HOTĂRÂRE nr. 997 din 3 august 2022privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 10 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 se declară bunuri de interes public național și se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a acestora, în vederea desfășurării activităților specifice ale Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Sibiu, respectiv dezvoltării ulterioare de spații tehnice și administrative, necesare desfășurării activităților specifice de telecomunicații speciale la nivel local și regional ale Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 2Valoarea de inventar a bunului imobil aparținând domeniului public al statului, având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a recepționării și punerii în funcțiune a acestuia ca pilon de radiocomunicații destinat derulării activității de telecomunicații speciale.  +  Articolul 4Serviciul de Telecomunicații Speciale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorinel Vasilca
  București, 3 august 2022.Nr. 997.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile care se înscriu în domeniul public al statului
  și se transmit în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terțiar de credite  
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
   +  Grupa 8(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar- lei -Situația juridicăSituațiajuridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătățile(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  Se va atribui.8.19.01Teren 63Teren Țara: România; județul: Sibiu; localitatea Sibiu2022405.674,06 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 214/26.05.2022;CF 134778În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
  Se va atribui.8.19.01Teren 64Teren Țara: România; județul: Sibiu; localitatea Șelimbăr2022805.807,86 Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2021;Contract de donație nr. 440/2.06.2022CF 113162În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
  TOTAL1.211.481,92    
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Serviciului de Telecomunicații Speciale, a cărui valoare de inventar se modifică
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terțiar de credite  
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar- lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătățile(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  355178.19.01Rețele telefonice de transport și distribuție  Țara: România199894.277.894,51H.G.R. nr. 808/2.12.1997P.V. nr. 35.873/31.12.2008HG nr. 439/2009P.V. nr. 35.272/31.12.2009HG nr. 887/2010P.V. S/40.257/10.03.2011HG nr. 666/2011HG nr. 293/2012HG nr. 136/2013HG nr. 316/2014HG nr. 960/2014HG nr. 431/2015HG nr. 247/2016HG nr 1.023/2016HG nr. 993/2018HG nr. 600/2019HG nr. 388/2020HG nr. 464/2021HG nr. 140/2022În administrare Imobil
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului și care se dă în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terțiar de credite  
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
   +  Grupa 8(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar- lei -Situația juridicăSituațiajuridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătățile(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  Se va atribui.8.19.01Imobil 91Construcție metalică Țara: România; județul: Mureș; localitatea Sărmașu 2022418.567,81Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 731042709/27.04.2022; CF 52620În administrarea Serviciului de Telecomunicații SpecialeCUI 4267230 Imobil
  -----