ORDIN nr. 1.546 din 4 august 2022privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială EXPERT CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 10 august 2022  Având în vedere Procesul-verbal nr. 1 din 5.07.2022 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială EXPERT CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informații:a) elementele de identificare a organismului;b) perioada de valabilitate a notificării;c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței și funcția organismului, precum și specificațiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociația de Acreditare din România - RENAR și evaluat.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.450/2021 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială EXPERT CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1034 din 29 octombrie 2021, se abrogă.
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 4 august 2022.Nr. 1.546.  +  ANEXĂDenumirea organismului:Societatea Comercială EXPERT CERT SYSTEMS - S.R.L.N.B. 2793Adresa: str. Păsărani nr. 70, bl. 1, sc. B, et. 1, ap. 14, sectorul 2, București Tel.: 0727.609.619E-mail: office@expertcertsystems.ro; web: www.expertcertsystems.roCompetența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiția îndeplinirii continue a cerințelor care au stat la baza desemnării).Domeniile de competență:
  Nr. deciziei CEFamiliile de produse și utilizările preconizateSistemul de evaluare și verificareSpecificațiile tehnice armonizateFuncția organismului
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): . Agregate și filere pentru beton, mortar și pastă de ciment (pentru drumuri și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+ SR EN 12620:2002+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): . Agregate pentru mixturi inerte sau cu liant hidraulic (pentru drumuri și alte lucrări de inginerie civilă)Sistem 2+ SR EN 12620:2002+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): . Agregate pentru mixturi de bitum și tratamente de suprafață (pentru drumuri și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+ SR EN 12620:2002+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): . Blocuri de piatră pentru protecție (pentru structuri hidraulice și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+ SR EN 12620:2002+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): . Filer pentru mixturi de bitum și tratamente de suprafață (pentru drumuri și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+ SR EN 12620:2002+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2): . Balast feroviar (pentru lucrări feroviare)Sistem 2+ SR EN 12620:2002+A1:2008 SR EN 13043:2003 SR EN 13043:2003/AC:2004 SR EN 13055-1:2003 SR EN 13055-1:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13242+A1:2008 SR EN 13383-1:2003 SR EN 13383-1:2003/AC:2004 SR EN 13450:2003 SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/601/CEProduse pentru construcția drumurilor (1/2): Amestecuri bituminoase (utilizate la construcția și tratarea de suprafață a drumurilor)Sistem 2+ SR EN 13108-1:2006 SR EN 13108-1:2006/AC:2008 SR EN 13108-2:2006 SR EN 13108-2:2006/AC:2008 SR EN 13108-3:2006 SR EN 13108-3:2006/AC:2008 SR EN 13108-4:2006 SR EN 13108-4:2006/AC:2008 SR EN 13108-5:2006 SR EN 13108-5:2006/AC:2008 SR EN 13108-6:2006 SR EN 13108-6:2006/AC:2008 SR EN 13108-7:2006 SR EN 13108-7:2006/AC:2008CPF
  NOTĂ:CPF - funcția de certificare a controlului producției în fabrică.
  -----