ORDIN nr. 120 din 2 septembrie 2022pentru stabilirea componenței și atribuțiilor Comitetului de monitorizare și Comitetului director pentru programele naționale Afaceri interne 2021-2027
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 8 septembrie 2022  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2022 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării programelor naționale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Dispoziții generale(1) Obiectul prezentului ordin îl reprezintă organizarea și stabilirea atribuțiilor următoarelor entități:a) Comitetul de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne; b) Comitetul director.(2) Comitetele prevăzute la alin. (1) sunt structuri fără personalitate juridică, constituite în vederea sprijinirii Autorității de Management Afaceri Interne, denumită în continuare AM, respectiv Direcția fonduri externe nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin asigurarea suportului decizional, monitorizării și coordonării la nivel național a activităților privind implementarea Programelor naționale cofinanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI, și Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare IMFV, împreună denumite în continuare Programe naționale Afaceri interne.(3) Comitetele prevăzute la alin. (1) vor funcționa pe toată perioada de implementare a Programelor naționale Afaceri interne, până la închiderea oficială a acestora de către Comisia Europeană.(4) Prezentul ordin utilizează termeni și expresii având semnificațiile prevăzute în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 868/2022 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării programelor naționale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027, denumită în continuare HG nr. 868/2022.  +  Articolul 2Componența Comitetului de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne(1) Comitetul de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne, denumit în continuare CM, este o structură fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programelor naționale Afaceri interne, și este constituit în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din HG nr. 868/2022, cu respectarea principiilor parteneriatului și reprezentativității, în conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare RDC.(2) Autoritățile naționale, instituțiile și organizațiile care sunt reprezentate în CM sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Selecția instituției/organizației menționate la pct. 6 și 7 din anexă se organizează conform metodologiei elaborate de către AM. (4) Fiecare autoritate, instituție și organizație cu reprezentare în CM desemnează un titular și un supleant, care participă la reuniunile comitetului în lipsa titularului. (la 22-08-2023, Alineatul (4), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 ) (5) CM este alcătuit din președinte și membri. Reprezentantul AM desemnat în CM exercită rolul de președinte al CM. Președintele și membrii CM au drept de vot. (la 22-08-2023, Alineatul (5), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 ) (6) Componența nominală a CM, precum și modificările ulterioare, se publică pe site-ul AM, respectiv www.fed.mai.gov.ro. (la 22-08-2023, Alineatul (6), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 ) (7) Comisia Europeană - Direcția generală migrație și afaceri interne este invitată permanent, în calitate de observator, cu rol consultativ.(8) Reprezentanții agențiilor europene descentralizate pot participa la reuniunile CM, în calitate de observatori, cu rol consultativ. (la 22-08-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 ) (9) La invitația președintelui CM, pot participa în calitate de invitați la reuniunile CM reprezentanții instituțiilor și autorităților publice și organizațiilor relevante pentru domeniile de finanțare ale programelor naționale. (la 22-08-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 )  +  Articolul 3Atribuțiile Comitetului de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne(1) Responsabilitățile CM includ atribuțiile stabilite prin art. 40 din RDC.(2) Regulamentul de organizare și funcționare al CM se aprobă în prima reuniune a comitetului, cu votul majorității membrilor, și se publică pe site-ul AM.(3) Activitatea CM este asistată de un secretariat permanent, asigurat de Serviciul fonduri dedicate din cadrul AM.  +  Articolul 4Componența și funcționarea Comitetului director(1) Comitetul director, denumit în continuare CD, este o structură fără personalitate juridică, cu rol de coordonare în procesul de implementare a Programelor naționale Afaceri interne, constituită în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din HG nr. 868/2022.(2) CD este alcătuit din următorii membri:a) secretarul general;b) secretarul de stat pentru relații internaționale; c) secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică.(3) Secretarul general sau secretarul de stat pentru relații internaționale îndeplinește funcția de președinte al CD, în funcție de rolul de coordonare la nivelul MAI al AM.(4) Membrul CD prevăzut la alin. (2) lit. a) poate delega atribuțiile ce îi revin în această calitate unui secretar general adjunct, iar membrii prevăzuți la alin. (2) lit. b) și c) pot delega atribuțiile ce le revin în această calitate subsecretarilor de stat.(5) În situația în care posturile membrilor CD sunt vacante, atribuțiile secretarului general se îndeplinesc de către un secretar general adjunct desemnat în acest sens de ministrul afacerilor interne, iar ale secretarului/secretarilor de stat, de către subsecretarul/subsecretarii de stat desemnat/desemnați în acest sens de ministrul afacerilor interne.(6) Deciziile în cadrul CD se iau cu votul majorității membrilor, prin consultare scrisă sau în cadrul reuniunilor de lucru.(7) Dacă una dintre funcțiile aferente membrilor CD este vacantă și nu a fost desemnată o persoană conform alin. (5), deciziile CD se pot adopta cu votul celorlalți doi membri. În caz de paritate, votul președintelui este decisiv.(8) Consultările scrise și reuniunile de lucru se organizează ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a conducătorului AM.(9) Activitatea CD este asistată de un secretariat permanent, asigurat de Serviciul fonduri dedicate din cadrul AM.  +  Articolul 5Atribuțiile Comitetului director(1) CD are următoarele atribuții:a) aprobă metodologia de selecție a membrilor în CM, menționată la art. 2 alin. (3);b) avizează toate documentele care vor fi examinate sau aprobate în cadrul CM;c) aprobă calendarele privind lansarea apelurilor de proiecte în cadrul Programelor naționale Afaceri interne, precum și revizuirile ulterioare; (la 22-08-2023, Litera c), Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 ) d) aprobă activitatea desfășurată privind apelurile de proiecte finalizate în luna anterioară;e) aprobă modificările majore ale contractelor/deciziilor de finanțare încheiate de autoritatea de management referitoare la suplimentarea valorii totale a proiectului, modificarea indicatorilor și a obiectivelor proiectului;f) examinează și aprobă rapoartele anuale privind conturile.(2) Deciziile adoptate de membrii CD se consemnează în scris, în note-raport semnate de către membrii care au votat respectivele decizii. (la 22-08-2023, Alineatul (2), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 )  +  Articolul 6Dispoziții finalePrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 2 septembrie 2022.Nr. 120.  +  ANEXĂ
  LISTA
  autorităților publice, instituțiilor și organizațiilor reprezentante
  în Comitetul de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne
  (la 22-08-2023, Titlul anexei a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 ) 1. Ministerul Afacerilor Interne - Direcția fonduri externe nerambursabile 2. Ministerul Afacerilor Interne - Direcția generală financiară3. Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări4. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția generală mecanisme și instrumente financiare externe nerambursabile5. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția generală programare și coordonare sistem 5^1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția cooperare europeană și internațională - Punctul de contact pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (la 22-08-2023, ANEXA a fost completată de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 125 din 18 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 22 august 2023 ) 6. Instituție de învățământ superior7. Organizație neguvernamentală sau internațională cu expertiză relevantă în domeniul drepturilor fundamentale ale omului
  ----