REGULAMENT din 4 august 2022de organizare și funcționare a Consiliului național al calificărilor
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 17 august 2022    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 4.403 din 4 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 809 din 17 august 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) La nivelul Autorității Naționale pentru Calificări, denumită în continuare A.N.C., se constituie un consiliu cu rol consultativ, fără personalitate juridică, format din reprezentați ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, ai studenților, ai asociațiilor profesionale, ai administrației publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor și ai comitetelor sectoriale. (2) Consiliul național al calificărilor, denumit în continuare Consiliu, asistă A.N.C. în stabilirea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune pentru dezvoltarea Cadrului național al calificărilor și a formării profesionale a adulților.  +  Capitolul II Finanțarea Consiliului  +  Articolul 2(1) Finanțarea cheltuielilor curente ale Consiliului se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.(2) Pentru participarea la ședințele Consiliului, membrii acestuia nu beneficiază de indemnizație. (3) Finanțarea activităților de protocol aferente organizării ședințelor Consiliului se face din bugetul A.N.C., în condițiile legii.  +  Capitolul III Componența Consiliului  +  Articolul 3(1) Consiliul este condus de președintele A.N.C. (2) Președintele și vicepreședintele A.N.C. sunt membri de drept în Consiliu. (3) Membrii Consiliului sunt numiți prin decizie a președintelui A.N.C., la propunerea instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, a studenților, a asociațiilor profesionale, a administrației publice centrale, a patronatelor, a sindicatelor și a comitetelor sectoriale. (4) Consiliul este constituit din 15 persoane, astfel:a) doi reprezentanți ai A.N.C., respectiv președintele și vicepreședintele;b) un reprezentant al învățământului preuniversitar, din partea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT);c) un reprezentant al instituțiilor de învățământ universitar, din partea Ministerului Educației - Direcția generală învățământ universitar;d) un reprezentant al studenților;e) un reprezentant al asociațiilor profesionale;f) doi reprezentanți ai administrației publice centrale, unul din partea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale - Direcția politici de ocupare, competențe și mobilitate profesională și unul din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;g) un reprezentant al sindicatelor din domeniul educației;h) trei reprezentanți ai patronatelor din domeniile de interes național/european: IT/digitalizare, energie și agricultură;i) trei reprezentanți din partea Asociației Naționale a Comitetelor Sectoriale din România (ANCSR), din alte domenii CAEN decât cele menționate la lit. h).(5) Pentru fiecare membru titular al Consiliului se desemnează un membru supleant care își desfășoară activitatea:a) în situația absenței motivate a membrului titular;b) în cazul suspendării mandatului membrului titular;c) în cazul în care mandatul membrului titular a expirat înainte de termen, în condițiile prezentului regulament.(6) Nominalizarea membrilor titulari și a supleanților acestora în Consiliu se realizează cu respectarea următoarelor criterii:a) dovedirea absolvirii cel puțin a studiilor universitare de nivel 7 conform Cadrului național al calificărilor (CNC), cu excepția reprezentantului studenților;b) dovedirea experienței în domeniul educației și/sau al formării profesionale a adulților de minimum 10 ani, cu excepția reprezentantului studenților;c) dovedirea de preocupări în domeniul calificărilor, evidențiate prin cel puțin 3 lucrări: cărți, articole, prelegeri în domeniu, cu excepția reprezentantului studenților;d) experiență în activități de administrare sau conducere dobândite în domeniul educației și formării profesionale, cu excepția reprezentantului studenților;e) experiență în activități la nivelul grupurilor de lucru/comisiilor/oficiilor Uniunii Europene, cu excepția reprezentantului studenților;f) experiență în minimum două proiecte în domeniul educației și formării profesionale/calificărilor finanțate prin fonduri europene, cu excepția reprezentantului studenților;g) reprezentantul studenților trebuie să dovedească interes pentru educație și formare profesională/domeniul calificărilor, să aparțină unei asociații reprezentative la nivel național, afiliată la o organizație a studenților de la nivel internațional, și să aibă media anuală de studii de minimum 8;h) participarea la realizarea de strategii/reglementări/ metodologii/acte juridice/documente europene în domeniul educației și formării profesionale, cu excepția reprezentantului studenților.  +  Articolul 4(1) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani, cu excepția mandatului președintelui și al vicepreședintelui A.N.C., care își produce efectele pe perioada numirii în funcție. (2) Membrii Consiliului își exercită mandatul de la data numirii prin decizie a președintelui A.N.C.(3) Cu 60 de zile înainte de încheierea mandatului membrilor Consiliului se reia procedura de numire.  +  Capitolul IV Atribuțiile Consiliului  +  Articolul 5Consiliul îndeplinește, în principal, următoarele atribuții: a) sprijină A.N.C. în elaborarea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune în domeniul calificărilor și al formării profesionale continue; b) exercită rol consultativ în avizarea proiectelor de acte normative și a metodologiilor referitoare la implementarea Cadrului național al calificărilor și la formarea profesională continuă; c) sprijină A.N.C. în realizarea și extinderea relațiilor cu mediul economico-social, cu toate structurile implicate în sistemul național al calificărilor; d) sprijină A.N.C. în aprobarea standardelor ocupaționale;e) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări/documente privind competențele și calificările europene pentru perioada 2030-2040;f) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări privind cererea pieței muncii în domeniul calificărilor;g) sprijină A.N.C. în realizarea documentelor strategice înaintate către Ministerul Educației sau Guvernul României privind prognozele pentru noi ocupații/calificări/competențe;h) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări solicitate de Comisia Europeană, inclusiv raportări privind piața muncii și cererea acesteia în domeniul calificărilor;i) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări privind rezultatele învățării în învățământul preuniversitar și universitar;j) sprijină A.N.C. în realizarea de studii/cercetări în alte domenii de interes, la solicitarea conducerii A.N.C.  +  Capitolul V Funcționarea Consiliului  +  Articolul 6(1) Consiliul este convocat de președinte sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor acestuia. (2) Consiliul este convocat de președinte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesară consultarea membrilor săi. (3) Cvorumul necesar desfășurării ședințelor este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Consiliului.(4) La ședințele Consiliului pot participa și membri invitați de către președintele A.N.C., aceștia neavând drept de vot.(5) Membrii Consiliului sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate/aprobate.(6) Avizul consultativ favorabil/nefavorabil în privința aprobării proiectelor propuse pe ordinea de zi se acordă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la ședința Consiliului.(7) Activitatea Consiliului se poate desfășura fizic, online și hibrid (o parte a membrilor participând fizic și o parte utilizând mijloace electronice).(8) Secretariatul Consiliului este asigurat de către secretariatul tehnic al A.N.C. format din două persoane. Membrii secretariatului tehnic care participă la ședință consemnează în procesul-verbal punctele de vedere referitoare la subiectele de pe ordinea de zi, procesul-verbal semnându-se de toți participanții.  +  Capitolul VI Membrii Consiliului  +  Articolul 7Membrii Consiliului au următoarele obligații:a) să participe la ședințele de lucru la care sunt convocați; b) să asigure, prin activitatea desfășurată, îndeplinirea atribuțiilor Consiliului, cu respectarea legislației în vigoare;c) să își asume conținutul proceselor-verbale de ședință prin verificarea aspectelor consemnate și semnarea acestuia;d) să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal la care au acces, în condițiile legii;e) să respecte reglementările privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese și să aplice prevederile legale privind modalitățile de evitare a conflictului de interese.  +  Articolul 8(1) Membrii Consiliului pot absenta de la ședințele de lucru la care sunt convocați din motive obiective, aduse la cunoștința președintelui Consiliului.(2) Membrii Consiliului aflați în situația de la alin. (1) comunică în scris președintelui Consiliului, cu cel puțin două zile înainte de data ședinței, faptul că nu pot participa la ședință, urmând a fi convocat membrul supleant corespunzător.  +  Articolul 9(1) Un membru titular/supleant al Consiliului își pierde această calitate în următoarele situații:a) nu mai este angajat al instituției/organizației care l-a desemnat sau este revocat din funcție de aceasta, în conformitate cu cadrul legal în vigoare;b) nu mai are calitatea de student/masterand, urmând să fie înlocuit de o persoană ce are această calitate, aceasta fiind nominalizată conform prevederilor prezentului regulament;c) a săvârșit fapte penale pentru care a suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea Consiliului;d) absentează nemotivat la mai mult de trei întruniri ale Consiliului într-un an;e) nu a declarat o situație de conflict de interese;f) nu a păstrat confidențialitatea privind documentele, dezbaterile, avizele, în conformitate cu legislația în vigoare;g) demisionează;h) în caz de deces.(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) președintele A.N.C. emite decizia de revocare din calitatea de membru al Consiliului.(3) A.N.C. informează instituția/organizația al cărei reprezentant și-a pierdut calitatea de membru/supleant și solicită acesteia nominalizarea unei alte persoane.(4) Decizia de numire a noului membru se emite pentru perioada rămasă până la terminarea mandatului membrului revocat.----