ORDIN nr. 1.547 din 4 august 2022privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022  Având în vedere Procesul-verbal nr. 2 din 6.07.2022 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informații:a) elementele de identificare a organismului;b) perioada de valabilitate a notificării;c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței și funcția organismului, precum și specificațiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociația de Acreditare din România - RENAR - și evaluat.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.013/2021 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 29 iulie 2021, se abrogă.
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 4 august 2022.Nr. 1.547.  +  ANEXĂDenumirea organismului: Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.NB 1833Adresa: Calea Griviței nr. 391-393, sectorul 1, București, tel.: +40(21) 316.23.37, fax: +40(21) 316.13.70, e-mail: incertrans@incertrans.ro, website: http://www.incertrans.roCompetența organismului a fost evaluată folosind ca referențial standardul: SR EN ISO/CEI 17065: 2013.Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiția îndeplinirii continue a cerințelor care au stat la baza desemnării).Funcțiile îndeplinite de organism:Domeniile de competență:
  Nr. deciziei CEFamiliile de produse și utilizările preconizateSistem de evaluare și verificareSpecificațiile tehnice armonizateFuncția organismului
  95/467/CEStructuri-suport (1/1):. Structuri suport(în clădiri și lucrări de inginerie civilă unde cerințele asupra îmbinărilor individuale sunt critice)Sistem 1SR EN 1337-3: 2005SR EN 1337-4:2004SR EN 1337-4:2004/AC:2007SR EN 1337-5:2005SR EN 1337-6:2004SR EN 1337-7:2004SR EN 1337-7:2005/C91:2006SR EN 1337-8:2007SR EN 15129:2010CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):- Stâlpi de iluminare a drumurilor(pentru suprafețele de circulație)Sistem 1SR EN 40-4:2006SR EN 40-4:2006+AC:2007SR EN 40-5:2002SR EN 40-6:2002SR EN 40-7:2003CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):Produse pentru marcarea drumurilor: stâlpi rutieri retroreflectorizanți(pentru suprafețele de circulație)Sistem 1SR EN 1463-1:2009CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):Produse pentru marcarea drumurilor - materiale granulate (perle de sticlă, agregate antiderapante și combinații ale celor două(pentru suprafețele de circulație)Sistem 1SR EN 1423:2012SR EN 1423:2012/AC:2013SR EN 1463-1:2009CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):- Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor și al pietonilor: indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă(pentru suprafețele de circulație)Sistem 1SR EN 12966-1+A1:2010CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor și al pietonilor: indicatoare de trafic permanente(pentru suprafețele de circulație)Sistem 1SR EN 12899-1:2007CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor și al pietonilor: borne de trafic(pentru suprafețele de circulație)Sistem 1SR EN 12899-2:2007CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor și al pietonilor: semafoare și lămpi avertizoare(pentru suprafețele de circulație)Sistem 1SR EN 12368:2006CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor si al pietonilor: dispozitive de avertizare permanente și delimitatoare(pentru suprafețele de circulație)Sistem 1SR EN 12352:2006SR EN 12899-3:2007CP
  96/579/CEDispozitive fixe și alte produse pentru circulație (1/2):Sisteme de restricționare pentru vehicule:- atenuatoare de impact;- bariere de trecere;- cabluri;- parapet.Sistem 1SR EN 1317-5+A2:2012SR EN 1317-5+A2:2012/AC:2013CP
  97/740/CEProduse de bază și auxiliare pentru zidărie (1/3):- Elemente de zidărie Categoria I (*)(*) Elemente având o rezistență medie la compresiune specificată cu o probabilitate de a nu fi atinsă de cel mult 5%(pentru utilizare în ziduri, coloane și pereți interiori)Sistem 2+SR EN 771-1+A1:2015SR EN 771-2+A1:2015SR EN 771-3+A1:2015SR EN 771-4+A1:2015SR EN 771-5+A1:2015SR EN 771-6+A1:2015CPF
  97/740/CEProduse de bază și auxiliare pentru zidărie (1/3):- Mortare industriale de zidărie, cu performanțe indicate(*)(pentru utilizare în ziduri, coloane și pereți interiori)Sistem 2+SR EN 998-2:2016CPF
  98/214/CEProduse pentru construcții metalice și produse conexe (1/4):Gabioane și saltele din plasă metalică cu ochiuri hexagonale (pentru retenția solului, consolidarea solului, regularizarea cursurilor de apă, eroziunea solului, sistem de consolidare tip țesătură, placări arhitecturale, pereți de susținere, bariere de sunet, atenuatoare de zgomot)Sistem 2+EAD 200019-00-0102ediția 2015CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):. Agregate pentru mixturi de bitum și tratamente de suprafață (drumuri și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13055-1:2003SR EN 13055-1:2003/AC:2004SR EN 13055-2:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):. Agregate pentru mixturi inerte sau cu liant hidraulic (pentru drumuri și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13055-1:2003SR EN 13055-1:2003/AC:2004SR EN 13055-2:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):. Blocuri de piatră pentru protecție (pentru structuri hidraulice și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13055-1:2003SR EN 13055-1:2003/AC:2004SR EN 13055-2:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):. Balast feroviar (pentru lucrări feroviare)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13055-1:2003SR EN 13055-1:2003/AC:2004SR EN 13055-2:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):. Filer pentru mixturi de bitum și tratamente de suprafață (drumuri și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13055-1:2003SR EN 13055-1:2003/AC:2004SR EN 13055-2:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/598/CEAgregate minerale pentru utilizări supuse unor cerințe stricte de securitate (2/2):. Filere pentru beton, mortar și pastă de ciment (pentru drumuri și alte lucrări de construcții civile)Sistem 2+SR EN 12620:2002+A1:2008SR EN 13043:2003SR EN 13043:2003/AC:2004SR EN 13055-1:2003SR EN 13055-1:2003/AC:2004SR EN 13055-2:2004SR EN 13139:2003SR EN 13139:2003/AC:2004SR EN 13242+A1:2008SR EN 13383-1:2003SR EN 13383-1:2003/AC:2004SR EN 13450:2003SR EN 13450:2003/AC:2004CPF
  98/601/CEProduse pentru construcția drumurilor (1/2):Amestecuri bituminoase(utilizate la construcția și tratarea la suprafață a drumurilor)Sistem 2+SR EN 13108-1:2006SR EN 13108-1:2006/AC:2008SR EN 13108-2:2006SR EN 13108-2:2006/AC:2008SR EN 13108-3:2006SR EN 13108-3:2006/AC:2008SR EN 13108-4:2006SR EN 13108-4:2006/AC:2008SR EN 13108-5:2006SR EN 13108-5:2006/AC:2008SR EN 13108-6:2006SR EN 13108-6:2006/AC:2008SR EN 13108-7:2006SR EN 13108-7:2006/AC:2008CPF
  98/601/CEProduse pentru construcția drumurilor (1/2):Tratamente de suprafață(utilizate la tratamentul de suprafață al drumurilor)Sistem 2+SR EN 12271:2007SR EN 12273:2008CPF
  98/601/CEProduse pentru construcția drumurilor (1/2):Bitumuri(utilizate la construcția și tratarea la suprafață a drumurilor)Sistem 2+SR EN 12591:2009SR EN 13808:2013SR EN 13924:2006SR EN 13924:2006/AC:2007SR EN 14023:2010SR EN 15322:2013CPF
  98/601/CEProduse pentru construcția drumurilor (1/2):Produse și ansambluri pentru șapele de etanșare ale tablierelor de pod(utilizate pentru tabliere de pod)Sistem 2+SR EN 14695:2010CPF
  99/94/CEProduse prefabricate din beton normal, din beton ușor sau din beton celular autoclavizat (1/1)Produse prefabricate din beton normal, din beton ușor sau din beton celular autoclavizat(cu rol structural)Sistem 2+SR EN 1168+A3:2011SR EN 12737+A1:2008SR EN 12794+A1:2007SR EN 12794+A1:2007/AC:2009SR EN 12843:2005SR EN 12839:2012SR EN 13224:2012SR EN 13225:2013SR EN 13693+A1:2009SR EN 13747+A2:2010SR EN 13978-1:2005SR EN 14843:2007SR EN 14844+A2:2012SR EN 14991:2007SR EN 14992+A1:2012SR EN 15037-1:2008SR EN 15037-4+A1:2013SR EN 15050+A1:2012SR EN 1520:2011SR EN 15258:2009SR EN 15435:2008SR EN 15498:2008CPF
  99/469/CEProduse pentru beton, mortar și pastă de ciment (1/2):Aditivi(pentru beton, mortar și pastă de ciment)Sistem 2+SR EN 934-2:2009+A1:2012SR EN 934-3:2009+A1:2012SR EN 934-4:2009SR EN 934-5:2008CPF
  99/469/CEProduse pentru beton, mortar și pastă de ciment (1/2):Adaosuri tip I(pentru beton, mortar și pastă de ciment)Sistem 2+SR EN 12878:2005SR EN 12878:2005/AC:2006CPF
  99/469/CEProduse pentru beton, mortar și pastă de ciment (1/2):Produse de protecție și de reparare a betonului(pentru alte utilizări în clădiri și lucrări de inginerie civilă)Sistem 2+SR EN 1504-2:2005SR EN 1504-3:2006SR EN 1504-4:2005SR EN 1504-5:2005SR EN 1504-6:2007SR EN 1504-7:2007CPF
  2015/1958/CEGeosintetice și produse conexeGeosintetice(membrane și textile utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea solului)Sistem 2+SR EN 13249:2016SR EN 13250:2016SR EN 13251:2016SR EN 13252:2016SR EN 13253:2016SR EN 13254:2016SR EN 13255:2016SR EN 13256:2016SR EN 13257:2016SR EN 13265:2016SR EN 13361:2005SR EN 13361:2005/A1:2007SR EN 13362:2005SR EN 13491:2005SR EN 13491:2005/A1:2007SR 13492:2005SR 13492:2005/A1:2007SR 13493:2005CPF
  2015/1958/CEGeosintetice și produse conexeGeocompozite utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea soluluiSistem 2+SR EN 13249:2016SR EN 13250:2016SR EN 13251:2016SR EN 13252:2016SR EN 13253:2016SR EN 13254:2016SR EN 13255:2016SR EN 13256:2016SR EN 13257:2016SR EN 13265:2016SR EN 13361:2005SR EN 13361:2005/A1:2007SR EN 13362:2005SR EN 13491:2005SR EN 13491:2005/A1:2007SR EN 13492:2005SR EN 13492:2005/A1:2007SR EN 13493:2005CPF
  2015/1958/CEGeosintetice și produse conexeGeorețele utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea soluluiSistem 2+SR EN 13361:2005SR EN 13361:2005/A1:2007SR EN 13362:2005SR EN 13491:2005SR EN 13491:2005/A1:2007SR EN 13492:2005SR EN 13492:2005/A1:2007SR EN 13493:2005CPF
  2015/1958/CEGeosintetice și produse conexeGeomembrane utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea soluluiSistem 2+SR EN 13249:2016SR EN 13250:2016SR EN 13251:2016SR EN 13252:2016SR EN 13253:2016SR EN 13254:2016SR EN 13255:2016SR EN 13256:2016SR EN 13257:2016SR EN 13265:2016SR EN 13361:2005SR EN 13361:2005/A1:2007SR EN 13362:2005SR EN 13491:2005SR EN 13491:2005/A1:2007SR EN 13492:2005SR EN 13492:2005/A1:2007SR EN 13493:2005CPF
  2015/1958/CEGeosintetice și produse conexeGeoplase utilizate pentru separarea, protecția, scurgerea, filtrarea sau consolidarea soluluiSistem 2+SR EN 13361:2005SR EN 13361:2005/A1:2007SR EN 13362:2005SR EN 13491:2005SR EN 13491:2005/A1:2007SR EN 13492:2005SR EN 13492:2005/A1:2007SR EN 13493:2005CPF
  NOTĂ:CP = funcția specifică de certificare a produselor pentru construcții;CPF = funcția specifică de certificare a controlului producției în fabrică.
  ----