ORDIN nr. 5.241 din 31 august 2022privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 6 septembrie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 74 alin. (5),art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.146 din 16.08.2022, referitor la proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, denumită în continuare evaluare națională, se desfășoară în anul școlar 2022-2023 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Programele pentru disciplinele limba și literatura română, matematică, limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura germană maternă, limba și literatura sârbă maternă, limba și literatura slovacă maternă, limba și literatura croată maternă, limba și literatura italiană maternă, limba și literatura rromani maternă, limba și literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 4.730/2022 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023.  +  Articolul 4(1) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri în vederea bunei organizări și desfășurări a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.(2) Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educației până la data de 1 noiembrie 2022, și ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017.  +  Articolul 5(1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare și desfășurare a evaluării naționale.(2) Componența comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale, menționată la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, se completează cu un vicepreședinte - inspector școlar general adjunct sau inspector școlar.(2^1) În situații justificate, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, un număr mai mare de vicepreședinți/secretari/membri în comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale. (la 19-05-2023, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.262 din 17 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 19 mai 2023 ) (3) În vederea pregătirii evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, comisiile județene/Comisia municipiului București creează două baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), la nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel județean/al municipiului București, conform solicitărilor Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, care cuprind:1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;2. date personale ale profesorilor evaluatori, de regulă, membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale.(4) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru evaluarea națională, care se aplică pe documentele de examen. Se confecționează două tipuri de ștampile rotunde, care vor avea următorul conținut:a) ștampila-tip pentru unitățile de învățământ care sunt centre de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea națională: „Evaluare Națională 2023 - C.E.“;b) ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Națională 2023 - C.Z.E.“;(5) Ștampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm și nu vor fi numerotate.  +  Articolul 6(1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a stabilesc/stabilește componența comisiilor pentru evaluarea națională cu cel mult două zile lucrătoare înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenței în evaluare și compatibilității.(1^1) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații justificate, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, numirea în calitate de președinte al comisiei din unitatea de învățământ a unui cadru didactic - membru al consiliului de administrație. (la 19-05-2023, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.262 din 17 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 19 mai 2023 ) (2) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, comisiile din unitățile de învățământ - centre de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare și comisiile din centrele de contestații județene/a municipiului București se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IVlea inclusiv printre candidații care participă la respectiva sesiune a evaluării naționale.(3) Personalul didactic care face parte din comisiile menționate la alin. (2) va da o declarație scrisă în care va menționa că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidații care participă la respectiva sesiune a evaluării naționale. Declarațiile fac parte din documentele evaluării naționale.(4) Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care au rude în examen nu au acces în unitățile de învățământ - centre de examen/evaluare/contestații pe perioada desfășurării examenului.(5) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale.(6) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin decizie scrisă emisă de inspectorul școlar general, conform unei proceduri elaborate de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.(7) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu bagaje, telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, și vor fi păstrate până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenți, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen.(8) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.(9) În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.(10) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIIIa pot/poate decide suspendarea dreptului de constituire a centrului de examen unității de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.  +  Articolul 7(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop.(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).  +  Articolul 8(1) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin. (23) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.(2) La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.  +  Articolul 9(1) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale stabilește prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor și de transmitere a lucrărilor, precum și componența, atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de evaluare și din centrele regionale/județene/al municipiului București de contestații, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise, și consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.(2) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate decide ca activitățile din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a să se realizeze utilizând aplicația informatică dedicată examenelor naționale.  +  Articolul 10(1) În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.(2) În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.(3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.(4) Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.(5) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/Comisiei municipiului București modelul borderoului de evaluare care va fi utilizat în centrele zonale de evaluare și în centrul de contestații județean/al municipiului București, anexă la procedura specifică evaluării naționale.  +  Articolul 11(1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.(2) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/Comisiei municipiului București anexe la procedura specifică evaluării naționale: cererea-tip pentru depunerea contestației și declarația-tip menționată la alin. (1).  +  Articolul 12(1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ - centre de examen în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se predau/se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise ale candidaților.(2) Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ - centre de examen și comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care la verificarea prin sondaj se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menționate la alin. (1) din unitatea de învățământ respectivă.(5) Dacă în urma verificărilor menționate la alin. (3) și (4) se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către candidați, comisia din unitatea de învățământ - centru de examen ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.(6) În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învățământ - centru de examen și se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către cadrele didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenului, aceasta anunță comisia județeană/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, care ia măsuri de sancționare și anunță, în scris, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.  +  Articolul 13(1) Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.(2) Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunea „absent“/„eliminat din examen“, după caz.(3) În baza prevederilor art. 24 alin. (10) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, și ale Regulamentului general privind protecția datelor, comisiile din unitățile de învățământ - centre de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.(4) Comisiile din unitățile de învățământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.(5) Rezultatele examenului de evaluare națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare.  +  Articolul 14(1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.(3) Membrii comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor și a borderourilor de evaluare în scopul verificării/reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) și ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.  +  Articolul 15Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2022.Nr. 5.241.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
  în anul școlar 2022-2023
  până în 13 iunieÎnscrierea la evaluarea națională
  9 iunie 2023Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  19 iunie 2023Limba și literatura română - probă scrisă
  21 iunie 2023Matematică - probă scrisă
  22 iunie 2023Limba și literatura maternă - probă scrisă
  28 iunie 2023 (până la ora 14.00)Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  28 iunie 2023 (ora 16.00-ora 19.00)-29 iunie 2023 (ora 8.00-ora 12.00)Depunerea contestațiilor
  29 iunie-4 iulie 2023Soluționarea contestațiilor
  4 iulie 2023Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
  (la 08-06-2023, Secțiunea Înscrierea la evaluarea națională din Anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.428 din 8 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 08 iunie 2023 )
  NOTĂ:La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, înscrierea candidaților în afara perioadei prevăzute, precum și prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/ reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor. (la 08-06-2023, Nota din Anexă a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.428 din 8 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 08 iunie 2023 )
  -----