HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 10 august 2022privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Realizare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu Strada Prahovei (Azuga)"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 17 august 2022  Având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.368/2021*) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu Strada Prahovei (Azuga)“, județul Prahova, *) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.368/2021 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) și alin. (1^1) lit. b) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Realizare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu Strada Prahovei (Azuga)“, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Realizare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu Strada Prahovei (Azuga)“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localității Azuga, județul Prahova, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localității Azuga, județul Prahova, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) Suma individuală estimată de expropriator aferentă justei despăgubiri pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Realizare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu Strada Prahovei (Azuga)“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localității Azuga, județul Prahova, este în cuantum de 115,50 mii lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR“.(2) Suma individuală prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarului/deținătorului imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirii în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată și proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediul consiliului local implicat și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legii.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3**) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.**) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii
  Constantin-Gabriel Bunduc,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 10 august 2022.Nr. 1.011.----