REGULAMENT nr. 10 din 12 august 2022privind emiterea de obligațiuni garantate
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 25 august 2022  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (6), ale art. 9 alin. (4) și (9), ale art. 10 alin. (7), ale art. 16, ale art. 17 alin. (6), (11), (13) și (14), ale art. 18 alin. (3) și (4), ale art. 21 alin. (4), ale art. 27 alin. (3), ale art. 30 alin. (2) lit. a), ale art. 31 alin. (3) și (6), ale art. 32 alin. (3), ale art. 33 alin. (3) și ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar,în temeiul dispozițiilor art. 56 din Legea nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament se aplică emitenților de obligațiuni garantate, astfel cum sunt definiți la art. 2 pct. 7 din Legea nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (denumită în continuare Lege), și reglementează condițiile în care se desfășoară activitatea de emisiune de obligațiuni garantate de către aceștia.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Lege, la art. 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) creanță neperformantă - creanțele încadrate ca expuneri neperformante potrivit prevederilor pct. 39 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, cu modificările și completările ulterioare;b) indicator de acoperire - indicatorul calculat potrivit prevederilor art. 36;c) indicator de supragarantare - indicatorul calculat potrivit prevederilor art. 42;d) parte afiliată - persoană fizică sau juridică în înțelesul art. 102 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare;e) scadență reziduală - perioada de la data de includere în portofoliu a activului de acoperire până la data plății finale prevăzute în contractul care reglementează respectivul activ;f) cod LEI - identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier), așa cum este acesta definit în cadrul secțiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităților juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 403 din 26.11.2020.  +  Capitolul II Activitatea de emisiune de obligațiuni garantate  +  Secţiunea 1 Condiții pentru emiterea de obligațiuni garantate  +  Articolul 3În vederea obținerii aprobării unui program de obligațiuni garantate, emitentul depune la Banca Națională a României - Direcția supraveghere o cerere de aprobare a programului de obligațiuni garantate, însoțită de documentația care face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege și de prezentul regulament.  +  Articolul 4(1) În vederea evaluării capacității emitentului de a asigura respectarea cerințelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Lege, acesta trebuie să comunice Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, într-o manieră transparentă și pentru întreaga perioadă de derulare a programului de obligațiuni garantate, obiectivele și strategia urmărite prin angajarea în activitatea de emisiune de obligațiuni garantate.(2) Emitentul trebuie să demonstreze existența capacității de organizare corespunzătoare a activității de emisiune de obligațiuni garantate și modul de asigurare a integrării acestei activități în cadrul general de guvernanță internă și de control al întregii activități a emitentului.(3) Emitentul trebuie să demonstreze că situația financiară curentă și de perspectivă este de natură să asigure, inclusiv în condiții de stres, protejarea intereselor investitorilor, precum și pe cele ale celorlalți creditori ai emitentului.(4) În vederea protejării intereselor investitorilor, emitentul trebuie să demonstreze că menținerea continuă a unui nivel corespunzător al portofoliului de acoperire afectat programului de obligațiuni garantate și a calității acestuia se realizează în orice moment, inclusiv în situații de criză, cum ar fi situațiile în care se confirmă ipotezele scenariilor aferente simulărilor de criză derulate de instituțiile de credit în conformitate cu prevederile cap. IV din titlu II al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu impact negativ asupra solvabilității și/sau lichidității instituției de credit sau situațiile aferente perioadelor de declin economic, identificat în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2021/930 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică natura, severitatea și durata unui declin economic, astfel cum este menționat la art. 181 alin. (1) lit. (b) și la art. 182 alin. (1) lit. (b) din regulamentul respectiv.(5) În vederea protejării intereselor celorlalți creditori, emitentul trebuie să demonstreze că activul bilanțier include, în orice moment, active negrevate de sarcini la un nivel care permite menținerea accesului la sursele de finanțare necesare asigurării continuității activității sale, accesibile și diversificate în mod corespunzător, inclusiv în situații de criză.  +  Secţiunea a 2-a Documente necesare pentru evaluarea cererii de aprobare a unui program de obligațiuni garantate  +  Articolul 5(1) În vederea instrumentării unei cereri de aprobare a unui program de obligațiuni garantate, emitentul depune la Banca Națională a României - Direcția supraveghere următoarele:a) cererea de aprobare a programului de obligațiuni garantate, semnată de persoanele împuternicite să reprezinte instituția de credit;b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor privind programul de obligațiuni garantate. În hotărâre se va menționa dacă programul de obligațiuni garantate face parte dintr-o structură intragrup de obligațiuni garantate puse în comun;c) proiectul prospectului de emisiune de obligațiuni garantate sau, după caz, al documentului de ofertă;d) raportul agentului aprobat de Banca Națională a României privind evaluarea proprie a acestuia, conform art. 32 alin. (2) din Lege, asupra programului de obligațiuni garantate a cărui aprobare o solicită emitentul. În realizarea acestei evaluări, agentul va avea în vedere conformarea programului de obligațiuni garantate pentru care se solicită aprobarea cu cerințele prevăzute de Lege și de prezentul regulament, pe baza documentelor furnizate de emitent potrivit lit. c), f)-i) și l), respectiv potrivit pct. A.3, A.7, A.8, A.10 și A.12 din anexa A la prezentul regulament;e) documente privind obiectivele și strategia emitentului privind integrarea programului de obligațiuni în modelul general de business pe întreaga perioadă de derulare a programului, cu evaluarea impactului acestei activități asupra profilului de risc al emitentului, sens în care vor fi prezentate cel puțin informațiile specificate în pct. A.6 din anexa A la prezentul regulament;f) descrierea programului de obligațiuni garantate, cu prezentarea, cel puțin, a informațiilor specificate în pct. A.12 din anexa A la prezentul regulament;g) documente privind identificarea acelor componente ale structurii organizatorice care sunt implicate în activitatea de emitere de obligațiuni garantate și descrierea sarcinilor, responsabilităților și procesului decizional la nivelul fiecăreia, inclusiv descrierea modalității efective de implicare a organului de conducere și al conducerii superioare în legătură cu această activitate, sens în care vor fi prezentate cel puțin informațiile specificate în pct. A.7 din anexa A la prezentul regulament;h) descrierea elementelor cadrului aferent controlului intern, respectiv a politicilor/procedurilor și controalelor emitentului cu relevanță pentru activitatea de emisiune de obligațiuni garantate, precum și prezentarea detaliată a modalităților efective în care funcția de conformitate și funcția de audit intern participă la această activitate, sens în care vor fi prezentate cel puțin informațiile specificate în pct. A.8.2 și A.8.3 din anexa A la prezentul regulament;i) descrierea elementelor cadrului de administrare a riscurilor și prezentarea modalităților efective în care funcția de administrare a riscurilor participă la identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea și raportarea riscurilor specifice activității de emisiune de obligațiuni garantate, care se realizează conform precizărilor din pct. A.8.1 din anexa A la prezentul regulament;j) descrierea sistemelor informatice și a politicilor și procedurilor contabile care să asigure evidențierea distinctă, în cursul normal al activității, a tuturor elementelor portofoliului de acoperire afectat garantării programului de obligațiuni garantate, inclusiv a creanțelor atașate aferente împrumuturilor incluse în portofoliul de acoperire. Sistemele informatice trebuie să asigure reflectarea în procesul de administrare a riscurilor aferente programului de obligațiuni garantate, inclusiv în raportările prudențiale și de transparență aferente programului de obligațiuni garantate, a oricăror modificări intervenite asupra activelor incluse în Registrul de evidență internă;k) raportul auditorului financiar, specializat în auditarea sistemelor informatice, privind gradul de adecvare a sistemului informatic al emitentului la specificul activității de emisiune de obligațiuni garantate; raportul poate să fie întocmit și de un auditor extern, cu condiția să fie membru al unui organism profesional recunoscut la nivel internațional și să posede experiența necesară în auditarea sistemelor informatice utilizate în domeniul financiar-bancar;l) procedurile pentru asigurarea administrării portofoliului de acoperire ca o masă patrimonială distinctă și a evidențierii obligațiilor de plată aferente obligațiunilor garantate la momentul deschiderii procedurii de rezoluție sau faliment a/al emitentului; în acest sens, procedurile trebuie să asigure respectarea, în caz de faliment al emitentului, a prevederilor art. 22 alin. (1) din Lege;m) descrierea situației sale financiare curente, potrivit precizărilor din pct. A.13.1 din anexa A la prezentul regulament, și a situației financiare de perspectivă, cu prezentarea cel puțin a informațiilor prevăzute în pct. A.13.2 din anexa A la prezentul regulament, din care să reiasă inclusiv:(i) măsura în care activul bilanțier permite menținerea continuă a calității corespunzătoare a portofoliului de acoperire afectat programului de obligațiuni garantate și a cerințelor de acoperire și supragarantare, inclusiv în situații de criză;(ii) descrierea modificărilor intervenite în structura de finanțare a emitentului ca urmare a emiterii de obligațiuni garantate și măsura în care este asigurat în continuare accesul la surse de finanțare diversificate conform profilului de risc, precum și rezultatul testului prevăzut la art. 140 alin. (4) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare;n) orice alte documente pe care le consideră necesare pentru instrumentarea cererii de aprobare a unui program de obligațiuni garantate, inclusiv opinii ale unor consultanți externi sau specialiști în oricare dintre domeniile care fac obiectul evaluării în procedura de aprobare a programului de obligațiuni garantate.(2) În cazul unui program de obligațiuni realizat în condițiile art. 15 din Lege, în care obligațiunile garantate urmează a fi emise la nivel extern grupului emitentului, Banca Națională a României, în calitatea sa de autoritatea competentă cu supravegherea publică a emitentului de obligațiuni garantate emise la nivel extern, evaluează respectarea cerințelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza următoarelor documente pe care emitentul de obligațiuni garantate emise la nivel extern le depune la Banca Națională a României - Direcția supraveghere, în plus față de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), g)-l) și n):a) bilanțul întocmit pentru sfârșitul lunii anterioare aceleia în care se depune cererea de aprobare a programului, care să reflecte înregistrarea obligațiunilor garantate emise la nivel intern;b) o declarație a emitentului care să ateste faptul că portofoliul de acoperire pentru obligațiunile garantate emise la nivel extern conține doar obligațiunile garantate emise la nivel intern care au fost emise de un singur emitent din cadrul grupului;c) proiectul de prospect aferent programului de obligațiuni la nivel extern, din care să reiasă faptul că acesta se adresează unor investitori în obligațiuni garantate din afara grupului;d) o evaluare din partea agenției de rating care să ateste faptul că obligațiunile garantate emise la nivel intern se califică pentru nivelul 1 de calitate a creditului astfel cum se menționează în partea a treia titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la momentul emiterii, precum și o evaluare din partea agentului asupra măsurii în care condițiile de emisiune asigură faptul că obligațiunile garantate emise la nivel extern se califică pentru nivelul 1 de calitate a creditului astfel cum se menționează în partea a treia titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la momentul emiterii;e) o declarație a emitentului care să ateste faptul că, în cazul structurilor intragrup transfrontaliere de obligațiuni garantate puse în comun, activele de acoperire ale obligațiunilor garantate emise la nivel intern respectă cerințele privind eligibilitatea și acoperirea pe care trebuie să le îndeplinească emisiunea de obligațiuni garantate emise la nivel extern.(3) În cazul unui program de obligațiuni realizat în condițiile art. 15 din Lege, în care obligațiunile garantate urmează a fi emise la nivel intern grupului emitentului, Banca Națională a României, în calitatea sa de autoritate competentă cu supravegherea publică a emitentului de obligațiuni garantate emise la nivel intern, evaluează, în plus față de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-n), modul în care se asigură respectarea cerințelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și e) din Lege, pe baza următoarelor documente pe care emitentul de obligațiuni garantate emise la nivel intern le depune la Banca Națională a României - Direcția supraveghere:a) proiectul prospectului de emisiune de obligațiuni garantate sau, după caz, al documentului de ofertă, în care se va menționa dacă programul de obligațiuni garantate face parte dintr-o structură intragrup de obligațiuni garantate puse în comun;b) o evaluare din partea agentului asupra măsurii în care condițiile de emisiune asigură faptul că obligațiunile garantate se califică pentru nivelul 1 de calitate a creditului, astfel cum se menționează în partea a treia titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la momentul emiterii.(4) Documentele depuse de emitent în susținerea cererii de aprobare vor fi însoțite de declarația dată în numele emitentului de către persoanele împuternicite să reprezinte instituția de credit, prin care se atestă că informațiile conținute în documentele depuse pentru susținerea cererii reflectă în mod corect și complet situația emitentului la momentul depunerii cererii.(5) Informațiile și documentele prezentate cu depășirea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Lege nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de aprobare și se restituie emitentului.  +  Secţiunea a 3-a Aprobarea prospectului de emisiune  +  Articolul 6În situația în care programul de obligațiuni garantate se realizează în baza unui prospect de emisiune, a cărui aprobare revine Autorității de Supraveghere Financiară, un exemplar al proiectului prospectului de emisiune se depune de emitent la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea exercitării competențelor sale, potrivit Legii.  +  Secţiunea a 4-a Aprobarea programului de obligațiuni garantate  +  Articolul 7(1) Banca Națională a României aprobă un program de obligațiuni garantate numai dacă, în urma evaluării efectuate pe baza documentelor depuse de emitent conform art. 5 alin. (1) și, după caz, alin. (2) sau (3), constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege și de prezentul regulament.(2) În aplicarea art. 15 alin. (3) din Lege, în cazul în care, pentru o obligațiune garantată emisă la nivel intern în cadrul unui program de obligațiuni realizat în condițiile art. 15 din Lege, survine o modificare a nivelului de calitate a creditului care conduce la o diminuare a acestuia până la nivelul 2, pentru scopurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din prezentul regulament, Banca Națională a României, în calitatea sa de autoritate competentă cu supravegherea publică a emitentului de obligațiuni garantate emise la nivel extern, solicită autorității competente cu supravegherea publică a emitentului de obligațiuni garantate emise la nivel intern o opinie care să ateste faptul că modificarea nu a fost determinată de o încălcare a cerințelor pentru acordarea aprobării.  +  Secţiunea a 5-a Respingerea cererii de aprobare a unui program de obligațiuni garantate  +  Articolul 8Respingerea cererii de aprobare a programului de obligațiuni garantate nu are efecte asupra altui program de obligațiuni garantate al respectivului emitent, aprobat de Banca Națională a României.  +  Capitolul III Dispoziții referitoare la agent  +  Secţiunea 1 Prevederi generale referitoare la aprobarea agentului  +  Articolul 9(1) Persoanele propuse în calitate de agent trebuie să aibă calitatea de auditor financiar, să îndeplinească cerințele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să nu se afle în vreo situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare.(2) Banca Națională a României aprobă numirea agentului propus de emitent numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) agentul propus îndeplinește cerințele de reputație și experiență și nu se află în vreo situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare;b) cadrul organizatoric al agentului propus asigură îndeplinirea în mod corespunzător a tuturor obligațiilor agentului în raport cu volumul programului de obligațiuni garantate.(3) La evaluarea cerinței privind reputația agentului vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, cel puțin următoarele aspecte și situații:a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;b) auditorul financiar a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a);c) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri aplicate auditorului financiar ori impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al valorilor mobiliare, al activității de asigurare sau al piețelor de valori mobiliare ori al instrumentelor financiare și al mijloacelor de plată sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare;d) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror prevederi relevante pentru evaluarea reputației auditorului financiar.(4) Auditorii financiari propuși în calitate de agent trebuie să aibă experiență relevantă în domeniul auditării situațiilor financiare ale instituțiilor de credit.(5) Agentul nu poate fi parte afiliată emitentului și nici auditorul financiar al acestuia.(6) Cerința prevăzută la alin. (5) se evaluează pe baza declarației pe propria răspundere a emitentului.  +  Articolul 10(1) Se consideră că îndeplinesc condițiile de experiență și reputație auditorii financiari care au fost aprobați în calitate de auditori financiari ai unei instituții de credit cel puțin pentru ultimele 3 exerciții financiare.(2) Banca Națională a României poate decide verificarea cerinței privind reputația, în situația în care are cunoștință de aspecte sau situații care ar putea să pună la îndoială în mod rezonabil reputația agentului.  +  Articolul 11(1) Aprobarea ca agent pentru un program de obligațiuni garantate este condiționată întotdeauna de desemnarea unei persoane fizice ca reprezentant permanent pentru îndeplinirea atribuțiilor agentului.(2) Banca Națională a României hotărăște cu privire la aprobarea agentului propus de emitent, în termen de 30 de zile de la data primirii informațiilor și a documentației complete în susținerea cererii de aprobare. În cazul în care sunt necesare informații sau documente suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăși 3 luni de la data primirii cererii.  +  Secţiunea a 2-a Documente necesare pentru aprobarea agentului  +  Articolul 12(1) În vederea analizei îndeplinirii condițiilor pentru aprobarea agentului, emitentul depune la Banca Națională a României - Direcția supraveghere o cerere, însoțită de următoarele documente:a) document eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) din care să rezulte că persoana propusă în calitate de reprezentant permanent este membru activ al C.A.F.R.;b) descrierea activității auditorului financiar din care să rezulte îndeplinirea cerințelor de experiență prevăzute la art. 9 alin. (4);c) procedurile de lucru pentru prestarea serviciilor de agent care să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (2);d) schema de personal pentru echipa care va asigura prestarea serviciilor de agent, cu prezentarea atribuțiilor fiecărui membru al echipei; e) declarația pe propria răspundere, dată de agentul propus, privind îndeplinirea cerințelor de reputație și experiență de către membrii echipei; f) declarația pe propria răspundere a emitentului cu privire la îndeplinirea cerinței referitoare la relațiile de afiliere prevăzute la art. 9 alin. (5); g) documentul prin care se desemnează reprezentantul permanent al agentului propus; h) declarația pe propria răspundere, dacă este cazul, dată de agentul propus de emitent, potrivit căreia acesta se obligă ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea programului de către Banca Națională a României, să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională cu o societate de asigurare, care să respecte cerințele prezentului regulament; i) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa D, completat și semnat de agentul propus; j) hotărârea organului competent al agentului privind desemnarea acestuia în calitate de agent; k) cazierul judiciar al agentului propus de emitent; l) declarația pe propria răspundere, dată de agentul propus de emitent, potrivit căreia nu se află în vreo situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare. (2) Agentul propus trebuie să dispună de proceduri de lucru privind prestarea serviciilor de agent, care să prezinte, prin raportare la mijloacele și resursele de care dispune, condițiile și modalitățile efective de îndeplinire a fiecărei atribuții încredințate agentului în cadrul unui program de obligațiuni garantate, conform prevederilor Legii și ale prezentului regulament.  +  Articolul 13(1) Agentul este obligat să dețină o asigurare de răspundere civilă profesională care să acopere riscurile profesionale decurgând din asumarea obligațiilor de prestare a serviciilor de agent. Asigurarea trebuie să acopere și riscurile activității persoanei fizice desemnate ca reprezentant permanent. Suma asigurată trebuie să fie cel puțin egală cu dublul onorariului brut anual prevăzut în contractul încheiat între emitent și agent. (2) Polița asigurării de răspundere civilă profesională, precum și condițiile generale de asigurare se depun în copie la Banca Națională a României - Direcția supraveghere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de asigurare. (3) Declarația prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. h) nu este necesară în situația în care emitentul prezintă o poliță de asigurare pentru răspundere civilă profesională încheiată pentru serviciile de agent pentru programul de obligațiuni garantate respectiv.  +  Capitolul IV Registrul de evidență internă  +  Secţiunea 1 Forma și conținutul  +  Articolul 14Registrul de evidență internă trebuie să menționeze denumirea emitentului și să poarte titlul „Registru de evidență internă“.  +  Articolul 15(1) Registrul de evidență internă se ține în format electronic. (2) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (2) din Lege, emitentul are obligația să țină un Registru de evidență internă pentru fiecare portofoliu de acoperire.(3) Conținutul complet al Registrului de evidență internă se stabilește de către fiecare emitent, cu respectarea cerințelor minimale prevăzute de prezentul capitol. (4) Informațiile aferente programelor de obligațiuni garantate realizate în condițiile art. 15 din Lege sunt evidențiate în mod distinct în Registrul de evidență internă, în cadrul unor secțiuni separate.  +  Articolul 16În aplicarea art. 21 alin. (4) din Lege, înscrierile menționate la art. 21 alin. (2) lit. a) și b) din Lege se vor evidenția distinct, astfel: a) active de acoperire acordate de emitent; b) active de acoperire preluate prin cesiune de către emitent.  +  Articolul 17(1) În Registrul de evidență internă se înscriu cel puțin următoarele: a) date de identificare ale fiecărui activ de acoperire, respectiv cel puțin:(i) numărul contractului de credit care a dat naștere dreptului de creanță și valoarea acestuia, determinată conform alin. (2);(ii) numărul contractului de garanție care a dat naștere dreptului de creanță și valoarea nominală aferentă;b) date de identificare ale fiecărui activ lichid și valoarea nominală aferentă;c) date despre fiecare instrument financiar derivat, respectiv contractul care l-a generat. (2) Valoarea care se înscrie în Registrul de evidență internă pentru fiecare activ de acoperire menționat la alin. (1) lit. a) pct. (i) este valoarea creanței aferente activului la data acordării împrumutului plus valoarea dobânzilor de încasat conform graficului de rambursare întocmit la aceeași dată.  +  Articolul 18Registrul de evidență internă trebuie să fie ținut într-o manieră care să facă posibilă în orice moment verificarea sau reproducerea sa în întregime, pe suport letric ori electronic, în formă lizibilă, fără alterarea formei sau conținutului înregistrărilor.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții specifice structurilor intragrup de obligațiuni garantate puse în comun  +  Articolul 19(1) În aplicarea art. 15 alin. (1) din Lege, în cazul în care obligațiunile garantate urmează a fi emise la nivel intern, emitentul completează secțiunea specifică structurilor intragrup din Registrul de evidență internă cu informațiile prevăzute la art. 17.(2) În aplicarea art. 15 alin. (1) din Lege, în cazul în care obligațiunile garantate urmează a fi emise la nivel extern, emitentul completează secțiunea specifică structurilor intragrup din Registrul de evidență internă cu următoarele informații privind obligațiunile garantate emise la nivel intern care sunt utilizate drept active de acoperire pentru a garanta obligațiunile emise la nivel extern:a) seria; b) data emiterii;c) moneda;d) valoarea emisiunii;e) data scadenței;f) codul ISIN;g) emitentul.  +  Secţiunea a 3-a Completarea și păstrarea  +  Articolul 20(1) Registrul de evidență internă se actualizează de către emitent, ori de câte ori este necesar, prin înscrierea fiecărei modificări sau completări a datelor cuprinse în registru. (2) Erorile materiale, greșelile de calcul și orice alte erori pot fi corectate numai cu respectarea prevederilor prezentei secțiuni.  +  Articolul 21(1) Sistemul informatic al emitentului utilizat la ținerea Registrului de evidență internă trebuie să fie conform cu nivelul tehnologic și cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal. (2) Acest sistem trebuie să asigure cel puțin următoarele garanții de securitate: a) identificarea și autentificarea - funcțiile sistemului pot fi utilizate numai în cazul în care utilizatorul își confirmă identitatea față de sistem într-o modalitate sigură; b) administrarea autorizațiilor - drepturile de utilizare sunt administrate în sistemul informatic; c) verificarea autorizației - drepturile de utilizare sunt verificate de sistem; d) acceptarea de verificare - toate accesările vor fi înregistrate într-o manieră ce permite verificarea acestor accesări (introducere, citire, copiere, modificare, ștergere, blocare de date); e) recuperare de date - sistemele utilizate pot fi recuperate fără riscuri de securitate; f) verificare împotriva falsificării datelor - orice falsificare a datelor stocate poate fi imediat detectată prin mecanisme tehnice de verificare; g) fiabilitate - orice defecțiune este raportată imediat.  +  Articolul 22(1) Fiecărui activ înscris în Registrul de evidență internă i se alocă un cod unic de identificare. Acesta nu poate fi alocat unei alte înscrieri, chiar dacă respectivul activ este eliminat din portofoliul de acoperire și este șters din Registrul de evidență internă. (2) Toate operațiunile asupra Registrului de evidență internă, inclusiv interogările acestuia, trebuie înregistrate în sistemele informatice ale emitentului în așa fel încât să nu poată fi modificate sau consultate fără ca identitatea utilizatorului, momentul și conținutul modificării efectuate să poată fi detectate cu precizie. (3) Sistemele informatice ale emitentului trebuie să permită în orice moment reconstituirea tuturor operațiunilor și interogărilor Registrului de evidență internă, precum și identificarea cu precizie a conținutului inițial și a conținutului tuturor înregistrărilor modificatoare.  +  Articolul 23(1) Înscrierea și ștergerea, precum și orice alte modificări în Registrul de evidență internă pot fi efectuate numai de către persoane nominalizate în acest scop de emitent, conform procedurilor interne privind desfășurarea activității de emitere de obligațiuni garantate. (2) Pentru fiecare persoană nominalizată de emitent pentru operarea înscrierilor, ștergerilor sau altor modificări ale Registrului de evidență internă se stabilește cel puțin o altă persoană care verifică și validează operațiunile efectuate de prima persoană. (3) Registrul de evidență internă va fi protejat împotriva accesului neautorizat și împotriva deteriorării sau distrugerii, conform procedurilor și proceselor interne ale emitentului de asigurare a continuității activității inclusiv în situații neprevăzute.  +  Articolul 24Emitentul arhivează Registrul de evidență internă, în condiții de siguranță, pentru cel puțin 10 ani de la data rambursării integrale a emisiunii corespunzătoare portofoliului de acoperire reflectat în registru, protejat împotriva accesului neautorizat și împotriva deteriorării sau distrugerii din cauza factorilor externi.  +  Capitolul V Cerințe privind structurarea portofoliului de acoperire  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 25Pentru scopurile prezentului capitol, valoarea contabilă totală a portofoliului de acoperire se obține prin însumarea valorii contabile a activelor primare cu valoarea contabilă a activelor de substituție prevăzute la art. 26.  +  Secţiunea a 2-a Limite aplicabile în structurarea portofoliului de acoperire  +  Articolul 26(1) În aplicarea art. 9 alin. (4) din Lege, active primare ce garantează obligațiuni care utilizează eticheta „obligațiune garantată europeană (premium)“ pot fi doar activele eligibile potrivit art. 129 alin. (1) lit. a), d) și f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu luarea în considerare a cerinței de la art. 9 alin. (5) din Lege. (2) Activele de substituție ce garantează obligațiuni care utilizează eticheta „obligațiune garantată europeană (premium)“ trebuie să facă parte din activele eligibile menționate la art. 10 alin. (1) lit. a) din Lege. (3) Atât activele primare, cât și activele de substituție ce garantează obligațiuni care utilizează eticheta „obligațiune garantată europeană“ trebuie să facă parte din activele eligibile menționate la art. 10 alin. (1) lit. a) din Lege și/sau activele eligibile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege, cu luarea în considerare a cerinței de la art. 9 alin. (5) din Lege și cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor care stabilesc limita valorii creditelor pentru investiții imobiliare în raport cu valorile garanțiilor ipotecare, astfel cum acestea sunt stabilite prin Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare. (4) În aplicarea art. 9 alin. (9) din Lege, valoarea contabilă a activelor primare trebuie să reprezinte cel puțin 70% din valoarea contabilă totală a portofoliului de acoperire.  +  Articolul 27(1) În aplicarea art. 10 alin. (4) lit. b) și alin. (7) lit. a) din Lege, pentru a fi afectate garantării activelor incluse în portofoliul de acoperire, activele corporale constituite ca garanții reale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) există o evaluare curentă la valoarea de piață sau la o valoare inferioară acesteia ori la valoarea ipotecară sau la o valoare inferioară acesteia; b) evaluarea este efectuată de un evaluator care deține calificările, capacitatea și experiența necesare pentru a efectua evaluarea; și c) evaluatorul nu participă la procesul de luare a deciziei de acordare a creditului, nu ia în considerare elementele speculative în evaluarea valorii activului corporal constituit ca garanție reală și formalizează această valoare într-un mod clar și transparent. (2) Reevaluarea activelor corporale constituite ca garanții reale incluse în portofoliul de acoperire se face potrivit prevederilor art. 208 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu luarea în considerare, în mod corespunzător, a prevederilor art. 129 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(3) În aplicarea art. 10 alin. (7) lit. b) din Lege, emitentul obține o opinie juridică externă independentă, cu privire la caracterul executoriu al drepturilor de creanță deținute de emitent în raport cu activele eligibile, precum și la capacitatea sa de a constitui active ca garanții reale. Banca Națională a României - Direcția supraveghere poate solicita opinia juridică, precum și suplimentarea sau clarificarea informațiilor incluse în cadrul acesteia, iar emitentul are obligația de a pune la dispoziția Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere informațiile solicitate într-un termen de 10 zile lucrătoare.  +  Articolul 28(1) În aplicarea prevederilor art. 16 din Lege:a) valoarea contabilă a drepturilor de creanță aferente activelor de acoperire eligibile în aplicarea art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege, înregistrate față de un singur debitor, prin ele însele sau împreună cu valoarea contabilă a drepturilor de creanță aferente activelor de acoperire eligibile în aplicarea art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege, înregistrate față de părțile afiliate acestuia, nu trebuie să depășească 5% din totalul valorii contabile a activelor de acoperire eligibile în aplicarea art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege incluse în portofoliul de acoperire; b) emitentul se asigură că portofoliul face obiectul unei diversificări adecvate, astfel încât să se evite dependența excesivă de orice activ, debitor, sector de activitate sau zonă geografică, care să conducă la acumularea excesivă de riscuri la nivelul portofoliului. În acest sens, gradul de concentrare al activelor de acoperire eligibile potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege trebuie urmărit cel puțin pe următoarele criterii:(i) localizarea proprietății care garantează activul de acoperire;(ii) destinația investiției imobiliare (rezidențială sau comercială) reprezentând garanția aferentă activului de acoperire;(iii) scopul pentru care a fost realizată investiția imobiliară reprezentând garanția aferentă activului de acoperire (de exemplu: pentru investițiile imobiliare rezidențiale - reședință permanentă sau temporară, proprietate achiziționată în vederea închirierii; pentru investiții imobiliare comerciale - spațiu pentru birouri, spațiu comercial sau industrial); (iv) sectorul de activitate al debitorului activului de acoperire;(v) tipul de expunere care garantează activul de acoperire (de exemplu: credite, obligațiuni etc.);(vi) contrapartida expunerii care garantează activul de acoperire (de exemplu: instituție de credit, administrație centrală, autoritate locală, bancă centrală etc.);(vii) localizarea contrapartidei expunerii care garantează activul de acoperire;(2) În sensul alin. (1), emitentul prezintă o evaluare a modului în care structurarea portofoliilor sale respectă cerințele privind diversificarea riscurilor.  +  Articolul 29(1) În aplicarea art. 17 alin. (13) din Lege, valoarea totală contabilă a portofoliilor de acoperire ale emitentului afectate garantării tuturor obligațiunilor garantate nu poate depăși procentul din valoarea contabilă totală a activelor emitentului, stabilit conform metodologiei prevăzute în anexa C. (2) Valoarea contabilă a împrumuturilor garantate cu bunuri imobile rezidențiale incluse în portofoliul de acoperire nu trebuie să depășească 80% din valoarea contabilă a împrumuturilor garantate cu bunuri imobile rezidențiale din bilanțul emitentului, eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de acoperire. (3) Valoarea contabilă a împrumuturilor garantate cu bunuri imobile comerciale incluse în portofoliul de acoperire nu trebuie să depășească 60% din valoarea contabilă a împrumuturilor garantate cu bunuri imobile comerciale din bilanțul emitentului, eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de acoperire.  +  Articolul 30(1) În aplicarea prevederilor art. 18 din Lege, emitentul poate include în portofoliul de acoperire afectat garantării obligațiunilor garantate instrumente financiare derivate ce îndeplinesc următoarele condiții: a) contrapartida emitentului să fie de acord cu introducerea în portofoliul de acoperire a instrumentului financiar derivat; b) contrapartida la instrumentul financiar derivat trebuie să fie o instituție de credit sau o contraparte centrală, așa cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții; c) în cazul în care contrapartida la instrumentul financiar derivat este o instituție de credit, aceasta trebuie să se califice cel puțin pentru nivelul 3 de calitate a creditului în conformitate cu partea a III-a titlul II cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; d) setul de compensare, așa cum este definit în art. 272 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („set de compensare“), nu include instrumente financiare derivate care nu sunt legate de portofoliul de acoperire sau de obligațiunile garantate. (2) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (4) lit. a) din Lege, emitentul trebuie să marcheze la piață instrumentele financiare derivate utilizate pentru scopurile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Lege și să documenteze metodologia utilizată pentru marcarea la piață. (3) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (4) lit. b) din Lege, emitentul are obligația de a demonstra respectarea condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. a)-d) din Lege, precum și îndeplinirea cerinței de la alin. (2) în cadrul documentației prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. e) din Lege. (4) Pentru scopurile alin. (3), emitentul întocmește o declarație de fundamentare, cu o frecvență semestrială, la care se atașează punctul de vedere al agentului și în cadrul căreia prezintă informații privind: a) utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru gestionarea riscului de schimb valutar și/sau a riscului de rată a dobânzii, precum și rezultatele evaluării eficacității operațiunii de acoperire a riscurilor prin intermediul instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire;b) ajustarea volumului contractelor aferente instrumentelor financiare derivate în cazul unei reduceri a riscului acoperit;c) înlocuirea instrumentului de acoperire și cauza înlocuirii (dacă este cazul);d) modificarea ratingului contrapartidei (dacă este cazul);e) declararea stării de nerambursare a contrapartidei (dacă este cazul);f) înlocuirea contrapartidei, noua contrapartidă și ratingul noii contrapartide (dacă este cazul);g) eliminarea din portofoliul de acoperire în cazul în care riscul acoperit încetează să mai existe;h) orice altă modificare a informațiilor prezentate anterior;i) orice altă informație relevantă privind operațiunea de acoperire a riscurilor prin intermediul instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire.(5) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (4) lit. c) din Lege, în vederea îndeplinirii cerinței de la art. 18 alin. (2) lit. e) din Lege, emitentul furnizează agentului, la inițierea operațiunii de acoperire a riscurilor prin intermediul instrumentelor financiare derivate, informațiile prevăzute în anexa E la prezentul regulament.  +  Articolul 31(1) În aplicarea art. 27 alin. (1) și (4) din Lege, completarea portofoliului de acoperire se realizează în situația prevăzută la art. 27 alin. (1) din Lege, cu îndeplinirea prevederii art. 27^ alin. (4) din Lege. (2) Dacă prospectul de emisiune de obligațiuni garantate sau, după caz, documentul de ofertă conține criterii de eligibilitate mai stricte decât cele prevăzute de Lege, prevederile relevante se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul VI Evaluarea și administrarea riscului de lichiditate  +  Articolul 32În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (7), (8) și (11) din Lege, emitentul are obligația de a asigura menținerea unui nivel de lichiditate a portofoliului de acoperire care să asigure acoperirea obligațiilor de plată aferente emisiunii de obligațiuni garantate realizate pe baza respectivului portofoliu, conform scadențelor acestora.  +  Articolul 33(1) Pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 17 alin. (9) din Lege, emitentul determină pe bază zilnică, pentru următoarele 180 de zile, următorii indicatori: a) intrările de numerar:(i) generate de activele de acoperire;(ii) aferente instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire; șib) ieșirile de numerar aferente obligațiilor de plată asociate emisiunii de obligațiuni garantate realizate pe baza portofoliului de acoperire. (2) În vederea calculării indicatorilor prevăzuți la alin. (1) lit. a) pct. (i), cu respectarea alin. (6), emitentul apreciază intrările de numerar asociate activului de acoperire pornind de la graficul de rambursare aferent activului, acolo unde este cazul, cu luarea în considerare a oricăror informații disponibile de natură să aducă atingere valorii estimate a fluxurilor de numerar. (3) În cazul activelor de acoperire garantate cu active sub formă de expuneri, pe toată perioada derulării contractului de garanție, scadența reziduală a expunerii trebuie să fie cel puțin egală cu scadența reziduală a activului garantat.(4) Emitentul trebuie să dispună de proceduri și politici pentru a asigura reflectarea, în cadrul procesului de estimare a intrărilor de numerar asociate activelor de acoperire, a informațiilor disponibile de natură să aducă atingere valorii estimate a fluxurilor de numerar. (5) În vederea calculării indicatorului prevăzut la alin. (1) lit. b), emitentul are în vedere:a) ieșirile de numerar aferente obligațiilor de plată către investitori, stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă, sub forma principalului și a plăților de dobândă; b) plățile efectuate în ceea ce privește instrumentele financiare derivate din portofoliul de acoperire;c) costurile preconizate legate de întreținere și administrare în vederea lichidării programului de obligațiuni garantate, precum și cele prevăzute la art. 38 lit. b) din Lege. (6) Creanțele neperformante nu sunt avute în vedere la calcularea indicatorilor prevăzuți la alin. (1). (7) Activele lichide care pot fi utilizate în vederea constituirii și menținerii amortizorului de lichiditate sunt limitate doar la cele care, la momentul includerii în portofoliul de acoperire, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) se califică drept eligibile pentru tranzacționare și pentru garantare în operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României, conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României; b) se încadrează ca:(i) active de nivel 1, de nivel 2A sau de nivel 2B, în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2015/61 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit, sunt evaluate în conformitate cu respectivul regulament delegat și nu au fost emise de emitent, de întreprinderea-mamă a emitentului, alta decât o entitate din sectorul public care nu este o instituție de credit, de filiala emitentului sau de o altă filială a întreprinderii-mamă a emitentului sau de o entitate special constituită în scopul securitizării cu care emitentul are legături strânse; sau ca (ii) expuneri pe termen scurt față de instituții de credit care se califică pentru nivelul 1 sau nivelul 2 de calitate a creditului ori depozite pe termen scurt la instituții de credit care se califică pentru nivelul 1, nivelul 2 sau nivelul 3 de calitate a creditului, în conformitate cu art. 129 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;c) nu înregistrează întârziere la plată.  +  Articolul 34(1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (10) din Lege, activele lichide din portofoliul de acoperire utilizate în vederea constituirii și menținerii amortizorului de lichiditate în conformitate cu art. 33 pot fi menținute temporar în portofoliu, atât timp cât este necesar pentru acoperirea deficitului de lichiditate, și nu sunt luate în calculul: a) indicatorului de supragarantare determinat potrivit art. 42; b) limitei pe care valoarea contabilă a portofoliului de acoperire o are în valoarea contabilă totală a activelor emitentului, determinată potrivit art. 29 alin. (1); c) mediei ponderate a scadențelor activelor din portofoliul de acoperire, determinată potrivit art. 35; d) valorii portofoliului de acoperire supuse simulărilor de criză, în conformitate cu prevederile secțiunii a 3-a din cap. VII. (2) Emitentul are obligația de a elabora o procedură prin care să asigure respectarea cerinței prevăzute la art. 17 alin. (10) din Lege în ceea ce privește caracterul temporar al menținerii în portofoliu a activelor lichide. În cadrul procedurii emitentul trebuie să includă descrierea proceselor pe care le utilizează pentru a asigura scoaterea din portofoliu a activelor respective imediat ce acestea nu mai sunt necesare acoperirii deficitului de lichiditate.  +  Articolul 35(1) În aplicarea art. 27 alin. (3) din Lege, media ponderată a scadențelor activelor din portofoliul de acoperire, respectiv media ponderată a scadențelor obligațiunilor garantate emise în baza respectivului portofoliu se calculează prin împărțirea sumei valorilor actualizate ale fluxurilor de numerar asociate acestora, ponderate în funcție de scadențele aferente, la suma valorilor actualizate ale fluxurilor de numerar. (2) Valorile actualizate ale fluxurilor de numerar asociate activelor din portofoliul de acoperire, respectiv ale fluxurilor de numerar asociate obligațiunilor garantate se calculează conform prevederilor secțiunii a 2-a din cap. VII. (3) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire sunt luate în calculul prevăzut la alin. (1).  +  Capitolul VII Calculul indicatorului de acoperire, al indicatorului de supragarantare și derularea simulărilor de criză  +  Secţiunea 1 Calculul indicatorului de acoperire  +  Articolul 36(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) din Lege, emitentul se asigură că valoarea portofoliului de acoperire, calculată potrivit art. 37, este cel puțin egală în orice moment cu valoarea datoriilor aferente obligațiunilor garantate emise în baza respectivului portofoliu, calculată potrivit art. 41. (2) În sensul alin. (1), emitentul calculează indicatorul de acoperire ca raport între valoarea portofoliului de acoperire, calculată potrivit art. 37, și valoarea datoriilor aferente obligațiunilor garantate, calculată potrivit art. 41.  +  Articolul 37Pentru scopurile calculării indicatorului de acoperire prevăzut la art. 36, valoarea portofoliului de acoperire se calculează prin însumarea următoarelor valori: a) valoarea activelor primare, determinată conform prevederilor art. 38; b) valoarea activelor de substituție incluse în portofoliul de acoperire, determinată conform prevederilor art. 38; c) valoarea activelor lichide, determinată conform prevederilor art. 39; d) valoarea instrumentelor financiare derivate, determinată conform art. 40.  +  Articolul 38(1) În vederea determinării valorilor prevăzute la art. 37 lit. a) și b), cu respectarea alin. (3) din prezentul articol, activele primare și activele de substituție eligibile în temeiul art. 10 alin. (1) lit. a) din Lege, înscrise în Registrul de evidență internă, se iau în calculul indicatorului de acoperire în limita: a) în cazul activelor de acoperire garantate cu active corporale:(i) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior și 80% din valoarea proprietății aduse în garanție, pentru activele de natura împrumuturilor garantate cu bunuri imobile rezidențiale; (ii) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior și 60% din valoarea proprietății aduse în garanție, pentru activele de natura împrumuturilor garantate cu bunuri imobile comerciale;b) în cazul activelor de acoperire garantate cu active sub formă de expuneri, valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului și valoarea contabilă a expunerii.(2) În vederea determinării valorilor prevăzute la art. 37 lit. a) și b), cu respectarea alin. (3) din prezentul articol, activele primare și activele de substituție eligibile în temeiul art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege, înscrise în Registrul de evidență internă, se iau în calculul indicatorului de acoperire în limita: a) în cazul activelor de acoperire garantate cu active corporale:(i) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior și 80% din valoarea proprietății aduse în garanție, pentru activele de natura împrumuturilor garantate cu bunuri imobile rezidențiale; (ii) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior și 60% din valoarea proprietății aduse în garanție, pentru activele de natura împrumuturilor garantate cu bunuri imobile comerciale;b) în cazul activelor de acoperire garantate cu active sub formă de expuneri, valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului și valoarea contabilă a expunerii.(3) Pentru scopurile art. 37, creanțele neperformante sunt luate în calcul cu valoare nulă.  +  Articolul 39În vederea determinării valorilor prevăzute la art. 37 lit. c), valoarea activelor lichide incluse în portofoliul de acoperire, luată în considerare pentru scopurile calculării indicatorului de acoperire, este valoarea contabilă a acestora.  +  Articolul 40În vederea determinării valorilor prevăzute la art. 37 lit. d) și art. 41 lit. b), instrumentele financiare derivate sunt luate în considerare cu valoare nulă.  +  Articolul 41În aplicarea prevederilor art. 36, valoarea luată în calculul indicatorului de acoperire a datoriilor aferente obligațiunilor garantate care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de acoperire se determină prin însumarea următoarelor elemente: a) valoarea contabilă a obligațiilor de plată către investitori, stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă, sub forma principalului și a plăților de dobândă; b) valoarea instrumentelor financiare derivate, determinată conform art. 40; c) costurile preconizate legate de întreținere și administrare în vederea lichidării programului de obligațiuni garantate, precum și cele prevăzute la art. 38 lit. b) din Lege.  +  Secţiunea a 2-a Calculul indicatorului de supragarantare  +  Articolul 42În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) din Lege, emitentul se asigură că indicatorul de supragarantare calculat ca pondere a valorii actualizate a elementelor componente ale portofoliului de acoperire, determinate potrivit art. 43, în valoarea actualizată a obligațiilor de plată asumate prin realizarea emisiunii de obligațiuni garantate în baza respectivului portofoliu, determinată potrivit art. 46, este cel puțin egal cu valoarea acestuia prevăzută în prospect sau, după caz, în documentul de ofertă care atestă condițiile emisiunii, care nu poate fi mai mică decât valorile prevăzute la art. 17 alin. (3) și (4) din Lege.  +  Articolul 43În sensul art. 42, valoarea actualizată a elementelor componente ale portofoliului de acoperire se determină prin însumarea următoarelor valori: a) valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente activelor primare și activelor de substituție, calculată potrivit art. 44 și 47; b) valoarea instrumentelor financiare derivate, calculată potrivit art. 45.  +  Articolul 44(1) La determinarea valorii menționate la art. 43 lit. a) se iau în calcul fluxurile de numerar asociate elementelor respective, determinate cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (2)-(4) și cu luarea în considerare a prevederilor alin. (2) al prezentului articol. (2) Pentru scopurile art. 42, creanțele neperformante sunt luate în calcul cu valoare nulă.  +  Articolul 45(1) În vederea determinării valorii prevăzute la art. 43 lit. b) și art. 46 lit. b), valoarea instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire, luată în considerare pentru scopurile calculării indicatorului de supragarantare, este valoarea obținută prin marcarea la piață de către emitent a instrumentelor financiare derivate, potrivit art. 30 alin. (2), așa cum aceasta este verificată de către agent în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. e) din Lege. (2) În cazul în care valoarea obținută prin marcarea la piață de către emitent a instrumentelor financiare derivate este negativă, reprezentând o datorie a emitentului față de contrapartida sa, această valoare majorează valoarea obligațiilor de plată aferente emisiunii.  +  Articolul 46În sensul art. 42, valoarea luată în calculul indicatorului de supragarantare a obligațiilor de plată asumate prin realizarea emisiunii de obligațiuni garantate care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de acoperire se determină prin însumarea următoarelor elemente: a) valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente obligațiilor de plată către investitori, stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă, sub forma principalului și a plăților de dobândă;b) valoarea instrumentelor financiare derivate;c) valoarea actualizată a costurilor preconizate legate de întreținere și administrare în vederea lichidării programului de obligațiuni garantate, precum și cele prevăzute la art. 38 lit. b) din Lege.  +  Articolul 47(1) În vederea determinării valorii actualizate a elementelor componente ale portofoliului de acoperire, menționate la art. 42, și a valorii actualizate a obligațiilor de plată asumate prin realizarea emisiunii de obligațiuni garantate care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de acoperire, menționate la art. 42, fluxurile de numerar calculate potrivit art. 44 și 46 se actualizează folosind curbele de randament pentru ofertele swap pentru monede specifice. (2) În cazul în care pentru o anumită monedă fie nu există lichiditate pe piață, fie curbele de randament pentru ofertele swap nu sunt relevante sau nu există, se pot folosi curbe de randament, bazate pe date obținute din partea firmelor specializate din domeniu, care trebuie prezentate în mod explicit de către emitent împreună cu justificarea pentru utilizarea acestora din urmă.  +  Secţiunea a 3-a Simulări de criză  +  Articolul 48(1) În aplicarea art. 17 alin. (5) și (6) din Lege, emitentul trebuie să se asigure că pe întreaga durată de viață a obligațiunilor garantate valoarea actualizată a portofoliului de acoperire afectat garantării nu este mai mică decât valoarea actualizată a obligațiilor de plată asumate prin emisiunea de obligațiuni garantate, determinate în urma simulărilor de criză. (2) În scopul prevăzut la alin. (1), portofoliul de acoperire afectat obligațiunilor garantate, respectiv obligațiile de plată asumate prin emisiunea de obligațiuni garantate trebuie supuse, cel puțin lunar, unor simulări de criză, luând în considerare cel puțin următorii factori: a) schimbări în curbele de randament relevante pentru emisiunea de obligațiuni garantate, în conformitate cu prevederile subsecțiunii a 2-a; b) schimbări în cursul de schimb aferent valutelor, în conformitate cu prevederile subsecțiunii a 3-a; c) deteriorarea calității activelor-suport bazată pe date istorice; d) modificări ale comportamentului de plată aferent activelor-suport bazate pe date istorice cu privire la rambursările anticipate; e) scăderea prețurilor aferente piețelor imobiliare, precum și o eventuală scădere a sumelor obținute prin executări silite, bazate pe date istorice. (3) Pentru factorii prevăzuți la alin. (2) lit. c), d) și e), precum și pentru alți factori de risc utilizați, emitentul are obligația de a documenta modul în care aceștia sunt luați în considerare în cadrul simulărilor de criză și implicațiile lor asupra cerinței de acoperire prevăzute la alin. (1), cu luarea în considerare a prevederilor cap. IV din titlul II al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare. (4) În cazul în care, ca urmare a efectuării simulărilor de criză, în cazul unuia sau al mai multor scenarii de criză se constată că valoarea actualizată a portofoliului de acoperire este mai mică decât valoarea actualizată a obligațiilor de plată asumate prin emisiunea de obligațiuni garantate, diferența aferentă scenariului din care a rezultat cea mai mare valoare va fi compensată prin includerea în portofoliu a unor active eligibile.  +  Articolul 49(1) Pentru a determina impactul modificărilor bruște ale ratelor de dobândă, curbele de randament utilizate pentru calculul valorii actualizate vor fi mutate succesiv în sens crescător și descrescător în conformitate cu prevederile alin. (2). (2) În sensul alin. (1), impactul șocului de modificare a ratei dobânzii este de +/– 3,5 puncte procentuale. (3) Noile valori actualizate se calculează utilizând noile curbe de randament, obținute conform alin. (1), pentru toate elementele incluse în calculul valorii actualizate. (4) Prevederile art. 50 se aplică pentru conversia în moneda națională a noilor valori actualizate, obținute conform alin. (3), aferente elementelor în valută.  +  Articolul 50(1) Pentru fiecare valută se calculează poziția valutară netă ca diferență între valorile actualizate ale activelor în valută din portofoliul de acoperire și ale datoriilor în valută, utilizând noile dimensiuni ale valorilor actualizate calculate potrivit art. 49. (2) Dacă diferența calculată la alin. (1) este pozitivă, se ia în considerare o scădere a ratelor de schimb curente, respectiv o depreciere a valutelor respective cu procentul prevăzut la alin. (4) lit. b). (3) Dacă diferența calculată la alin. (1) este negativă, se ia în considerare o creștere a ratelor de schimb curente, respectiv o apreciere a valutelor respective cu procentul prevăzut la alin. (4) lit. a). (4) Dimensiunea șocului static aplicabil ratelor de schimb este următoarea: a) o creștere de 35,5% a ratelor de schimb ale monedelor aparținând statelor Uniunii Europene; o creștere de 40,9% pentru USD și 52,6% pentru alte valute; sau b) o scădere cu 35,5% în ratele de schimb ale monedelor aparținând statelor Uniunii Europene; o scădere de 40,9% pentru USD și 52,6% pentru alte valute.  +  Articolul 51Emitentul trebuie să estimeze valoarea instrumentelor financiare derivate în urma schimbărilor ratelor dobânzii și ale cursului de schimb cu dimensiuni similare celor specificate la art. 49 și 50 și să documenteze valorile obținute.  +  Capitolul VIII Cerințe de raportare  +  Secţiunea 1 Cerințe privind raportările, date de referință și date de transmitere a raportărilor  +  Articolul 52(1) În aplicarea art. 18 alin. (3) și art. 34 din Lege, emitentul raportează către Banca Națională a României - Direcția supraveghere informațiile prevăzute în anexa B, formularele B.1-B.5 și informațiile prevăzute în anexa E la prezentul regulament. (2) În cazul în care emitentul face obiectul aplicării unei acțiuni de rezoluție, emitentul raportează informațiile menționate la alin. (1) și către Banca Națională a României - Direcția rezoluție bancară. (3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul obligațiunilor garantate emise în cadrul structurilor intragrup de obligațiuni garantate puse în comun, menționate la art. 15 din Lege. Pentru obligațiunile emise la nivel extern, emitentul poate îndeplini obligația de raportare către Banca Națională a României - Direcția supraveghere prin transmiterea unui link către rapoartele publicate, referitoare la toate obligațiunile garantate emise la nivel intern ale grupului. Emitentul furnizează aceste informații cel puțin pe bază agregată.  +  Articolul 53(1) Emitentul transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere informațiile prevăzute la art. 52 alin. (1) pentru următoarele date de referință: a) pentru raportarea trimestrială: 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie; b) pentru raportarea anuală: 31 decembrie. (2) Emitentul transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere informațiile prevăzute la art. 52 alin. (1) la următoarele date de transmitere: a) raportare trimestrială: 20 de zile calendaristice de la data de referință a raportării; b) raportare anuală: 1 martie. (3) În cazul în care data de transmitere este o sărbătoare legală sau o zi de sâmbătă sau duminică, emitentul va transmite informațiile în următoarea zi lucrătoare.(4) În plus față de datele de transmitere menționate la alin. (2), emitentul transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere informațiile prevăzute în anexa B, formularele B.1-B.5 și informațiile prevăzute în anexa E la prezentul regulament:a) la cererea Băncii Naționale a României; b) în termen de 30 de zile de la data realizării unei emisiuni de obligațiuni garantate, însoțite de evaluarea agentului asupra măsurii în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, referitoare la structurarea portofoliului de acoperire și la condițiile de eligibilitate ale elementelor componente ale acestuia.(5) Emitentul transmite informațiile către Banca Națională a României - Direcția supraveghere exclusiv în format electronic, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, prin rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României (RCI), în conformitate cu specificațiile tehnice comunicate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere.(6) În termenul prevăzut la alin. (4) lit. b), emitentul transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere evaluarea menționată la art. 28 alin. (2).(7) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și codul LEI, dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator.  +  Secţiunea a 2-a Formatul și frecvența raportării  +  Articolul 54(1) Emitentul transmite către Banca Națională a României - Direcția supraveghere următoarele formulare, cu o frecvență trimestrială: a) anexa B, formularul B.2 - Informații financiare privind obligațiunile garantate emise; b) anexa B, formularul B.3 - Informații privind garantarea; c) anexa B, formularul B.4 - Informații privind lichiditatea; d) anexa B, formularul B.5 - Informații privind structurarea portofoliului; e) anexa E.(2) Emitentul transmite către Banca Națională a României - Direcția supraveghere, cu o frecvență anuală, formularul B.1 - Informații financiare generale despre emitent cu relevanță pentru activitatea de emitere de obligațiuni garantate din anexa B la prezentul regulament.  +  Articolul 55În cadrul formularelor, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel, valorile elementelor în valută se convertesc în moneda națională la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în data de referință.  +  Articolul 56Agentul transmite trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, în termen de 20 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) și g) din Lege.  +  Capitolul IX Cerințe de publicare  +  Articolul 57(1) În aplicarea art. 33 din Lege, emitentul are obligația să întocmească și să publice pe site-ul propriu rapoartele trimestriale prevăzute în anexa B, formularele B.2-B.6, până cel târziu în a 20-a zi a lunii următoare trimestrului pentru care sunt întocmite. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se publică însoțite de certificarea agentului față de conținutul acestora. (3) Emitentul are obligația de a transmite electronic o copie a rapoartelor prevăzute în anexa B, formularul B.6, și a certificării prevăzute la alin. (2) și către Banca Națională a României - Direcția supraveghere, însoțită de certificarea agentului prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. f) din Lege.  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 58Obligațiunile ipotecare emise în baza prevederilor Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare și ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligațiuni ipotecare, astfel cum acestea erau aplicabile la data la care au fost emise, nu fac obiectul cerințelor prevăzute la art. 15 alin. (4), art. 16, 17, 19, 25-28, art. 30 alin. (3)-(5), art. 32, 33, 36-41, 42-47 și art. 52 alin. (3) din prezentul regulament.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 59(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:a) Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligațiuni ipotecare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2016;b) Norma Băncii Naționale a României nr. 19/2006 privind categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului și substituirea de credite ipotecare din portofoliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006.(3) Anexele A-E fac parte integrantă din prezentul regulament. Prezentul regulament transpune art. 6 alin. (2) subparagraful (2), alin. (5)-(8), art. 8 subparagraful. (1), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (2) subparagraful (1) și alin. (3), art. 15 alin. (2)-(6) și alin. (8), art. 16 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a) și c), art. 21 și art. 32 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/2.162 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 18 decembrie 2019.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 12 august 2022.Nr. 10.  +  ANEXA A
  Dosarul de aprobare a programului de obligațiuni garantate
  A.1. - Cererea de aprobare a programului de obligațiuni garantateA.2 - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor privind programul de obligațiuni garantateA.3 - Proiectul prospectului de emisiune sau, după caz, al documentului de ofertăA.4 - Declarație a persoanelor împuternicite să reprezinte instituția de credit din care să rezulte că toate informațiile comunicate în vederea susținerii acestei cereri reflectă corect situația de la momentul depunerii cereriiA.5 - Evaluarea agentului privind măsura în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute de Legea nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (Lege) și de regulament, pe baza documentelor furnizate de emitent potrivit art. 5 alin. (1) lit. c), f)-i) și l) din regulament, respectiv potrivit pct. A.3, A.7, A.8, A.10 și A.12 din prezenta anexăA.6 - Obiectivele și strategia emitentului privind integrarea programului de obligațiuni garantate în modelul său de businessA.7 - Prezentarea componentelor structurii organizatorice implicate în activitatea de emitere de obligațiuni garantate1. Evidențierea în organigrama emitentului a acelor componente ale structurii organizatorice care sunt implicate în activitatea de emisiune de obligațiuni garantate2. Descrierea sarcinilor, responsabilităților și a procesului decizional la nivelul fiecăreia dintre componentele structurii organizatorice anterior menționate 3. Descrierea modalității efective de implicare a organului de conducere, a comitetelor și a conducerii superioare în monitorizarea programului de obligațiuni și a impactului acestei activități asupra activității de ansamblu a emitentului 4. Indicarea membrilor organului de conducere și personalului cu funcții-cheie desemnați responsabili de programul de obligațiuni garantate, aprobați de Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 67^130 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare A.8 - Descrierea elementelor cadrului aferent controlului internA.8.1 - Descrierea elementelor cadrului de administrare a riscului cu relevanță pentru activitatea de emisiune de obligațiuni garantate  +  Administrarea riscurilorEmitentul trebuie să demonstreze că dispune de sisteme de control, proceduri și politici adecvate în legătură cu administrarea riscurilor aferente programelor de obligațiuni garantate. În acest sens emitentul trebuie să prezinte următoarele: 1. modul de documentare a activelor eligibile pe care intenționează să le includă în portofoliul de acoperire și descrierea politicii de creditare care să asigure atât funcționarea mecanismului dinamic al portofoliului de acoperire, cât și o calitate adecvată a elementelor componente ale portofoliului de acoperire; 2. politica privind includerea activelor de acoperire în portofoliul afectat garantării programelor de obligațiuni garantate, realizată cu respectarea inclusiv a cerinței prevăzute la art. 9 alin. (5) din Lege, care se va referi cel puțin la:2.1. credite garantate cu bunuri imobile rezidențiale și/sau comerciale incluse în portofoliu:a) limite privind raportul dintre valoarea nominală a creditului și valoarea de referință a imobilului; b) politica față de creanțele restructurate;c) politica privind includerea în portofoliul de acoperire a creditelor imobiliare privind investiții imobiliare de natură comercială sau industrială, garantate cu ipoteci asupra unor imobile care nu produc un venit constant;2.2. debitorii creditelor garantate cu bunuri imobile rezidențiale și/sau comerciale: a) ocupația debitorilor; b) limite privind gradul total de îndatorare a debitorilor; 2.3. proprietățile care garantează creditele incluse în portofoliu:a) localizarea proprietăților;b) destinația investiției imobiliare: rezidențială sau comercială; c) scopul pentru care a fost realizată investiția imobiliară (de exemplu: pentru investițiile imobiliare rezidențiale - reședință permanentă sau temporară, proprietate achiziționată în vederea închirierii; pentru investiții imobiliare comerciale - spațiu pentru birouri, spațiu comercial sau industrial); d) politica în ceea ce privește monitorizarea evaluărilor proprietăților imobiliare, cu prezentarea cel puțin a instrumentelor utilizate;2.4. active sub formă de expuneri:a) contrapartea expunerii (de exemplu: instituție de credit, administrație centrală, autoritate locală, bancă centrală etc.);b) tipul de expunere (de exemplu: credite, obligațiuni etc.);c) localizarea contrapărții expunerii;3. politica privind categoriile de active de substituție ce urmează a fi incluse în portofoliul de acoperire; 4. procedura de verificare a conformității elementelor portofoliului de acoperire cu criteriile de eligibilitate din Lege și din prospect, precum și cu politica instituției în ceea ce privește includerea activelor de acoperire în portofoliul afectat garantării. Se vor prezenta cel puțin:a) procedurile care asigură verificarea îndeplinirii cerințelor privind securitatea juridică a garanțiilor imobiliare și a celor sub forma creanțelor;b) proceduri care descriu procesul decizional și operațional în legătură cu transferarea activelor în și din portofoliul de acoperire; c) procedurile care asigură monitorizarea îndeplinirii, de către activele corporale constituite ca garanții reale care garantează activele de acoperire, a cerinței privind asigurarea în mod adecvat împotriva riscului de daune, potrivit cerinței de la art. 11 alin. (1) lit. d) din Lege, precum și a faptului că drepturile decurgând din contractul de asigurare sunt segregate, potrivit prevederilor art. 19 din Lege; 5. procedura pentru asigurarea ținerii la zi a registrului de evidență internă; procedurile care asigură evidențierea distinctă în contabilitate a activelor de acoperire, precum și a activelor constituite ca garanții reale aferente acestora ce compun portofoliul de acoperire; 6. proceduri interne utilizate pentru asigurarea pe baze continue a:a) cerinței de supragarantare a obligațiilor de plată aferente programului de obligațiuni garantate potrivit art. 17 alin. (2) din Lege; b) cerinței de acoperire a obligațiilor de plată inclusiv în situații de criză, conform prevederilor art. 17 alin. (5) și (6) din Lege; c) lichidităților necesare plății la termen a datoriilor aferente obligațiunilor garantate [art. 17 alin. (8) din Lege];d) îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 27 alin. (2) din Lege;7. politica privind utilizarea sau neutilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor aferente programului de obligațiuni garantate. În caz afirmativ, se vor prezenta procedurile interne asociate utilizării instrumentelor financiare derivate:a) strategia de gestionare a riscurilor (riscul de schimb valutar și/sau riscul de rată a dobânzii) prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, inclusiv criteriile utilizate de emitent pentru considerarea instrumentelor financiare derivate ca instrumente de acoperire a celor două riscuri menționate;b) metodologia utilizată pentru determinarea valorii de piață a instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire;c) politica contabilă utilizată pentru reflectarea instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire în situațiile financiare ale emitentului;d) procedurile și frecvențele de evaluare a eficacității operațiunii de acoperire a riscurilor prin intermediul instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire, în compensarea expunerii la modificările valorii obligațiunilor garantate acoperite sau ale fluxurilor de trezorerie care pot fi atribuite riscului acoperit;e) procedurile privind implementarea tehnicilor de diminuare a riscului de contrapartidă provenit din contractele financiare derivate, conform cerințelor Regulamentului UE nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții;f) procedurile prin care se asigură faptul că garanțiile reale primite sunt segregate față de masa patrimonială a emitentului, având același regim juridic ca elementele incluse în portofoliul de acoperire; g) situații care impun înlocuirea contrapartidelor la contractele cu instrumentele financiare derivate și procedurile relevante pentru aceste situații. Pentru situația în care nu s-ar putea identifica un înlocuitor, se va descrie efectul asupra programului de obligațiuni garantate în cauză, dar și asupra altor programe de obligațiuni garantate ale emitentului (dacă acesta există);8. procedurile interne privind evaluarea și managementul riscului de piață și a riscului de lichiditate aferente portofoliului de acoperire. Se va prezenta inclusiv setul de indicatori de avertizare timpurie prevăzuți la art. 141 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, modificați ca urmare a emiterii de obligațiuni garantate. Procedura privind riscul de lichiditate va avea în vedere inclusiv cazul de faliment al emitentului;9. proceduri și politici utilizate în procesul de estimare a intrărilor de numerar asociate activelor de acoperire. Procedurile trebuie să reflecte modul în care sunt luate în considerare în metodologia de determinare a fluxurilor de numerar informațiile disponibile emitentului de natură să aducă atingere caracterului cert al valorii estimate a fluxurilor de numerar; 10. procedurile care asigură respectarea art. 17 alin. (10) din Lege în ceea ce privește menținerea activelor lichide în portofoliul de acoperire, doar cu caracter temporar, atât timp cât este necesar pentru acoperirea deficitului de lichiditate; 11. procedurile prin care se asigură modul de calcul al indicatorului de supragarantare, inclusiv metodologia ce stă la baza determinării curbelor de randament utilizate atunci când curbele de randament pentru ofertele swap pentru o anumită monedă nu sunt relevante/nu există/nu există lichiditate în piață, precum și identificarea situațiilor în care această metodologie poate fi utilizată;12. descrierea metodologiilor interne prin care se determină impactul schimbărilor ratei dobânzii și al cursului de schimb asupra valorilor actualizate în cadrul simulărilor de criză, inclusiv pentru instrumentele financiare derivate;13. procedurile interne privind derularea simulărilor de criză pentru obligațiunile garantate. Se vor descrie inclusiv structura organizatorică responsabilă cu derularea acestora, structura organizatorică care verifică rezultatele testelor, măsurile ce pot fi luate de instituția de credit în cazul neîndeplinirii cerințelor de acoperire. Procedura de identificare a principalilor factori de risc asociați activității de emitere de obligațiuni garantate și a ipotezelor de lucru utilizate în derularea simulărilor de criză; 14. procedura privind asigurarea colaborării și schimbul de informații cu agentul;15. descrierea impactului eventualelor situații de neîndeplinire a obligațiilor prevăzute în prospect și procedurile de urmat în cazul producerii unor astfel de evenimente;16. procedura privind managementul riscului de nepartajare, în caz de faliment al emitentului, al încasărilor aferente activelor de acoperire, precum și activelor constituite ca garanții reale aferente acestora, înscrise în portofoliul de acoperire; 17. procedura privind managementul riscului de grevare excesivă cu sarcini a bilanțului emitentului, în care se va prezenta modalitatea în care se asigură dimensionarea bilanțului astfel încât să permită funcționarea pe baze continue a activității de emitere de obligațiuni garantate;18. procedura privind managementul riscului operațional asociat activității de emitere de obligațiuni garantate, ce va conține informații detaliate cu privire la:a) sistemele de gestionare, pe baze continue, inclusiv în caz de faliment al emitentului, a programului de obligațiuni garantate; b) protocoalele utilizate în caz de apariție a anumitor evenimente neprevăzute și aranjamentele de recuperare în caz de dezastru.A.8.2 - Funcția de conformitateIdentificarea și indicarea dispozițiilor relevante ale politicii/procedurii de conformitate în ceea ce privește activitatea de emisiune de obligațiuni garantate și prezentarea modalităților efective în care funcția de conformitate participă la administrarea riscului de conformitate aferent acestei activitățiA.8.3 - Funcția de audit internIdentificarea și indicarea prevederilor relevante ale planului de audit și ale programelor detaliate de audit cu privire la activitatea de emitere de obligațiuni garantate, precum și prezentarea modalităților efective în care funcția de audit intern evaluează conformarea activităților și unităților operaționale implicate în emisiunea de obligațiuni garantate cu politicile și procedurile emitentuluiA.9 - Descrierea sistemului informaticA.10 - Proceduri privind asigurarea segregării portofoliului în caz de faliment al emitentuluiA.11 - Raportul auditorului financiar sau, după caz, al auditorului extern cu privire la sistemul informaticA.12 - Descrierea generală a programului de obligațiuni garantate1. Calendarul de emisiune a obligațiunilor garantate din program 2. Valoarea programului, moneda, nivelul de supragarantare asumat de emitent față de investitori3. Prezentarea principalelor prevederi ale documentului de emisiune, referitoare cel puțin la: a) obligațiile care revin contrapartidelor în contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate; b) criteriile de eligibilitate asumate de emitent prin prospect, inclusiv eventuale criterii suplimentare mai stricte decât cele stabilite prin Lege;c) clauzele contractuale aplicabile în caz de faliment al emitentului, inclusiv cu referire la regimul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate; d) clauze contractuale ce fac referire la evenimente declanșatoare de obligații în sarcina emitentului decurgând din prospectul de emisiune și din contractele ce stau la baza instrumentelor financiare derivate; e) clauzele contractuale referitoare la încheierea/terminarea contractelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire 4. Informații privind agentul (denumire și, dacă este cazul, cod LEI) și principalele obligații care îi revin acestuia, potrivit contractului privind prestarea de servicii de agent5. Prezentarea modului în care este îndeplinită cerința prevăzută la art. 9 alin. (5) din LegeA.13 - Descrierea impactului programului de obligațiuni garantate asupra situației financiare curente și de perspectivă a emitentuluiA.13.1 - Descrierea situației financiare curente a emitentuluiInformațiile privind situația financiară curentă a emitentului se transmit prin intermediul următoarelor documente:1. bilanțul, contul de profit și pierdere, situația rezultatului global, întocmite pentru sfârșitul lunii anterioare aceleia în care se depune cererea de aprobare a programului;2. formularele CA, CA5, GS din anexa I „Raportarea privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii“ la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, întocmite pentru sfârșitul lunii anterioare aceleia în care se depune cererea de aprobare a programului;3. anexa XII „Raportarea privind indicatorul de finanțare stabilă netă“ și anexa XXIV „Raportarea privind lichiditatea“ la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, întocmite pentru sfârșitul lunii anterioare aceleia în care se depune cererea de aprobare a programului;4. formularul B.1 din anexa B la regulament.A.13.2 - Descrierea situației financiare de perspectivă a emitentuluiInformațiile privind situația financiară de perspectivă a emitentului se transmit prin intermediul unor previziuni financiare, pe care emitentul le realizează pentru următorii 3 ani. Estimările pe cei 3 ani trebuie fundamentate în mod corespunzător, inclusiv prin referință la planul de afaceri al emitentului, și trebuie însoțite de prezentarea ipotezelor economice avute în vedere la realizarea acestora. Fundamentarea trebuie să evidențieze inclusiv impactul programului de obligațiuni garantate asupra planurilor de finanțare ale emitentului (impactul asupra costurilor de finanțare din alte surse decât cele din programul de obligațiuni garantate). Se vor prezenta și descrie previziuni financiare pentru:1. formularul B.1 din anexa B la regulament;2. bilanțul și contul de profit și pierdere pentru fiecare sfârșit de exercițiu financiar;3. formularele CA, CA5, GS din anexa I „Raportarea privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii“ la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;4. anexa XII „Raportarea privind indicatorul de finanțare stabilă netă“ și anexa XXIV „Raportarea privind lichiditatea“ la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.
   +  ANEXA B*)*) Anexa B este reprodusă în facsimil.  +  ANEXA CPlafonul maxim al programului de obligațiuni garantate în funcție de situația financiară a instituției de credit emitentePragul maxim pentru valoarea programelor de obligațiuni garantate se determină în baza următorilor indicatori:– indicatorul rata fondurilor proprii de nivel 1: exprimă capacitatea instituției de credit de a acoperi pierderi potențiale viitoare;– indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate: surprinde gradul de lichiditate al instituției de credit;– indicatorul rata creditelor neperformante: oferă o imagine a calității portofoliului de acoperire;– indicatorul credite/depozite: reflectă structura de finanțare a instituției de credit.Metodologia constă în definirea unor intervale bazate pe distribuția empirică a indicatorilor definiți cu scopul de a permite un plafon mai ridicat în cazul instituțiilor de credit care prezintă o situație financiară solidă, de natură să nu afecteze negativ stabilitatea sistemului bancar.
  Categoria 1Categoria 2Categoria 3
  Rata fondurilor proprii de nivel 1> 20%(20%, 16%)< 16%
  Rata creditelor neperformante (def. ABE)< 5%(5%, 8%)> 8%
  Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR)> 300%(300%, 150%)< 150%
  Raportul dintre credite și depozite< 80%(80%, 100%)> 100%
  Plafon maxim (active totale)20%15%10%
  În cazul în care, pentru un emitent, cei patru indicatori se regăsesc în categorii diferite, se aplică principiul contaminării și se ia în considerare categoria cea mai defavorabilă.
   +  ANEXA D
  CHESTIONAR
  pentru auditorul financiar propus de emitent în vederea dobândirii calității de agent,
  în baza art. 31 din Legea nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea
  și completarea unor acte normative în domeniul financiar
  1. Identitatea auditorului financiar (se vor indica: numele și prenumele, domiciliul/reședința și numărul de telefon, respectiv denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și, după caz, codul LEI) și numărul autorizației de funcționare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România:2. Identitatea reprezentantului legal/statutar al societății de audit financiar (se vor indica: numele, prenumele și funcția acestuia, domiciliul/reședința și numărul de telefon): 3. Identitatea persoanei fizice desemnate în calitate de reprezentant permanent (se vor indica: numele, prenumele și funcția acestuia, domiciliul/reședința și numărul de telefon): 4. În ultimii 10 ani, vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar sa aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în acest domeniu? În caz afirmativ, dați detalii.5. În ultimii 10 ani, vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/ lichidare? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. 6. În ultimii 10 ani, auditorul financiar menționat la pct. 1 sau, dacă este cazul, acționarii/asociații săi a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancțiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri? În caz afirmativ, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii.7. Persoanele fizice menționate la pct. 1-3 sau asociații/ acționarii ori persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea societății menționate la pct. 1 au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 10/2022 privind emiterea de obligațiuni garantate. În caz afirmativ, dați detalii.8. Indicați instituțiile de credit (denumire și, după caz, cod LEI) la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a îndeplinit în ultimii 5 ani sau îndeplinește în prezent calitatea de auditor financiar.9. Indicați instituțiile de credit (denumire și, după caz, cod LEI) la care reprezentantul permanent, menționat la pct. 3, a îndeplinit în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu precizarea situațiilor în care a coordonat echipe care au realizat misiunile respective. 10. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societății menționate la pct. 1. Subsemnatul declar pe propria răspundere că nu mă aflu/societatea menționată la pct. 1 nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori în altă situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare.De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată. Totodată, în nume personal/în numele societății pe care o reprezint, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate. Data
  Numele și prenumele
  Semnătura
   +  ANEXA E
  Documentația aferentă instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire
  Emitentul prezintă documentația aferentă instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire, din care trebuie să rezulte cel puțin următoarele aspecte:1. natura riscului acoperit (riscul valutar și/sau riscul de rată de dobândă);2. identificarea instrumentului financiar derivat [natură, denumire, referință internă, valoare noțională, moneda de denominare a valorii noționale, randament (%) de primit/datorat, scadența contractului, contrapartida identificată prin denumire și, după caz, cod LEI, ratingul contrapartidei];3. identificarea obligațiunilor garantate care fac obiectul operațiunii de acoperire împotriva riscurilor [referință internă, valoare nominală, moneda de denominare a valorii nominale, randament (%), scadență, grafic de rambursare, categoria de clasificare conform cadrului contabil aplicat]; 4. data includerii instrumentelor financiare derivate în portofoliul de acoperire în scopul acoperirii riscurilor;5. durata prevăzută a operațiunii de acoperire a riscurilor prin intermediul instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire.
  ----