ORDIN nr. 2.096 din 22 august 2022privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, aferentă Programului operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 - "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", prioritatea de investiții 13i "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 - "Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19", acțiunea 4.1.1 "Investiții în activități productive"
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 26 august 2022  Având în vedere:– Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile secțiunii 3.13 - Sprijin pentru investiții în vederea unei redresări durabile din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10.233, cu modificările ulterioare;– Decizia Comisiei Europene nr. C(2022)5.855 final din 9.08.2022 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență;– Regulamentul nr. 460/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, cu modificările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr 10.237 din 22.07.2022,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale creștere inteligentă, digitalizare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 92.389 din 17.08.2022, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, aferentă Programului operațional Competitivitate, axa prioritară 4 - „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei“, prioritatea de investiții 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei“, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19“, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive“, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență este finanțată din fonduri de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  București, 22 august 2022.Nr. 2.096.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, aferentă Programului operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 - "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", prioritatea de investiții 13"Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", obiectivul specific 4.1 - "Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19", acțiunea 4.1.1 "Investiții în activități productive"