HOTĂRÂRE nr. 981 din 3 august 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022  Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 3 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul să oprească vehicule rutiere prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare.2. La anexa nr. 1 articolul 7, literele b), d), i), m), q) și y) vor aveaurmătorulcuprins:b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele și dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate, destinate transportului rutier, indiferent de masa totală maximă autorizată a acestora, precum și pentru mașinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice;..................................................................................................d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare, prin echipamente tehnice mobile, precum și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, mai puțin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 2,5 tone, respectiv al autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcție și echipare, au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;..................................................................................................i) exercită controlul privind efectuarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depășește 2,5 tone, a transportului rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, precum și a transportului rutier de mărfuri periculoase indiferent de masa totală maximă autorizată a autovehiculului/ansamblului de vehicule rutiere;..................................................................................................m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licențelor de transport/licențelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu, a autorizațiilor pentru transportul rutier național contra cost de vehicule rutiere, precum și a copiilor conforme ale acestora;..................................................................................................q) reține, suspendă sau retrage, după caz, licențe comunitare sau copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora, autorizațiile sau copiile conforme ale acestora, licențe de traseu, autorizații de transport internațional, certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizațiile centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum și autorizațiile școlilor de conducători auto;..................................................................................................y) exercită controlul vehiculelor utilizate la transportul rutier național de persoane prin servicii regulate privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale;3. La anexa nr. 1 articolul 10, literele a), h) și j) vor avea următorul cuprins:a) să controleze, să constate și să aplice sancțiuni contravenționale, sancțiuni complementare și/sau măsuri administrative, după caz, conform reglementărilor în vigoare;..................................................................................................h) să imobilizeze, în condițiile legii, vehiculele rutiere aparținând atât operatorilor de transport/întreprinderilor români/românești, cât și operatorilor de transport/întreprinderilor străini/străine, atunci când la efectuarea controlului s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere;..................................................................................................j) să rețină, în condițiile legii, copia conformă a licenței comunitare, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, copia conformă a autorizației, licența de traseu, autorizația de transport internațional sau certificatul de calificare profesională al personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;4. La anexa nr. 1 articolul 10, litera t) se abrogă.5. La anexa nr. 1 articolul 12 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:b) să oprească orice vehicul rutier asupra căruia are competențe de control, semnalizând regulamentar din poziție statică, în același mod ca polițiștii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers;  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  București, 3 august 2022.Nr. 981.----