărilor sau a altor sume acordate/virate/decontate și accesoriile aferente acestora;..............................................................................................q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SREN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere și se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează la loc vizibil la punctul de vânzare/desfacere, în vederea informării consumatorilor finali. Sunt exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piața națională de către operatorii economici, aceștia având obligația să le inscripționeze individual cu sintagma «pungi de uz casnic»; este interzisă comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje la punctul de vânzare/desfacere;..............................................................................................v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de către: operatorii economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite în anexa nr. 3, și cantitățile care intră în instalații de valorificare/reciclare, și persoane juridice legal constituite, autorizate pentru preluarea responsabilității pentru gestionarea deșeurilor de anvelope uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de gestionare a deșeurilor de anvelope uzate și cantitățile efectiv gestionate; (la 23-06-2023, Punctul 8., Articolul I a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) 9. Articolul 9^1 se abrogă.9^1. După articolul 9^1 se introduce un nou articol, articolul 9^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^2În sensul aplicării art. 9 alin. (1) lit. c), următorii termeni se definesc astfel: a) deșeu organic/biologic stabilizat - deșeu stabilizat în scopul maturării și deshidratării ca tratament anterior depozitării;b) CLO - deșeu organic maturat până la stabilizarea raportului C:N (carbon:azot) și reducerea nivelului de acizi grași, care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deșeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate și/sau ca material de umplutură pentru lucrări de construcții. Acesta poate conține material contaminat față de compostul finit și nu îndeplinește criteriile complete ale unui compost. (la 23-06-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) 10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), v), w)-y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor stabilite de legislația în vigoare, pentru:a) cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare ambalajelor pe care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) nu le-au contractat cu operatorii economici autorizați pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului; b) cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) au încheiat contracte cu operatorii economici autorizați pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului și pentru care aceștia din urmă nu au îndeplinit obiectivele prevăzute de lege, după încasarea garanțiilor prevăzute la art. 12^2 alin. (2) și a garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; (la 23-06-2023, Litera b), Alineatul (2), Articolul 10, Punctul 10., Articolul I a fost modificată de Punctul 6., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) c) cantitățile de deșeuri de anvelope uzate corespunzătoare cantităților de anvelope pentru care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. i) nu au predat responsabilitatea unor persoane juridice legal constituite;d) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv deșeuri de baterii și acumulatori portabili, corespunzătoare echipamentelor electrice și electronice, respectiv bateriilor și acumulatorilor portabili pentru care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. w) și x) nu au predat responsabilitatea pe bază de contract către o organizație colectivă;e) cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare ambalajelor pe care operatorii economici autorizați pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), le-au contractat;f) cantitățile de deșeuri de anvelope uzate corespunzătoare anvelopelor noi și/sau uzate, destinate reutilizării, pentru care persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), au preluat responsabilitatea;g) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv deșeuri de baterii și acumulatori portabili, corespunzătoare echipamentelor electrice și electronice, respectiv bateriilor și acumulatorilor portabili, pentru care operatorii prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. y) au preluat responsabilitatea.11. La articolul 10, alineatul (2^1) se abrogă.12. La articolul 10, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins: (2^3) În cazul în care Administrația Fondului constată ca nefiind colectate, valorificate sau reciclate cantitățile de deșeuri pe care persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) și y) le-au contractat, acestea nu sunt luate în considerare la îndeplinirea obiectivelor de valorificare.13. La articolul 10, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Aplicația informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), care gestionează deșeuri de ambalaje, de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare sau salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) și y), precum și de către persoanele juridice ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare, valorificare, sortare sau raportare sunt finanțate de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) și y). (la 23-06-2023, Alineatul (9), Articolul 10, Punctul 13., Articolul I a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) 14. La articolul 10, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alin. (10)-(13), cu următorul cuprins:(10) Persoanele juridice prevăzute alin. (9) trebuie să respecte termenele prevăzute în Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD, în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, aprobate prin ordinul ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(11) Începând cu data de 1 august 2023, persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) care gestionează anvelope uzate și persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) care gestionează baterii și acumulatori portabili, precum și echipamente electrice și electronice sunt obligate să utilizeze aplicația SIATD, în conformitate cu instrucțiunile emise. (la 23-06-2023, Alineatul (11), Articolul 10, Punctul 14., Articolul I a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (12) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, aplicația informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice care gestionează deșeuri municipale, astfel cum sunt prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. (13) Aplicația informatică SIATD se utilizează și de către operatorii economici care transportă transfrontalier deșeuri în vederea valorificării în România.15. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) și x) se declară și se plătesc anual de către contribuabilii care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului următor. (la 23-06-2023, Alineatul (2), Articolul 11, Punctul 15., Articolul I a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) 16. La articolul 11, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea. Persoanele juridice vor declara trimestrial numărul de pungi de transport, fiecare material component al acestora, precum și grosimea peretelui respectivelor pungi.17. La articolul 11, după alineatul (2^3) se introduce un nou alineat, alin. (2^4), cu următorul cuprins: (2^4) În cazul operatorilor economici care au încheiat contracte cu operatorii autorizați prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v), sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) se stabilesc prin decizie emisă de Administrația Fondului, după executarea garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel: (la 23-06-2023, Partea introductivă din Alineatul (2^4), Articolul 11, Punctul 17., Articolul I a fost modificată de Punctul 10., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.18. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Declarația se depune la Administrația Fondului prin mijloace electronice de transmitere la distanță, iar plata se realizează într-un cont de venituri al bugetului Fondului pentru mediu, distinct, deschis la trezorerie pe numele acesteia.18^1. La articolul 12, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Pentru sumele de restituit, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), se datorează dobânzi calculate de la data plăților efectuate de Administrația Fondului, până la data recuperării sau a rambursării integrale. (la 23-06-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 11., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) 19. La articolul 12, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (8) și (9), cu următorul cuprins: (8) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cantitățile de deșeuri de ambalaje care nu se regăsesc în aplicația informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deșeurilor.(9) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cantitățile de deșeuri de anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili care nu se regăsesc în aplicația informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deșeurilor.20. După articolul 12 se introduce un nou capitol, capitolul III^1: Garanții, cuprinzând articolele 12^1-12^3, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^1 Garanții  +  Articolul 12^1(1) Administrația Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează de la producătorii de echipamente electrice și electronice, respectiv de la organizațiile colective sumele încasate din executarea garanției constituite potrivit prevederilor art. 29 și 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Administrația Fondului verifică corectitudinea datelor raportate de către producători și organizații colective, precum și modul de calcul și de constituire a garanției prevăzute la alin. (1).(3) Metodologia de constituire și gestionare a garanției financiare prevăzute la alin. (1) pentru producătorii de echipamente electrice și electronice și pentru organizațiile colective, precum și cu privire la utilizarea acesteia de către Administrația Fondului se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Administrației Fondului.(4) Administrația Fondului execută garanția financiară constituită de către producătorul individual, după cum urmează:a) în cazul în care producătorul își încetează activitatea înainte de terminarea perioadei de garantare, pentru produsele introduse pe piața națională și rămase negestionate, pentru care a constituit garanția;b) în cazul în care producătorul, la sfârșitul perioadei de garantare, nu își îndeplinește obligația de finanțare a colectării, tratării, reciclării, valorificării și eliminării nepoluante a deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice introduse pe piața națională, pentru care a constituit garanția și care au rămas negestionate;c) în cazul neîndeplinirii obligațiilor de finanțare a colectării, tratării, reciclării, valorificării și eliminării nepoluante a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pentru echipamentele electrice și electronice pentru care producătorul nu și-a îndeplinit obligațiile.(5) Administrația Fondului execută garanția financiară constituită potrivit alin. (1) de către organizația colectivă în cazul în care:a) organizația colectivă urmează să își înceteze activitatea;b) se solicită intrarea într-o procedură de insolvență sau lichidare a organizației colective;c) organizației colective i se anulează licența de operare;d) organizația colectivă nu își îndeplinește obligațiile de finanțare a gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.(6) În situațiile prevăzute la lit. a) și b), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Administrația Fondului în termen de 3 zile de la data la care a luat la cunoștință că urmează modificarea stării de fapt sau de drept a organizației colective.(7) În situațiile prevăzute la lit. c) și d), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului comunică Administrației Fondului decizia sa la data la care informează organizația colectivă.(8) Administrația Fondului autorizează utilizarea sumelor încasate ca urmare a executării garanțiilor financiare, pentru finanțarea proiectelor de colectare, transport, tratare, reciclare, valorificare și eliminare în condiții de protecție a mediului a deșeurilor de echipamente electrice și electronice provenite de la gospodăriile particulare.(9) Sumele provenite din executarea garanției potrivit alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.  +  Articolul 12^2(1) Garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se execută de către Administrația Fondului în cazul în care au fost stabilite obligații de plată în sarcina operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) după încasarea garanției prevăzute la alin. (2) sau (3). În cazul în care obligația de plată depășește valoarea garanțiilor cumulate, contribuția rămasă va fi datorată de către operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) care au încheiat contract cu organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului pentru care au fost stabilite obligații de plată, în baza deciziei de impunere emise de Administrația Fondului. (2) Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, reciclare sau brokeraj și raportează deșeuri în SIATD pentru organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului constituie o garanție în cuantum de 50 lei/tonă calculată în baza cantității de deșeuri de ambalaje raportate în anul precedent.(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) care raportează pentru prima dată în SIATD constituie, în primul an de activitate, o garanție în cuantum de 50 lei/tonă, calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje precizată în contract ca fiind estimată a fi raportată în anul de activitate.(4) Garanțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se constituie în favoarea contribuabililor prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție valabile pentru o perioadă de 18 luni de la data la care raportează deșeuri de ambalaje și se depun la Administrația Fondului. (5) Garanțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se actualizează începând cu anul următor celui de raportare la valoarea de 50 lei/tonă calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje colectată valorificată/reciclată pentru organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului. (6) Sunt exceptate de la obligația de constituire a garanției prevăzute la alin. (2) și (3) operatorii economici care raportează în SIATD cantități de deșeuri de ambalaje provenite din sistemul public de salubrizare în baza unui contract de delegare a gestiunii, conform dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul în care operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj nu fac dovada constituirii garanției prevăzute la alin. (2) și (3) în termen de 5 zile de la data constituirii acesteia, nu pot accesa sistemul SIATD și nu pot raporta cantități de deșeuri pentru operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v). (8) Garanția prevăzută la alin. (2) și (3) se execută de către organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului în cazul în care au fost stabilite obligații de plată în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) din culpa operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj, iar contravaloarea acesteia se achită la Administrația Fondului în termen de 3 zile lucrătoare de la data executării acesteia.(9) Sumele provenite din executarea garanției potrivit alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. (10) Sumele provenite din încasarea garanțiilor prevăzute la alin. (2) și (3) constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și nu se includ în cuantumul garanției prevăzute la alin. (1). (la 23-06-2023, Articolul 12^2, Punctul 20., Articolul I a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 )  +  Articolul 12^3(1) Administrația Fondului gestionează garanția financiară de mediu constituită, potrivit prevederilor art. 13 și ale art. 40 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, de către proprietarii sau administratorii depozitelor.(2) Sumele reprezentând garanția prevăzută la alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.(3) Valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului se va actualiza anual.(4) Administrația Fondului verifică corectitudinea modului de calcul și de constituire a garanției prevăzute la alin. (1).(5) Metodologia de constituire, gestionare și utilizare a garanției financiare de mediu prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Administrației Fondului.(6) Administrația Fondului execută garanția financiară de mediu sau fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, constituite de către proprietarii sau administratorii depozitelor după cum urmează:a) garanția financiară de mediu, în cazul în care se constată neconformități privind cerințele de protecție a mediului și a sănătății populației și/sau cele din autorizația de mediu/ autorizația integrată de mediu și acestea nu sunt remediate de către operator/titular sau administratorul depozitului;b) fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere, în cazul în care, la finalul perioadei de operare a depozitului, nu sunt realizate lucrările de închidere sau cele referitoare la monitorizarea postînchidere, conform proiectului tehnic de închidere a depozitului;c) în cazul în care proprietarii sau administratorii depozitelor intră în procedura de faliment sau reorganizare judiciară.(7) Sumele încasate de Administrația Fondului ca urmare a executării garanțiilor financiare de mediu rămân la dispoziția Administrației Fondului, iar după perioada de monitorizare post- închidere se utilizează pentru finanțarea proiectelor privind gestionarea deșeurilor. (8) Verificarea valorii fondului pentru închiderea și monitorizarea postînchidere se va efectua în baza devizelor generale privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de închidere și pentru monitorizarea postînchidere a depozitului.21. La articolul 13, alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) Beneficiarul proiectelor/programelor prevăzute la alin. (1) lit. m), s) și w) poate fi și Administrația Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin excepție de la prevederile alin. (7), finanțarea se acordă în baza aprobării Comitetului de avizare.22. După articolul 13 se introduce un nou articol, art. 13^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Lista programelor/proiectelor, prevăzute la art. 3 alin. (4^1), care se derulează pe bază de contract de delegare încheiat cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale pentru mediu, cu consultarea structurilor asociative ale administrației publice locale. (la 23-06-2023, Alineatul (1), Articolul 13^1, Punctul 22., Articolul I a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (2) După aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli anual, Administrația Fondului încheie contracte de delegare cu unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita bugetului aprobat.(3) În baza contractelor de delegare și a ordinului ministrului autorității publice centrale pentru mediu de aprobare a programelor/proiectelor care se derulează pe bază de contract de delegare, Administrația Fondului virează către unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale, la o poziție distinctă de venituri, suma prevăzută în acordul de delegare (la 23-06-2023, Alineatul (3), Articolul 13^1, Punctul 22., Articolul I a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (4) Autoritățile publice locale încheie contracte de finanțare multianuală cu beneficiarii persoane fizice, în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (3), rămase neutilizate la sfârșitul anului, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor, cu aceeași destinație.(6) Sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare se restituie în termen de 10 zile lucrătoare, în contul Administrației Fondului.(7) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din derularea contractelor de finanțare este în atribuția autorităților publice locale.23. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Neutilizarea aplicației informatice SIATD de către persoanele juridice prevăzute la art. 10 alin. (9) și (11)-(13) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.24. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc șapte noi alineate, alin. (6)-(12), cu următorul cuprins:(6) Nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (9) și (11)-(13) a termenelor prevăzute în Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD, în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei.(7) Nerespectarea obligației de evidențiere a ecotaxei pe documentele de vânzare, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei.(8) Nerespectarea interdicției de comercializare de către operatorii economici, prin punctele de vânzare/desfacere a pungilor de uz casnic ca ambalaje, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei.(9) Nerespectarea obligației de inscripționare sau inscripționarea eronată a pungilor de uz casnic de către operatorii economici care le introduc pe piața națională, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei.(10) Inscripționarea pungilor de transport care nu intră în categoria pungilor de uz casnic, cu sintagma «pungi de uz casnic», constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.(11) Calcularea în mod eronat a garanției constituite potrivit prevederilor art. 12^1 alin. (1) sau ale art. 12^3 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 90.000 lei la 100.000 lei.(12) Raportarea de date false de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (9), (11)-(13), prin intermediul aplicației informatice SIATD, constituie contravenție și se sancționează, prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei.25. La articolul 16 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins: c) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și/sau Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravențiile prevăzute la art. 15 alin. (6)-(12).25^1. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2
  Valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale,
  deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare
  AnulValoarea contribuției pentru economia circulară (lei/tonă)
  202380
  Începând cu 1 ianuarie 2024160
  (la 23-06-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 14., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 )
  26. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.
   +  Articolul II(1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. d), q) și v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.(2) Prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.(3) Sancțiunile prevăzute la art. 15 alin. (8)-(10) și (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul IIIPrevederile art. 9 alin. (1) lit. v^1) și ale art. 10 alin. (2^2) și alin. (3^5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul IVPrevederile din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul VInstrucțiunile privind emiterea deciziei prevăzute la art. 11 alin. (2^4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aprobă prin ordinul conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Administrației Fondului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIInstrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD de către persoanele juridice care gestionează deșeuri municipale prevăzute la art. 10 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aprobă prin ordinul conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Administrației Fondului, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 16 septembrie 2022.Nr. 125.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005)
  Contribuția pentru echipamente electrice și electronice
  Categoria de echipamente electrice și electronice (conform anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare)Contribuția (lei/kg)
  Categoriile 1-2, 4-6 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare2
  Categoria 3 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare4
  (la 23-06-2023, ANEXA a fost modificată de Punctul 15., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 )
  -----