ORDIN nr. 1.587 din 31 august 2022privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 8 septembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.067/741.961 din 16.08.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) „Referat privind măsurile propuse pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării/anularea/menținerea Deciziei de declarare în inactivitate, precum și în cazul încetării de drept a suspendării executării acesteia, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004“, prevăzut în anexa nr. 2;b) „Notificare“, prevăzut în anexa nr. 3;c) „Notificare privind aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004“, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Sandu Costea
  București, 31 august 2022.Nr. 1.587.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executăriideciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativnr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare  +  Anexa nr. 2
  REFERAT
  privind măsurile propuse pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești
  prin care s-a dispus suspendarea executării/anularea/menținerea Deciziei de declarare în inactivitate,
  precum și în cazul încetării de drept a suspendării executării acesteia, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
  Denumirea/Numele și prenumele: ................................Domiciliul fiscal: Localitatea ..................., str. ................... nr. ............., bl. ........, sc. ........., ap. ......, et. ......, județul/sectorul ..........................Cod de identificare fiscală .........................................În baza dispozițiilor art. 92 alin. (1) lit. a)/b)/c)/d)/e)/f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ...................... a fost declarată inactivă, începând cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate nr. ............... din data de .................. .Motivația declarării în inactivitate fiscală: ................................ Potrivit prevederilor art. 92 alin. (9^1) din Codul de procedură fiscală, în cazul suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, dispusă în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul se reactivează pe perioada suspendării.I. Prin Hotărârea judecătorească nr. ................ din data de ............................., emisă de ................. pentru ......................, a fost dispusă suspendarea executării Deciziei de declarare în inactivitate nr. ............. din data de ..................... .Având în vedere această situație, se produc următoarele efecte, la data suspendării executării:[ ] reactivarea contribuabilului și scoaterea acestuia, din oficiu, din evidența contribuabililor declarați inactivi cu data de ......;[ ] înregistrarea în scopuri de TVA, cu păstrarea codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, întrucât din verificarea informațiilor deținute rezultă că persoana impozabilă nu îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută la art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).Se detaliază situațiile verificate ....................................................................................................................................................Data de la care înregistrarea în scopuri de TVA devine valabilă și data emiterii certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sunt aceleași cu data pronunțării hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate pentru respectivul contribuabil, respectiv ....................... .Înregistrarea în scopuri de TVA și, implicit, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA rămân valabile pe toată perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate;[ ] înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată, întrucât din verificarea informațiilor deținute rezultă că persoana impozabilă îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută la art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) din Codul fiscal, după cum urmează: ........................................... (Se detaliază situația în care se găsește persoana impozabilă.).........În cazul aplicării dispozițiilor art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, se procedează la:– emiterea unei noi Decizii privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având în vedere condiția de anulare a înregistrării în scopuri de TVA în care se găsește persoana impozabilă;– înscrierea în Registrul persoanelor impozabile, a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, a noului temei legal pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, prevăzut la art. 316 alin. (11) lit. ……… din Codul fiscal;– informarea contribuabilului, cu privire la faptul că a fost pusă în executare hotărârea judecătorească prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, însă, în urma verificării, s-a emis o nouă decizie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, întrucât îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, precum și cu privire la mențiunile înscrise în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, printr-o notificare (prin notificarea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare). Notificarea se comunică contribuabilului însoțită de Decizia de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.II. Întrucât, în termen de 60 de zile de la suspendarea executării Deciziei de declarare în inactivitate, contribuabilul nu a introdus nicio acțiune în anularea actului, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că a intervenit încetarea de drept a suspendării executării Deciziei de declarare în inactivitate nr. ............. din data de ....................... .Având în vedere această situație, se produc următoarele efecte, la data încetării de drept a suspendării executării deciziei:[ ] repunerea în stare de inactivitate a contribuabilului începând cu data de ............;[ ] încetarea efectelor înregistrării în scopuri de TVA, respectiv anularea înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data încetării de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, precum și a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (seria ..... nr. ............), emis ca urmare a suspendării executării Deciziei de declarare în inactivitate. Se emite Decizia de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este data încetării de drept a suspendării executării Deciziei de declarare în inactivitate, respectiv data de ................. .Înregistrarea în scopuri de TVA și implicit certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis ca urmare a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate rămân valabile pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate; [ ] înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată, astfel cum s-a decis prin Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. .......... din data de ..........., întrucât persoana impozabilă este repusă în starea de inactivitate fiscală.În cazul aplicării dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal, se procedează și la completarea, în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, a temeiului legal pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în sensul că sunt îndeplinite și condițiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal, respectiv contribuabilul este declarat inactiv fiscal. III. Prin Hotărârea judecătorească nr. ................ din data de ............................, emisă de ................., rămasă definitivă prin ..........................., s-a dispus anularea Deciziei de declarare în inactivitate nr. ............. din data de ......................................Având în vedere această situație, se produc următoarele efecte, la data anulării deciziei de declarare în inactivitate:[ ] păstrarea calității de contribuabil activ și scoaterea din oficiu a contribuabilului din evidența contribuabililor declarați inactivi cu data de ............ Contribuabilul își păstrează calitatea de contribuabil activ de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.[ ] Dacă persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate [potrivit pct. 7 alin. (1)-(5) din procedura aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.587/2022], iar din informațiile deținute se constată că, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate, persoana impozabilă nu îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, propunem următoarele:– păstrarea calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, anularea Deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA nr. ............., anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (seria .... nr. ....), care a fost valabil pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate și întocmirea unui alt certificat de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrise data înregistrării inițiale în scopuri de TVA și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial.[ ] Dacă persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate [potrivit pct. 7 alin. (1)-(5) din procedura aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.587/2022], iar din informațiile deținute se constată că, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care sa dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate, persoana impozabilă îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, propunem următoarele:– anularea Deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA nr. ............., anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (seria ….. nr. ……….), care a fost valabil pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, întocmirea unui alt certificat de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrise data înregistrării inițiale în scopuri de TVA și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, precum și întocmirea Deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, întrucât persoana impozabilă îndeplinește alte condiții de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.[ ] Dacă persoana impozabilă nu a fost înregistrată în scopuri de TVA pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, întrucât la data suspendării îndeplinea alte condiții de anulare a înregistrării în scopuri de TVA (potrivit pct. 8 alin. (1)-(6) din procedura aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.587/2022], iar din informațiile deținute se constată că, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate, nu se mai mențin/nu mai sunt îndeplinite alte condiții privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, propunem următoarele:– anularea Deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA nr. .............., emisă în baza deciziei de declarare în inactivitate, a cărei anulare a fost dispusă de instanța judecătorească și înregistrarea în scopuri de TVA, de la data înregistrării inițiale în scopuri de TVA. În certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se înscriu data înregistrării inițiale în scopuri de TVA și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial.[ ] Dacă persoana impozabilă nu a fost înregistrată în scopuri de TVA pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, întrucât la data suspendării îndeplinea alte condiții de anulare a înregistrării în scopuri de TVA [potrivit pct. 8 alin. (1)-(6) din procedura aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.587/2022], iar din informațiile deținute se constată că, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate, se mențin/sunt îndeplinite alte condiții privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, propunem următoarele:– anularea Deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA nr. .................., emisă în baza deciziei de declarare în inactivitate, a cărei anulare a fost dispusă de instanța judecătorească, înregistrarea în scopuri de TVA, de la data înregistrării inițiale în scopuri de TVA (valabilă până la data suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate, dată de la care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată potrivit pct. 8 alin. (1)-(6) din procedura aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.587/2022], iar înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată, întrucât persoana impozabilă îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută la art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) din Codul fiscalIV. Prin Hotărârea judecătorească nr. ................ din data de ............................., emisă de................., rămasă definitivă prin...................., s-a dispus menținerea Deciziei de declarare în inactivitate nr. ............. din data de ..................................... .Având în vedere această situație, se produc următoarele efecte:[ ] menținerea în evidența contribuabililor declarați inactivi, eliminarea, din Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, a mențiunilor privind suspendarea deciziei de declarare în inactivitate, contribuabilul având calitatea de contribuabil inactiv de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate;[ ] încetarea efectelor înregistrării în scopuri de TVA, respectiv anularea înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus menținerea dispozițiilor deciziei de declarare în inactivitate, precum și a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (seria ..... nr. ............), emis ca urmare a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate. Se emite Decizia de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus menținerea dispozițiilor deciziei de declarare în inactivitate, respectiv data de ................, iar în decizia de anulare se înscriu seria și numărul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA emis ca urmare a suspendării executării deciziei de inactivitate.Înregistrarea în scopuri de TVA și implicit certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis ca urmare a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate rămân valabile pe perioada suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate; [ ] înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată. Se procedează la modificarea temeiului legal pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în sensul că sunt îndeplinite și condițiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal, respectiv contribuabilul este declarat inactiv fiscal, în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Se procedează și la informarea contribuabilului cu privire la mențiunile înscrise (prin Notificarea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.587/2022.).
  Motivația propunerii
  ........................
  Referatul se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.Aprobat
  Conducătorul unității fiscale/Șef administrație adjunct colectare/Director general adjunct,
  Numele și prenumele ............................
  Semnătura și ștampila unității ...............
  Data ..................
  Avizat
  Șeful compartimentului de specialitate,
  Numele și prenumele ............................
  Data ....................
  Întocmit
  Numele și prenumele ............................
  Data ....................
   +  Anexa nr. 3
  NOTIFICARE
  Către: Denumirea/Numele și prenumele: ........................................................Domiciliu fiscal: Localitatea ......….., str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. …., ap. …..., et. ….., județul/sectorul ........Cod de identificare fiscală ................................................Ca urmare a Hotărârii judecătorești nr. ........, emisă de ............ la data de ..........., prin care s-a dispus suspendarea executării Deciziei de declarare în inactivitate nr. ......., și ca urmare a analizei informațiilor existente în evidențele fiscale, vă comunicăm că:Potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (9^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul/plătitorul se reactivează pe perioada suspendării.[ ] Vă informăm cu privire la faptul că a fost pusă în executare hotărârea judecătorească prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, însă în urma verificării informațiilor existente în evidențele organului fiscal, rezultă că persoana impozabilă îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută la art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), respectiv:........................................................................................................................................... [Se detaliază situația în care se găsește persoana impozabilă, potrivit art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) din Codul fiscal.].Având în vedere cele de mai sus, vă informăm că s-a emis o nouă decizie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, întrucât persoana impozabilă îndeplinește altă condiție de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, iar înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată, întrucât este îndeplinită condiția prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. .............../art. 317 alin. (9) lit. .......... din Codul fiscal. În această situație se modifică și informațiile înscrise în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, în sensul modificării temeiului legal pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA.Notificarea se comunică contribuabilului însoțită de Decizia de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.[ ] Vă informăm cu privire la faptul că a fost pusă în executare hotărârea judecătorească prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate, însă în urma verificării informațiilor deținute de organul fiscal rezultă că la data rămânerii definitive a Hotărârii judecătorești nr. ......., emisă de ............ la data de ..........., prin care s-a dispus anularea deciziei de declarare în inactivitate, respectiv la data de ..............., se mențin alte condiții prevăzute la art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) din Codul fiscal privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.Având în vedere cele de mai sus, vă informăm că înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată, întrucât persoana impozabilă ................... [Se detaliază situația în care se găsește persoana impozabilă, potrivit art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) din Codul fiscal.].....[ ] Ca urmare a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești nr. ......., emisă de ............ la data de ..........., prin care s-a dispus menținerea dispozițiilor deciziei de declarare în inactivitate, vă informăm că înregistrarea în scopuri de TVA rămâne anulată.Vă informăm cu privire la modificarea temeiului legal pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în sensul că sunt îndeplinite și condițiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal, respectiv contribuabilul este declarat inactiv fiscal în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ..........................
  Semnătura și ștampila unității ..................
   +  Anexa nr. 4
  NOTIFICARE
  privind aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) teza a II-a din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
  Către: Denumirea/Numele și prenumele: ..................................................................Domiciliu fiscal: Localitatea ......…………….., str. ........…………, nr. ……., bl. …..., sc. …., ap. …..., et. ….., județul/sectorul ......…………..Cod de identificare fiscală ................................................Ca urmare a Hotărârii judecătorești nr. ........, emisă de ............ la data de ..........., prin care s-a dispus suspendarea executării Deciziei de declarare în inactivitate nr. ......., și ca urmare a analizei informațiilor existente în evidențele fiscale, vă comunicăm că, începând cu data de ………., a intervenit încetarea de drept a suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate.În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări, în vederea clarificării situației în care vă aflați, aveți obligația, după caz, fie să ne prezentați dovada înregistrării acțiunii în anulare a deciziei de declarare în inactivitate, fie să ne informați cu privire la faptul că nu a fost introdusă acțiunea în anulare a deciziei de declarare în inactivitate.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ..................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ....................., între orele ............... .În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele ..........................
  Semnătura și ștampila unității ..................