HOTĂRÂRE nr. 1.138 din 14 septembrie 2022pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023, și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 14 septembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 82 alin. (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În anul școlar 2022-2023, cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, este de:a) 500 de lei, pentru bursa de performanță;b) 200 de lei, pentru bursa de merit;c) 150 de lei, pentru bursa de studiu;d) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social.(2) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.(3) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 2Bursele prevăzute la art. 1 alin. (1) se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 septembrie 2022.Nr. 1.138.----