DECIZIA nr. 861 din 14 decembrie 2021referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. c) și g), alin. (2) și alin. (5) și ale art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 16 alin. (1) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 12 august 2022  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Cristina Cătălina Turcu- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție ridicată de Iulian Nedelcu în Dosarul nr. 5.285/312/2017 al Judecătoriei Brăila - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.647D/2018.2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de înștiințare este legal îndeplinită.3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 1.661D/2018, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 și ale art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție ridicată de Marius Octavian Răducu în Dosarul nr. 1.153/740/2017 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ-fiscal - Completul specializat pentru contencios administrativ și fiscal.4. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de înștiințare este legal îndeplinită. 5. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 1.647D/2018 și nr. 1.661D/2018, pune în discuție, din oficiu, conexarea cauzelor. 6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura procesuală propusă.7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.661D/2018 la Dosarul nr. 1.647D/2018, care a fost primul înregistrat.8. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, întrucât criticile formulate de autori țin de aplicarea legii.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:9. Prin Încheierea din 11 octombrie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 5.285/312/2017, Judecătoria Brăila - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Excepția a fost ridicată de Iulian Nedelcu într-o cauză având ca obiect plângerea formulată împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de art. 101 alin. (1) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, respectiv conducerea unui autovehicul cu un permis de conducere a cărui valabilitate a expirat, și de art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 - depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe un sector de drum.10. Prin Încheierea din 18 octombrie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 1.153/740/2017, Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ-fiscal - Completul specializat pentru contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 și ale art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, precum și ale art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Excepția a fost ridicată de Marius Octavian Răducu într-o cauză având ca obiect plângerea formulată împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzute de art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 - depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe un sector de drum.11. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că, potrivit art. 96 alin. (2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, sancțiunea complementară de suspendare a dreptului de a conduce pe drumurile publice a unui autovehicul trebuie să fie limitată în timp. Or, potrivit art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, se dispune reținerea permisului de conducere, care nu este sinonimă cu sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce, astfel că nu de fiecare dată când se reține permisul înseamnă că s-a dispus în mod automat sau din oficiu și sancțiunea complementară. Întrucât, în prezent, tipizatele de procese-verbale nu au tipărită rubrica de sancțiune complementară, este neclar cine dispune suspendarea ca sancțiune complementară: ori agentul constatator ce aplică amenda (sancțiunea principală) ori alt organ constatator (șeful serviciului rutier).12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 nu reglementează clar cu privire la persoana care aplică sancțiunea și perioada pentru care sancțiunea este dispusă atunci când contravenientul săvârșește o abatere în afara județului de domiciliu. Acest aspect este reglementat prin Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, care în art. 191 face referire la competența șefului serviciului rutier de la locul săvârșirii contravenției. Dacă sancțiunea complementară nu este cuprinsă în procesul-verbal de contravenție cu data și durata acesteia, atunci petentul nu va putea să formuleze plângerea împotriva acesteia, necunoscând data de la care este dispusă și pe ce perioadă se execută. Concluzionând, autorii arată că în funcție de locul săvârșirii faptei sancțiunea complementară se aplică diferit, de autorități diferite, ceea ce duce la neclaritatea textului de lege criticat.13. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 se susține că, în prezent, este obligatorie indicarea în procesul-verbal de stabilire și sancționare a contravenției a actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția și nu este obligatorie individualizarea sancțiunii în concret. Sub acest aspect, textul de lege criticat este neconstituțional întrucât ar trebui să reglementeze o sancțiune clară și stabilită în concret, în raport cu pericolul social al faptei.14. Probleme identice ridică și art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 în ceea ce privește materia penală, unde procurorul nu poate decât să prelungească dreptul de circulație, dar nu se poate pronunța asupra sancțiunii complementare aplicate de polițist.15. Judecătoria Brăila - Secția civilă apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate.16. Tribunalul Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ-fiscal - Completul specializat pentru contencios administrativ și fiscal apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate și că autorul invocă elemente ce țin de interpretarea textelor criticate.17. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.18. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:19. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.20. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulat de autori, îl constituie prevederile art. 111 și ale art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, și cele ale art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001. Din examinarea excepției de neconstituționalitate, prin raportare la criticile formulate de autorii excepției și la situația din dosare, Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. c) și g), alin. (2) și alin. (5) și art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 precum și cele ale art. 16 alin. (1) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, care au următorul cuprins:– Art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reține în următoarele cazuri: (...)c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1); (...)g) când perioada de valabilitate a expirat.(2) La reținerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație. (...)(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) și f) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.“;– Art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002:(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat, în condițiile stabilite prin Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.(2) Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliția rutieră care a dispus măsura.“;– Art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001:(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea. (...)(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica «Alte mențiuni», sub sancțiunea nulității procesului-verbal.“21. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin art. 1 alin. (4) referitor la principiul separației și echilibrului puterilor în stat și art. 1 alin. (5) din Constituție referitor la respectarea supremației legii și la criteriile de calitate ale legii.22. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că o primă critică privește încălcarea prin art. 111 alin. (1) lit. c) și g), alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 a prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituție pentru motivul că procesele-verbale nu au tipărită o rubrică de sancțiuni complementare, pentru că nu este clar cine dispune suspendarea dreptului de a conduce ca sancțiune complementară și pentru că nu este clar pe ce perioadă este dispusă măsura. Curtea observă că, potrivit dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, sancțiunile contravenționale complementare se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală. Totodată, Curtea constată că, potrivit art. 109 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 (în forma în vigoare la data săvârșirii contravențiilor), forma și conținutul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se stabilesc prin regulament. În acest sens, prin art. 180 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, s-a prevăzut că procesul-verbal va cuprinde în mod obligatoriu gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator și sancțiunea contravențională complementară aplicată și/sau măsura tehnico-administrativă dispusă. 23. Toate aceste aspecte nu constituie însă critici de neconstituționalitate, ci aspecte ce țin de interpretarea legii, iar Curtea nu poate completa textul de lege supus controlului care reglementează cazurile în care se reține permisul de conducere cu prevederi care țin de cuprinsul procesului-verbal și persoanele care îl întocmesc, prevederi aflate în alte articole din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 sau în regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002. Din această perspectivă, excepția este inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.24. Referitor la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, Curtea constată că textul de lege criticat reglementează cu privire la suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat. Curtea reține că faptele sancționate contravențional în cauzele în care s-a ridicat excepția au fost săvârșite pe teritoriul național, astfel că textul de lege criticat nu are legătură cu soluționarea cauzei, acesta neîndeplinind condiția de admisibilitate a legăturii cu soluționarea cauzei, prevăzută de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție urmând a fi respinsă ca inadmisibilă.25. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, Curtea observă că autorul critică faptul că în procesul-verbal se indică, potrivit textului de lege supus controlului, numai actul normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția, fără a fi obligatorie individualizarea sancțiunii, ceea ce ar conduce la situația ipotetică a stabilirii unei amenzi între un minim și un maxim. Această critică privește însă o situație care nu se regăsește în cauza în care a fost ridicată excepția, aceasta fiind inadmisibilă pentru lipsa de legătură a textului criticat cu soluționarea cauzei, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (1) lit. c) și g), alin. (2) și alin. (5) și ale art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 16 alin. (1) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție ridicată de Iulian Nedelcu în Dosarul nr. 5.285/312/2017 al Judecătoriei Brăila - Secția civilă și de Marius Octavian Răducu în Dosarul nr. 1.153/740/2017 al Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ-fiscal - Completul specializat pentru contencios administrativ și fiscal.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Brăila - Secția civilă și Tribunalului Teleorman - Secția conflicte de muncă, asigurări sociale și contencios administrativ-fiscal - Completul specializat pentru contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 14 decembrie 2021.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,
  în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, semnează
  MARIAN ENACHE
  Magistrat-asistent,
  Cristina Cătălina Turcu
  ----