ORDIN nr. 4.027/C din 25 august 2022pentru aprobarea metodologiei de organizare, desfășurare și evaluare a interviului profesional susținut de polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiției, precum și a interviului profesional susținut de polițiștii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia schimbării din funcție
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 1 septembrie 2022  În temeiul dispozițiilor art. 126 alin. (1) și (2), precum și ale art. 195 alin. (1) și (2) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) coroborate cu ale art. 10 din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare și cu prevederile art. 6 alin. (4) coroborate cu ale art. 11 din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute,în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează metodologia de organizare, desfășurare și evaluare a interviului profesional susținut de polițiștii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiției cu ocazia mutării, precum și a interviului profesional susținut de polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare cu ocazia schimbării din funcție în Ministerul Justiției, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare, respectiv la art. 6 alin. (1) lit. d) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute.  +  Articolul 2Comisia constituită în vederea susținerii interviului profesional, denumită în continuare Comisia, se desemnează prin ordin al ministrului justiției, după obținerea avizelor/ aprobărilor favorabile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), d) sau e) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare, după caz, sau la art. 5 alin. (2) sau (3) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 2.641/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute, după caz.  +  Articolul 3(1) Comisia este formată din 3 membri, din care un președinte, de regulă conducătorul direcției/serviciului/ compartimentului din structura ministerului unde se solicită mutarea sau schimbarea din funcție, și două persoane din domeniul de activitate al postului, indiferent de categoria profesională deținută.(2) Persoanele desemnate în Comisie depun, anterior elaborării fișei de interviu profesional, declarație pe propria răspundere în care precizează că:a) nu se află în vreuna dintre situațiile care ar genera un conflict de interese:(i) sunt chemate să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care sunt soț/soție, rude de gradul I sau, după caz, au relații cu caracter patrimonial;(ii) sunt chemate să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte soțul/ soția sau o rudă de gradul I;(iii) interesele lor patrimoniale, ale soțului sau rudelor lor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de serviciu;b) vor respecta confidențialitatea lucrărilor Comisiei.  +  Articolul 4(1) Comisia stabilește tematica și bibliografia specifice funcției vizate, precum și planificarea probei interviului în ceea ce privește locul, data și intervalul orar, informații care vor fi transmise Direcției resurse umane în vederea afișării la sediul instituției și publicării pe site-ul Ministerului Justiției.(2) Interviul profesional se desfășoară după cel puțin 5 zile lucrătoare de la data afișării informațiilor prevăzute la alin. (1) la sediul instituției și publicării pe site-ul Ministerului Justiției.(3) Tematica și bibliografia specifice funcției vizate se stabilesc în funcție de atribuțiile ce vor fi îndeplinite.(4) Comisia urmărește pe baza tematicii și bibliografiei însușirea de către candidați a cunoștințelor necesare exercitării funcției vizate.  +  Articolul 5(1) Interviul profesional se desfășoară în baza unei fișe de interviu profesional, conform modelului prevăzut în anexă.(2) Comisia întocmește în ziua susținerii probei un plan al interviului care cuprinde un număr de 5-10 întrebări/spețe și răspunsurile aferente, având în vedere tematica și bibliografia stabilite pentru funcția vizată, cu indicarea cadrului legal.(3) Fișa de interviu profesional este întocmită de Comisie în ziua susținerii acestuia și conține, după caz:a) gradul, numele și prenumele candidatului;b) denumirea funcției pentru care se susține interviul profesional;c) gradul, funcția, numele și prenumele evaluatorului, după caz;d) data susținerii interviului profesional;e) întrebările/spețele de interviu formulate din tematica și bibliografia stabilite pentru funcția vizată, cu indicarea cadrului legal stabilite în planul de interviu;f) posibile variante de răspuns;g) răspunsurile candidatului, pe scurt;h) concluziile evaluatorului;i) evaluarea candidatului cu „Admis“/„Respins“.(4) Fișa de interviu profesional se multiplică în funcție de numărul candidaților și se completează, pe parcursul interviului profesional, de către fiecare persoană din comisie.  +  Articolul 6(1) Lista candidaților ce urmează să susțină proba interviului profesional întocmită de Comisie se afișează la sediul Ministerului Justiției și se publică pe site-ul Ministerului Justiției, cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea acesteia, de către Direcția resurse umane.(2) Accesul candidaților în sala de susținere a interviului profesional se face în ordinea planificării, în baza documentelor de identitate, potrivit legii, sau a legitimației de serviciu.(3) Candidații care nu se prezintă conform planificării pentru a susține proba interviului profesional ori care nu au asupra lor documentul de identitate sau legitimația de serviciu sunt declarați „Absent“ și sunt eliminați de la proba de interviu profesional, în procesul-verbal privind rezultatele probei fiind consemnat acest aspect.(4) Este interzis accesul candidaților în sala de susținere a interviului profesional cu orice surse de informare care ar putea fi utilizate la interviu, precum și cu orice mijloace de comunicare sau transmitere de date, inclusiv telefoane mobile.(5) Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancționează cu eliminarea din interviu.  +  Articolul 7Introducerea și deschiderea interviului profesional presupun parcurgerea următoarelor etape:a) prezentarea succintă de către președintele Comisiei a membrilor (numele și funcția);b) informarea, pe scurt, a candidatului de către președintele Comisiei cu privire la modul de desfășurare a interviului profesional;c) realizarea de către candidat a unei scurte autoprezentări (informații relevante, studii, funcții ocupate, vechime).  +  Articolul 8(1) Adresarea efectivă a întrebărilor/spețelor se realizează după cum urmează:a) pe baza fișei de interviu profesional, membrii Comisiei adresează/prezintă candidatului întrebările/spețele. Fiecărui candidat i se adresează toate întrebările/spețele din fișa de interviu profesional;b) în situația în care, în funcție de răspunsurile candidatului, membrii Comisiei consideră că mai au nevoie de lămuriri, aceștia pot solicita clarificări suplimentare sau pot adresa maximum două întrebări suplimentare din bibliografia și tematica stabilite.(2) Durata interviului profesional va fi de maximum 30 de minute.(3) Interviul profesional nu se înregistrează audio-video.  +  Articolul 9Fiecare persoană din Comisie notează pe scurt răspunsurile candidatului și observațiile proprii în fișa de interviu profesional prevăzută la art. 5, iar la finalul interviului profesional evaluează cu „Admis“/„Respins“, în funcție de răspunsurile formulate de acesta.  +  Articolul 10(1) După susținerea interviului profesional, în conformitate cu planificarea, pe baza evaluărilor consemnate în fișele de interviu profesional, Comisia întocmește procesulverbal cu rezultatele probei interviului profesional, care se semnează pe fiecare filă de membrii acesteia.(2) În cazul în care Comisia nu ajunge la o poziție unanimă, decizia este luată cu majoritate de voturi.(3) Procesul-verbal împreună cu documentele rezultate din activitatea Comisiei se predă Direcției resurse umane în vederea înregistrării în registratura electronică a Ministerului Justiției și îndeplinirii atribuțiilor corespunzătoare.(4) Rezultatele interviului profesional sunt afișate la sediul instituției și publicate pe site-ul Ministerului Justiției de către Direcția resurse umane, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal prevăzut la alin. (3).(5) Rezultatele interviului profesional consemnate în procesul-verbal nu pot fi contestate.  +  Articolul 11Toate activitățile, lucrările și documentele Comisiei au caracter confidențial, cu excepția planificării probei interviului profesional și a rezultatelor interviului profesional.  +  Articolul 12Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Direcțiile, serviciile și compartimentele din structura Ministerului Justiției vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  George Cătălin Șerban,
  secretar de stat
  București, 25 august 2022.Nr. 4.027/C.  +  ANEXĂ
  FIȘĂ DE INTERVIU PROFESIONAL
  Gradul, numele și prenumele candidatului ....................Funcția vizată ..........Gradul, funcția, numele și prenumele evaluatorului ............Data susținerii interviului profesional ..........Întrebarea nr. (...)..........Posibile răspunsuri ..........Răspuns candidat ...........Întrebarea nr. (...)..........Posibile răspunsuri ..........Răspuns candidat ............Întrebarea nr. (...)..........Posibile răspunsuri ..........Răspuns candidat ...........Întrebarea nr. (...)..........Posibile răspunsuri ..........Răspuns candidat ...........Întrebarea nr. (...)..........Posibile răspunsuri ..........Răspuns candidat ...........Întrebarea suplimentară nr. 1 (adresată de președinte/șeful de structură) ..........Răspuns candidat ...........Întrebarea suplimentară nr. 2 (adresată de președinte/șeful de structură) ..........Răspuns candidat ............Concluziile evaluatorului ..........Evaluare: Admis/Respins ..................................Numele, prenumele, gradul (după caz) și semnătura evaluatorului ...................
  -----