HOTĂRÂRE nr. 989 din 3 august 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și ale art. 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Hajnalka Ildiko Vig
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 989.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara,
  a cărui valoare de inventar se actualizează ca urmare a realizării unor lucrări de investiții
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar(lei)Situația juridicăSituația juridică actuală-concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuitTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătăți(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiune
  11652918.29.08Sediu OCPI HunedoaraConstrucția C1 Regim de înălțime: S + P + 3E + MSc = 419 mp;Scd = 2.018 mp;Su = 1.610 mp;Nr. cadastral 61154-C1;cartea funciară nr. 61154 DevaN - proprietate persoane fizice;S - municipiul Deva - domeniul public;E - municipiul Deva - domeniul public;V - municipiul Deva - domeniul public - concesiuneS.C. ELVILA PRODUCT - S.R.L.Țara: România; județul: Hunedoara, municipiul Deva, Calea Zarandului nr. 10620075.262.562,88Hotărârea Guvernului nr. 649/2020;Hotărârea Guvernului nr. 142/2022În administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara,CUI 9836760-Imobil
  ----