ORDIN nr. 1.620 din 16 august 2022pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 16 august 2022  În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 21 și 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022, precum și modelul de cerere privind restituirea amenzilor contravenționale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritățile administrației publice locale, prin organele fiscale locale, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 16 august 2022.Nr. 1.620.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la dataintrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare laexecutarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanțade urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrareîn România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogareaOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digitalde intrare în România  +  Anexa nr. 2Nr. ......./......./....../20..... .Model 2022 ITL - 081
  CERERE
  privind restituirea amenzilor contravenționale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022 privind stabilirea
  unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul
  art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea
  formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru
  abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind
  implementarea formularului digital de intrare în România
  Domnule/Doamnă director,Subsemnatul(a), ..............................., cu domiciliul în România/.........................., județul ........................., codul poștal …................, municipiul/orașul/comuna ....................................., satul/sectorul .................................., str. .......................................... nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ..............., identificat(ă) prin B.I./C.I./C.I.P./pașaport seria ...... nr. .........., CNP ..................................................., în calitate de plătitor/împuternicit al ......................., cu domiciliul în România/............................., județul ...................., codul poștal ...................., municipiul/orașul/comuna ...................................., satul/sectorul ................, str. ............................... nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pașaport seria ...... nr. .............., CNP ................................................., în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit restituirea sumei de ...................... lei, reprezentând amendă, conform Procesului-verbal de constatare a contravenției nr./data ......................................., achitată prin chitanță/mandat poștal/ordin de plată nr./data ............................... .Solicit ca plata sumei să fie efectuată prin:[ ] casieria dumneavoastră;[ ] virament bancar în contul ......................., deschis la Banca ........................ Sucursala .......................... .Anexez prezentei următoarele documente, certificate „conform cu originalul“:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Date de contact ale solicitantului/împuternicitului: telefon: ............../e-mail: .................. .Data:....................
  Semnătura
  ....................
  ----