ORDIN nr. 2.520 din 29 august 2022pentru aprobarea Normelor de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 31 august 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății nr. AR/15.238 din 29.08.2022,având în vedere:– prevederile art. 230 alin. (2) lit. m), art. 238 alin. (5) și art. 245 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile cap. II lit. A din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul autorizației de funcționare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul cererii pentru solicitarea autorizației de funcționare, în baza declarației pe propria răspundere, pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă dotarea minimă obligatorie și condițiile de organizare a dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, prin compartimentele de asistență medicală și programe, gestionează evidența furnizorilor de îngrijiri la domiciliu din aria de competență a acestora și afișează pe website-ul instituției lista actualizată a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu, precum și lista serviciilor oferite.  +  Articolul 8Furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și fizice care acordă aceste servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 11Furnizorii de îngrijiri la domiciliu autorizați de către Ministerul Sănătății până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor conforma prevederilor acestuia, odată cu expirarea vizei anuale emise de Ministerul Sănătății.
  p. Ministrul sănătății,
  Cătălin Vișean,
  secretar de stat
  București, 29 august 2022.Nr. 2.520.  +  Anexa nr. 1NORME de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu  +  Anexa nr. 2Modelul autorizației de funcționare pentru servicii de îngrijiri la domiciliuMINISTERUL SĂNĂTĂȚIIDirecția de Sănătate Publică ..........
  AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
  pentru servicii de îngrijiri la domiciliu
  în baza declarației pe propria răspundere
  Autorizația de funcționare în baza declarației pe propria răspundere pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu va cuprinde cel puțin următoarele informații:La cererea ........................., în calitate de .............................. al ............, cu sediul în ......................., cod fiscal/CUI ..........., având în vedere Declarația pe propria răspundere nr. ......../.......... privind serviciile de îngrijiri la domiciliu, se acordă:
  AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
  Nr. ..../....../........
  pentru obiectivul: Dispecerat îngrijiri la domiciliu ........................, situat în ............................., având ca obiect de activitate (cod CAEN) ............................., prin personal autorizat în conformitate cu dispozițiile legale și cu reglementările Ministerului Sănătății privind această activitate.
  Director executiv,
  .......................................
  Semnătura și ștampila autorității competenteViza la interval de 3 ani:Anul: ........................Anul: ........................Anul: ........................NOTĂ:Titularul autorizației este obligat:– să solicite în scris schimbarea autorizației de funcționare în cazul modificărilor legate de sediu, documente constitutive, cod fiscal, regulament de organizare și funcționare;– să aplice și să respecte normele antiepidemice și de igienă în vigoare;– să asigure furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu în conformitate cu competențele oferite de curriculumul de pregătire al personalului, fișa postului și indicațiile medicului.
   +  Anexa nr. 3
  Modelul cererii pentru solicitarea autorizației de funcționare pentru servicii de îngrijiri la domiciliu
  Instituția (societatea, asociația, fundația, unitatea sanitară, alte forme de organizare).............................................................................................................CătreDirecția de Sănătate Publică .....................................Director executiv/Compartiment asistență medicală și programe
  CERERE
  (1) pentru emiterea autorizației de funcționare pentru furnizarea îngrijirilor la domiciliu/ (2) pentru avizarea autorizației de funcționare pentru furnizarea îngrijirilor la domiciliu Subsemnatul/Subsemnata, ............., domiciliat/domiciliată în ..........., str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..., posesor/posesoare al/a B.I. seria ..... nr. ......, eliberat de ......... la data ........., reprezentant legal al ......., cu sediul în ......, str. ........... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ..........., vă rog să binevoiți a aproba eliberarea autorizației de funcționare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pentru forma de organizare sus-menționată.Anexez în completarea cererii mele copii ale următoarelor documente:a) declarația pe propria răspundere;b) statutul unității/alte documente constitutive, certificat constatator cu menționarea punctului de lucru, după caz*;* În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la autorizarea inițială.c) documente care atestă dobândirea personalității juridice, pentru asociații și fundații, după caz*;* În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la autorizarea inițială.d) dovada înregistrării în registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz*;* În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la autorizarea inițială.e) documente privind deținerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situație juridică, schiță, plan de amplasare în zonă);f) regulamentul de organizare și funcționare*;* În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la autorizarea inițială.g) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu*;* În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la autorizarea inițială.h) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală*;* În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la autorizarea inițială.i) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii) *;* În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la autorizarea inițială.j) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul medical angajat pentru asigurarea îngrijirilor la domiciliu (copie);k) lista dotărilor existente*;* În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la autorizarea inițială.l) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.Data................
  Semnătura
  ........................
   +  Anexa nr. 4
  Modelul declarației pe propria răspundere pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu

  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu
  Subsemnatul(a), ................, în calitate de .......................... al ......................., cu sediul în localitatea ....................., str. ............ nr. ...., sectorul ......., având codul fiscal ..............., declar următoarele pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform legii:În sediul din localitatea ..................., str. ................, sectorul/județul ............, se desfășoară activitatea de dispecerat îngrijiri la domiciliu/activitățile (cod CAEN) .................... .Sunt asigurate următoarele:1. dispeceratul pentru îngrijiri la domiciliu deține dotări pentru păstrarea și accesarea documentelor medicale, de comunicare, specifice domeniului de activitate: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. personal de specialitate autorizat după cum urmează: (nr.) ......... medici, ..................... asistenți medicali, ................ fizioterapeuți, .............. psihologi, ............ logopezi, precum și alt personal după cum urmează: ...................;3. serviciile medicale furnizate la domiciliu: .....................................................................................................................................................................................................................................;4. la dispeceratul pentru îngrijiri la domiciliu sunt asigurate următoarele utilități: apă potabilă - DA/NU ...................................; canalizare - DA/NU .......................................;iluminat - natural/artificial (electric) ................;instalație termoficare (centrală/CT proprie etc.) .............;5. alte detalii (de exemplu, contract CAS) .........................................;6. descrierea activității ................................................................................................................................................................ .Mă angajez să respect dispozițiile legale privind furnizarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu în conformitate cu indicațiile medicului, fișa postului și competențele personalului medical conferite de pregătirea curriculară.Data .............
  Semnătura
  .................
   +  Anexa nr. 5
  Dotarea minimă obligatorie și condițiile de organizare a dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu
  1. Spațiu dispecerat:– minimum o încăpere, cu acces direct, ventilată și luminată și cu posibilitatea accesului la grup sanitar cu chiuvetă și apă curentă2. Organizare:– spațiu (de exemplu, frigider) pentru colectarea deșeurilor medicale (după caz - în funcție de serviciile oferite);– spațiu/mobilier destinat depozitării recipientelor care se vor utiliza pentru colectarea deșeurilor medicale (după caz - în funcție de serviciile oferite);– asigurarea protecției datelor cu caracter personal pentru arhiva electronică.3. Dotare minimă:– birou, scaun; – echipamente IT/calculator/laptop pentru stocarea electronică a bazei de date a serviciilor efectuate/conexiune la internet/imprimantă (după caz);– telefon/alte mijloace de comunicare;– spațiu/mobilier/rafturi pentru arhiva fizică (fișe, recomandări medicale etc.) cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal;– registre de evidență privind furnizarea îngrijirilor medicale la domiciliu în care se vor consemna datele beneficiarului, medicul care a indicat/recomandat îngrijirile medicale la domiciliu, precum și serviciile furnizate, persoana care a furnizat serviciile, data și ora;– cel puțin o trusă standard de prim ajutor;– materiale dezinfectante/materiale sanitare: ace, seringi, mănuși, tampoane, materiale consumabile de tip vacutainere, soluții perfuzabile, truse de perfuzie, catetere periferice, tensiometru etc.
  ----