ORDIN nr. 1.981 din 4 august 2022pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență", în cadrul axei prioritare 4 "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", prioritatea de investiții "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", obiectiv specific "Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19", acțiunea 4.1.1 "Investiții în activități productive din Programul operațional Competitivitate 2014-2020"
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 11 august 2022  Având în vedere:– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C (2014)10.233, cu modificările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, cu modificările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 8.797 din 28.06.2022,ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale creștere inteligentă, digitalizare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 86.860 din 3.08.2022,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență“, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei“, prioritatea de investiții „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei“, obiectiv specific „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19“, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020“, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Schema este finanțată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în condițiile legii.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  București, 4 august 2022.Nr. 1.981.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS privind "Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență", în cadrul axei prioritare 4 "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei",prioritatea de investiții "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", obiectiv specific "Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate depandemia de COVID-19", acțiunea 4.1.1 "Investiții în activitățiproductive din Programul operațional Competitivitate 2014-2020"