LEGE nr. 207 din 11 iulie 2022pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 12 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul general privind constituirea și funcționarea băncilor de dezvoltare pe teritoriul României.  +  Articolul 2(1) Băncile de dezvoltare din România, denumite în continuare bănci de dezvoltare, sunt instituții de credit care sunt constituite și care funcționează ca instituții de credit, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora, ale Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației europene și naționale din domeniul ajutorului de stat, inclusiv în ceea ce privește mecanismul de prevenire a fenomenului de excludere (crowding out) a instituțiilor financiare private, ale legislației europene privind administrarea de instrumente financiare din fonduri europene și de acordare de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, ale legislației din domeniul finanțelor publice, precum și ale prezentei legi și ale altor acte normative aplicabile instituțiilor de credit.(2) Băncile de dezvoltare sunt persoane juridice române constituite ca societăți pe acțiuni, al căror act constitutiv este elaborat în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi.  +  Articolul 3(1) Băncile de dezvoltare au ca scop sprijinirea antreprenorialului, dezvoltarea socioeconomică și regională în România prin promovarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili în acele sectoare în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței financiare și decalaje de finanțare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuării și reducerii lor prin desfășurarea de activități de dezvoltare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilă și cu actele constitutive ale băncilor de dezvoltare.(2) Banca Națională a României nu este ținută responsabilă de îndeplinirea obiectivelor băncilor de dezvoltare.(3) În activitatea de autorizare și supraveghere a băncilor de dezvoltare, Banca Națională a României este competentă exclusiv în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legislației bancare doar în legătură cu activitatea bancară derulată de acestea în nume și cont propriu.(4) Banca Națională a României nu este ținută responsabilă în ceea ce privește respectarea de către băncile de dezvoltare a legislației în materie de ajutor de stat, inclusiv în ceea ce privește mecanismul de prevenire a fenomenului de excludere (crowding-out) a instituțiilor financiare private, a legislației europene privind administrarea de instrumente financiare din fonduri europene și de acordare de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, a legislației din domeniul finanțelor publice.  +  Articolul 4(1) Constituirea, organizarea și funcționarea fiecărei bănci de dezvoltare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor, care reprezintă statul român, în calitatea sa de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare.(2) Băncile de dezvoltare se pot constitui și pot funcționa doar pe baza autorizației emise de Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile referitoare la autorizarea unei instituții de credit cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora.(3) În vederea obținerii aprobării de constituire a băncilor de dezvoltare, documentația întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și se depune la Banca Națională a României.(4) În vederea pregătirii documentației prezentate la alin. (3), pentru obținerea aprobării de constituire a fiecărei bănci de dezvoltare se autorizează Ministerul Finanțelor:a) să contracteze serviciile unui auditor financiar în vederea întocmirii raportului de audit asupra examinării informațiilor financiare prognozate pentru băncile de dezvoltare, întocmit în conformitate cu Standardele internaționale privind angajamentele de asigurare relevante și cu contractul încheiat între părți, cu respectarea legislației privind achizițiile publice;b) prin derogare de la art. 111 alin. (2) lit. b^1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să contracteze serviciile auditorului financiar al unei bănci de dezvoltare, în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României în vigoare și cu respectarea legislației privind achizițiile publice.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în vederea obținerii aprobării de constituire a băncilor de dezvoltare de la Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor promovează un memorandum pentru obținerea acordului de principiu al Guvernului asupra proiectului de act constitutiv al băncii de dezvoltare.(6) După emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat și după obținerea aprobării de constituire a băncilor de dezvoltare de la Banca Națională a României, proiectul de act constitutiv se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar modificările și completările ulterioare ale acestuia urmează a fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Aprobarea de către Banca Națională a României a constituirii băncilor de dezvoltare nu garantează obținerea autorizației de funcționare, aceasta indicând doar permisiunea dată acționarului de a proceda la constituirea băncilor de dezvoltare potrivit dispozițiilor legale și în conformitate cu modalitățile prevăzute în documentația prezentată.(8) După aprobarea constituirii unei bănci de dezvoltare de către Banca Națională a României, reprezentantul acționarului unic întreprinde demersurile necesare înregistrării la registrul comerțului.(9) În vederea obținerii autorizației de funcționare, după înregistrarea la registrul comerțului, se depune la Banca Națională a României documentația întocmită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.(10) Băncile de dezvoltare își încep activitatea după obținerea autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României, potrivit alin. (2).(11) Băncile de dezvoltare vor avea sediul social și, după caz, sediul real pe teritoriul României.(12) Denumirea unei bănci de dezvoltare este în limba română.  +  Articolul 5(1) Băncile de dezvoltare acționează în nume și cont propriu, prin resursele proprii, și, după caz, în numele și contul statului, pe bază de mandat acordat de acționarul unic, prin Ministerul Finanțelor.(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1) se vor detalia tipurile de activități de dezvoltare desfășurate în nume și cont propriu și în numele și contul statului, iar pentru activitățile în contul și numele statului se vor stabili legislația aplicabilă, mecanismul și autoritatea de supraveghere.(3) Obiectul de activitate al băncilor de dezvoltare se stabilește prin actul constitutiv aprobat în condițiile prevăzute la art. 4, cu respectarea prevederilor art. 18-20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentei legi și ale legislației date în aplicarea acesteia.(4) Băncile de dezvoltare pot desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv în limita obiectului de activitate autorizat de către Banca Națională a României.(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2 alin. (1), băncile de dezvoltare, în activitatea derulată în numele și contul statului, implementează și/sau administrează instrumente financiare finanțate din fondurile europene și pot acorda finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, inclusiv investiții cofinanțate de Grupul Băncii Europene de Investiții sau de alte instituții financiare internaționale.(6) Conturile curente ale beneficiarilor eligibili definiți conform art. 6 alin. (1) ai băncilor de dezvoltare, deschise la acestea, sunt considerate depozite.(7) Băncile de dezvoltare nu atrag depozite de la persoane fizice.(8) Înființarea și activitățile băncilor de dezvoltare se efectuează cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat.(9) Respectarea de către băncile de dezvoltare a legislației în materie de ajutor de stat este independentă de responsabilitățile Băncii Naționale a României.(10) În desfășurarea activităților lor, băncile de dezvoltare funcționează în baza principiilor de transparență, independență, neutralitate concurențială, profitabilitate din perspectiva autofinanțării, eficiență, compatibilitate cu reglementările în domeniul ajutorului de stat și a celor mai bune practici bancare în domeniu.(11) Băncile de dezvoltare acordă inclusiv finanțare în condiții de piață pentru activități de dezvoltare și acționează complementar cu instituțiile de credit în scopul remedierii deficitului de finanțare și disfuncționalităților pieței financiare.(12) În cazul acordării finanțării în condițiile alin. (11), băncile de dezvoltare au obligația aplicării mecanismului de prevenire a fenomenului de excludere (crowding out) a instituțiilor financiare private, prezentat în actul constitutiv al fiecărei bănci de dezvoltare.(13) În desfășurarea activităților în nume și în cont propriu, precum și în numele și în contul statului, băncile de dezvoltare acționează în mod direct și/sau prin intermediul instituțiilor de credit sau al altor intermediari financiari.(14) Băncile de dezvoltare nu pot finanța direct sau indirect niciun partid politic sau nicio campanie electorală.(15) Contabilitatea băncilor de dezvoltare se realizează distinct pe operațiuni desfășurate în numele și în contul statului și pe operațiuni desfășurate în nume și cont propriu, fiecare dintre aceste activități fiind auditate separat.  +  Articolul 6(1) Băncile de dezvoltare oferă produse financiare în principal următoarelor categorii-țintă de beneficiari eligibili:a) întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi și cele nou-înființate de tip start-up, precum și cele din domenii inovatoare;b) unități administrativ-teritoriale, companii de utilități publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale;c) companii de stat și alte întreprinderi, în afara celor prevăzute la lit. a);d) universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice socioculturale, întreprinderi sociale.(2) Băncile de dezvoltare sprijină beneficiarii eligibili, în principal prin următoarele produse financiare:a) împrumuturi;b) garanții pentru beneficiarii eligibili menționați la alin. (1) lit. b) și d);c) investiții de capital de tip acțiuni și participații.(3) În desfășurarea activității, băncile de dezvoltare acordă atenție în principal următoarelor domenii și activități-țintă:a) activitatea economică desfășurată de întreprinderile mici și mijlocii;b) domenii și activități finanțate din fonduri europene;c) cercetare, dezvoltare și inovare;d) agricultură;e) proiecte mari de infrastructură care contribuie la dezvoltarea regională și națională;f) investiții strategice.(4) Prin actul constitutiv se pot stabili și alte categorii de beneficiari eligibili, produse financiare, domenii și activități-țintă decât cele prevăzute la alin. (1)-(3).(5) Băncile de dezvoltare acordă produse financiare beneficiarilor eligibili incluși în administrația publică, cu respectarea legislației din domeniul finanțelor publice.  +  Articolul 7(1) Prin derogare de la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, băncile de dezvoltare sunt deținute în întregime, în mod direct, pe toată durata de funcționare, de către statul român, prin Ministerul Finanțelor.(2) Îndeplinirea de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, a criteriilor pentru acționari prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, este prezumată și nu este supusă evaluării Băncii Naționale a României.(3) Persoana/Persoanele desemnată/desemnate să reprezinte Ministerul Finanțelor în relația cu Banca Națională a României pe parcursul instrumentării cererii de autorizare se stabilește/se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor.  +  Articolul 8(1) Capitalul social al fiecărei bănci de dezvoltare necesar desfășurării activității în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora se asigură din bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.(2) În vederea capitalizării băncilor de dezvoltare, statul român, prin Ministerul Finanțelor, poate acorda unei bănci de dezvoltare finanțări din surse prevăzute la alin. (1) și prin instrumente ce îndeplinesc condițiile prevăzute în capitolele 3 și 4 din titlul I partea a II-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației din domeniul ajutorului de stat.(3) Guvernul României aprobă prin hotărâre sumele pentru constituirea sau majorarea capitalului social, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul de stat, precum și condițiile de finanțare prin instrumentele de tipul celor prevăzute la alin. (2). Majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social se aprobă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.(4) Cheltuielile cu taxele, tarifele și alte cheltuieli necesare înființării fiecărei bănci de dezvoltare, precum și cheltuielile cu chiria aferentă spațiului destinat funcționării fiecărei bănci de dezvoltare, până la înmatricularea acesteia la registrul comerțului, se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor și se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1), cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat.(5) Statul român, prin Ministerul Finanțelor, se obligă să asigure din bugetul de stat și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului, cu respectarea legislației din domeniul ajutorului de stat, sumele necesare majorării de capital social al fiecărei bănci de dezvoltare, ca urmare a solicitării Băncii Naționale a României în contextul analizelor derulate în procesul de autorizare sau pe parcursul procesului de supraveghere, precum și pentru susținerea și dezvoltarea activității fiecărei bănci de dezvoltare și pentru respectarea cerințelor prudențiale.  +  Articolul 9(1) Statul român, prin Ministerul Finanțelor, se obligă să garanteze, cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat, executarea principalului aferent obligațiilor de plată asumate în nume și cont propriu de către fiecare bancă de dezvoltare, precum și executarea tuturor obligațiilor de garantare asumate de către acestea, în cazul în care obligațiile respective nu beneficiază de nicio altă garanție.(2) În ipoteza prevăzută la alin. (1), statul român, prin Ministerul Finanțelor, se subrogă în drepturile băncii de dezvoltare în folosul căreia a făcut plata. Băncile de dezvoltare sunt mandatate să realizeze valorificarea oricăror garanții reale aferente creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor emise de băncile de dezvoltare. Sumele rezultate din valorificarea acestor garanții reale diminuează datoria înregistrată de băncile de dezvoltare față de Ministerul Finanțelor conform alin. (1).(3) În cazul prevăzut la alin. (1), băncile de dezvoltare trebuie să asigure stingerea datoriei către Ministerul Finanțelor rămase după valorificarea garanțiilor prevăzute la alin. (2), în limita sumelor rezultate din valorificarea garanțiilor aferente creanțelor neperformante ale băncilor de dezvoltare, după deducerea cheltuielilor ocazionate de procesul de valorificare.(4) Garanția statului, prin Ministerul Finanțelor, este necondiționată, irevocabilă și executabilă la prima cerere.(5) În aplicarea alin. (1), prin hotărâre a Guvernului se stabilesc următoarele:a) condițiile generale de garantare a obligațiilor băncilor de dezvoltare;b) modalitatea de alocare a sumei de plată a garanției, astfel încât întotdeauna sumele garantate în perioadele anterioare și pentru care banca de dezvoltare are obligații restante să fie acoperite, precum și mecanismul de recuperare a sumelor plătite.(6) Prin excepție de la alin. (1), depozitele prevăzute la art. 5 alin. (6) sunt garantate prin Fondul de garantare a depozitelor bancare, conform prevederilor Legii nr. 311/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Băncile de dezvoltare vor efectua raportări periodice privind activitatea desfășurată către Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar.  +  Articolul 10(1) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, sistemul de administrare al băncilor de dezvoltare se stabilește prin actul constitutiv al acestora.(2) Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale fiecărei bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (1).(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 153^6 alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul băncilor de dezvoltare administrate în sistem dualist, președintele consiliului de supraveghere este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii consiliului de supraveghere. (la 30-09-2022, Articolul 10 a fost completat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022 ) (3) Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare trebuie să respecte cerințele de adecvare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.(4) Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare își exercită atribuțiile în mod independent, cu loialitate, diligență și respectând obiectivele și strategia stabilită de adunarea generală a acționarilor a fiecărei bănci de dezvoltare.(5) Deciziile privind managementul activelor și pasivelor băncilor de dezvoltare se iau de către organele de conducere ale acestora, în condițiile legii și ale actului constitutiv, fără implicarea sau acordul Ministerului Finanțelor, care reprezintă statul român, în calitatea sa de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare, și fără implicarea sau acordul oricărei alte autorități sau instituții publice, cu excepția Băncii Naționale a României, în exercitarea prerogativelor de autoritate competentă pe linia supravegherii prudențiale.(6) Deciziile privind politica bancară trebuie să se bazeze doar pe considerente economice, în ceea ce privește activitățile efectuate în nume și cont propriu, în condiții de piață, respectiv să se bazeze pe mandatele specifice acordate în ceea ce privește activitățile de dezvoltare efectuate, analiza imparțială a acestora fiind primordială în realizarea scopului și activității băncilor de dezvoltare.(7) Contractul de mandat al membrilor sistemului de administrare al băncilor de dezvoltare include indicatori de performanță financiari și nefinanciari. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu ținte cuantificabile privind obiectivele și strategia stabilită de adunarea generală a acționarilor.  +  Articolul 11(1) În scopul desfășurării activităților de către fiecare bancă de dezvoltare, necesare obținerii aprobării de constituire și autorizării funcționării ca instituție de credit de la Banca Națională a României, primii membri ai organelor statutare se nominalizează de către Ministerul Finanțelor prin ordin al ministrului finanțelor și până la înmatricularea băncii de dezvoltare la registrul comerțului sunt remunerați din bugetul Ministerului Finanțelor, în cuantumul stabilit prin ordin al ministrului finanțelor.(2) Mandatul primilor membri ai organelor statutare începe de la înmatricularea la registrul comerțului a fiecărei bănci de dezvoltare.  +  Articolul 12(1) Sursele de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de băncile de dezvoltare sunt:a) comisioane, dobânzi și tarife rezultate din prestarea activităților specifice și suportate de către beneficiarii eligibili ai produselor financiare ale băncilor de dezvoltare;b) împrumuturi contractate de pe piața financiară internă și internațională;c) împrumuturi de la instituții financiare internaționale;d) fonduri încredințate pe bază de mandat de autorități ale administrației publice și/sau în cadrul inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene;e) fonduri de la bugetul de stat și/sau venituri din privatizare;f) împrumuturi subordonate acordate de statul român;g) alte surse de finanțare conform legii.(2) Băncile de dezvoltare pot atrage finanțări rambursabile prin împrumuturi contractate pe baze bilaterale și prin emiterea de obligațiuni pe piețele financiare către investitori instituționali.(3) În cazul în care băncile de dezvoltare au lichidități disponibile, acestea vor fi folosite fără a aduce atingere cerințelor prudențiale prevăzute de cadrul de reglementare aplicabil instituțiilor de credit. Băncile de dezvoltare pot plasa lichiditățile disponibile în titluri de stat, precum și în alte instrumente ale pieței monetare și instrumente financiare, în condițiile legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 11 iulie 2022.Nr. 207.----