ORDIN nr. 2.048 din 1 septembrie 2022privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 7 septembrie 2022    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins: c) Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.2. După punctul 592^1 se introduce un nou capitol, capitolul 13^1, cu următorul cuprins:  +  Capitolul 13^1 Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit  +  Secţiunea 13^1.1 Definiții legate de raportarea informațiilor referitoare la impozitul pe profit592^2. (1) În înțelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiții:1. societate-mamă finală înseamnă o entitate care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități;2. situații financiare anuale consolidate înseamnă situațiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile și cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entități economice;3. jurisdicție fiscală înseamnă un stat sau o jurisdicție nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce privește impozitul pe profit;4. entitate autonomă înseamnă o entitate care nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit la pct. 8 subpct. 11.(2) În sensul pct. 592^3-592^8, cifra de afaceri netă are înțelesul definiției de la pct. 8 subpct. 5.  +  Secţiunea 13^1.2 Entitățile și sucursalele care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit592^3. (1) Societățile-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(2) O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci când cifra de afaceri netă consolidată a acesteia la data bilanțului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.(3) Entitățile autonome a căror cifră de afaceri netă a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale individuale, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(4) O entitate autonomă nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci când cifra de afaceri netă a acesteia la data bilanțului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare.592^4. - Prevederile pct. 592^3 nu se aplică entităților autonome sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală.592^5. (1) Filialele mijlocii și mari, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (4), care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări, atunci când cifra de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(2) Atunci când informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicită societății sale mamă finale să îi furnizeze toate informațiile necesare pentru a-i permite să își îndeplinească obligațiile în temeiul alin. (1). În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informațiile solicitate, filiala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile, obținute sau dobândite, pe care aceasta le deține, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziție informațiile necesare.(3) Filialele mijlocii și mari nu mai fac obiectul obligațiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci când totalul cifrei de afaceri nete consolidate a societății-mamă finale la data bilanțului său scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.592^6. (1) Sucursalele din România, înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă menționată la alin. (6) lit. a), în ceea ce privește cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(2) În cazul în care informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, persoana sau persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile de publicitate menționate la pct. 592^13 alin. (2) solicită societății-mamă finale sau entității autonome menționate la alin. (6) lit. a) să le furnizeze toate informațiile necesare pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile.(3) În cazul în care nu sunt furnizate toate informațiile solicitate, sucursala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile pe care aceasta le deține, le-a obținut sau le-a dobândit, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală sau entitatea autonomă nu a pus la dispoziție informațiile necesare.(4) Obligațiile de raportare stabilite la prezentul punct se aplică numai sucursalelor a căror cifră de afaceri netă a depășit pragul indicat la pct. 9 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(5) O sucursală supusă obligațiilor de raportare în temeiul prezentului punct nu mai face obiectul acestor obligații atunci când cifra sa de afaceri netă scade sub pragul indicat la pct. 9 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(6) Unei sucursale i se aplică regulile prevăzute la prezentul punct numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii:a) entitatea care a deschis sucursala este fie o entitate afiliată unui grup a cărui societate-mamă finală nu este reglementată de legislația unui stat membru și a cărui cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului său, pentru fiecare din ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate, fie o entitate autonomă a cărei cifră de afaceri netă a depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare; șib) societatea-mamă finală menționată la lit. a) nu are o filială mijlocie sau mare, astfel cum se menționează la pct. 592^5.(7) O sucursală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la prezentul punct în cazul în care criteriul prevăzut la alin. (6) lit. a) încetează să mai fie îndeplinit timp de două exerciții financiare consecutive.592^7. - Prevederile pct. 592^5 și 592^6 nu se aplică în cazul în care un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidența legislației unui stat membru într-un mod coerent cu pct. 592^9-592^11 și îndeplinește următoarele criterii:a) este pus la dispoziția publicului, gratuit și într-un format de raportare electronică cu citire automată:(i) pe pagina de internet a respectivei societăți-mamă finale sau a entității autonome respective;(ii) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii;(iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul; șib) identifică denumirea și sediul social al unei singure filiale sau denumirea și adresa unei singure sucursale care intră sub incidența legislației unui stat membru și care a publicat un raport în conformitate cu pct. 592^12 alin. (1).592^8. - Filialele sau sucursalele care nu fac obiectul dispozițiilor de la pct. 592^5 și 592^6 au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale sau sucursale servesc exclusiv obiectivului eludării cerințelor de raportare stabilite în prezentul capitol.  +  Secţiunea 13^1.3 Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit592^9. (1) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat în temeiul pct. 592^3 -592^8 include informații cu privire la toate activitățile entității autonome sau ale societății-mamă finale, inclusiv activitățile tuturor entităților afiliate, consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză.(2) Informațiile menționate la alin. (1) cuprind:a) numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exercițiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru exercițiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;b) o scurtă descriere a naturii activităților acestora;c) numărul de salariați în echivalent normă întreagă;d) veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similare enumerate la pct. 600;e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile impozabile din exercițiul financiar în cauză de către entități și sucursale, în jurisdicția fiscală relevantă;g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către entități și sucursale în jurisdicția fiscală relevantă; șih) cuantumul câștigurilor acumulate la sfârșitul exercițiului financiar în cauză.În sensul lit. d), veniturile includ tranzacțiile cu părți legate.În sensul lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activitățile unei entități din exercițiul financiar relevant și nu includ provizioane pentru obligații fiscale incerte.În sensul lit. g), impozitele plătite includ impozitele reținute la sursă plătite de alte entități în ceea ce privește plățile către entități și sucursale din cadrul unui grup.În sensul lit. h), câștigurile acumulate se referă la suma profiturilor din exercițiile financiare anterioare și din exercițiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă. În ceea ce privește sucursalele, câștigurile acumulate sunt cele ale entității care a deschis sucursala.(3) Informațiile enumerate la alin. (2) pot fi raportate pe baza instrucțiunilor de raportare menționate în secțiunea III părțile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului^1, așa cum este transpusă în legislația națională.^1 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 64 din 11 martie 2011.(4) Informațiile menționate la alin. (2) și (3) sunt prezentate utilizând un model comun și formate de raportare electronică cu citire automată. (5) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă informațiile menționate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare stat membru.(6) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informațiile menționate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, și prezintă aceste informații separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul și la data de 1 martie a exercițiului financiar precedent, a fost menționată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.(7) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informațiile menționate la alin. (2) sau (3) în mod agregat pentru alte jurisdicții fiscale.(8) Informațiile se atribuie fiecărei jurisdicții fiscale relevante pe baza sediului sau a existenței unui sediu comercial fix sau a unei activități economice permanente care, având în vedere activitățile grupului sau ale entității autonome, poate face obiectul obligației de a plăti impozit pe profit în jurisdicția fiscală respectivă.(9) În cazul în care activitățile mai multor entități afiliate pot face obiectul obligației de a plăti impozit pe profit în cadrul unei singure jurisdicții fiscale, informațiile atribuite jurisdicției fiscale respective reprezintă suma informațiilor referitoare la astfel de activități ale fiecărei entități afiliate și ale sucursalelor lor în jurisdicția fiscală respectivă.(10) Nicio informație privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicții fiscale.(11) Una sau mai multe informații specifice care trebuie prezentate în mod normal în conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entităților la care se referă raportul. Orice omisiune este indicată în mod clar în raport, împreună cu o explicație motivată în mod corespunzător privind motivele acesteia.(12) Toate informațiile omise în temeiul alin. (11) sunt făcute publice într-un raport ulterior privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, în termen de cel mult cinci ani de la data omisiunii inițiale.(13) Nu pot fi omise niciodată informațiile referitoare la jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, astfel cum sunt menționate la alin. (6).(14) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit poate include, dacă este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generală care să ofere explicații cu privire la orice discrepanță semnificativă dintre cuantumurile prezentate în temeiul alin. (2) lit. f) și g), ținând seama, după caz, de cuantumurile corespunzătoare referitoare la exercițiile financiare anterioare.592^10. (1) Moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situațiile financiare consolidate ale societății-mamă finale sau situațiile financiare anuale individuale ale entității autonome. Acest raport se publică în moneda utilizată în situațiile financiare.(2) Totuși, în cazul menționat la pct. 592^5 alin. (2), moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care filiala își publică situațiile financiare anuale.(3) Pragurile menționate la pct. 592^5 și 592^6 se convertesc într-o sumă echivalentă în moneda națională a oricărei țări terțe relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjită la mia cea mai apropiată.592^11. - Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit precizează dacă a fost elaborat în conformitate cu pct. 592^9 alin. (2) sau (3).  +  Secţiunea 13^1.4 Publicarea și accesibilitatea592^12. (1) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația menționate la pct. 592^3-592^8 se publică în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului^2, așa cum este transpusă în legislația națională.^2 Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 169 din 30 iunie 2017.(2) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația publicate de entități în conformitate cu alin. (1) sunt puse la dispoziția publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, pe pagina de internet:a) a entității, atunci când se aplică pct. 592^3;b) a filialei sau a unei entități afiliate, atunci când se aplică pct. 592^5; sauc) a sucursalei sau a entității care a deschis sucursala sau a unei entități afiliate, atunci când se aplică pct. 592^6.(3) Sunt scutite de la aplicarea regulilor prevăzute la alin. (2) acele entități al căror raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit publicat în conformitate cu alin. (1) este pus simultan la dispoziția publicului într-un format de raportare electronică cu citire automată, pe pagina de internet a registrului menționat de Directiva (UE) 2017/1.132, așa cum este transpusă în legislația națională, și gratuit pentru orice terț situat în Uniune. Pagina de internet a entităților și sucursalelor, astfel cum este menționat la alin. (2), conține informații privind scutirea respectivă și o trimitere la pagina de internet a registrului relevant.(4) Raportul menționat la pct. 592^3 și 592^5-592^8 și, după caz, declarația menționată la pct. 592^5 și 592^6 rămân accesibile pe pagina de internet în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani consecutivi.  +  Secţiunea 13^1.5 Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit592^13. (1) Membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale societăților-mamă finale sau ale entităților autonome menționate la pct. 592^3, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu pct. 592^3-592^12.(2) Membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale filialelor menționate la pct. 592^5, precum și persoana sau persoanele desemnate să efectueze formalitățile de publicitate prevăzute de Directiva (UE) 2017/1.132, așa cum este transpusă în legislația națională, pentru sucursalele menționate la pct. 592^6, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, după caz, cu pct. 592^3-592^11, și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu pct. 592^12.  +  Secţiunea 13^1.6 Declarația auditorului statutar592^14. - În cazul în care există obligația auditării situațiilor financiare anuale, raportul de audit stabilește dacă, pentru exercițiul financiar anterior exercițiului financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligația, în temeiul pct. 592^3-592^8, de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu pct. 592^12.  +  Articolul IIOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 15 se adaugă o nouă liniuță, cu următorul cuprins:– Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.2. În anexa nr. 1, după punctul 60 se introduce un nou capitol, capitolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Capitolul 8^1 Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit  +  Secţiunea 8^1.1 Definiții legate de raportarea informațiilor referitoare la impozitul pe profit60^1. (1) În înțelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiții:1. societate-mamă finală înseamnă o entitate care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități;2. situații financiare anuale consolidate înseamnă situațiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile și cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entități economice;3. jurisdicție fiscală înseamnă un stat sau o jurisdicție nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce privește impozitul pe profit;4. entitate autonomă înseamnă o entitate care nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit în IFRS-uri.(2) În sensul pct. 60^2-60^6, venituri are înțelesul prevăzut de IFRS-uri.  +  Secţiunea 8^1.2 Entitățile care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit60^2. (1) Societățile-mamă finale, ale căror venituri consolidate au depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(2) O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci când veniturile consolidate totale ale acesteia la data bilanțului scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.(3) Entitățile autonome ale căror venituri au depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale individuale, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(4) O entitate autonomă nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci când veniturile totale ale acesteia la data bilanțului scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare.60^3. - Prevederile pct. 60^2 nu se aplică entităților autonome sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală.60^4. (1) Filialele controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(2) Atunci când informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicită societății sale mamă finale să îi furnizeze toate informațiile necesare pentru a-i permite să își îndeplinească obligațiile în temeiul alin. (1). În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informațiile solicitate, filiala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile, obținute sau dobândite, pe care aceasta le deține, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziție informațiile necesare.(3) Filialele nu mai fac obiectul obligațiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci când veniturile consolidate totale ale societății-mamă finale la data bilanțului său scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.60^5. - Regulile stabilite la pct. 60^4 nu se aplică în cazul în care un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidența legislației unui stat membru într-un mod coerent cu pct. 60^7-60^9 și îndeplinește următoarele criterii:a) este pus la dispoziția publicului, gratuit și într-un format de raportare electronică cu citire automată:(i) pe pagina de internet a respectivei societăți-mamă finale sau a entității autonome respective;(ii) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii;(iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul; șib) identifică denumirea și sediul social al unei singure filiale care intră sub incidența legislației unui stat membru și care a publicat un raport în conformitate cu pct. 60^10 alin. (1).60^6. - Filialele care nu fac obiectul dispozițiilor de la pct. 60^4 au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale servesc exclusiv obiectivului eludării cerințelor de raportare stabilite în prezentul capitol.  +  Secţiunea 8^1.3 Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit60^7. (1) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat în temeiul pct. 60^2-60^6 include informații cu privire la toate activitățile entității autonome sau ale societății-mamă finale, inclusiv activitățile tuturor entităților afiliate, consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză.(2) Informațiile menționate la alin. (1) cuprind:a) numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exercițiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru exercițiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;b) o scurtă descriere a naturii activităților acestora;c) numărul de salariați în echivalent normă întreagă;d) veniturile, astfel cum sunt definite de IFRS-uri, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate;e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile impozabile din exercițiul financiar în cauză de către entități în jurisdicția fiscală relevantă;g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către entități în jurisdicția fiscală relevantă; șih) cuantumul câștigurilor acumulate la sfârșitul exercițiului financiar în cauză.În sensul lit. d), veniturile includ tranzacțiile cu părți legate.În sensul lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activitățile unei entități din exercițiul financiar relevant și nu includ impozite amânate sau provizioane pentru obligații fiscale incerte.În sensul lit. g), impozitele plătite includ impozitele reținute la sursă plătite de alte entități în ceea ce privește plățile către entități din cadrul unui grup.În sensul lit. h), câștigurile acumulate se referă la suma profiturilor din exercițiile financiare anterioare și din exercițiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă.(3) Informațiile enumerate la alin. (2) pot fi raportate pe baza instrucțiunilor de raportare menționate în secțiunea III părțile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului^3, așa cum este transpusă în legislația națională.^3 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 64 din 11 martie 2011.(4) Informațiile menționate la alin. (2) și (3) sunt prezentate utilizând un model comun și formate de raportare electronică cu citire automată.(5) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă informațiile menționate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare stat membru.(6) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informațiile menționate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și prezintă aceste informații separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul și la data de 1 martie a exercițiului financiar precedent, a fost menționată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.(7) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informațiile menționate la alin. (2) sau (3) în mod agregat pentru alte jurisdicții fiscale.(8) Informațiile se atribuie fiecărei jurisdicții fiscale relevante pe baza sediului sau a existenței unui sediu comercial fix sau a unei activități economice permanente care, având în vedere activitățile grupului sau ale entității autonome, poate face obiectul obligației de a plăti impozit pe profit în jurisdicția fiscală respectivă.(9) În cazul în care activitățile mai multor entități afiliate pot face obiectul obligației de a plăti impozit pe profit în cadrul unei singure jurisdicții fiscale, informațiile atribuite jurisdicției fiscale respective reprezintă suma informațiilor referitoare la astfel de activități ale fiecărei entități afiliate și ale sucursalelor lor în jurisdicția fiscală respectivă.(10) Nicio informație privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicții fiscale.(11) Una sau mai multe informații specifice care trebuie prezentate în mod normal în conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entităților la care se referă raportul. Orice omisiune este indicată în mod clar în raport, împreună cu o explicație motivată în mod corespunzător privind motivele acesteia.(12) Toate informațiile omise în temeiul alin. (11) sunt făcute publice într-un raport ulterior privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, în termen de cel mult cinci ani de la data omisiunii inițiale.(13) Nu pot fi omise niciodată informațiile referitoare la jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, astfel cum sunt menționate la alin. (6).(14) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit poate include, dacă este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generală care să ofere explicații cu privire la orice discrepanță semnificativă dintre cuantumurile prezentate în temeiul alin. (2) lit. f) și g), ținând seama, după caz, de cuantumurile corespunzătoare referitoare la exercițiile financiare anterioare.60^8. (1) Moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situațiile financiare consolidate ale societății-mamă finale sau situațiile financiare anuale individuale ale entității autonome. Acest raport se publică în moneda utilizată în situațiile financiare.(2) Totuși, în cazul menționat la pct. 60^4 alin. (2), moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care filiala își publică situațiile financiare anuale.(3) Pragul menționat la pct. 60^4 se convertește într-o sumă echivalentă în moneda națională a oricărei țări terțe relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjită la mia cea mai apropiată.^60^9. - Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit precizează dacă a fost elaborat în conformitate cu pct. 60^7 alin. (2) sau (3).  +  Secţiunea 8^1.4 Publicarea și accesibilitatea60^10. (1) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația menționate la pct. 60^2-60^6 se publică în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului^4, așa cum este transpusă în legislația națională.^4 Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 169 din 30 iunie 2017.(2) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația publicate de entități în conformitate cu alin. (1) sunt puse la dispoziția publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, pe pagina de internet:a) a entității, atunci când se aplică pct. 60^2; saub) a filialei sau a unei entități afiliate, atunci când se aplică pct. 60^4.(3) Sunt scutite de la aplicarea regulilor prevăzute la alin. (2) acele entități al căror raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit publicat în conformitate cu alin. (1) este pus simultan la dispoziția publicului într-un format de raportare electronică cu citire automată, pe pagina de internet a registrului menționat de Directiva (UE) 2017/1.132, așa cum este transpusă în legislația națională, și gratuit pentru orice terț situat în Uniune. Pagina de internet a entităților și sucursalelor, astfel cum este menționat la alin. (2), conține informații privind scutirea respectivă și o trimitere la pagina de internet a registrului relevant.(4) Raportul menționat la pct. 60^2 și 60^4-60^6 și, după caz, declarația menționată la pct. 60^4 rămân accesibile pe pagina de internet în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani consecutivi.  +  Secţiunea 8^1.5 Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit60^11. (1) Membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale societăților-mamă finale sau ale entităților autonome menționate la pct. 60^2, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu pct. 60^2-60^10.(2) Membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale filialelor menționate la pct. 60^4, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, după caz, cu pct. 60^2-60^9, și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu pct. 60^10.  +  Secţiunea 8^1.6 Declarația auditorului statutar60^12. - În cazul entităților cărora li se aplică cerințele prezentului capitol, raportul de audit stabilește dacă, pentru exercițiul financiar anterior exercițiului financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligația, în temeiul pct. 60^2-60^6, de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu pct. 60^10.  +  Articolul III(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.(2) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul III^1(1) Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exercițiului financiar al anului 2023, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2024.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei, atât în exercițiul financiar al anului 2022, cât și în exercițiul financiar al anului 2023. Societatea-mamă finală întocmește raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru exercițiul financiar al anului 2023 dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul respectiv în ambele exerciții financiare.(3) Prevederile prezentului articol se aplică, de asemenea, în cazul unei entități autonome. (la 21-06-2023, Actul a fost completat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.730 din 7 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023 )  +  Articolul III^2(1) Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar corespunde, de exemplu, perioadei 1 aprilie 2023-31 martie 2024, primul an de raportare corespunde datei de 31 martie 2024, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 martie 2025.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei, atât în exercițiul financiar încheiat la data de 31 martie 2023, cât și în exercițiul financiar încheiat la data de 31 martie 2024. (la 21-06-2023, Actul a fost completat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.730 din 7 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023 )  +  Articolul III^3(1) Pentru exemplificarea modului de analiză a obligației de raportare se consideră următoarea evoluție a veniturilor consolidate ale societății-mamă finale, cu sediul în România: peste cuantumul de 3.700.000.000 lei în exercițiile financiare 2022 și 2023; sub cuantum în exercițiul financiar al anului 2024; peste cuantum în exercițiul financiar al anului 2025; sub cuantumul de 3.700.000.000 lei în exercițiul financiar al anului 2026.(2) În situația exemplificată la alin. (1), obligații de raportare există pentru fiecare dintre exercițiile financiare ale anilor 2023, 2024, 2025 și 2026. (la 21-06-2023, Actul a fost completat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.730 din 7 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023 )  +  Articolul III^4(1) Dacă o entitate raportoare are un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, exercițiul financiar al raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să corespundă cu exercițiul financiar al situațiilor financiare anuale consolidate.(2) O filială raportoare al cărui exercițiu financiar este diferit de cel al societății-mamă finale își îndeplinește obligațiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exercițiului financiar al societății-mamă finale, și nu propriului exercițiu financiar.(3) Entitățile raportoare prevăzute la prezentul articol publică raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit în termen de 12 luni de la data la care se referă situațiile financiare anuale consolidate.(4) În cazul prevăzut la prezentul articol, primul raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică pentru un exercițiu financiar care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023. (la 21-06-2023, Actul a fost completat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.730 din 7 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023 )  +  Articolul III^5 Obligația de întocmire a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se referă la exercițiul financiar curent, fără a se impune prezentare de informații corespunzătoare exercițiului financiar precedent celui de raportare. (la 21-06-2023, Actul a fost completat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.730 din 7 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023 )  +  Articolul III^6 În cazul unei entități autonome, cuantumul de 3.700.000.000 lei corespunde veniturilor sale individuale, așa cum se reflectă în situațiile financiare anuale ale acesteia. (la 21-06-2023, Actul a fost completat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.730 din 7 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023 )  +  Articolul III^7(1) În scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de prezentul ordin, trimiterea la entități UE are în vedere entități înregistrate în Spațiul Economic European. Ca urmare, rapoartele privind informațiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să prezinte informații la nivelul statelor Spațiului Economic European.(2) Entitățile raportoare consideră activitățile din statele Spațiului Economic European similar celor dintr-un alt stat membru. În scop de raportare, entitățile cu sediul într-o țară din Spațiul Economic European se consideră ca fiind cu sediul într-un stat membru, și nu într-o țară terță. (la 21-06-2023, Actul a fost completat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.730 din 7 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023 )  +  Articolul III^8La raportarea informațiilor prevăzute de prezentul ordin se utilizează formatul stabilit de Comisia Europeană, adoptat în temeiul art. 48c paragraful (4) din Directiva 2013/34/UE. (la 21-06-2023, Actul a fost completat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.730 din 7 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 21 iunie 2023 )  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 1 septembrie 2022.Nr. 2.048.----