HOTĂRÂRE nr. 986 din 3 august 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 august 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 864 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a imobilului înregistrat la M.F. cu nr. 154968, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a două construcții din imobilul cu nr. M.F. 154968, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 986.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General
  al Poliției Române, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
  Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul (CUI)Valoarea de inventar actualizată (lei)
  1549688.19.0153-17Municipiul BucureștiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române (CUI) 44531445.479.553,59
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  aferente construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române,
  care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
  Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumireaAdresaPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului (lei)
  154968 (parțial)8.19.0153-17Municipiul BucureștiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române (CUI) 4453144Construcție C19 în suprafață construită/desfășurată de 137 mp Construcție C20 în suprafață construită/desfășurată de 662 mp C.F. nr. 226731328.002,08
  ----