HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 10 august 2022pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 17 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (2) și (3) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează:a) aspectele tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot a Sistemului informatic de monitorizare electronică, denumit în continuare SIME;b) aspectele privind operaționalizarea SIME;c) aspecte privind dispunerea obligației persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, în condițiile legii, pe perioada funcționării în sistem-pilot a SIME, în cazurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pe perioada monitorizării electronice în sistem-pilot, personalul din cadrul Poliției Române care îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, pentru organul de supraveghere și operatorul tehnic se desemnează prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Capitolul II Aspecte tehnice privind funcționarea în sistem-pilot a SIME  +  Articolul 3(1) SIME este dezvoltat astfel încât să permită afișarea în sistemul informatic geografic din cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, a datelor de localizare aferente dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, respectiv ale celui purtat de persoana protejată, în momentul declanșării alertei.(2) Datele de localizare din cadrul SIME conțin atât poziția geografică și precizia localizării asociate dispozitivului electronic de supraveghere, cât și coordonatele temporale aferente determinării și transmiterii fiecărei poziții geografice.(3) Aplicația aferentă Sistemului informatic de creare a semnalărilor, denumit în continuare SICS, asigură comunicarea cu Sistemul informatic de generare a alertelor, denumit în continuare SIGA, dezvoltat la nivelul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prin interfețe standardizate de comunicații.(4) SIME, prin interfețe standardizate de comunicații, are capacitatea de a permite încărcarea și utilizarea hărții sistemului informatic geografic din cadrul SNUAU 112, gestionat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 4(1) Aplicația aferentă SICS are încorporate caracteristici de securitate și funcții care să păstreze și să protejeze securitatea și confidențialitatea datelor și a proceselor aplicației, incluzând funcții de restricționare a accesului utilizatorilor pe bază de roluri.(2) Aplicația aferentă SICS permite accesul utilizatorilor și administratorilor la funcționalitățile oferite, precum și protejarea autentificării utilizatorilor.(3) Toate acțiunile referitoare la conturi, cum ar fi cele privind crearea, ștergerea și actualizarea acestora, sunt înregistrate în jurnalul de audit al sistemului și sunt realizate astfel încât să poată fi exportate într-un format recunoscut. (4) Aplicația aferentă SICS este realizată astfel încât să dispună de un jurnal de audit pentru acțiunile efectuate în sistem, ale cărui înregistrări sunt însoțite de dată și timp și includ o descriere a evenimentului.  +  Capitolul III Aspecte organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot și operaționalizarea SIME  +  Articolul 5(1) Monitorizarea electronică se aplică în sistem-pilot cazurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, în perioada stabilită la art. 40 alin. (1) din aceeași lege.(2) Monitorizarea electronică în sistem-pilot se aplică etapizat, după cum urmează:a) prima etapă - în perioada 2022-2023 - la nivelul municipiului București și a județelor Iași, Mureș și Vrancea;b) a doua etapă - în anul 2024 - la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) și la nivelul județelor Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Vaslui și Vâlcea; (la 04-12-2023, Litera b), Alineatul (2), Articolul 5, Capitolul III a fost modificată de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 4 decembrie 2023 ) c) a treia etapă - în anul 2025 - la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) și b) și la nivelul județelor Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Olt, Suceava, Timiș și Tulcea. (la 04-12-2023, Litera c), Alineatul (2), Articolul 5, Capitolul III a fost modificată de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 4 decembrie 2023 )  +  Articolul 6(1) Poliția Română achiziționează etapizat, conform art. 5, dispozitive electronice de supraveghere necesare asigurării monitorizării electronice.(2) Necesarul de dispozitive electronice de supraveghere prevăzute la alin. (1) se distribuie unităților teritoriale de poliție existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5 în funcție de evoluția situației operative. (3) Dispozitivele electronice de supraveghere prevăzute la alin. (1) se montează persoanei supravegheate, respectiv se predau persoanei protejate în cazul ordinelor de protecție, ordinelor de protecție provizorii și ordinelor europene de protecție emise începând cu data operaționalizării SIME, corespunzător etapelor prevăzute la art. 5 alin. (2).(4) La achiziționarea dispozitivelor electronice de supraveghere potrivit alin. (1) se va avea în vedere asigurarea unui procent de 20% de dispozitive electronice de supraveghere suplimentare necesare înlocuirii celor care se defectează sau sunt distruse pe parcursul monitorizării electronice, astfel încât să nu fie afectată capacitatea de monitorizare electronică a unităților teritoriale de poliție existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5.(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale achiziționează de pe piața publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, servicii de comunicații necesare funcționării dispozitivelor electronice de supraveghere prevăzute la alin. (1).(6) Modalitatea de decontare a sumelor reprezentând costul serviciilor prevăzute la alin. (5), precum și orice alte detalii se stabilesc prin protocol de colaborare, încheiat între Poliția Română și Serviciul de Telecomunicații Speciale.(7) Sumele încasate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale de la Poliția Română, în baza protocolului prevăzut la alin. (6), reprezentând contravaloarea serviciilor achiziționate potrivit alin. (5), se utilizează pentru plata acestora.  +  Articolul 7(1) Pentru realizarea activităților necesare de monitorizare electronică, Inspectoratul General al Poliției Române și unitățile teritoriale de poliție trebuie să dispună de personal propriu specializat, selecționat, pregătit și instruit pentru executarea atribuțiilor de supraveghere, tehnice, respectiv de intervenție în situația generării unei alerte în cadrul SIME, context în care numărul maxim de posturi se suplimentează cu 497 de posturi de ofițeri de poliție și 5.637 de posturi de agenți de poliție.(2) Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Poliția Română prevăzută la alin. (1) se realizează etapizat, în funcție de evoluția activităților de monitorizare electronică în sistem-pilot potrivit art. 5 alin. (2), după cum urmează: a) în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a), cu un număr de 651 de funcții, din care 47 de ofițeri de poliție și 604 agenți de poliție; b) în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b), cu un număr de 2.691 de funcții, din care 205 ofițeri de poliție și 2.486 de agenți de poliție; (la 04-12-2023, Litera b), Alineatul (2), Articolul 7, Capitolul III a fost modificată de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 4 decembrie 2023 ) c) în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c), cu un număr de 2.792 de funcții, din care 245 de ofițeri de poliție și 2.547 de agenți de poliție. (la 04-12-2023, Litera c), Alineatul (2), Articolul 7, Capitolul III a fost modificată de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.199 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1091 din 4 decembrie 2023 ) (3) Implementarea etapelor prevăzute la art. 5 alin. (2) se realizează succesiv numai în condițiile suplimentării numărului maxim de posturi conform alin. (2).(4) Pentru realizarea activităților necesare de monitorizare electronică în sistem-pilot, Inspectoratul General al Poliției Române și unitățile teritoriale de poliție existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5 organizează ședințe de pregătire cu personalul implicat în gestionarea acestor activități.(5) Numărul total de posturi repartizat Ministerului Afacerilor Interne se suplimentează cu numărul de posturi necesar Poliției Române pentru operaționalizarea SIME prevăzute la alin. (1), în condițiile legii, urmând ca prevederea acestora în statele de organizare să se realizeze etapizat, la propunerea Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 8(1) Pentru punerea în aplicare a art. 26 din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, informațiile referitoare la poziționarea organelor de ordine publică aflate în serviciu sunt disponibile în sistemul informatic geografic din cadrul SNUAU. Aspectele tehnice privind transmiterea informațiilor referitoare la poziționare se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare.(2) Procesul-verbal întocmit de către organele de ordine publică conform art. 26 alin. (4) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, altele decât cele din cadrul Poliției Române, se înaintează de îndată organului de supraveghere.(3) În situația în care, cu ocazia verificării respectării măsurii de supraveghere, organele de ordine publică constată încălcarea acesteia, procedează la conducerea persoanei supravegheate la cea mai apropiată unitate de poliție în vederea dispunerii măsurilor legale.(4) Actele întocmite de organele de ordine publică se înaintează organului de supraveghere împreună cu o informare asupra măsurilor dispuse.  +  Articolul 9(1) Monitorizarea electronică realizată în condițiile prezentei hotărâri nu se desfășoară în perioada în care persoana supravegheată se află în afara teritoriului României.(2) Persoana supravegheată ori persoana protejată care urmează să părăsească teritoriul României are obligația de a informa, în prealabil, organul de supraveghere cu privire la intenția de părăsire a țării, precum și cu privire la întoarcerea pe teritoriul național.(3) Organul de supraveghere care a fost informat potrivit alin. (2) informează, de îndată, organul judiciar competent pentru a dispune potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare.(4) Cu excepția situației în care organul judiciar competent a dispus menținerea obligației de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, ca urmare a informării potrivit alin. (3), persoana supravegheată are obligația de a preda dispozitivul electronic de supraveghere în punctul de trecere a frontierei aflat la ieșirea de pe teritoriul României, demontarea fiind realizată de personalul Poliției Române desemnat în condițiile art. 2 alin. (2).(5) La intrarea în țară, persoana supravegheată este obligată să contacteze și să informeze, de îndată, organul de supraveghere, care stabilește locul sau unitatea de poliție la care aceasta este obligată să se prezinte în cel mai scurt timp în vederea montării dispozitivului electronic de supraveghere, după caz.  +  Articolul 10(1) La primirea ordinului de protecție, organul de supraveghere invită persoana protejată la sediul unității de poliție și îi predă dispozitivul de supraveghere electronică prevăzut la art. 12 din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, și stabilește, sub semnătură, consimțământul utilizării dispozitivului, respectiv o informează cu privire la modul de utilizare, limitările acestuia, precum și cu privire la modul de acțiune în cazul primirii unei alerte. Cu această ocazie se vor stabili și modalitatea de verificare a dispozitivelor electronice de supraveghere puse la dispoziția persoanei protejate, precum și modalitatea de contactare și datele de contact ale organului de supraveghere.(2) În situația emiterii unui ordin de protecție provizoriu, polițistul predă persoanei protejate dispozitivul de supraveghere electronică prevăzut la art. 12 din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, și stabilește, sub semnătură, consimțământul utilizării dispozitivului, respectiv o informează cu privire la modul de utilizare, limitările acestuia, precum și cu privire la modul de acțiune în cazul primirii unei alerte. Cu această ocazie se vor stabili și modalitatea de verificare a dispozitivelor electronice de supraveghere puse la dispoziția persoanei protejate, precum și modalitatea de contactare și datele de contact ale organului de supraveghere.(3) În situația în care persoana protejată se află în imposibilitatea de a se prezenta la sediul unității de poliție ori în situația în care pentru realizarea supravegherii electronice este necesară utilizarea unor dispozitive electronice de supraveghere fixe, organul de supraveghere/operatorul tehnic se deplasează la domiciliul persoanei/persoanelor protejate pentru montarea și configurarea acestora, cu consimțământul persoanei protejate, al reprezentantului legal al persoanei protejate sau al reprezentantului direcției de asistență socială, după caz.(4) Refuzul persoanei protejate de primire și utilizare a dispozitivelor de supraveghere electronică necesare punerii în executare a ordinului de protecție ori a ordinului de protecție provizoriu conduce la imposibilitatea punerii în aplicare a măsurilor de supraveghere electronică din conținutul acestora.(5) În situația prevăzută la alin. (4), în cazul ordinelor de protecție, organul de supraveghere întocmește un proces-verbal, care se înaintează organului judiciar competent pentru a dispune potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare.(6) Aspectele referitoare la montarea, predarea și verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, instruirea realizată potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, și consecințele nerespectării acesteia, precum și la eventualele obiecții sau explicații ale persoanei protejate sau ale persoanelor care locuiesc cu aceasta se consemnează de către organul de supraveghere, operatorul tehnic sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, într-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal se înmânează, după caz, persoanei protejate ori reprezentantului legal al acesteia.(7) În situația prevăzută de art. 12 alin. (3) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, organul de supraveghere invită la sediul unității de poliție reprezentantul legal al persoanei protejate sau reprezentantul direcției de asistență socială, după caz. Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător.(8) Prevederile alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător și în situația în care, pe timpul aplicării ordinului de protecție, persoana protejată, reprezentantul legal al persoanei protejate sau reprezentantul direcției de asistență socială, după caz, revine asupra consimțământului utilizării dispozitivului/ dispozitivelor electronic(e) de supraveghere.  +  Articolul 11(1) Dispozitivele electronice de supraveghere se montează persoanei supravegheate în condițiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, de regulă, la sediul unității de poliție din care face parte organul de supraveghere. Cu această ocazie, organul de supraveghere, operatorul tehnic sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, fotografiază persoana supravegheată și o instruiește/instruiesc cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere, modalitatea de verificare a dispozitivelor electronice de supraveghere folosite, modalitatea de contactare și datele de contact ale organului de supraveghere, precum și cu privire la obligațiile pe care le are în cazul primirii unei alerte.(2) Din rațiuni ce țin de eficiența măsurii dispuse sau de imposibilitatea obiectivă a montării dispozitivului electronic de supraveghere la sediul unității de poliție, activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează de organul de supraveghere, operatorul tehnic sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, în alt loc decis de către acesta/aceștia.(3) Aspectele referitoare la montarea, predarea și verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, instruirea realizată potrivit art. 11 alin. (4) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, și consecințele nerespectării acesteia, la modalitatea de contactare și datele de contact ale organului de supraveghere, precum și la eventualele obiecții sau explicații ale persoanei supravegheate se consemnează de către organul de supraveghere, operatorul tehnic sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, într-un proces-verbal. O copie a procesului-verbal se înmânează persoanei supravegheate.(4) Pentru verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, persoana supravegheată este obligată să se prezinte la sediul unității de poliție sau în alt loc decis de organul de supraveghere, în condițiile stabilite de acesta.  +  Articolul 12(1) În situația prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, comunicarea organului de supraveghere și/sau a polițiștilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, cu persoana supravegheată sau cu cea protejată se consemnează în procesul-verbal referitor la montarea, predarea și verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere.(2) În situația prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, pentru realizarea activităților prevăzute la art. 11 și 12, organul de supraveghere și/sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, invită la sediul unității de poliție un traducător autorizat sau un interpret de limbaj mimico-gestual, după caz. Comunicarea organului de supraveghere și/sau a polițiștilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, cu traducătorul autorizat sau interpretul de limbaj mimico-gestual se poate realiza și prin mijloace de comunicare la distanță.(3) Comunicarea organului de supraveghere, a operatorului tehnic sau a polițiștilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, cu persoana supravegheată sau cu cea protejată prin intermediul traducătorului autorizat sau al interpretului de limbaj mimico-gestual, după caz, se consemnează în procesul-verbal referitor la montarea, predarea și verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere.  +  Articolul 13(1) Verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere se realizează la sediul organului de supraveghere sau în alt loc decis de acesta, stabilit în condițiile art. 10 și 11.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), verificarea se poate realiza și prin intermediul funcționalităților aplicației SIME, în situația în care persoana protejată sau persoana supravegheată folosește dispozitiv/dispozitive de supraveghere care permite/permit semnalizarea parametrilor de funcționare și de securitate fizică de la distanță.(3) Organul de supraveghere consemnează într-un proces-verbal aspectele constatate cu ocazia desfășurării activităților prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 14Persoana protejată și persoana supravegheată au obligația de a preda dispozitivul electronic de supraveghere în ziua următoare celei în care s-a împlinit termenul pentru care a fost dispusă măsura monitorizării electronice prin ordinul de protecție ori la solicitarea organului de supraveghere, atunci când prin hotărârea instanței de judecată sau prin ordonanța procurorului s-a dispus, după caz, revocarea/modificarea ordinului de protecție sau încetarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.  +  Capitolul IV Aspecte privind dispunerea obligației persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, în condițiile legii, pe perioada funcționării în sistem-pilot a SIME  +  Articolul 15(1) În perioada monitorizării electronice în sistem-pilot, Comitetul tehnic emite informări potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 146/2021, cu modificările ulterioare, periodic, în funcție de dinamica utilizării dispozitivelor electronice de supraveghere la nivel național, dar nu mai puțin de o dată la două luni.(2) La primirea ordinului de protecție sau la emiterea ordinului de protecție provizoriu, organul de supraveghere, respectiv polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, verifică posibilitatea realizării monitorizării electronice prin raportare la capacitățile de monitorizare electronică și limitările tehnologice ale utilizării SIME, comunicate prin informările Comitetului tehnic, precum și la încadrarea în lista unităților administrativ-teritoriale în care este operaționalizată monitorizarea în sistemul-pilot potrivit art. 5 alin. (2). În cazul în care monitorizarea electronică nu poate fi realizată, organul de supraveghere și/sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, are/au obligația de a întocmi un proces-verbal și de a informa despre aceasta organul judiciar competent, pentru a dispune cu privire la modificarea conținutului sau înlăturarea acestei măsuri.  +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 16(1) Constituie contravenții, dacă potrivit legii penale nu constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea de către persoana supravegheată a obligației de a informa în prealabil organul de supraveghere cu privire la data/momentul de părăsire a țării, potrivit art. 9 alin. (2);b) nerespectarea de către persoana supravegheată a obligației de a contacta și informa, de îndată, la intrarea în țară, organul de supraveghere potrivit art. 9 alin. (5).(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Locul săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin. (1) este sediul organului de supraveghere.  +  Articolul 17Prevederile art. 16 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorinel Vasilca
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 10 august 2022.Nr. 1.025.---