SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 4 august 2022privind "Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale"
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 17 august 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.122 din 4 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810 din 17 august 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Schema de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, se aplică în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență și implementează investiția I1 „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane“, componenta C2 „Păduri și conservarea biodiversității“ din cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR).(2) Schema are la bază prevederile secțiunii 2.1.3 Ajutoare pentru prevenirea și repararea pagubelor provocate pădurilor de incendii forestiere, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Orientările Uniunii Europene.(3) Schema se implementează prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, denumit în continuare MMAP, și prin gărzile forestiere, denumite în continuare GF. (4) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României.  +  Articolul 2Textul schemei se publică integral pe paginile web ale MMAP și ale GF.  +  Capitolul II Scopul și obiectivele schemei  +  Articolul 3(1) Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri forestiere, precum și formelor asociative ale acestora, pentru refacerea pădurii pe suprafețele care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.(2) Obiectivul schemei îl reprezintă refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor situate în fondul forestier național care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale. Prin acest obiectiv se vor putea atinge și alte obiective, respectiv reducerea impactului schimbărilor climatice și mărirea cantității de carbon sechestrat, conservarea biodiversității, gestionarea durabilă a pădurilor și dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor.(3) Realizarea obiectivului menționat la alin. (2) se va realiza cu respectarea următoarelor cerințe legale: a) speciile și ecotipurile de arbori utilizate se vor stabili pe baza prevederilor ultimului amenajament silvic întocmit pentru suprafața respectivă și a tipului natural fundamental de pădure, fiind astfel reziliente la impactul preconizat de schimbările climatice, și nu vor avea efecte adverse asupra biodiversității;b) utilizarea speciilor alogene va fi permisă numai în cazul în care se demonstrează că utilizarea acestora duce la condiții ecosistemice favorabile și adecvate privind clima, solul, etajele de vegetație, rezistența la foc și că speciile indigene existente nu mai pot face față condițiilor climatice și pedohidrologice preconizate în viitor; c) refacerea potențialului forestier prin împădurire va contribui în mod pozitiv la obiectivele de refacere a habitatelor, de conservare a biodiversității, de management al apei și de protecție a solului.  +  Articolul 4În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează refacerea potențialului forestier prin împădurirea terenurilor forestiere afectate de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, a căror suprafață este mai mare de 0,5 ha.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 5În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:a) teren de împădurit - terenul gol, situat în fondul forestier național, cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha, ce a fost afectat integral prin manifestarea incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, a infestărilor cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale, fiind anterior acoperit cu pădure, și care necesită o refacere a potențialului forestier prin împădurire. Manifestarea acțiunii distructive a acestor factori este recunoscută la nivel național prin întocmirea documentelor prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare și aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și obiectivelor instalate în acestea și/sau prin întocmirea actelor de punere în valoare a produselor accidentale;b) fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale - condiții meteorologice nefavorabile cum sunt înghețul, furtunile și grindina, gheața, ploile torențiale sau seceta severă care au distrus toți arborii de pe o anumită suprafață de pădure, fiind menționate și la pct. I din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare și aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/2007;c) alte fenomene meteorologice nefavorabile - condiții meteorologice nefavorabile care nu îndeplinesc condițiile de la punctul (35) subpunctul 34 din Orientările Uniunii Europene;d) infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare - acțiunea altor specii de virusuri, bacterii, ciuperci, plante parazite și animale asupra arborilor, care determină uscarea acestora, fiind menționate și la pct. II din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare și aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători fondului forestier național, vegetației forestiere din afara fondului forestier național și obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/2007;e) eveniment catastrofal - eveniment neprevăzut, de natură biotică sau abiotică, provocat de acțiunea oamenilor, care generează perturbări importante ale structurilor forestiere, cauzând, în cele din urmă, importante pagube economice sectorului forestier;f) fond forestier național - suprafețele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) ocol silvic - structura silvică de administrare sau care prestează servicii silvice, definită conform pct. 23 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) solicitant - orice proprietar sau deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minimum 0,5 ha, care administrează sau are încheiat un contract de prestări servicii silvice sau de administrare pentru această suprafață cu un ocol silvic autorizat și care solicită sprijin prin această schemă de ajutor;i) ghidul solicitantului - ghidul specific acestei scheme, emis și aprobat de MMAP, ce cuprinde regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR;j) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;k) întreprindere în dificultate - conform art. 35 pct. 15 din Orientările Uniunii Europene, reprezintă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:– în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât IMM care a fost înființată de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiții, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;– în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât IMM care a fost înființată de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;– în cazul unei întreprinderi care nu este IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) se situează sub 1,0;l) fișă tehnică - ansamblul de informații tehnice și financiare privind serviciile și lucrările necesare împăduririi unui teren, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta schemă, pe baza căreia se întocmește o cerere de finanțare;m) cerere de finanțare - documentul prin care solicitantul solicită sprijin în cadrul acestei scheme;n) evaluarea cererii de finanțare - acțiunile procedurale prin care cererea de finanțare este analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a cerințelor specifice;o) cerere de finanțare eligibilă - cererea de finanțare care îndeplinește condițiile de eligibilitate și cerințele specifice prevăzute în schemă;p) contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților, în vederea implementării investițiilor în cadrul PNRR, încheiat între MMAP și beneficiar pentru acordarea finanțării necesare implementării proiectului, pe perioada stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României;q) beneficiar - solicitantul care a depus o cerere de finanțare și care a încheiat un contract de finanțare;r) stare de masiv - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiționarea lor reciprocă în creștere și dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări și întrețineri, fiind definită la pct. 49 din anexa nr. 1 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;s) schemă de ajutor - actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită și/sau într-un cuantum nedefinit.  +  Capitolul IV Beneficiarii schemei  +  Articolul 6(1) Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public sau privat de teren de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestuia.(2) În categoria deținătorilor publici de teren de împădurit sunt incluse terenurile statului aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ și a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, unitățile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.(3) În categoria deținătorilor privați de teren de împădurit sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, unitățile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea), alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.  +  Articolul 7(1) Schema nu se aplică deținătorilor publici și privați de teren și formelor asociative ale acestora, menționați la art. 6 alin. (2) și (3), dacă aceștia se află, după caz, în una dintre următoarele situații:a) sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul definiției precizate la art. 5 lit. k);b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor din categoria unităților administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) menționate la art. 6 alin. (2).  +  Capitolul V Condiții de eligibilitate  +  Articolul 8(1) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii menționați la art. 6 trebuie să dețină terenuri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:a) să fie incluse în fondul forestier național;b) pădurea de pe terenul respectiv să fi fost afectată integral, anterior accesării schemei, de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare sau de evenimente catastrofale, iar terenul să nu fi fost încă reîmpădurit;c) afectarea menționată la lit. b) să fie consemnată într-un document de constatare recunoscut de către autoritățile publice competente din România;d) arborii afectați să fi fost extrași, în condițiile legii, anterior depunerii cererii de finanțare;e) să aibă o suprafață minimă compactă pe care se vor efectua împăduriri de cel puțin 0,5 ha;f) pentru terenurile de împădurit să existe încheiat un contract de administrare sau de prestări servicii cu un ocol silvic sau să fie administrat printr-un ocol silvic propriu, legal constituit.(2) Condiția menționată la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită dacă pentru suprafața afectată a fost încheiat:a) un proces-verbal de constatare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/2007 și/sau un act de punere în valoare a produselor accidentale;b) un act de control, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, pentru evenimentele catastrofale apărute ca urmare a unor tăieri ilegale cu autor necunoscut, caz în care condiția menționată la alin. (1) lit. d) nu este aplicabilă.  +  Articolul 9Sunt eligibile toate terenurile de împădurit, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. a), cu excepția terenurilor forestiere care fac obiectul unor litigii al dreptului de proprietate.  +  Articolul 10În cadrul schemei nu este eligibilă înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție, plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie sau plantații de pomi de Crăciun.  +  Articolul 11Speciile utilizate pentru împăduririle efectuate pe terenurile aflate în siturile Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone.  +  Capitolul VI Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului și valoarea sprijinului  +  Articolul 12(1) Sprijinul acordat prin schemă este de tipul unui ajutor de stat nerambursabil.(2) Valoarea sprijinul financiar se stabilește la nivelul sumelor prevăzute în fișa tehnică și cuprinde totalitatea serviciilor, materialelor și lucrărilor necesare conducerii plantației până la atingerea stării de masiv, respectiv pregătirea terenului pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, precum și serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru obiectivul respectiv.(3) În cazul apariției unui eveniment produs de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatat conform prevederilor legale de către autoritățile publice desemnate după plantare, pierderile de puieți vor putea fi acoperite prin plata proporțională cu suprafața plantației afectate de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici, dacă acestea sunt de maximum 80% din suprafață sau integral, dacă pierderile sunt de peste 80%. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantației, starea plantației trebuie să fi fost conformă anterior manifestării cauzelor care au afectat plantația.  +  Articolul 13Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din valoarea prevăzută în fișa tehnică menționată la art. 12 alin. (2).  +  Capitolul VII Costuri eligibile  +  Articolul 14(1) Sprijinul financiar prevăzut la art. 12 va acoperi următoarele costuri eligibile:a) cheltuielile de prestare a serviciilor și de execuție a lucrărilor necesare conducerii plantației până la atingerea stării de masiv, respectiv pregătirea terenului pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, precum și serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru obiectivul respectiv, conform fișei tehnice;b) costurile pentru refacere, în cazul manifestării unor cauze care au afectat plantația, în condițiile menționate la art. 12 alin. (3), egale cu valoarea proporțională a pierderilor constatate din valoarea lucrărilor de înființare și îngrijire a plantației, efectuate și recepționate până la momentul producerii evenimentului generator al pagubei.(2) Orice alt cost este neeligibil și va fi suportat de către beneficiar din surse proprii.(3) Taxa pe valoarea adăugată nu este eligibilă în cadrul schemei de ajutor. Excepție face situația în care această taxă nu poate fi recuperată conform prevederilor legale naționale.  +  Capitolul VIII Modalitatea de acordare a ajutorului  +  Articolul 15(1) Beneficiarii menționați la art. 6 depun în aplicația informatică realizată de MMAP o cerere de finanțare, al cărei model va fi stabilit în ghidul solicitantului, și o fișă tehnică, conform modelului din anexă, care va fi verificată și avizată în prealabil de GF.(2) Sprijinul financiar se derulează după evaluarea cererii de finanțare de către MMAP și semnarea contractului de finanțare de către beneficiar.(3) Lucrările propriu-zise de împădurire pot demara numai după semnarea contractului de finanțare.  +  Articolul 16(1) Plata efectivă a ajutorului se efectuează de către MMAP, prin viramentul în conturile beneficiarilor a sumelor prevăzute în propunerile de decont comunicate de către GF și în urma parcurgerii procedurilor specifice de verificare ale MMAP.(2) Sumele pot fi solicitate la plată doar ulterior efectuării lucrărilor și pe baza unui raport de verificare a acestora întocmit de către GF.(3) Plățile pot fi efectuate cu o frecvență de maximum 2 plăți pe an și nu pot depăși prevederile financiare programate prin fișa tehnică.(4) În cazul apariției situației descrise la art. 12 alin. (3), valoarea devizului de lucrări din fișa tehnică va fi actualizată conform situației nou-create, iar cuantumul valorilor va fi actualizat printr-un act adițional la contractul de finanțare.(5) Pentru sumele solicitate la plată, documentul justificativ este raportul de verificare în teren, întocmit de către GF în urma solicitării beneficiarilor pentru recepția lucrărilor efectuate.  +  Articolul 17(1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, semnare a contractului de finanțare, control, supracontrol, autorizare plăți, monitorizare și raportare ce se vor elabora la nivelul MMAP și GF și vor fi aprobate prin ordine ale ministrului mediului, apelor și pădurilor, în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022. (2) Instituțiile menționate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanții întrunesc condițiile pentru a beneficia de finanțare în cadrul schemei, pe baza unor manuale de proceduri specifice.  +  Capitolul IX Condiții specifice schemei  +  Articolul 18(1) Compozițiile de împădurire, care sunt prevăzute în fișele tehnice, vor respecta prevederile ultimului amenajament silvic întocmit pentru suprafața respectivă și vor cuprinde speciile din compoziția tipului natural fundamental de pădure ce sunt adaptate la noile condiții determinate de schimbările climatice, astfel încât riscul producerii unor noi daune similare să fie minimizat în viitor.(2) Utilizarea speciilor nonnative va fi permisă doar în condițiile în care se demonstrează faptul că utilizarea speciilor respective conduce la condiții ecosistemice mai favorabile și adecvate și că speciile native nu mai sunt adaptate la condițiile climatice viitoare, modelate și la condițiile pedostaționale.(3) Stabilirea compozițiilor de împădurire pe specii, precum și desimea plantațiilor vor fi detaliate tehnic în fișa tehnică a fiecărei plantații în parte.(4) În cazul utilizării altor specii de bază sau al nerespectării numărului minim de puieți plantați la hectar, plantațiile efectuate nu vor putea fi recepționate pentru plată.  +  Articolul 19(1) Perioada de implementare a fiecărui contract începe de la data semnării acestuia de către beneficiar și se finalizează la încheierea perioadei stabilite pentru întreținerea plantației. sau, după caz, la sfârșitul perioadei de derulare a schemei.(2) Duratele de execuție a lucrărilor de întreținere a plantațiilor se stabilesc în fișa tehnică, pe baza instrucțiunilor tehnice în vigoare, în mod diferențiat, în funcție de specia principală utilizată în formula de împădurire.(3) În situația în care perioada de derulare a schemei este mai mică decât perioada stabilită conform alin. (2), fondurile necesare pot fi asigurate în continuare din Fondul pentru mediu.(4) După semnarea contractului, lucrările de împădurire se vor realiza de regulă cel târziu până la începutul următorului sezon de vegetație, fără însă a depăși data calendaristică de 30 mai a anului respectiv. (5) În cazuri deosebite ce vor fi documentate, se poate decala împădurirea cu maximum un an față de termenul prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 20Arboretul creat în baza schemei va fi menținut până la vârsta exploatabilității prevăzută de normele tehnice silvice în vigoare.  +  Articolul 21Dacă plantația creată în baza schemei este defrișată/distrusă total sau parțial pe parcursul derulării sau după finalizarea contractului în perioada prevăzută la art. 20, cu excepția situațiilor de forță majoră, beneficiarul schemei sau persoana vinovată va rambursa integral sumele primite în cadrul acestei scheme, aferente suprafeței afectate.  +  Capitolul X Durata și bugetul schemei  +  Articolul 22(1) Schema se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare, dar nu mai devreme de data primirii deciziei de la Comisia Europeană și până la data de 30 iunie 2026. (2) Contractele se pot încheia până la data de 28 februarie 2026, cu condiția efectuării lucrărilor de împădurire în primăvara anului 2026.(3) Datorită ritmului specific de dezvoltare a plantațiilor, care necesită o perioadă îndelungată de atingere a stării de masiv, finanțarea serviciilor și lucrărilor după termenul prevăzut la alin. (1) se poate efectua în continuare din Fondul pentru mediu, pe perioada prevăzută în fișa tehnică.(4) În situația în care, începând cu anul 2023, baza comunitară aplicabilă prezentei scheme se modifică față de cea existentă, prevederile acesteia se modifică corespunzător.  +  Articolul 23Valoarea totală estimată care va fi acordată în cadrul schemei este echivalentul în lei al sumei de 100 milioane de euro, stabilit la nivelul ratei de schimb comunicate de Banca Națională a României la data acordării.  +  Capitolul XI Transparența, monitorizarea și recuperarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme  +  Articolul 24(1) Informațiile privind beneficiarii schemei care au semnat contracte, precum și sumele acordate se publică pe pagina web a MMAP și vor fi disponibile publicului, fără restricții, pe o perioadă de 10 ani.(2) MMAP transmite anual către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) informațiile necesare pentru întocmirea raportului anual al ajutoarelor de stat în sectorul agricol și forestier.(3) MADR încarcă informațiile primite de la MMAP în sistemul electronic al Comisiei Europene.(4) MMAP ține evidențe detaliate privind informațiile și documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în secțiunea 2.1.3 din Orientările Uniunii Europene.(5) Monitorizarea contractelor încheiate și a plăților acordate prin schemă se realizează de către MMAP.(6) Monitorizarea suprafețelor împădurite, precum și verificările periodice privind starea plantațiilor se realizează prin GF.(7) MMAP poate să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la fața locului pentru a verifica respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor și a dispune măsurile ce se impun în situația în care aceste condiții nu au fost respectate.(8) Evidențele întocmite cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor menționate la alin. (4)-(6) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.  +  Articolul 25În aplicarea prevederilor art. 21, recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale sistemului de sancțiuni.  +  ANEXĂla schemăGarda forestieră ................................. Nr. ................/data ..................AprobatInspector-șef,..........................Ocolul silvic ................................................Nr. ............../data ...................
  FIȘĂ TEHNICĂ
  1. Informații generale privind obiectivul propus1.1. Denumirea obiectivului: „..............…..........................................“1.2. Localizarea obiectivului: localitatea .........................., județul ............................1.3. Beneficiarul investiției: proprietar: ................, Contract de administrare/servicii silvice nr.: ...........2. Necesitatea și oportunitatea investiției propuse2.1. Scurtă prezentare:a) Situația actuală: .......................................................................b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea investiției: ...........................................2.2. Obiective generale preconizate a fi atinse prin realizarea investiției: ........................................................3. Estimarea valorică a investiției: .....................................................3.1. Sursele de finanțare pentru investiție: .....................................................4. Informații privind regimul juridic al terenului: .....................................................5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea investiției:a) relațiile cu zone învecinate, căi de acces posibile: ..................................................b) particularități de relief: ................................................................c) posibile obligații de servitute: ........................................................
  FIȘA UNITĂȚII STAȚIONALE (U.S.)
  AMPLASAMENT
  Ocol silvic .......................................1. U.P. ............ 2. u.a. ............ 3. Supr. u.s. ............ ha4. Reg. geografică ............ 5. Gr. funcțională ............I. Caracteristici fizico-geografice ale u.s.Forma de relief ............ Altitudine ............ mÎnclinare ............ gr Expoziție............II. Tip stațiune (cod și denumire) .......................................................III. Structura arboretului existent anteriorCompoziția ................................. Vârsta ....... ani Cl. prod. ........Semințiș utilizabil (compoziție/suprafață) ..................................................IV. Tipul natural fundamental de pădureCod și denumire .........................................................................NOTĂ:Datele pentru punctele I-IV vor fi preluate din ultimul amenajament silvic valabil pentru suprafața respectivă.V. Fundamentarea compoziției de împădurireGrupa ecologică ........................................................................Compoziția-țel ...........................................................................Compoziția (formula) de împădurire ...............................................VI. Tehnologia de instalare a culturilorPregătirea terenului .................................. Pregătirea solului ............................Metoda de regenerare ................................................................Schema de plantare, modul de asociere a speciilor .....................................Desimea inițială (număr puieți/ha) ..................................................VII. Lucrări de întreținere a plantațiilorRecepări .............................................. Revizuiri .........................................Mobilizări ................................... Descopleșiri ....................................Alte lucrări ...........................................................................VIII. Devizul de execuție(În deviz vor fi menționate cronologic, în ordinea executării lor, toate lucrările și prestările de servicii necesare instalării și dezvoltării plantației până la atingerea stării de masiv, iar devizul va prezenta totaluri pe ani și un total general.)
  Întocmit
  .......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  .......................................
  Data ............................
  Avizat șef ocol silvic ....................................
  .....................................................................
  Semnătura
  .........................................................Data ...............................
  Verificat și propus pentru aprobare la Garda Forestieră ...........................
  ......................................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ..................................................
  Data ............................
  ----