LEGEA serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014  **) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 8 iulie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006 și ulterior a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților.(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat de către autoritățile administrației publice locale la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 2(1) Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților.(2) Serviciul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale.(3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități:a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;b) operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice;c) transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă;d) sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;e) tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;f) tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;g) tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de deșeuri;h) tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;i) eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase;j) măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;k) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al unității administrativ-teritoriale.(4) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:1. asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare - asociația de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de salubrizare aferent acestui serviciu;2. autoritatea națională de reglementare competentă - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;3. biodeșeuri - conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;4. colectare separată - conform prevederilor pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare;5. deșeuri menajere - conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;6. deșeuri municipale - conform prevederilor pct. 13 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare;7. deșeuri similare - conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Decizia Comisiei 2011/753/UE;8. deșeuri reziduale - deșeuri în amestec provenite din gospodăriile populației și din deșeurile similare, cu excepția fracțiilor colectate separat (cod deșeu 20 03 01);9. centru de colectare prin aport voluntar - loc de recepție a unor fracții speciale de deșeuri colectate separat prin aportul voluntar al utilizatorilor, identificabil teritorial, administrativ și juridic, dotat cu construcții, instalații și echipamente specifice destinate colectării și/sau tratării deșeurilor, la care persoanele fizice pot preda, cu titlu gratuit, tipurile de deșeuri stabilite de către autoritățile administrației publice locale și/sau cele stabilite prin proiectele finanțate din fonduri nerambursabile;10. insulă ecologică digitalizată - punct de colectare a fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, compus dintr-un set de containere subterane sau supraterane, protejat antivandalism și împotriva accesului neautorizat și digitalizat pentru acces cu card pentru persoanele arondate, dotat cu cântar pentru determinarea cantității aruncate de fiecare utilizator;11. gestionarea deșeurilor - conform prevederilor pct. 19 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare;12. punct de colectare - spațiu special amenajat, în exteriorul imobilelor, dotat cu recipiente/containere pentru colectarea separată a deșeurilor municipale provenite de la utilizatori și la care este asigurat accesul autospecialelor pentru colectarea deșeurilor;13. utilizatori - reprezintă utilizatori casnici, persoane fizice și asociații de proprietari/locatari, precum și utilizatori noncasnici, persoane juridice, altele decât asociațiile de proprietari, beneficiari ai serviciului de salubrizare.(5) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au obligația:a) să implementeze un sistem de gestionare, pe 4 fracții, a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, format din stații de transfer și stații de sortare, după caz, împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din «poartă în poartă», centre de colectare prin aport voluntar și insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a respectivelor deșeuri, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșeuri municipale și contractele de delegare a gestiunii activității de sortare;b) să implementeze un sistem de gestionare a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale, format din stații de transfer, instalații integrate de tratare și/sau depozite de deșeuri împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din «poartă în poartă», insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșeuri municipale, contractele de delegare a gestiunii activității de tratare mecano-biologică, contractele de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale;c) să implementeze un sistem de gestionare a biodeșeurilor din deșeurile municipale, format din stații de transfer, instalații de compostare și/sau instalații de digestie anaerobă împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din «poartă în poartă», centre de colectare prin aport voluntar, insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a biodeșeurilor și/sau să doteze gospodăriile populației cu unități de compostare individuală, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de tratarea aerobă și/sau de tratare anaerobă a biodeșeurilor colectate separat și, după caz, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșeuri municipale;d) să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor textile;e) să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.(6) Derogările de la prevederile alin. (5) lit. a), privind numărul de fracții colectate separat, se autorizează de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, în condițiile prevăzute de art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. a), colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau deșeurilor de baterii și acumulatori se realizează în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1),(4) și (5) și art. 10 alin (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (10) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 60 alin. (1) pct. A lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare.(8) Înainte de atribuirea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, sectoarele municipiului București sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, activitățile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă și/sau de eliminare, prin depozitare.(8^1) Este interzisă prestarea de către operatori a activităților de transfer, sortare, tratare și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului București de pe raza căreia/căruia provin deșeurile. (la 30-09-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (9) Unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.(10) Colectorii, prevăzuți la pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să colecteze separat deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din punctele de colectare numai pe baza contractului de delegare încheiat cu unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia colectează deșeurile sau, după caz, cu asociația de dezvoltare intercomunitară, în care se include indicatorul de performanță pentru colectarea separată a acestor deșeuri.(11) Activitatea de operare a centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. b) se prestează de operatori numai în baza hotărârii de dare în administrare sau, după caz, a contractului de delegare și a licenței A.N.R.S.C.(11^1) Costurile de gestionare a deșeurilor colectate prin intermediul centrelor de colectare prin aport voluntar se asigură de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, la tariful aprobat de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociația de dezvoltare intercomunitară, pe baza fișei de fundamentare întocmită de către operator, în care se includ toate cheltuielile cu prestarea activităților de salubrizare desfășurate de alți operatori pe fluxul deșeurilor, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. (la 30-09-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (12) Proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanțare ca cerințe minime. (la 30-09-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 3Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:a) protecția sănătății populației;b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor;c) responsabilitatea față de cetățeni;d) conservarea și protecția mediului înconjurător;e) asigurarea calității și continuității serviciului;f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;j) securitatea serviciului;k) dezvoltarea durabilă.  +  Articolul 4(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unui sistem de salubrizare, alcătuit din bunuri aflate în domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale și/sau din bunurile aflate în proprietatea privată a operatorilor, care sunt cuprinse în planurile județene de gestionare a deșeurilor, inclusiv în planul de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București. (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:a) puncte de colectare separată a deșeurilor;b) centre de colectare prin aport voluntar a deșeurilor;c) autospeciale și utilaje specifice serviciului de salubrizare;d) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;e) stații de transfer;f) instalații de sortare;g) instalații de compostare;h) instalații de digestie anaerobă;i) instalații integrate de tratare;j) instalații de incinerare cu eficiență energetică ridicată;k) depozite de deșeuri nepericuloase pentru deșeuri municipale. (la 30-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (3) Serviciile de colectare separată și transport separat al unor tipuri de deșeuri generate ocazional sunt considerate servicii conexe serviciului de salubrizare a localităților și se prestează de către operatori la tarifele aprobate, în lei/tonă și/sau în lei/mc, de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (4) Colectarea separată a deșeurilor municipale generate ocazional se realizează astfel:a) deșeurile voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, în baza unui program prestabilit cu autoritățile administrației publice locale, la solicitarea generatorilor de deșeuri;b) deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deșeuri;c) alte deșeuri similare provenite de la evenimente publice, la solicitarea organizatorilor. (la 30-09-2022, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (5) Operatorii licențiați pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor, cu excepția deșeurilor periculoase cu regim special, au obligația să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale. După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și sancțiunile contravenționale.(6) Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deșeuri și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației. Depozitele pentru deșeurile municipale se amplasează conform Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și Planului național de gestionare a deșeurilor*), aprobate potrivit legii. Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului de gestionare a deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.
  (7) Se interzice operatorilor încredințarea depozitării deșeurilor colectate separat de hârtie, metal, plastic, sticlă, textile și biodeșeuri. (la 30-09-2022, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (8) Tarifele distincte pentru activitățile desfășurate de operatori se aprobă în lei/tonă, iar taxele distincte pentru utilizatori se calculează și se aprobă în lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici și în lei/tonă pentru utilizatorii noncasnici. (la 30-09-2022, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (9) Raporturile contractuale dintre operatorii care desfășoară activități de salubrizare pe fluxul deșeurilor menajere și similare se stabilesc cu respectarea termenelor de emitere și de scadență la plată ale facturii, precum și a modului de calcul al penalităților de întârziere la plata facturii, prevăzute la art. 42 alin. (9) și (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )
   +  Capitolul II Autorități și competențe  +  Articolul 5(1) Autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale.(2) Strategiile adoptate la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;c) promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;d) stimularea mecanismelor economiei de piață;e) dezvoltarea durabilă a serviciului;f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;g) promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;h) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe de salubrizare; (la 30-09-2022, sintagma: taxe speciale a fost înlocuită de Punctul 35, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) l) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;m) respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.  +  Articolul 6(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește organizarea, atribuirea, coordonarea și controlul activităților de salubrizare desfășurate în aria teritorială de competență a acestora și exercită următoarele atribuții: (la 30-09-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu;c) elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;d) participarea la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată;e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;f) participarea cu capital sau cu bunuri la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prestarea serviciului de salubrizare și/sau pentru realizarea și exploatarea infrastructurii aferente;g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;h) elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;i) aprobarea includerii în contractele de delegare a gestiunii și în hotărârile de dare în administrare a indicatorilor de performanță pentru activitățile de gestionare a deșeurilor, la nivelul prevăzut în specificațiile tehnice de funcționare ale stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor și/sau la nivelul minim prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a penalităților suportate de operatori pentru neîndeplinirea acestora; (la 30-09-2022, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, în vederea transportării acestora către instalațiile de tratare;k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, inclusiv aprobarea, prin aceeași hotărâre, a ajustării sau modificării taxei de salubrizare ori de câte ori aprobă ajustarea sau modificarea vreunui tarif component al activităților desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.; (la 30-09-2022, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) k^1) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea de către asociația de dezvoltare intercomunitară a hotărârii de aprobare a tarifelor distincte pentru gestionarea fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, în cazul în care asociația de dezvoltare intercomunitară are calitatea de autoritate contractantă pentru toate activitățile desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale ori în situația în care există mai multe autorități contractante pentru activitățile desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale; (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) k^2) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea de către A.N.R.S.C. a deciziei de aprobare a tarifelor distincte pentru gestionarea fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, emisă la solicitarea operatorilor care desfășoară activități de salubrizare pe fluxul deșeurilor municipale, în cazul în care adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară nu adoptă, în termenul legal, hotărârea privind aprobarea sau neaprobarea tarifului/tarifelor solicitat/solicitate de operator; (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) l) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor activităților de salubrizare, inclusiv a tarifelor distincte pentru gestionarea fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.; (la 30-09-2022, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) l^1) calcularea și aprobarea cuantumului reducerii valorii facturii sau, după caz, a taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici, pe baza sumelor încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.; (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) l^2) elaborarea și aprobarea regulamentului pentru implementarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», după consultarea publică; (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părți;n) sancționarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai activităților specifice serviciului de salubrizare; (la 30-09-2022, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) o) monitorizarea și exercitarea controlului în aria teritorială de competență cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, inclusiv sancționarea operatorilor care nu respectă frecvența de colectare a deșeurilor și/sau nu asigură continuitatea serviciilor la nivelul indicatorilor de performanță și de eficiență la care s-au obligat, precum și sancționarea operatorilor economici care prestează activități de salubrizare fără contract de delegare și/sau a operatorilor care colectează deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale fără autorizație de funcționare; (la 30-09-2022, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) p) aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plății serviciului de salubrizare; (la 30-09-2022, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) q) încheierea de contracte sau parteneriate cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (2) În cazurile de nerespectare de către operatori a obligațiilor contractuale asumate, autoritățile administrației publice locale au dreptul de a aplica și a solicita, pe baza unor analize și justificări fundamentate, penalizări și/sau dauneinterese, de a încasa garanțiile de bună execuție sau de a rezilia unilateral contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (3) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare a localităților, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, atribuțiile și drepturile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2), cu excepția celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d), f), g), k), k^1), k^2), l^1) privind aprobarea reducerii valorii taxei de salubrizare și p). Hotărârile adoptate de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Statutul-cadru al asociației de dezvoltare intercomunitară, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu completările ulterioare. (la 30-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (4) Prin derogare de la prevederile art. 89 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sectoarele municipiului București au dreptul, pe baza mandatului expres exprimat prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, inclusiv cu unități administrativ-teritoriale, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, având ca scop serviciul de salubrizare a sectoarelor municipiului București/localităților. (la 15-10-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 172 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 15 octombrie 2020 ) (5) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre, precum și din alte surse. (la 15-10-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 172 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 15 octombrie 2020 ) (6) Adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare este formată din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale asociate. (la 15-10-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 172 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 15 octombrie 2020 ) (7) Sectoarele municipiului București sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare având ca scop serviciul de salubrizare de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local. (la 15-10-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 172 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 15 octombrie 2020 )  +  Articolul 7(1) Consiliile județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora.(2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin domeniului public al județului.(3) Sistemul de management integrat al deșeurilor este destinat și asigură deservirea unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.  +  Articolul 8Hotărârile adoptate de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) și (3) pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ de către persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 9(1) În exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, autoritățile administrației publice locale au, față de operatorul serviciului de salubrizare, următoarele obligații:a) să asigure tratament egal pentru toți operatorii serviciilor de salubrizare care acționează în cadrul unității administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București sau al asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz;b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;c) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de salubrizare;d) să selecteze și să stabilească partenerii privați pentru proiectele de asociere sau de formare de societăți mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii;e) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public;f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare sau, după caz, prin contractul de delegare a gestiunii; (la 30-09-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) g) să aprobe ori să reducă/să refuze justificat, prin hotărâre, nivelul tarifelor activităților de salubrizare solicitate de operator; (la 30-09-2022, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) h) să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează în beneficiul întregii comunități.  +  Articolul 10Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are următoarele responsabilități cu privire la gestionarea deșeurilor:a) participă la elaborarea Programului național de gestionare a deșeurilor - P.N.G.D., urmărește îndeplinirea obiectivelor acestuia și sprijină autoritățile administrației publice locale pentru atingerea acestor obiective;b) sprijină metodologic și/sau financiar, în condițiile legii, autoritățile administrației publice locale pentru crearea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de la deținătorii de deșeuri, în vederea eliminării și valorificării acestora;c) sprijină autoritățile administrației publice locale în vederea elaborării de strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor municipale;d) participă, împreună cu alte autorități publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deșeurilor menajere și municipale;e) sprijină autoritățile administrației publice locale pentru realizarea unor sisteme de gestionare a deșeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general și amenajarea teritoriului, și urmărește realizarea proiectelor din acest domeniu;f) elaborează reglementări specifice privind obligațiile și responsabilitățile autorităților administrației publice locale, deliberative sau executive, după caz, legate de gestionarea deșeurilor.  +  Articolul 11(1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare este A.N.R.S.C.(2) A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislației în domeniu și acordă licență operatorilor de salubrizare, conform prevederilor prezentei legi.(3) A.N.R.S.C. își exercită competențele care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, față de autoritățile administrației publice locale, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, precum și față de toți operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, țara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată. (la 30-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (4) A.N.R.S.C. exercită, în domeniul serviciului de salubrizare, următoarele atribuții și competențe:a) elaborează și aprobă prin ordin al președintelui acesteia normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și normele metodologice de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea fracțiunilor de deșeuri colectate separat și a taxei de salubrizare;b) elaborează și publică pe site-ul instituției recomandări privind operaționalizarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», pe baza celor mai bune practici naționale și europene din domeniu;c) aprobă, la solicitarea operatorilor, tariful/tarifele pentru activitățile de salubrizare desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale colectate separat și/sau tarifele distincte de gestionare a fracțiunilor de deșeuri municipale pentru activitățile desfășurate de operatori, în cazul în care autoritățile deliberative ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară nu adoptă, în termen legal, hotărârea privind aprobarea sau neaprobarea tarifului/tarifelor solicitat(e) de operator;d) licențiază operatorii pentru toate activitățile de salubrizare reglementate de prezenta lege. (la 30-09-2022, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (5) În completarea condițiilor prevăzute la art. 40 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la acordarea licențelor în domeniul serviciului de salubrizare A.N.R.S.C. va urmări, cu precădere, îndeplinirea următoarelor condiții:a) hotărârile de dare în administrare sau, după caz, contractele de delegare a gestiunii au ca obiect numai activități de salubrizare sub denumirea prevăzută la art. 2 alin. (3);b) tarifele activității/activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale și/sau tarifele distincte pentru gestionarea fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, prevăzute în hotărârile de dare în administrare sau, după caz, în contractele de delegare a gestiunii, să fie fundamentate, obligatoriu, în lei/tonă și în lei/persoană/lună;c) existența indicatorilor de performanță în hotărârile de dare în administrare sau, după caz, în contractele de delegare a gestiunii aferente activităților de gestionare a deșeurilor pentru care sunt stabilite obiective/ținte de conformare prin directivele europene transpuse în legislația națională;d) respectarea regimului juridic privind conținutul obligatoriu al contractelor de delegare a gestiunii prevăzut la art. 29 alin. (10) și (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) respectarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea duratei contractului de delegare a gestiunii în funcție de durata maximă necesară recuperării investițiilor asumate de operator prin contractul de delegare;f) prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii numai prin act adițional încheiat la acesta, pe baza hotărârii adoptate de către autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară. (la 30-09-2022, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (6) A.N.R.S.C. nu acordă licență pentru sortarea deșeurilor municipale colectate în amestec. (la 30-09-2022, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (7) În situația neacordării, retragerii sau încetării valabilității licenței, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația să respecte prevederile art. 33 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare  +  Articolul 12(1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalități:a) gestiune directă;b) gestiune delegată.(2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.  +  Articolul 13Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului București sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin hotărârile de dare în administrare a activității/activităților de salubrizare sau prin contractele de delegare a gestiunii, după caz. (la 30-09-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14(1) Organizarea gestiunii, funcționării și exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalității de gestiune adoptate, se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, și ale prezentei legi.(2) Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activități prevăzute la art. 2 alin. (3).(3) În cazul gestiunii delegate, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităților de salubrizare, inclusiv pentru achizițiile publice de servicii asigurate prin intermediul stațiilor/instalațiilor de tratare sau depozitelor de deșeuri aflate în proprietatea privată a operatorilor economici, este stabilită de către autoritățile contractante conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz, inclusiv cu respectarea regimului juridic al contractelor de delegare a gestiunii prevăzute la art. 29 alin. (10) și (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (4) Atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează distinct de celelalte activități specifice serviciului de salubrizare, pentru una sau mai multe operațiuni ale activității. (la 30-09-2022, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14^1În cazul proiectelor de investiții în sistemele județene de management integrat al deșeurilor finanțate din fonduri europene nerambursabile, delegarea activităților de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și c)-i) se realizează numai de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, inclusiv pentru activitățile de salubrizare care se prestează prin intermediul stațiilor și instalațiilor de tratare a deșeurilor înregistrate în domeniul public al județului, dacă județul este membru în asociația de dezvoltare intercomunitară. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14^2În cazul încetării înainte de termen a contractului/contractelor de delegare a gestiunii prin care se implementează proiecte de investiții în sistemul de management al deșeurilor finanțate din fonduri nerambursabile, asociația de dezvoltare intercomunitară are obligația de a încheia contracte de servicii, pe motive de urgență, în vederea asigurării continuității activității/activităților ce au făcut obiectul contractului de delegare care a încetat. În cazul în care, în exercitarea acestei obligații, asociația de dezvoltare intercomunitară aplică prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceasta are obligația să inițieze o nouă procedură competitivă pentru atribuirea altui contract de delegare a gestiunii, în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicare. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14^3În situația prevăzută la art. 14^2 este interzisă atribuirea contractelor, pe motive de urgență, de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14^4Unitățile administrativ-teritoriale care atribuie, în mod individual, activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale au obligația să atribuie, în prealabil, activitățile de sortare, de tratare a deșeurilor și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și a reziduurilor rezultate din procesul de tratare, după caz, în situația în care respectivele activități nu au fost delegate, în asociere, cu alte unități administrativ-teritoriale, de către asociația de dezvoltare intercomunitară la care acestea sunt membre. Este interzisă prestarea de către operatori a activităților de sortare, tratare și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deșeurile. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) Notă
  Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022, astfel cum a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 26 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 26 aprilie 2023, prevede:
  Articolul V(1) Autoritățile administrației publice locale/ Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care au aprobat includerea în tarifele activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale a cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și/sau, după caz, includerea unor cheltuieli aferente altor activități de salubrizare au obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să recalculeze și să aprobe noile tarife aferente fiecărei activități de salubrizare în parte, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, în vederea conformării cu prevederile art. I pct. 1 și art. II pct. 30, referitor la prevederile art. 28^6 alin. (2).(2) Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre, au obligația ca pentru activitățile de sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizației de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activității/activităților respective, în vederea conformării cu prevederile art. II pct. 16 și pct. 33, referitor la prevederile art. 14^4 și art. 32^1.(3) Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația, în aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (5) lit. g) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, să aprobe modificarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, încheierea unui act adițional la contractele de delegare existente, în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operator pe fluxul deșeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, stabilite la nivelul cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și al cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanță.(4) În situația în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu adoptă, individual sau în asociere, în termenul prevăzut la alin. (1), măsurile administrative necesare includerii în actele de atribuire a indicatorilor de performanță aferenți activității/activităților prestate de operator, inclusiv a penalităților în caz de neîndeplinire a acestora, Garda Națională de Mediu aplică sancțiunile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
   +  Articolul 14^5Operatorii care prestează activitatea de colectare separată a deșeurilor municipale au obligația să transporte fracțiile colectate separat numai către operatorii stațiilor de transfer, operatorii stațiilor de sortare, operatorii instalațiilor de tratare și operatorii depozitelor de deșeuri care au contracte de delegare încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, cu sectoarele municipiului București de pe raza cărora sunt colectate respectivele deșeuri. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14^6Operatorii care prestează activitatea de colectare separată a deșeurilor municipale au obligația să încheie contracte comerciale de prestări servicii cu operatorii depozitelor de deșeuri, operatorii stațiilor de sortare și instalațiilor de tratare a deșeurilor, după caz, numai la tarifele aprobate de către autoritățile deliberative ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de pe raza cărora sunt colectate deșeurile sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre. Sunt interzise orice înțelegeri între operatori prin care se stabilesc, direct sau indirect, tarifele de prestare a activităților de sortare, de tratare și/sau de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14^7Activitatea de măturat, spălat și stropit căi publice se atribuie împreună cu activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în cazul în care la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale se organizează prestarea ambelor activități. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14^8În vederea asigurării continuității activităților de salubrizare din punct de vedere cantitativ și calitativ, conform exigenței/cerinței fundamentate care definește organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru respectarea dispozițiilor privind finanțarea serviciului prin aplicarea unui singur tarif pentru aceeași prestație, prevederile art. 68-70 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile pentru atribuirea contactelor care au ca obiect prestarea activității/activităților de salubrizare. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 14^9Operatorii economici care au în proprietate stații de sortare, instalații de tratare a deșeurilor și/sau depozite de deșeuri nepericuloase au dreptul să presteze activitățile de sortare, tratare sau, după caz, de eliminare a deșeurilor municipale numai în baza contractelor de delegare a gestiunii încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului București de pe raza cărora provin respectivele deșeuri sau, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre. (la 30-09-2022, Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 15(1) Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în regulamentul serviciului de salubrizare și pentru toate tipurile de activități contractate.(2) Abrogat. (la 22-09-2016, Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016. ) (3) Abrogat. (la 22-09-2016, Alin. (3) al art. 15 a fost abrogat de art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016. ) (4) Abrogat. (la 22-09-2016, Alin. (4) al art. 15 a fost abrogat de art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016. )  +  Articolul 16(1) Bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru prestarea activităților de salubrizare pot fi date în administrare sau pot fi concesionate și puse la dispoziția operatorilor în baza procesului-verbal de predare-preluare, anexă obligatorie la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care redevența plătită de operator este mai mică decât valoarea calculată similar amortizării aferente bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale date în administrare sau concesionate de acestea, diferența poate implica elemente de ajutor de stat, caz în care trebuie respectate procedurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )
   +  Capitolul IV Operatori și utilizatori  +  Secţiunea 1 Operatorii serviciului de salubrizare  +  Articolul 17(1) Calitatea de operator pentru prestarea uneia sau mai multor activități de salubrizare reglementate de prezenta lege, respectiv dreptul de a presta activitatea/activitățile de salubrizare se dobândește fie prin hotărârea de dare în administrare, fie prin contractul de delegare a gestiunii, în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (2) A.N.R.S.C. recunoaște prin licență dreptul operatorului de a presta activitatea de salubrizare, respectiv faptul că prevederile din hotărârea de dare în administrare sau, după caz, din contractul de delegare a gestiunii respectă legislația aplicabilă domeniului reglementat. (la 30-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (3) Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, de aceleași drepturi și obligații în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de țara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată.(4) Drepturile și obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele și sarcinile acestora, precum și indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare.  +  Articolul 18(1) Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al căror capital social majoritar aparține unităților administrativ-teritoriale, poate fi privatizat în condițiile legii, cu condiția ca operatorul să nu aibă în derulare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile. În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară managementul operatorilor poate fi privatizat, în condițiile legii, numai cu acordul tuturor asociațiilor, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre care au și calitatea de acționari/asociați ai operatorilor respectivi.(2) Hotărârea privind privatizarea managementului operatorilor serviciului de salubrizare având statut de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și capital social majoritar al unităților administrativ-teritoriale, precum și alegerea metodei de privatizare aparțin autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sub a căror autoritate operatorul își desfășoară activitatea.(3) Privatizarea managementului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare și poate fi însoțită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.(4) Simultan cu procedura de privatizare a managementului operatorului se organizează și se derulează și procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator.  +  Articolul 19(1) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcție de limitele teritoriale în care își desfășoară activitatea.(2) Societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de salubrizare înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale.(3) Operatorul care prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii va ține evidențe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu și localitate de operare.  +  Articolul 20(1) În relația cu utilizatorii, direcți sau indirecți, drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare rezultă din hotărârile de dare în administrare, din contractele de delegare a gestiunii și din contractele de prestare a serviciului.(2) Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la:a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare, corespunzător tarifului/taxei aprobat(e); (la 30-09-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 19, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;c) ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;d) modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;e) exclusivitatea prestării activităților de salubrizare, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza contractului de delegare a gestiunii. (la 30-09-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 19, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 21(1) Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.(2) Operatorii au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor casnici recipientele, precum și, după caz, sacii necesari pentru colectarea separată a deșeurilor menajere, conform obligațiilor asumate prin contractul de delegare sau, după caz, prin hotărârea de dare în administrare. Costurile de achiziționare ale acestora se includ în tariful pentru prestarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziție de autoritatea contractantă. În cazul utilizatorilor noncasnici, operatorul are obligația să asigure, contra cost, recipientele, precum și, după caz, sacii necesari pentru colectarea separată a deșeurilor similare, dacă acestea nu sunt achiziționate de către utilizatori. (la 30-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (3) Operatorii au obligația să furnizeze autorităților administrației publice locale, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și A.N.R.S.C. toate informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării prestării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului și ale acordului și autorizației de mediu. (la 30-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (4) Operatorii au obligația să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului. (la 30-09-2022, Alineatul (4) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 22(1) Acordarea licenței operatorilor se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de prezenta lege și de legislația emisă în domeniul licențierii serviciului public de salubrizare a localităților.(2) Operatorii își pot desfășura activitatea în baza hotărârii de dare în administrare sau, după caz, a contractului de delegare a gestiunii și a licenței acordate de A.N.R.S.C. Prestarea de către operatori a activității/activităților de salubrizare fără licență acordată de A.N.R.S.C. constituie contravenție și se sancționează cu amendă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazurile prevăzute la art. 14^2, operatorii își pot desfășura activitatea și pe baza unor contracte de prestări servicii atribuite pe motive de urgență.(4) Asigurarea continuității prestării activităților de salubrizare de către operatori pe baza unor contracte încheiate pe motive de urgență constituie o formă legală de prestare a serviciului, pe o durată strict limitată la perioada necesară pentru a face față situației de urgență, fără a fi necesară obținerea licenței de la A.N.R.S.C.(5) Operatorii aflați în situația prevăzută la alin. (4) au obligația să transmită la A.N.R.S.C. o copie a contractului încheiat pe motive de urgență, în termen de cel mult 10 zile de la semnarea acestuia. (la 30-09-2022, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 23(1) Pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați să dețină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare, și să respecte normele și reglementările în vigoare cu privire la igiena și sănătatea populației, respectiv la protecția și conservarea mediului, emise de autorități competente în aceste domenii.(2) Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, rezilierea contractului de delegare a gestiunii și conduce la organizarea unei proceduri de selectare a unui nou operator, în condițiile prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Retragerea licenței se notifică operatorului cu cel puțin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condițiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii. (la 30-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 23 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), A.N.R.S.C. retrage licența, fără notificare, în următoarele situații:a) furnizarea de către operatori de declarații și informații false, care au stat la baza acordării licenței;b) refuzul operatorilor de a furniza în mod complet și corect informațiile și documentele care le-au fost solicitate, inclusiv din evidențele contabile ale acestora;c) refuzul operatorilor de a se supune controlului;d) rezilierea de către autoritatea contractantă a unui contract de achiziție publică de servicii sau, după caz, a unui contract de concesiune de servicii care a stat la baza acordării licenței, constatată de către o instanță judecătorească printr-o hotărâre rămasă definitivă, ca urmare a încălcării în mod grav sau repetat de către operator a obligațiilor contractuale ce îi reveneau în cadrul contractului, încălcări ce au condus la încetarea anticipată a respectivului contract. (la 30-09-2022, Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 23, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (4) Retragerea licenței A.N.R.S.C. în situația de la alin. (3) lit. d) reprezintă dovada încălcării grave de către operator a obligațiilor relevante ce îi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice sau al unui contract de concesiune încheiat anterior, ce a condus la încetarea anticipată a respectivului contract, care dă dreptul autorităților contractante să excludă operatorul din procedurile de atribuire a altor contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 23, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Secţiunea a 2-a Utilizatorii serviciului de salubrizare  +  Articolul 24(1) În funcție de tipul activității, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare:a) comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităților specifice serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de autoritățile administrației publice locale de la bugetul local;b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licențiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială/sectoarele municipiului București respectivă/respective.(2) Drepturile utilizatorilor și condițiile în care aceștia pot beneficia de serviciul de salubrizare se stabilesc prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărârea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin al președintelui acesteia.(3) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul, cât și autoritățile administrației publice locale având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.(4) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, împreună cu primarii și președinții consiliilor județene, după caz, în calitate de autorități executive și de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, precum și adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară împreună cu președintele asociației sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităților și urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare. (la 30-09-2022, Alineatul (4) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (5) Hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoștință publică și orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condițiile legii.(6) Membrii comunităților locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, următoarele obligații: (la 30-09-2022, Partea introductivă a alineatului (6) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;b) să achite obligațiile de plată, în conformitate cu tarifele/taxele aprobate; (la 30-09-2022, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare și al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor;d) să asigure colectarea separată a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară, în recipientele distinct inscripționate, individuale sau amplasate în punctele de colectare și, după caz, la centrele de colectare prin aport voluntar a deșeurilor; (la 30-09-2022, Litera d) din Alineatul (6) , Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) e) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;f) alte obligații prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, care fac referire la serviciul de salubrizare.(7) Utilizatorii beneficiază și de celelalte drepturi prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată.  +  Capitolul V Finanțarea serviciilor de salubrizare  +  Articolul 25Finanțarea cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice locale, în ceea ce privește inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, precum și a următoarelor principii:a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe de salubrizare sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare; (la 30-09-2022, sintagma: taxe speciale a fost înlocuită de Punctul 35, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) b) menținerea echilibrului contractual.  +  Articolul 26(1) În funcție de modalitatea de plată stabilită și de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;b) taxe de salubrizare, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract;c) taxe și impozite locale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale, pe căile publice și/sau pe spațiile din domeniul public și privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Plata contravalorii prestațiilor se face pe baza facturilor emise de către operator, la tarifele aprobate de autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară și fundamentate de operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 26 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (2) Tarifele și taxele de salubrizare pentru utilizatori se calculează și se aprobă:a) în lei/persoană/lună, în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice și asociații de proprietari/locatari;b) în lei/tonă și în lei/mc, în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice, altele decât asociațiile de proprietari. (la 30-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 26 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (3) Autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze instrumentul economic «plătește pentru cât arunci» în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 26 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (4) În raporturile juridice/contractuale dintre autoritățile administrației publice locale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii care desfășoară activități de salubrizare pe fluxul deșeurilor municipale se aplică exclusiv tarife fundamentate în lei/tonă. (la 30-09-2022, Alineatul (4) din Articolul 26 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (5) Nivelul tarifelor ofertate/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fundamentează pe elemente de cheltuieli, în baza fișelor de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare întocmite de către operatori, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016. Autoritățile contractante au obligația să prevadă în caietul de sarcini faptul că tarifele ofertate trebuie să fie însoțite de fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Alineatul (5) din Articolul 26 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (5^1) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că orice majorări ale tarifelor sau acoperirea parțială/totală a acestora prin taxă pentru anumite categorii de utilizatori finali, ulterior datei semnării contractului, vor respecta inclusiv legislația din domeniul achizițiilor publice și cea din domeniul ajutorului de stat, având în vedere faptul că o modificare semnificativă a contractului impune, conform legislației privind achizițiile publice, reatribuirea acestuia, și măsura ar putea fi incidentă cu legislația din domeniul ajutorului de stat. (la 30-09-2022, Articolul 26 din Capitolul V a fost completat de Punctul 27, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) Notă
  *) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului marcat la art. 6 alin. (1) lit. l).
  (6) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fișei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăși nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare.(7) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de către autoritățile administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.(8) Nivelul tarifelor și taxelor de salubrizare se stabilește astfel încât: (la 30-09-2022, Partea introductivă a alineatului (8) din Articolul 26 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 28, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare;c) să încurajeze investițiile de capital;d) să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.
   +  Articolul 27(1) Aplicarea de către operatori de tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate este interzisă, iar sumele încasate necuvenit se restituie către bugetele locale sau către utilizatorii de la care au fost încasate. (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii;b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;c) asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.  +  Articolul 28(1) Sursele de finanțare a lucrărilor de investiții se asigură potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată.(2) Investițiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceștia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.(3) Investițiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii și revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se vor menționa bunurile de retur, respectiv modul de repartiție a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.
   +  Capitolul V^1 Politica tarifară în domeniul gestionării deșeurilor municipale (la 30-09-2022, Actul a fost completat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Secţiunea 1 Operaționalizarea instrumentelor economice și modalitatea de stabilire a tarifelor și taxelor de salubrizare plătite de utilizatori pe baza instrumentelor economice (la 30-09-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^1(1) În vederea operaționalizării instrumentului economic contribuția pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară nu se includ în fișa de fundamentare pe elemente de cheltuieli a tarifului și se evidențiază separat, alături de tarif, în factura emisă de operator, corespunzător cantității rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță, în cazul în care utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarif.(2) Cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară se calculează numai pentru cantitățile de deșeuri reziduale și de reziduuri destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii la cantitatea programată din fișa de fundamentare a tarifului.(3) Pentru activitatea din stațiile de transfer al fracțiilor de deșeuri municipale și activitatea de operare a centrelor de colectare prin aport voluntar nu se stabilesc indicatori de performanță. Costurile cu contribuția pentru economia circulară sunt evidențiate separat pe factura emisă de operator, corespunzător cantității de deșeuri reziduale eliminate la depozitul de deșeuri.(4) Cantitatea programată de deșeuri reziduale destinată a fi eliminată prin depozitare se calculează ca diferență între cantitatea totală de deșeuri municipale generată și cantitatea rezultată din aplicarea indicatorului de performanță pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă la cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, stabilită pe baza determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale realizate de operatori. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează prin aplicarea ponderii prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Secțiunea 1 din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^2(1) În vederea stabilirii influenței sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile în ponderea cantității totale de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și implicit în nivelul cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară, operatorii realizează periodic, cel puțin semestrial, determinări de compoziție a deșeurilor. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale care se ia în calcul la ajustarea sau modificarea tarifului se consideră a fi la nivelul cotei procentuale din fundamentarea anterioară a tarifului. Cheltuielile cu determinarea compoziției deșeurilor se includ în tarifele activităților de salubrizare.(2) Cantitatea de reziduuri destinată a fi eliminată prin depozitare, provenită din procesul de sortare/tratare a deșeurilor, se calculează ca diferență între cantitatea programată de deșeuri intrată în stația de sortare, în instalațiile integrate de tratare, în instalațiile de tratare aerobă și/sau anaerobă, după caz, și cantitatea rezultată din aplicarea indicatorului de performanță prevăzut în specificațiile tehnice ale stației/instalației respective. În lipsa specificațiilor tehnice pentru stația de sortare se aplică indicatorul de performanță pentru activitatea de sortare prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor, contribuția pentru economia circulară este evidențiată separat în factura emisă de operatorul depozitului, corespunzător aceleiași cantități pentru care se aplică tariful de depozitare. În cazul în care utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxă, cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară se facturează de operatorul depozitului numai către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară.(4) Cheltuielile cu contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în hotărârea de dare în administrare, sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii, inclusiv cheltuielile aferente cu depozitarea acestor deșeuri, se suportă de către operatori, sub formă de penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, care nu se includ în tarifele/taxele aplicate utilizatorilor. (la 30-09-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^3(1) În vederea operaționalizării instrumentului economic, răspunderea extinsă a producătorilor de produse ambalate, autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, conform statutului asociației, are competență exclusivă să calculeze și să aprobe tariful distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale pentru activitățile desfășurate de operatori, în baza căruia organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor acoperă costurile nete pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, care fac obiectul contractelor, parteneriatelor sau altor forme de colaborare încheiate cu acestea, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (3)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea condițiilor privind transparența prevăzute în anexa nr. 6 laLegea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația, la orice hotărâre pentru aprobarea unui tarif component al activităților de gestionare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, să calculeze și să aprobe tariful distinct pentru gestionarea acestor deșeuri prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.(3) Autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu toate organizațiile licențiate care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor și să pună la dispoziția acestora cantitățile de deșeuri sortate, corespunzător cotei de piață deținute, care se publică trimestrial pe site-ul oficial al autorității publice centrale pentru protecția mediului.(4) Sumele aferente gestionării deșeurilor de ambalaje municipale încasate de către autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor se reflectă în reducerea facturii sau, după caz, a taxei de salubrizare plătite de utilizatori și se utilizează exclusiv în scopurile pentru care sunt destinate. (la 30-09-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^4(1) Autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive să calculeze și să aprobe valoarea reducerii facturii utilizatorilor casnici sau, după caz, valoarea reducerii taxei de salubrizare plătite de utilizatorii casnici, în funcție de sumele încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător și de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară la calcularea și aprobarea valorii reducerii facturii pentru utilizatorii casnici, în cazul plății contravalorii serviciului prin tarif.(3) În cazul modalității de plată prin taxă, asociațiile de dezvoltare intercomunitară repartizează sumele aferente gestionării deșeurilor de ambalaje municipale încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor către membrii asociați, proporțional cu cantitățile de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate din raza administrativ-teritorială a acestora, în vederea calculării și aprobării de către autoritățile administrației publice locale ale fiecărei unității administrativ-teritoriale a reducerii taxei de salubrizare pentru de utilizatorii casnici.(4) În modalitatea de plată prin taxă, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale calculează și aprobă taxa de salubrizare la nivelul sumei dintre taxa distinctă plătită de utilizatori pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și taxa distinctă pentru gestionarea deșeurilor reziduale. Taxa distinctă pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă prevăzută la art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, se calculează la nivelul tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă pentru activitățile desfășurate de operatori, prevăzut la art. 28^3 alin. (2), din care se scade valoarea reducerii taxei din sumele încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, calculat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.(5) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif nu se calculează și nu se aprobă tarife distincte de gestionare a fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat pentru utilizatori, operatorii având obligația de a evidenția separat în factura emisă utilizatorilor casnici, alături de tarifele activităților componente, inclusiv valoarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici care colectează separat deșeurile.(6) Autoritățile administrației publice locale ale unității/ subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate și cu alte organizații licențiate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului pentru transferul responsabilității producătorilor aferente anumitor fluxuri speciale de deșeuri municipale, colectate prin centrele de colectare prin aport voluntar și/sau prin campanii locale, astfel încât costurile cu gestionarea respectivelor deșeuri să nu fie suportate de utilizatori. (la 30-09-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^5(1) În vederea operaționalizării instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale au competențe exclusive să elaboreze și să aprobe, după consultarea publică, regulamente locale privind implementarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», prin aplicarea unuia sau mai multor elemente prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv volum, frecvență de colectare, greutate și saci de colectare personalizați, după caz.(2) Tarifele/Taxele de salubrizare se stabilesc astfel încât:a) tariful pentru recipientele/containerele cu volumul cel mai mic puse la dispoziție utilizatorului, în același număr de fracții, să nu fie mai mare decât tariful ofertat/fundamentat pentru colectarea volumului de deșeuri generat de utilizator, rezultat din aplicarea frecvenței de colectare și a indicelui de generare a deșeurilor prevăzute în caietul de sarcini, în cazul în care se implementează elementul pe bază de volum;b) tariful pentru ridicarea recipientului/containerului la o frecvență mai mică decât cea prevăzută în caietul de sarcini să nu fie mai mare decât tariful ofertat/aprobat pentru gestionarea fracțiunii de deșeuri municipale, în cazul în care se implementează elementul pe bază de frecvență; nu este permisă ridicarea deșeurilor reziduale și/sau biodeșeurilor la o frecvență mai mică decât cea prevăzută la art. 39 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) să acopere costurile capitalului investit în sistemele de cântărire a fracțiunilor de deșeuri colectate separat, inclusiv costurile cu verificarea metrologică la scadență a cântarelor, în cazul în care se implementează elementul pe bază de greutate;d) contravaloarea sacilor de colectare preplătiți să nu fie mai mare decât valoarea rezultată din aplicarea tarifului distinct pentru gestionarea fracțiunii de deșeuri municipale colectate separat la capacitatea/volumul sacului de colectare, în cazul în care se implementează elementul pe bază de saci de colectare personalizați; sacii de colectare preplătiți pot fi achiziționați de la operatori și/sau comercializați prin magazinele de vânzare cu amănuntul a produselor ambalate ori prin alte sisteme implementate de către autoritățile administrației publice locale.(3) Autoritățile administrației publice locale pot implementa și sisteme de abonamente, bazate pe pachete cu un număr anual de ridicări ale containerelor/recipientelor. Diferențele în plus sau în minus ale costurilor aferente se regularizează anual, conform prevederilor din regulamentul local.(4) În cazul contractelor de delegare încheiate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin care este stabilită modalitatea de plată prin taxă, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au competențe exclusive, în vederea operaționalizării instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», să calculeze factorii de ajustare a taxei de salubrizare stabilite pentru zona urbană, respectiv pentru zona rurală, pe baza cantității de deșeuri efectiv colectate, la nivel de an, din fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociației, inclusiv nivelul taxei de salubrizare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, astfel încât să nu se modifice cantitatea totală de deșeuri contractată, calculată pe baza indicelui mediu de generare a deșeurilor municipale din zona urbană, respectiv din zona rurală, prevăzut în contract.(5) A.N.R.S.C. elaborează și publică pe site-ul instituției recomandări privind operaționalizarea instrumentului economic «plătește pentru cât arunci», pe baza celor mai bune practici naționale și europene din domeniu. (la 30-09-2022, Sectiunea 1 din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare (la 30-09-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^6(1) Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) se face pe baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de către operatori, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.(2) Tarifele pentru activitățile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și c)-i) se fundamentează numai pe baza cheltuielilor aferente activității respective, fără a se include, în structura pe elemente de cheltuieli a tarifului, cheltuielile cu prestarea altor activități de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale și valoarea contribuției pentru economia circulară. Notă
  Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022, astfel cum a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 26 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 26 aprilie 2023, prevede:
  Articolul V(1) Autoritățile administrației publice locale/ Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care au aprobat includerea în tarifele activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale a cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și/sau, după caz, includerea unor cheltuieli aferente altor activități de salubrizare au obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să recalculeze și să aprobe noile tarife aferente fiecărei activități de salubrizare în parte, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, în vederea conformării cu prevederile art. I pct. 1 și art. II pct. 30, referitor la prevederile art. 28^6 alin. (2).(2) Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre, au obligația ca pentru activitățile de sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizației de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activității/activităților respective, în vederea conformării cu prevederile art. II pct. 16 și pct. 33, referitor la prevederile art. 14^4 și art. 32^1.(3) Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația, în aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (5) lit. g) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, să aprobe modificarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, încheierea unui act adițional la contractele de delegare existente, în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operator pe fluxul deșeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, stabilite la nivelul cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și al cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanță.(4) În situația în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu adoptă, individual sau în asociere, în termenul prevăzut la alin. (1), măsurile administrative necesare includerii în actele de atribuire a indicatorilor de performanță aferenți activității/activităților prestate de operator, inclusiv a penalităților în caz de neîndeplinire a acestora, Garda Națională de Mediu aplică sancțiunile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
  (3) Tarifele pentru activitățile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) și j)-l) se fundamentează, prin includerea în structura pe elemente de cheltuieli, a cheltuielilor aferente activității respective, precum și a cheltuielilor cu prestarea altor activități de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale. Valoarea contribuției pentru economia circulară se evidențiază distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator către autoritatea administrației publice locale sau, după caz, către asociația de dezvoltare intercomunitară.(4) Tarifele pe care operatorul are dreptul să le practice la data începerii prestării activității/activităților de salubrizare se stabilesc:a) la nivelul tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în baza fișei de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare întocmită de către operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., în cazul gestiunii directe;b) la nivelul tarifului/tarifelor din oferta desemnată câștigătoare în cadrul procedurii competitive de atribuire a contractului de delegare a gestiunii conform criteriului de atribuire și/sau a factorilor de evaluare sau, după caz, în cadrul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în baza fișei de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare întocmită de către operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., în cazul gestiunii delegate.(5) Tarifele prevăzute la alin. (4) lit. b) reprezintă tarifele cele mai scăzute de pe piața respectivelor servicii și nu se supun aprobării autorităților deliberative ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară.(6) Ajustarea sau modificarea ulterioară a tarifelor se aprobă de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de către operatori, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C..(7) Autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară are competențe exclusive să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. j)-l), desfășurate de operatori pe căile publice și la obiectivele din proprietatea publică.(8) Este interzisă stabilirea, aprobarea și/sau practicarea de tarife minime pentru prestarea activităților de salubrizare. (la 30-09-2022, Secțiunea a 2-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )
   +  Articolul 28^7(1) Autoritățile contractante au obligația să prevadă în caietul de sarcini faptul că toate tarifele ofertate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activității/activităților de salubrizare care se desfășoară pe fluxul deșeurilor municipale se fundamentează și se stabilesc obligatoriu în lei/tonă, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016.(2) Tarifele pentru activitățile desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale pot fi convertite și facturate în orice altă unitate de măsură, pe baza indicelui de generare a deșeurilor, densității deșeurilor, frecvenței de colectare sau a altor elemente specifice instrumentelor economice implementate.(3) Cantitatea programată de deșeuri care se ia în calcul la stabilirea nivelului tarifelor de colectare separată și transport separat al fracțiilor de deșeuri municipale se estimează pe baza indicelui de generare al deșeurilor menajere și a compoziției deșeurilor municipale prevăzute în planul județean de gestionare a deșeurilor sau, după caz, în planul de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București.(4) Este interzisă fundamentarea nivelului tarifelor ofertate prin includerea în structura pe elemente de cheltuieli a veniturilor estimate de operatori din vânzarea și/sau valorificarea deșeurilor.(5) Veniturile realizate de operatori din vânzarea și/sau valorificarea deșeurilor, precum și cantitățile aferente se raportează, lunar, autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare intercomunitară, în vederea calculării cuantumului reducerii tarifului aferent activității prestate și aprobării tarifului de facturare al activității, în lei/tonă și în lei/persoană/lună, pe baza mediei lunare a veniturilor încasate din vânzarea/valorificarea deșeurilor.(6) Veniturile realizate de operatori din vânzarea și/sau valorificarea deșeurilor nu se virează autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare intercomunitară și se rețin de către operatori în vederea acoperirii diferenței de tarif dintre tariful activității corespunzător cheltuielilor totale de operare și tariful de facturare aprobat.(7) În funcție de fluctuația prețurilor de vânzare a deșeurilor cu valoare de piață și/sau a prețurilor de valorificare a materialelor obținute din tratarea deșeurilor, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară procedează, ori de câte ori este necesar, la recalcularea cuantumului de reducere a tarifului activității și la aprobarea unui nou nivel al tarifului de facturare, astfel încât să asigure menținerea echilibrului contractual. (la 30-09-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) Notă
  Articolul VI și VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 prevăd:Articolul VI(1) Acordurile-cadru pentru prestarea activității/activităților de salubrizare aflate în derulare se finalizează cu condiția încheierii contractelor subsecvente la frecvența minimă de un an.(2) A.N.R.S.C. nu acordă licență dacă contractul subsecvent încheiat la acordul-cadru nu îndeplinește condiția prevăzută la alin. (1).Articolul VII(1) Contractele de delegare a gestiunii aflate în derulare se pot finaliza în conformitate cu clauzele contractuale și cu normele aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Contractele de delegare a gestiunii activității de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, aflate în derulare, se finalizează în conformitate cu clauzele contractuale și cu normele aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   +  Secţiunea a 3-a Aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare (la 30-09-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^8(1) Cererea de aprobare a tarifelor, însoțită de documentația întocmită în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., se transmite de către operatori la autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau la asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz.(2) Cererile de aprobare a tarifelor se soluționează numai prin hotărâre adoptată de către autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre. Autoritatea executivă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, consiliul director al asociației de dezvoltare intercomunitară nu are dreptul să respingă sau să refuze, în mod unilateral, cererea de aprobare a tarifelor.(3) Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului/tarifelor se inițiază de către primar, președintele consiliului județean sau președintele asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, cu sprijinul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al autorității executive/aparatul tehnic al consiliului director al asociației de dezvoltare intercomunitară, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației de aprobare a tarifului/tarifelor.(4) Proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmite de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de președintele asociației de dezvoltare intercomunitară compartimentelor de resort/ aparatului tehnic în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate, precum și comisiilor de specialitate ale autorității deliberative în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor cu caracter consultativ.(5) Compartimentele de resort/Aparatul tehnic analizează fundamentarea nivelului tarifelor propuse de operator și motivează, din punct de vedere tehnic și economic, în rapoartele de specialitate pe care le întocmesc, eventualele corecții aplicate asupra nivelului tarifelor solicitate, avându-se în vedere ca rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului să fie transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora asupra emiterii avizului consultativ. În cazul neacordării avizului, comisiile au obligația să formuleze în scris și să transmită secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale motivele respingerii proiectului de hotărâre.(6) Rapoartele de specialitate și avizele consultative prevăzute la alin. (5) se întocmesc în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării proiectului de hotărâre.(7) Depășirea termenului prevăzut la alin. (6) reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalități.(8) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, președintele asociației de dezvoltare intercomunitară asigură, în termenul prevăzut la alin. (9), înscrierea pe ordinea de zi a ședinței consiliului local, consiliului județean sau, după caz, a adunării generale a asociației a proiectului de hotărâre privind aprobarea sau, după caz, refuzul justificat al aprobării tarifelor.(9) Proiectul de hotărâre privind aprobarea sau, după caz, refuzul justificat al aprobării tarifului/tarifelor se supune aprobării consiliului local, consiliului județean sau, după caz, adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, în termen de:a) maximum 60 de zile de la înregistrarea proiectului de hotărâre, în cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are calitatea de autoritate contractantă;b) maximum 90 de zile de la înregistrarea proiectului de hotărâre, în cazul în care asociația de dezvoltare intercomunitară are calitatea de autoritate contractantă, care include și perioada necesară adoptării de către autoritățile deliberative ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară a hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale reprezentanților acestora pentru a vota în adunarea generală a asociației proiectul de hotărâre.(10) În vederea încadrării în termenul prevăzut la alin. (9) lit. b), președintele asociației de dezvoltare intercomunitară, cu sprijinul compartimentului de specialitate, inițiază și transmite unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre ale asociației, odată cu comunicarea datei ședinței adunării generale, proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului legal pentru a vota, în adunarea generală a asociației, adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului/tarifelor.(11) În situația în care autoritățile deliberative ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale nu se pronunță asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (10) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au acceptat tacit proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor.(12) Hotărârea adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară privind aprobarea tarifului/tarifelor se adoptă cu majoritate simplă de voturi și este obligatorie pentru toți membrii asociați, inclusiv pentru cei care au votat împotrivă. (la 30-09-2022, Secțiunea a 3-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^9(1) În funcție de modul de prezentare și complexitatea informațiilor conținute în documentația de aprobare a tarifului/tarifelor depusă de solicitant, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au dreptul să procedeze, o singură dată, la:a) transmiterea unei adrese de solicitare completări prin care i se aduce la cunoștință solicitantului obligația de a prezenta, în termen de 30 de zile, completări și/sau clarificări, cu referire la cererea și documentele depuse;b) convocarea, la sediul autorității contractante, a reprezentanților autorizați ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziție; aspectele relevante rezultate în cadrul convocării se înscriu într-un proces-verbal.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), compartimentele de resort și comisiile de specialitate au obligația să întocmească raportul de specialitate, respectiv să emită avizul consultativ cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de hotărâre, în termen de 30 de zile de la transmiterea de către operator a tuturor documentelor solicitate.(3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare completări sau de la data încheierii procesului-verbal, operatorul nu furnizează toate documentele solicitate, proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor este evaluat în ședința autorității deliberative sau, după caz, a adunării generale a asociației cu propunerea de respingere.(4) În situațiile prevăzute la alin. (1), proiectul de hotărâre privind aprobarea sau, după caz, refuzul justificat al aprobării tarifului/tarifelor se supune aprobării consiliului local, consiliului județean sau, după caz, adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, în termen de:a) maximum 30 de zile de la data înregistrării la unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a completărilor transmise de operator;b) maximum 60 de zile de la data înregistrării la asociația de dezvoltare intercomunitară a completărilor transmise de operator, care include și perioada necesară adoptării de către autorităților deliberative ale asociațiilor a hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale reprezentanților acestora pentru a vota în adunarea generală a asociației proiectul de hotărâre.(5) În situația de la alin. (1), dispozițiile art. 28^8 alin. (7) și alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător. (la 30-09-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^10(1) Hotărârea de aprobare a tarifelor adoptată de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară constituie temei legal pentru emiterea facturii de către operator, fără a fi necesară încheierea vreunui act adițional la contractul de delegare și/sau la contractul de prestare a serviciului de salubrizare.(2) În modalitatea de plată prin tarif, operatorul care are raporturi contractuale cu utilizatorii facturează toți utilizatorii cu contravaloarea fiecărei activități de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, calculată pe baza tarifului aprobat pentru fiecare operator în parte, precum și cu contravaloarea aferentă contribuției pentru economia circulară, calculată pe baza indicatorului de performanță al fiecărei activități de salubrizare.(3) În situația de la alin. (2), autoritățile administrației publice implicate sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația să furnizeze operatorului/ operatorilor care se află în raporturi contractuale cu utilizatorii nivelul tuturor tarifelor aprobate celorlalți operatori, inclusiv valoarea fiecărei contribuții cu economia circulară ce urmează a fi facturate utilizatorilor și, după aprobare, valoarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici din sumele încasate de la organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.(4) În modalitatea de plată prin tarif, raporturile contractuale dintre operatorii care desfășoară activități de salubrizare pe fluxul deșeurilor municipale se stabilesc numai pe baza și prin aplicarea tarifelor activităților de salubrizare prevăzute în contractele de delegare încheiate, individual sau în asociere, de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deșeurile.(5) În modalitatea de plată prin taxă, toți operatorii care desfășoară activități de salubrizare pe fluxul deșeurilor municipale facturează autoritățile administrației publice locale implicate sau, după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară, conform fluxului financiar stabilit prin contractul de delegare, numai cu contravaloarea activității prestate, calculată pe baza tarifului aprobat, cu excepția operatorului depozitului de deșeuri care facturează atât contravaloarea activității prestate, cât și contravaloarea contribuției pentru economia circulară, calculată la cantitatea totală de deșeuri acceptată la depozitare.(6) În situația de la alin. (5), contractele de prestări servicii încheiate între operatorii care desfășoară activități de salubrizare pe fluxul deșeurilor municipale conțin numai clauze cu privire la condițiile de recepție și de acceptare a deșeurilor la stațiile de sortare, instalațiile de tratare și/sau la depozitele de deșeuri, după caz, și nu la plata respectivelor servicii, care se asigură de la bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din taxele de salubrizare încasate de la utilizatori. (la 30-09-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^11Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operatori sau între asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatori, după caz, se soluționează de instanțele de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Secţiunea a 4-a Aprobarea tarifelor distincte de gestionare a fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat în modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif (la 30-09-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^12(1) Tariful distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă pentru activitățile desfășurate de operatori, prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, utilizat în raporturile contractuale încheiate de către autoritățile administrației publice locale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza tarifelor aprobate pentru activitățile componente serviciului, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.(2) Autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară are obligația, la orice aprobare a unui tarif component aferent activităților desfășurate pe fluxul deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, să calculeze și să aprobe, prin aceeași hotărâre, tariful distinct pentru gestionarea acestor deșeuri. (la 30-09-2022, Secțiunea a 4-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^13(1) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif nu se calculează și nu se aprobă tariful distinct de gestionare a fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat pentru utilizatori, prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, operatorii având obligația să evidențieze separat pe factura emisă utilizatorilor contravaloarea fiecărei activități componente a serviciului de salubrizare, corespunzător tarifelor aprobate, contravaloarea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară, corespunzător indicatorilor de performanță ai activităților desfășurate de operatori, inclusiv valoarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici care colectează separat deșeurile municipale, aprobată de către autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară.(2) Autoritățile administrației publice locale implicate sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să transmită, în scris, operatorului care se află în raporturi contractuale cu utilizatorii datele și informațiile actualizate, prevăzute la alin. (1), la orice aprobare a stabilirii, ajustării sau modificării unui tarif și/sau a valorii reducerii facturii pentru utilizatorii casnici. (la 30-09-2022, Sectiunea a 4-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^14(1) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului de salubrizare prin tarif, autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligația să instituie și să aprobe o taxă de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul, de până la de 3 ori mai mare decât nivelul rezultat din tarifele cumulate pentru gestionarea deșeurilor municipale aplicat utilizatorilor cu contract.(2) Taxa de salubrizare pentru utilizatorii fără contract se stabilește de către autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale la un nivel care să fie motivant pentru încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul și nu se fundamentează pe elemente de cheltuieli.(3) Sumele încasate din taxa de salubrizare se utilizează de către autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale la plata facturilor lunare emise de operator, la tariful în lei/tonă, pentru acoperirea costurilor de gestionare a cantităților de deșeuri provenite de la utilizatorii fără contract.(4) Factura pentru acoperirea costurilor de gestionare a cantităților de deșeuri provenite de la utilizatorii fără contract se emite de operator până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată și se achită de către autoritățile administrației publice locale în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termenul de scadență atrage penalități de întârziere stabilite conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară are obligația să aprobe, în aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, un tarif pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale la un nivel de până la 2 ori mai mare decât nivelul rezultat din tarifele cumulate pentru gestionarea deșeurilor municipale. (la 30-09-2022, Sectiunea a 4-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Secţiunea a 5-a Aprobarea tarifelor/taxelor distincte de gestionare a fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat și a taxei de salubrizare în modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin taxă sau prin taxă și tarif (la 30-09-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^15(1) Tariful distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă pentru activitățile desfășurate de operatori, respectiv tariful distinct pentru gestionarea deșeurilor reziduale, prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, se calculează și se aprobă de către autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza tarifelor aprobate pentru activitățile componente ale serviciului, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.(2) Tarifele distincte prevăzute la alin. (1) se calculează și se aprobă, prin aceeași hotărâre, la orice aprobare a unui tarif component al vreunei activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale.(3) Autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale are competență exclusivă să calculeze și să aprobe taxele distincte pentru utilizatori prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, pe baza tarifelor distincte prevăzute la alin. (1), astfel:a) taxa distinctă pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă se calculează și se aprobă la nivelul tarifului distinct aferent pentru activitățile desfășurate de operatori, din care se scade, după caz, valoarea reducerii taxei din sumele încasate de la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor;b) taxa distinctă pentru gestionarea deșeurilor reziduale se aprobă la nivelul tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reziduale.(4) Utilizatorii plătesc o singură taxă, respectiv taxa de salubrizare, care reprezintă suma taxelor distincte prevăzute la alin. (3).(5) În vederea acoperirii costurilor de administrare a taxei de salubrizare, autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale poate aproba un nivel mai mare al taxei cu până la 5%.(6) În aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligația să aprobe o taxă de salubrizare pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale la un nivel de până la 2 ori mai mare decât taxa de salubrizare aplicată utilizatorilor care separă în mod corespunzător deșeurile. (la 30-09-2022, Secțiunea a 5-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^16În situația în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are calitatea de autoritate contractantă pentru toate activitățile desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, taxa de salubrizare, taxele distincte și tarifele distincte se aprobă de către consiliul local, prin aceeași hotărâre, și intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare datei aprobării. (la 30-09-2022, Sectiunea a 5-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^17(1) În situația în care asociația de dezvoltare intercomunitară are calitatea de autoritate contractantă pentru toate activitățile desfășurate de operatori sau pe fluxul deșeurilor municipale există mai multe autorități contractante, tarifele distincte aprobate de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, conform prevederilor art. 28^15 alin. (1) și (2), intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aprobării.(2) În termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea tarifelor distincte, asociația de dezvoltare intercomunitară are obligația să transmită hotărârea de aprobare a tarifelor distincte către toate autoritățile administrației publice locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre sau, după caz, către autoritățile administrației publice implicate, în vederea aprobării respectivelor taxe.(3) În situația de la alin. (2), taxele distincte și taxa de salubrizare se calculează conform prevederilor art. 28^15 alin. (3) și (4) și se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe baza tarifelor distincte aprobate de asociația de dezvoltare intercomunitară, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea hotărârii de aprobare a tarifelor distincte și intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare adoptării hotărârii de aprobare a respectivelor taxe.(4) În cazul în care autoritatea deliberativă a unității/ subdiviziunii administrative-teritoriale nu aprobă taxa de salubrizare în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (3), operatorii au dreptul să factureze autoritățile administrației publice locale la nivelul tarifelor/tarifelor distincte aprobate de asociația de dezvoltare intercomunitară, iar diferența dintre sumele facturate de operator și sumele aferente taxelor plătite de utilizatori se suportă de la bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în cauză. (la 30-09-2022, Sectiunea a 5-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^18(1) Taxa de salubrizare poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului.(2) Autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare. (la 30-09-2022, Sectiunea a 5-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Secţiunea a 6-a Rolul A.N.R.S.C. în implementarea politicii tarifare în domeniul gestionării deșeurilor (la 30-09-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^19(1) A.N.R.S.C. aprobă tarifele pentru activitățile de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, precum și tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor pentru activitățile desfășurate de operatori, în situația în care consiliul local, consiliul județean ori adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară nu adoptă hotărârea privind aprobarea tarifului/tarifelor, în termenul prevăzut la art. 28^8 alin. (9) sau la art. 28^9 alin. (4), după caz.(2) Aprobarea tarifelor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea operatorilor, pe baza unei documentații întocmite de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.(3) Tarifele se aprobă prin decizie a președintelui A.N.R.S.C. (la 30-09-2022, Secțiunea a 6-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^20A.N.R.S.C. licențiază toate activitățile de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale. (la 30-09-2022, Sectiunea a 6-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^21(1) A.N.R.S.C. nu analizează documentația de aprobare a tarifului/tarifelor și/sau nu aprobă tarifele, dacă solicitantul se află în una din următoarele situații:a) în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii nu sunt prevăzuți indicatorii de performanță pentru fiecare activitate desfășurată de operator pe fluxul deșeurilor municipale;b) nu deține licență pentru unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială în care prestează activitatea de salubrizare aferentă tarifului solicitat sau este sancționat de A.N.R.S.C. prin suspendarea licenței;c) are pe rolul instanței de judecată un litigiu cu autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară cu privire la aprobarea tarifului și/sau la executarea contractului de delegare a gestiunii.(2) Autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația să pună la dispoziția A.N.R.S.C. toate datele, informațiile și documentele solicitate în legătură cu aprobarea tarifelor. (la 30-09-2022, Sectiunea a 6-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^22În situația modalității de plată a contravalorii serviciului prin tarif, tarifele aprobate de către A.N.R.S.C. intră în vigoare de la data de întâi a lunii următoare datei aprobării. (la 30-09-2022, Sectiunea a 6-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 28^23(1) În situația modalității de plată a contravalorii serviciului prin taxă sau în ambele modalități de plată, prin taxă și tarif, tarifele aprobate de către A.N.R.S.C. intră în vigoare în 30 de zile de la data aprobării, iar decizia președintelui A.N.R.S.C. de aprobare a tarifului/tarifelor se transmite tuturor autorităților administrației publice locale, în vederea aprobării taxelor.(2) Autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale are obligația să calculeze și să aprobe taxele distincte pentru utilizatori, precum și taxa de salubrizare, conform prevederilor art. 28^15 alin. (3) și (4), în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1).(3) În cazul în care autoritatea deliberativă a unității/ subdiviziunii administrativ-teritoriale nu aprobă taxa de salubrizare în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1), operatorii au dreptul să factureze autoritățile administrației publice locale la nivelul tarifelor/tarifelor distincte aprobate de A.N.R.S.C., iar diferența dintre sumele facturate de operator și sumele aferente taxelor plătite de utilizatori se suportă de la bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în cauză. (la 30-09-2022, Sectiunea a 6-a din Capitolul V^1 a fost completată de Punctul 30, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )
   +  Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 29Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 30(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată:a) prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;b) atribuirea de către autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deține licență;d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București, de către autoritățile executive ale sectoarelor municipiului București;e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1).(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament și a caietului de sarcini propriu al serviciului.(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a institui taxe de salubrizare pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare. (la 30-09-2022, sintagma: taxe speciale a fost înlocuită de Punctul 35, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.(5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare respectivă.(6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispozițiilor art. 24 alin. (6) lit. d).(7) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(6) care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare.  +  Articolul 31Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute în prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la art. 28.  +  Articolul 32Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către:a) persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale sau, după caz, persoanele împuternicite din cadrul aparatului tehnic al asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului primit de la unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, pentru contravențiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) și alin. (4)-(6); (la 30-09-2022, Litera a) din Articolul 32 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 31, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) b) agenții constatatori ai A.N.R.S.C., pentru contravențiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b), c) și e) și alin. (2) și (3);c) persoanele împuternicite din cadrul autorității executive a unității administrativ-teritoriale a municipiului București, pentru contravenția prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d).  +  Articolul 32^1Garda Națională de Mediu, prin comisarii și persoanele împuternicite cu atribuții de control, propune autorității competente pentru protecția mediului suspendarea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, în condițiile legii, în cazul în care titularul autorizației desfășoară activități de sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale, fără contract de delegare a gestiunii încheiat cu unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deșeurile municipale. (la 30-09-2022, Capitolul VI a fost completat de Punctul 32, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) Notă
  Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022, astfel cum a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 26 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 26 aprilie 2023, prevede:
  Articolul V(1) Autoritățile administrației publice locale/ Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care au aprobat includerea în tarifele activităților de salubrizare desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale a cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și/sau, după caz, includerea unor cheltuieli aferente altor activități de salubrizare au obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să recalculeze și să aprobe noile tarife aferente fiecărei activități de salubrizare în parte, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, în vederea conformării cu prevederile art. I pct. 1 și art. II pct. 30, referitor la prevederile art. 28^6 alin. (2).(2) Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre, au obligația ca pentru activitățile de sortare, tratare și/sau depozitare, prin eliminare, a deșeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizației de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activității/activităților respective, în vederea conformării cu prevederile art. II pct. 16 și pct. 33, referitor la prevederile art. 14^4 și art. 32^1.(3) Până la data de 31 decembrie 2023, autoritățile administrației publice locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația, în aplicarea dispozițiilor art. 17 alin. (5) lit. g) și l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, să aprobe modificarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, încheierea unui act adițional la contractele de delegare existente, în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanță aferenți activităților prestate de operator pe fluxul deșeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităților suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, stabilite la nivelul cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și al cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor pentru cantitățile de deșeuri municipale care depășesc cantitățile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanță.(4) În situația în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu adoptă, individual sau în asociere, în termenul prevăzut la alin. (1), măsurile administrative necesare includerii în actele de atribuire a indicatorilor de performanță aferenți activității/activităților prestate de operator, inclusiv a penalităților în caz de neîndeplinire a acestora, Garda Națională de Mediu aplică sancțiunile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023.
   +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 33Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării*) în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  *) Legea serviciului de salubrizare a localităților a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006.
   +  Articolul 34Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 51/2006, republicată, precum și cu cele ale Legii privind regimul deșeurilor nr. 211/2011, republicată.  +  Articolul 35Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi acordate cu respectarea prevederilor naționale și europene în domeniul ajutorului de stat. (la 30-09-2022, Articolul 35 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 33, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 36(1) Soluționarea litigiilor dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatori în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit dispozițiilor art. 51 alin. (4) și (4^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar cele izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate se soluționează de instanțele competente potrivit legii. (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 34, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 septembrie 2022 ) (2) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instanțele de judecată competente, în condițiile legii.  +  Articolul 37La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Ordonanța Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările și completările ulterioare; art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 5 pct. 1 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003; art. 42 lit. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.
  Notă:Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 99/2014, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 101/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:Articolul IIRegulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Art. III. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea executivă a unităților administrativ-teritoriale elaborează și supune spre aprobare autorității deliberative a unităților administrativ-teritoriale respective strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(2) Prevederile legale care vor avea ca efect modificarea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare și a altor documente aferente acestora vor fi preluate prin acte adiționale. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile contractante vor fi obligate să încheie actele adiționale în vederea modificării textului contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare și a altor documente aferente acestora.Art. IV. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, cu excepția activităților care sunt în competența unității administrativ-teritoriale a municipiului București, respectiv de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. Autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în vederea evitării apariției efectelor fenomenelor de abandonare și depozitare ilegală a deșeurilor, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București pot prelua competențele unității administrativ-teritoriale a municipiului București de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare. (la 07-04-2022, Alineatul (2), Articolul IV din Notă a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 07 aprilie 2022 ) (3) Competențele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București, prevăzute la alin. (2), se preiau prin hotărâre a consiliului local și se notifică Consiliului General al Municipiului București în termen de 15 zile de la data adoptării acestora. (la 07-04-2022, Articolul IV din Notă a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 07 aprilie 2022 ) (4) Preluarea competențelor conform alin. (3) se aplică pe o perioadă determinată, stipulată în hotărârea consiliului local, fără a depăși termenul din Planul de gestionare al deșeurilor din municipiul București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 260 din 1.09.2021. (la 07-04-2022, Articolul IV din Notă a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 07 aprilie 2022 )