ORDIN nr. 1.787 din 1 august 2022privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022    Având în vedere dispozițiile art. 34 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne2. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:NORME METODOLOGICEprivind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne3. În anexă, după articolul 11 se introduce un nou articol, art. 12, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12Persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice sau operatorilor economici care semnează documentele prevăzute în prezentele norme metodologice, în vederea depunerii la unitățile Trezoreriei Statului, nu au obligația de a aplica ștampila pe acestea potrivit prevederilor art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care instituțiile publice sau operatorii economici optează numai pentru semnarea documentelor respective, aceștia vor proceda la depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a fișelor cu specimenele de semnături care conțin numai semnăturile persoanelor autorizate să dispună astfel de operațiuni. Fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului rămân valabile până la primirea unor noi fișe cu specimene de semnături.4. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul Apărării Naționale“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne“ și sintagmele „ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)“, „ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)“ și „OPT“ se înlocuiesc cu sintagmele „ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)/ordinul de plată multiplu electronic (OPME)“, „ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)/ordinului de plată multiplu electronic (OPME)“ și „OPT/OPME“.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 1 august 2022.Nr. 1.787.----