ORDIN nr. 516 din 4 august 2022pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 august 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.568 din 3.08.2022 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 și 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV articolul 34, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:l) Pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant și nominalizate prin ordin al ministrului sănătății care are în evidență și monitorizează bolnavii transplantați atât în țară, cât și în afara țării și care au fost luați în evidența unui centru acreditat eliberează scrisoare medicală către medicul prescriptor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care bolnavul se află în evidență. În situația prescrierii tratamentului cu medicamente imunosupresoare, atât pentru bolnavii în status posttransplant aflați în tratament cu medicamente imunosupresoare, cât și pentru bolnavii nou-transplantați, în scrisoarea medicală se consemnează, în mod obligatoriu, denumirea comună internațională a medicamentului, denumirea comercială a acestuia, doza de administrare recomandată, forma farmaceutică/calea de administrare și durata tratamentului. Scrisoarea medicală are valabilitate pe o perioadă maximă de 6 luni calendaristice.În situația în care valoarea prescripției medicale este mai mare de 3.000 lei pe lună, aceasta se eliberează în farmacie numai dacă are aprobarea șefului centrului acreditat.Pentru bolnavii în status posttransplant aflați în tratament cu medicamente imunosupresoare, substituția cu medicamente având același DCI (fie generice, fie de referință) se realizează numai la recomandarea medicilor specialiști din centrele acreditate pentru activitatea de transplant și în condițiile monitorizării terapeutice a imunosupresiei, în mod similar cazurilor nou-transplantate.În situația realizării substituției medicamentelor de referință imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor între ele, fie din inițiativa medicilor specialiști din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie din inițiativa farmaciștilor, se menține tratamentul imunosupresor de substituție pentru a se evita riscurile de rejet al grefelor transplantate.2. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru an 2022“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2022
  mii lei
  Denumirea programului de sănătateCredite de angajament anul 2022Credite bugetare anul 2022Transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**
  Programul național de oncologie, din care:3.596.331,403.200.620,401.472,40
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*3.062.123,332.851.105,331.275,33
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT15.108,0028.424,000,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare508,00522,000,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți3.891,683.410,686,68
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)514.679,39317.141,39190,39
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți21,0017,000,00
  Programul național de diabet zaharat2.138.024,602.016.092,6073,60
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană51.581,5656.211,562,56
  Programul național de tratament pentru boli rare*556.913,32395.428,3247,32
  Programul național de tratament al bolilor neurologice*152.096,87137.616,8721,87
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei187.740,59170.375,5965,59
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)20.697,0016.013,000,00
  Programul național de boli endocrine1.627,801.552,801,80
  Programul național de ortopedie92.926,3478.445,3421,34
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice364,00303,000,00
  Programul național de boli cardiovasculare336.174,22195.593,2261,22
  Programul național de sănătate mintală2.874,372.766,370,37
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:38.448,1415.136,1422,14
  Subprogramul de radiologie intervențională 26.160,5412.626,5420,54
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 10.740,001.636,000,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil374,60209,601,60
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular1.173,00664,000,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.365.887,791.224.001,79565,79
  Programul național de PET-CT53.553,0022.132,004,00
  Total8.595.241,007.532.289,002.360,00
  Cost-volum1.433.740,131.401.170,13601,13
  Total general10.028.981,138.933.459,132.961,13
  * Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.** Credite de angajament și bugetare care fac obiectul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt incluse în creditele de angajament și bugetare aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2022.
  3. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități sanitare care derulează programul“ punctul 6 „resincronizare cardiacă în insuficiența cardiacă severă“, după litera q) se introduce o nouă literă, lit. r), cu următorul cuprins:r) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;4. La capitolul IX titlul „Programul național de diabet zaharat“, subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 4 „pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei“, după litera t) se introduce o nouă literă, lit. ț), cu următorul cuprins:ț) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;5. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 1) „boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme cronice“, după litera u) se introduce o nouă literă, lit. v), cu următorul cuprins:v) Centrul național medical clinic de recuperare neuropsihomotorie pentru copii «dr. Nicolae Robănescu» București;6. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 2) „boli neurologice degenerative/inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice“, după litera u) se introduce o nouă literă, lit. v), cu următorul cuprins:v) Centrul național medical clinic de recuperare neuropsihomotorie pentru copii «dr. Nicolae Robănescu» București;7. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 11) „sindrom de imunodeficiență primară“, după litera u) se introduce o nouă literă, lit. v), cu următorul cuprins:v) Institutul Clinic Fundeni București;8. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 16) „Amiloidoză cu transtiretină“, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:h) Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare;9. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“ „Subprogramul de radiologie intervențională“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2), literele c) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) cost mediu/stimulator cerebral la bolnavii cu maladie Parkinson/an: 125.282 lei;................................................................................................i) cost mediu/bolnav cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă/an: 175.314,00 lei;10. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“ „Subprogramul de radiologie intervențională“, după subtitlul „Unități care derulează programul“ se introduce o notă, cu următorul cuprins:NOTĂ:Unitățile sanitare care derulează activitatea prevăzută la lit. c) «implantarea dispozitivelor de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson» pot derula și activitatea prevăzută la lit. j) «înlocuirea stimulatorului din cadrul dispozitivului de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson, a extensiilor de legătură stimulator-electrozi și kitului de reîncărcare».Unitățile sanitare care derulează activitatea prevăzute la lit. i) «terapia prin stimulare cerebrală profundă a bolnavilor cu distonii musculare» pot derula și activitatea prevăzută la lit. k) «înlocuirea stimulatorului din cadrul dispozitivului de stimulare cerebrală profundă a bolnavilor cu distonii musculare, a extensiilor de legătură stimulator-electrozi și kitului de reîncărcare11. La capitolul IX titlul „ COST-VOLUM“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 4) „boli rare - medicamente incluse condiționat“, după litera a.5) se introduce o nouă literă, lit. a.6), cu următorul cuprins:a.6) Spitalul Universitar de Urgență București;
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 4 august 2022.Nr. 516.----