ORDIN nr. 220 din 11 august 2022pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 148/2020
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 17 august 2022    Având în vedere:– Referatul Unității de Evaluare și Acreditare a Spitalelor aprobat cu nr. 2.901 din 11 august 2022;– prevederile art. 173 alin. (1) și ale art. 249 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. d^1)-d^3), e) și f), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6 lit. e), art. 13 alin. (5) lit. a) și ale art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Procedura și metodologia de evaluare și acreditare a spitalelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor; – Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 19/2022*) pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 14/2020,*) Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 19/2022 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul IInstrucțiunile privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 148/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 18 mai 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) extras reprezintă secțiunea aplicației CaPeSaRo utilizată pentru analiza datelor și a informațiilor cuprinse în listele de verificare electronice. Extrasul este utilizat la întocmirea raportului de acreditare pentru a ordona standardele, criteriile, cerințele și indicatorii și pentru a efectua modificările de valență ale indicatorilor, după caz;2. La articolul 1 alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) BAS - Birou acreditare spitale;3. La articolul 3 litera c), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) coordonatorul CE, în vederea acordării eventualelor clarificări referitoare la modul de desfășurare a etapei de evaluare;4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Dosarul de evaluare este predat de secretarul CR șefului BAS.(2) Șeful BAS verifică dacă numărul și data RE sunt introduse în secțiunea «Raport de evaluare» din CaPeSaRo, iar în situația în care constată că datele lipsesc, solicită coordonatorului CE completarea acestor informații.(3) Desemnarea responsabilului RA și stabilirea datei de finalizare a acestuia se realizează de către șeful BAS prin intermediul CaPeSaRo, pe baza următoarelor reguli:a) nu poate fi desemnat responsabil RA coordonatorul CE;b) mărimea și complexitatea US determină data de finalizare a RA, fără depășirea termenului prevăzut la art. 3 lit. b).5. La articolul 6 alineatul (2), literele b) și d) se abrogă.6. La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) poate modifica, dacă este cazul, valența indicatorilor atribuită de evaluatori, conform prevederilor art. 7;7. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) solicită motivat, prin e-mail, șefului BAS prelungirea termenului de finalizare a RA.8. La articolul 7, preambulul alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În situația în care responsabilul RA, șeful BAS și/sau directorul UEAS constată că valențele atribuite sau explicațiile US consemnate în LV încalcă prevederile actelor normative referitoare la organizarea și funcționarea structurilor din cadrul US consemnate în LV, pot modifica valența indicatorilor, ținând cont de:.............................................................................................(3) Modificările sunt avizate de către șeful BAS și directorul UEAS.9. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) RA se generează în format electronic și se semnează de către președintele CD cu semnătură electronică calificată.10. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația încadrării în categoria a VI-a de acreditare «Neacreditat», ANMCS informează și casa de asigurări cu care US se află în contract, precum și Ministerul Sănătății.11. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) US încadrate în categoria a VI-a de acreditare «Neacreditat» nu li se eliberează certificat de acreditare.12. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În termen de 10 zile de la primirea RA, US completează prin CaPesaRo graficul de remediere a neconformităților prevăzute la alin. (1). Graficul de remediere a neconformităților trebuie să conțină, pentru fiecare măsură asumată, responsabilul desemnat de US și termenele de îndeplinire a măsurii.  +  Articolul IIPentru unitățile sanitare cu paturi aflate în etapa de acreditare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, desfășurarea acesteia continuă în baza legislației în vigoare la data inițierii sale.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
    Valentin-Florin Ciocan
    București, 11 august 2022.Nr. 220.----