ORDIN nr. 133 din 9 august 2022pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplinește criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 168/2014
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 august 2022    Văzând Referatul de aprobare nr. 3.550 din 14.12.2021, întocmit de Direcția siguranța alimentelor de origine animală din cadrul Direcției generale siguranța alimentelor, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,luând în considerație prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale, cu amendamentele ulterioare, având în vedere prevederile art. 10 alin. (8) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, care stabilește că statele membre, fără a compromite realizarea obiectivelor prezentului regulament, pot autoriza utilizarea laptelui crud care nu respectă criteriile prevăzute de anexa III secțiunea IX în ceea ce privește conținutul de germeni și celule somatice, la fabricarea brânzeturilor cu o durată de maturare de cel puțin 60 de zile și a produselor lactate obținute în cadrul procesului de fabricare a acestor brânzeturi,având în vedere prevederile art. 10 lit. (b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INorma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplinește criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 168/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 3 noiembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: c) unitate de procesare a laptelui materie primă - unitate cu spații, dotări și instalații adecvate în care se desfășoară activități pentru recepția laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparținând unităților de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploatații de producție a laptelui, depozitarea, tratarea și prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea și livrarea acestora, inclusiv unitate de producere a înghețatei;d) centru de prelucrare lapte integrat/aparținând exploatației - unitate dotată cu spații și echipamente pentru prelucrarea laptelui crud provenit de la animalele din exploatația proprie în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente; în această categorie sunt incluse spațiile și facilitățile de la nivelul stânelor sau exploatațiilor unde laptele crud provenit de la animalele din exploatația proprie este prelucrat în produse lactate și comercializat direct către consumatorul final la locul de obținere a acestora, în spații special amenajate în piețele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expozițiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, precum și livrarea în cantități mici către alte unități de vânzare cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;2. La articolul 2, litera e) se abrogă. 3. La articolul 5 litera b), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins: 8. zerul și alte produse lactate rezultate în cadrul procesului de fabricare a brânzeturilor cu o perioadă de maturare de cel puțin 60 de zile trebuie să fie supuse, înainte sau în timpul procesului de prelucrare, unui tratament termic care are un efect cel puțin echivalent cu pasteurizarea.4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Brânzeturile cu perioadă lungă de maturare de cel puțin 60 de zile și produsele lactate rezultate în cadrul procesului de fabricare a acestor brânzeturi, obținute la nivelul centrelor de prelucrare lapte înregistrate sanitar-veterinar din lapte crud neconform, astfel cum este definit la art. 2 lit. f), trebuie etichetate în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul IIPrezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Csutak Nagy Laszlo
    București, 9 august 2022.Nr. 133.----