ORDIN nr. 513 din 2 august 2022privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum și a modalității de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 august 2022    Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. DG 2.469 din 29.07.2022 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 326 lit. b), art. 337 alin. (2) și art. 339 alin. (4)-(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6 alin. (3) și (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 3 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum și a modalității de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 30 martie 2015, se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2) și (3), în situațiile în care nu a fost derulată o procedură de achiziție în condițiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările și completările ulterioare, CNAS poate încheia o convenție cu Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. în vederea producerii cardurilor duplicat, care cuprinde valoarea cheltuielilor de producere, iar distribuția acestora se va efectua la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul.(2) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (3) lit. c) și art. 4 alin. (4) lit. b), pentru situația prevăzută la alin. (1), nu se achită contravaloarea distribuției cardului duplicat.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Adela Cojan
    București, 2 august 2022.Nr. 513.-----