ORDONANȚĂ nr. 27 din 24 august 2022privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 26 august 2022  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 352 din data de 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță reglementează unele măsuri financiare prin instituirea unei scheme de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, denumită în continuare schemă.  +  Articolul 2(1) Măsurile financiare constau în acordarea de ajutoare de minimis în vederea stimulării realizării unor investiții și a unor categorii de activități cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, astfel cum sunt prevăzute în prezenta ordonanță, în scopul tranziției către economia circulară.(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în vederea tranziției către economia circulară în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 352 din data de 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.(3) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulament, prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 3Prezenta schemă nu se aplică:a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din data de 28 decembrie 2013, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013;b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.  +  Capitolul II Definiții, durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;b) administratorul și furnizorul schemei - Ministerul Economiei;c) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;d) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare, pentru o perioadă de minimum 6 luni de la data ocupării locului de muncă;e) deșeuri - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce;f) economia circulară - un sistem economic în care valoarea produselor, a materialelor și a altor resurse este menținută cât mai mult timp posibil, sporind eficiența utilizării lor în producție și consum, diminuând astfel efectul utilizării acestora asupra mediului, precum și reducând la minimum deșeurile și eliberarea de substanțe periculoase în toate etapele ciclului lor de viață, inclusiv prin aplicarea ierarhiei deșeurilor;g) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară, în mod regulat, o activitate economică;h) întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM - acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de salariați și care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei al sumei de 43 milioane euro;i) întreprindere mare - întreprinderea care nu îndeplinește criteriile pentru încadrarea în definiția IMM-urilor;j) întreprinderea în dificultate - întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată - alta decât o IMM care există de mai puțin de trei ani - atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât o IMM care există de mai puțin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, așa cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;k) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;l) prevenirea generării de deșeuri - măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, prin care se reduc:(i) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;(ii) impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației;(iii) conținutul de substanțe periculoase al materialelor, subproduselor, produselor;m) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;n) produse agricole - produsele enumerate în anexa 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013;o) reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;p) reutilizare - orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute;q) valoarea brută totală - valoarea calculată înainte de orice deducere de impozite și taxe;r) valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general.  +  Articolul 5(1) Se pot încheia contracte de finanțare, în baza prezentei scheme, până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a Regulamentului.(2) Plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2022-2025, în baza contractelor de finanțare încheiate, în limita bugetului alocat schemei.  +  Articolul 6(1) Acordarea ajutoarelor de minimis instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale prin bugetul Ministerului Economiei.(2) Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane euro stabilită la cursul de schimb de la data intrării în vigoare a ordonanței, astfel:a) credite de angajament pentru încheierea de contracte de finanțare pentru perioada 2022-2023;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis pentru perioada 2022-2025.(3) Bugetul schemei aferent anului 2022 este echivalentul în lei al sumei de 2 milioane euro de la data intrării în vigoare a ordonanței.(4) Bugetul schemei aferent anului 2023 este echivalentul în lei al sumei de 6 milioane euro de la data intrării în vigoare a ordonanței.  +  Articolul 7Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei, denumiți în continuare beneficiari, este de 60.  +  Capitolul III Beneficiarii ajutorului de minimis și condițiile de acordare  +  Articolul 8Beneficiarii sunt persoane juridice ce desfășoară activități în sectoarele de activitate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.  +  Articolul 9Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt înființați în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt înființați potrivit prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;c) nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepție operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenții și/sau ordine conform prevederilor legale, și respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;d) reprezentantul legal nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată, pentru fapte în legătură cu profesia exercitată;e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate; f) nu au beneficiat în ultimii 2 ani fiscali precedenți și în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, fie din surse europene, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depășească echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro sau de 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost;g) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform prevederilor legale în vigoare; h) dețin resursele financiare necesare asigurării cofinanțării pentru implementarea proiectului;i) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la art. 3 lit. a)-c), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare a schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;j) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.  +  Articolul 10Ajutorul de minimis se consideră acordat la data semnării contractului de finanțare, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.  +  Articolul 11Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel: a) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși, la data semnării contractului de finanțare, echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene;b) pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene.  +  Articolul 12În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul sumei de 200.000 de euro, respectiv al sumei de 100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, în echivalent lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici integral, nici parțial, doar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest prag.  +  Articolul 13În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.  +  Articolul 14În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  +  Articolul 15Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 114 din 26 aprilie 2012, în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului de 200.000 de euro sau a plafonului de 100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei.  +  Articolul 16Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleași costuri eligibile legate de același proiect de investiții, sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.  +  Capitolul IV Eligibilitate  +  Articolul 17(1) În baza prezentei scheme sunt considerate costuri eligibile următoarele:a) costurile investițiilor în active corporale și necorporale;b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma investiției realizate, după caz. (2) Activele achiziționate trebuie să fie noi. (3) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt utilizate exclusiv de către beneficiar la locul realizării investiției;b) sunt amortizabile;c) sunt achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;d) sunt incluse în activele beneficiarului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de minimis pe o perioadă de minimum trei ani.(4) TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă și aferentă unui cost eligibil în temeiul alin. (1).  +  Articolul 18Categoriile de activități finanțate de la bugetul de stat în cadrul schemei sunt următoarele:a) transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare;b) dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;c) înființarea și/sau dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum și acreditarea acestora, după caz;d) înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor; e) extinderea activităților de reciclare a deșeurilor; f) crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza informaților introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător și cumpărător; g) realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;h) reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deșeului din care provin;i) modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră - denumite în continuare GES, cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă; j) introducerea/extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință; k) introducerea/extinderea producției de ambalaje care nu conțin plastic.  +  Articolul 19(1) Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar prin prezenta schemă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să se încadreze în categoriile de activități prevăzute la art. 18;b) să conțină etapele proiectului, precum și structura de finanțare pe etape;c) să asigure implementarea proiectului în maximum 16 luni de la data încheierii contractului de finanțare;d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului.(2) Proiectele pot să conțină una sau mai multe activități dintre cele prevăzute la art. 18.  +  Articolul 20Derularea schemei este în responsabilitatea Ministerului Economiei, care, în scopul clarificării aspectelor procedurale, elaborează Ghidul solicitantului, urmând a fi aprobat prin ordin al ministrului economiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 21Sprijinul financiar se acordă numai beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 9 pentru proiectele care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 19.  +  Articolul 22(1) Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eșalonat, în baza documentelor justificative, prevăzute în Ghidul solicitantului.(2) Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro.(3) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de minimis exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data semnării contractului de finanțare.  +  Articolul 23(1) Înregistrarea cererilor pentru încheierea unui contract de finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Economiei pe website-ul său, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor. Ultima sesiune va fi comunicată pe site-ul Ministerului Economiei în intervalul august-septembrie 2023.(2) Înregistrarea cererilor se realizează doar în intervalul sesiunii.(3) Cererile înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.  +  Articolul 24(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul trebuie să transmită Ministerului Economiei următoarele documente:a) cerere pentru încheierea unui contract de finanțare;b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii prevăzute la lit. a), fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului sau certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundaților, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau certificat de înscriere în registrul special de evidență al judecătoriei, după caz;c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, pentru solicitanții cu o vechime în activitate mai mare de 1 an;d) împuternicire semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea prevăzută la lit. a);e) declarația pe propria răspundere cu privire la orice alt ajutor de minimis primit în precedentele 2 exerciții financiare și în exercițiul financiar în curs;f) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul, în copie; g) plan de investiții;h) analiza cu privire la caracterul de circularitate a proiectului propus pentru finanțare;i) opis cu documentele transmise.(2) Cererea de finanțare va fi însoțită de declarația pe propria răspundere a solicitantului, cu privire la:a) ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse europene;b) structura întreprinderii unice din care face parte solicitantul, după caz;c) alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate de prezenta schemă, după caz; d) faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;e) ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta schemă;f) faptul că nu se află în definiția stării de dificultate prevăzute la art. 4 lit. j).(3) Formularul cererii pentru încheierea contractului de finanțare, al declarației pe propria răspundere și modalitatea de transmitere și înregistrare a documentelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în Ghidul solicitantului.(4) Verificarea condițiilor de eligibilitate ale activităților, proiectelor și cheltuielilor se realizează de către administratorul schemei de ajutor de minimis, înainte de acordarea ajutorului. (5) Administratorul schemei verifică dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile.(6) Administratorul schemei acordă un ajutor de minimis după ce verifică faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 de euro sau de 100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei.  +  Capitolul V Acordarea ajutorului de minimis  +  Articolul 25(1) Acordarea sprijinului financiar se face în baza contractului de finanțare încheiat cu beneficiarii.(2) Proiectele acceptate se finanțează în limita fondurilor aprobate pentru schemă, cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Economiei.(3) Proiectele din cadrul schemei vor fi finanțate în procent de 85% din cheltuielile eligibile efectuate din bugetul schemei de minimis. Beneficiarii sunt obligați să asigure o cofinanțare de 15% din surse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. (4) Ministerul Economiei calculează, pe baza criteriilor prevăzute în Ghidul solicitantului, un punctaj pentru solicitanții care au transmis, în cadrul sesiunii de înregistrare, cererea pentru încheierea unui contract de finanțare, proiectele fiind selectate în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat.  +  Articolul 26(1) În urma procesului de evaluare a cererii pentru încheierea unui contract de finanțare, Ministerul Economiei transmite beneficiarilor, după caz:a) contractul de finanțare în care este făcută trimiterea la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia se acordă ajutorul de minimis, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta ordonanță și respectate prevederile din Ghidul solicitantului; b) solicitarea de informații și/sau documente pentru completarea cererii, în cazul în care:I. există neconcordanțe în informațiile furnizate;II. nu sunt transmise în integralitate documentele prevăzute la art. 24 alin. (1);III. se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii; c) scrisoarea de respingere a cererii, în cazul în care:I. cererea nu este însoțită de niciunul din documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2);II. nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta ordonanță;III. nu sunt respectate prevederile din Ghidul solicitantului;IV. beneficiarul nu respectă termenul de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii;V. cererea pentru încheierea unui contract de finanțare a fost transmisă ulterior încheierii sesiunii de depunere, potrivit art. 23 alin (2) și (3).(2) Beneficiarul transmite completarea documentației menționate la alin. (1) lit. b) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii pentru încheierea unui contract de finanțare.  +  Articolul 27(1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri pentru încheierea unui contract de finanțare care nu s-au încadrat în bugetul anual alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta ordonanță, Ministerul Economiei emite proiectul contractului de finanțare.(2) Proiectele contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se aprobă în ordinea în care au fost emise, după reverificarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor, sub condiția aprobării sau suplimentării bugetului anual alocat schemei, în condițiile respectării prevederilor art. 6 alin. (2), în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.  +  Capitolul VI Recuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 28Ministerul Economiei aplică măsurile pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat pentru finanțare în situația în care beneficiarul:a) intră în faliment sau își suspendă activitatea;b) informează Ministerul Economiei că este în imposibilitatea realizării planului de investiții prevăzut la art. 24 alin. (1) lit. g); c) solicită Ministerului Economiei revocarea contractului de finanțare;d) nu respectă prevederile contractului de finanțare.  +  Articolul 29Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează de către Ministerul Economiei, conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30Ajutorul plătit care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ale Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 31(1) Ministerul Economiei publică pe site-ul său textul integral al prezentei scheme.(2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Economiei informează Consiliul Concurenței asupra intrării în vigoare a acesteia.(3) Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Economiei transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme.(4) Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția Ministerului Economiei, în formatul și în termenul solicitate de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ale Ministerului Economiei.(5) Ministerul Economiei păstrează înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(6) Beneficiarii au obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică.(7) Ministerul Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de minimis acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis.(8) Furnizorul schemei are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.(9) Furnizorul schemei are obligația de a înregistra în RegAS contractele de finanțare, plățile realizate în cadrul acestora, eventualele obligații de rambursare și rambursări efective aferente acestora, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.  +  Articolul 32Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 24 august 2022.Nr. 27.  +  ANEXĂ
  CAENDenumire
  11Fabricarea băuturilor
  12Fabricarea produselor din tutun
  13Fabricarea produselor textile
  14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  15Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
  16Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
  17Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
  19Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  20Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
  21Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
  22Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
  23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
  24Industria metalurgică
  25Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
  26Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
  27Fabricarea echipamentelor electrice
  28Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
  29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
  30Fabricarea altor mijloace de transport
  31Fabricarea de mobilă
  32Alte activități industriale
  33Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  62Activități de servicii în tehnologia informației
  72Cercetare-dezvoltare
  3831Demontarea/Dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
  3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  4677Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic
  9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  9523Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
  9524Repararea mobilei și a furniturilor casnice
  9525Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
  9529Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc
  (la 08-07-2023, ANEXA a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 197 din 4 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 5 iulie 2023 )
  ----