INSTRUCȚIUNI din 29 iulie 2022privind inspecțiile de siguranță a navigației la navele de transport și terminalele de operare a mărfurilor periculoase și inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free și hot work în apele naționale navigabile și în porturile românești
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 bis din 8 august 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.347 din 29 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 8 august 2022.

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Instrucțiunile se aplică de către Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, pentru inspecțiile de siguranță efectuate la navele maritime și de navigație interioară și la terminalele de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide și gazelor lichefiate, denumită în continuare ANR.  +  Articolul 2(1) Personalul propriu de specialitate al ANR este constituit din inspectorii de specialitate din cadrul structurii de specialitate a Autorității Navale Române cu atribuții de inspecție și supraveghere a navelor și terminalelor de produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate în apele naționale navigabile și în porturile românești.(2) Inspectorii de specialitate se deplasează, ori de câte ori este nevoie, la navele maritime și de navigație interioară și la terminalele de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide și gazelor lichefiate, în vederea efectuării inspecțiilor și operațiunilor de supraveghere ce fac obiectul OMTI 245/2022.(3) Criteriile minime de calificare pentru inspectorii de specialitate ai ANR care efectuează inspecțiile și operațiunile de supraveghere ce fac obiectul OMTI 245/2022 sunt următoarele:3.1. pentru zona maritimă, inclusiv zona fluvio-maritimă:a) brevet potrivit OMT 1252/2014, Anexa 1, Capitolul II - Regula II/1 și Regula III/1 șib) certificate de absolvire cursuri pentru: pregătire avansată pentru operațiuni legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere, pregătire avansată pentru operațiuni legate de marfă pe nave pentru transportul produselor chimice, pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul gazelor lichefiate șic) certificat absolvire cursuri de specializare ,,GAS FREE HOT WORK", numai pentru inspectorii de specialitate care efectuează inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free și hot work la nave.3.2. pentru zona fluvială:a) cerințele stabilite în Anexa 1, Capitolul 3, punctul 3.1 Calificările echipajului de punte la nivel de conducere, a OMTI 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară șib) să dețină certificat de absolvire cursuri de pregătire generală și specializare privind transportul mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) șic) certificat absolvire cursuri de specializare "GAS FREE HOT WORK", numai pentru inspectorii de specialitate care efectuează inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free și hot work la nave. saua^1) cerințele stabilite în Anexa 1, Capitolul 3, punctul 3.2.3 Cerințe minime pentru autorizațiile specifice privind certificatele de calificare ale uniunii în calitate de conducător de navă, a OMTI 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară șib^1) să dețină certificate de absolvire cursuri de pregătire generală și specializare privind transportul mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) șic) certificat absolvire cursuri de specializare "GAS FREE HOT WORK", numai pentru inspectorii de specialitate care efectuează inspecțiile pentru emiterea certificatelor de gas free și hot work la nave.(4) ANR se asigură ca inspectorii de specialitate vor acționa exclusiv în zonele pentru care sunt calificați, respectiv:a) în zona maritimă și fluvio-maritimă, inspecțiile și supravegherea vor fi efectuate exclusiv de către inspectorii de specialitate specializați pentru aceste zone, conform criteriilor de la art. 2, alin. 3, pct. 3.1.;b) în zona fluvială, inspecțiile și supravegherea vor fi efectuate exclusiv de către inspectorii de specialitate specializați pentru aceste zone, conform criteriilor de la art. 2, alin. 3, pct. 3.2.(5) În înțelesul prezentelor instrucțiuni, deficiențele majore sunt acele deficiențe constatate de către inspectorul de specialitate, care pot genera incendii, explozii sau orice fel de evenimente cu consecințe grave ce pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor și/sau care pot genera pierderi materiale importante și/sau poluarea mediului înconjurător.  +  Articolul 3 Documentele de referință pentru efectuarea inspecțiilor și supravegherii ce fac obiectul prezentelor instrucțiuni sunt cele prevăzute la art. 4 din OMTI 245/2022, la care se adaugă următoarele: Ghidul de transfer marfă de la navă la navă (STS OCIMF) și Ghidul internațional de Siguranță pentru navele de navigație interioară, barje tanc și terminale (ISGINTT).  +  Capitolul II Inspecția înaintea începerii operării la navele care transportă produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate  +  Articolul 4 Toate navele care transportă produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate, care urmează să opereze în porturile și apele naționale navigabile, vor fi inspectate înaintea începerii operării, de către inspectorul de specialitate în vederea eliberării Permisului de Operare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 5(1) Verificările care se vor efectua în cadrul inspecției navelor care transportă produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate și care urmează să opereze în terminalele din porturile și apele teritoriale românești, înaintea începerii operațiunilor de încărcare/descărcare, constau în:a) verificarea funcționării în siguranță a instalațiilor și sistemelor de operare marfă;b) verificarea instalațiilor de prevenire și stingere a incendiului;c) verificarea instalațiilor de prevenire și combatere a poluării.(2) Dacă sunt îndeplinite criteriile de siguranță în operare, în urma inspecției, se va elibera Permisul de Operare. În același timp cu Permisul de Operare se va înainta comandantului navei inspectate și un Raport Constatator Explicativ (Remark Explanatory Report), prevăzut în Anexa nr. 2.(3) Dacă în urma inspecției se vor constata deficiențe majore, Permisul de Operare nu va fi eliberat, se va emite o Scrisoare de Respingere, prevăzută în anexa nr. 3 și va fi interzisă operarea navei în terminal. Toate cheltuielile survenite vor fi suportate de către armatorul/operatorul navei.  +  Articolul 6(1) Inspecția navelor se va efectua în dana de operare sau în oricare alt loc de acostare, ancorare sau staționare a navei.(2) După acostarea navei și întocmirea formalităților de sosire, inspectorul de specialitate va efectua inspecția navei în vederea eliberării Permisului de Operare.(3) Dacă în timpul inspecției se constată deficiențe care pot afecta operarea în siguranță a navei și care pot fi remediate într-un timp relativ scurt (maxim două ore), Permisul de Operare va fi eliberat după remedierea acestora. În tot acest timp, nava va rămâne acostată cu acceptul terminalului, iar costurile vor fi suportate de către armator/operator.(4) Pentru cazurile în care se constată deficiențe a căror durată de remediere ar putea depăși doua ore de la terminarea inspecției, inspectorul de specialitate va emite o Scrisoare de Respingere (Letter of Rejection), prevăzută în anexa nr. 3, însoțită de un Raport Constatator Explicativ (Remark Explanatory Report), pe care le va înmâna comandantului navei pentru confirmare.(5) Inspectorul de specialitate are obligația ca, după eliberarea Permisului de Operare și confirmarea primirii lui de către comandantul navei, să anunțe căpitănia portului sub a cărei jurisdicție se află terminalul.  +  Articolul 7(1) Inspecția navelor tip tanc sau a navelor de stocare tip "FSU/FPSO" (Floating Storage Unit/Floating Production Storage and Offloading Units), care efectuează transfer de produse petroliere de la navă la navă, se va face într-o dană specializată, sau într-o altă dană sau zonă de ancorare pentru care s-a primit aprobarea acestei operațiuni de la căpitănia portului. La aceste nave se va verifica înaintea începerii inspecției, dacă:a) au fost completate listele de verificări pentru transfer de marfă de la navă la navă conform procedurilor aprobate ale navei și în conformitate cu ghidul STS elaborat de OCIMF;b) există la bord un plan de operare STS aprobat de administrație în conformitate cu MARPOL Anexa I și menționat în suplimentul certificatului IOPP (Certificatul Internațional de Prevenire a Poluării) la tancurile petroliere, iar operațiunile vor fi înregistrate în ORB (Jurnalul de înregistrare a hidrocarburilor).(2) Ambele nave vor fi inspectate în vederea eliberării Permisului de Operare, procedura de inspecție fiind cea descrisă la articolele 5 și 6.(3) Inspectorul de specialitate va efectua inspecția în conformitate cu procedurile de inspecție prevăzute la articolele 5 și 6 și Ghidul STS OCIMF, verificând totodată dacă navele corespund cerințelor și reglementărilor naționale și internaționale.(4) Pe perioada transferului de marfă, ambele nave vor fi supravegheate de către inspectorul de specialitate, urmând procedura de supraveghere prevăzută la Capitolul II din prezentele Instrucțiuni.(5) Un plan de urgență comun va fi pregătit pentru ambele nave și adus la cunoștința echipajelor pentru a acționa în cazul unor incidente/accidente care pot să apară pe durata operațiunilor de transfer marfă.(6) În cazul unor incidente/accidente apărute în timpul transferului, inspectorul de specialitate va opri operarea și va permite reluarea operării numai după remedierea deficiențelor constatate.  +  Articolul 8(1) În cazul inspecțiilor navelor care transportă produse petroliere și operează la terminale tip SPM (Single Point Mooring), inspectorul de specialitate va fi informat de către dispeceratul terminalului tip SPM, cu minimum 24 de ore înainte, cu privire la data și ora sosirii navei pentru operare.(2) Deplasarea și formalitățile necesare ambarcării inspectorului de specialitate la bordul navei vor fi asigurate de operatorul terminalului.(3) La bordul navei inspectorul de specialitate va proceda la efectuarea inspecției după ce nava este legată la geamandură, remorcherul de asistență este în poziție și furtunurile terminalului sunt cuplate la manifoldul navei.(4) Inspecția se va efectua conform procedurii descrise la articolele 5 și 6.  +  Capitolul III Supravegherea respectării procedurilor de operare în siguranță la navele care transportă produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate  +  Articolul 9 Pe durata încărcării/descărcării navelor care transportă produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate, inspectorul de specialitate va supraveghea operarea navei conform planului de operare a mărfii sau planului de încărcare/ descărcare (Cargo plan) și respectarea procedurilor de operare în siguranță, de prevenire și combatere a poluării, de prevenire și stingere a incendiilor.  +  Articolul 10(1) În situația în care nava devine nesigură pe timpul operării și la bordul acesteia are loc un incident ce poate conduce la poluare, incendiu, explozie sau orice alt tip de accident, inspectorul de specialitate va opri imediat operarea și va anunța șeful ierarhic în legătură cu acest incident iminent. În această situație se întocmesc un certificat de anulare a permisului de operare (Nullification Certificate), prevăzut în Anexa nr. 4 și un Raport de Incident Iminent (Near Miss Incident) prevăzut în anexa nr.5.(2) În situația în care la bordul navei se produce un eveniment constând în: poluare, incendiu, explozie sau orice alt tip de accident, inspectorul de specialitate va opri imediat operarea și va anunța șeful ierarhic în legătură cu evenimentul produs. În această situație se întocmesc un certificat de anulare a permisului de operare (Nullification Certificate), prevăzut în Anexa nr. 4 și un Raport de Accident (Accident Report) prevăzut în anexa nr.6.(3) Reluarea operării navei se va face numai în baza eliberării unui nou Permis de Operare emis de inspectorul de specialitate în urma reinspecției navei. Reinspecția navei va fi facturată conform tarifelor în vigoare.(4) Pentru perioada de supraveghere a navei, personalul de specialitate va completa formularul Supraveghere Operare Marfă, prevăzut în anexa nr. 7, care va fi înaintat comandantului navei pentru a fi semnat și ștampilat, confirmând astfel prezența la bord a inspectorului de specialitate și veridicitatea înscrisurilor din formular. Pentru perioada de timp în care nava nu operează, fiind emis un Certificat de Anulare, nu se va completa formularul Supraveghere Operare Marfă, nu se va contoriza timpul și nu se vor percepe tarife.  +  Articolul 11(1) Pe durata operării la terminale tip SPM (Single Point Mooring) inspectorul de specialitate supraveghează operarea navei conform cargo planului. Personalul de specialitate va urmări menținerea în poziție a navei, poziția și tensiunea la "hawser" (parâmă specială de legare la geamandură), poziția și tensiunea furtunurilor conectate la manifoldul navei, operațiunile de inertare și debalastare a navei, operațiunea finală de umplere a tancurilor (topping of cargo tanks) și deconectarea furtunurilor de marfă de la terminal. Inspectorul de specialitate supraveghează măsurile/acțiunile necesare pentru prevenirea oricărui eveniment ce poate conduce la poluare, incendiu și/sau explozie, luate de echipaj pe durata operării navei.(2) După terminarea operării, inspectorul de specialitate înregistrează datele finale în formularul de Supraveghere Operare Marfă și le înaintează comandantului navei pentru confirmare prin semnătură și ștampilă.(3) Inspectorul de specialitate va anunța căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află terminalul de tip SPM cu privire la finalizarea operării și va debarca de la navă. Deplasarea și formalitățile necesare debarcării inspectorului de specialitate la bordul navei vor fi asigurate de operatorul terminalului.  +  Articolul 12 Inspectorul de specialitate este obligat să informeze șeful ierarhic superior și căpitănia portului cu privire la producerea unor incidente/accidente petrecute la navă pe durata operării. Inspectorul de specialitate poate lua măsuri, dacă situația o impune, ce pot duce la oprirea operării navei.  +  Capitolul IV Inspecția terminalelor de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide și gazelor lichefiate  +  Articolul 13 ANR inspectează, prin inspectorii de specialitate, toate terminalele de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide în vrac și a gazelor lichefiate aflate în porturile și apele naționale românești, pentru verificarea conformității acestora cu legislația internă și cu normele internaționale în ceea ce privește siguranța în funcționare a instalațiilor destinate operațiunilor de încărcare-descărcare, a instalațiilor de prevenire și combatere a incendiilor, a instalațiilor de prevenire și de intervenție în caz de poluare, paza acestora și securitatea factorului uman. Terminalele de tip SPM (Single Point Mooring) vor fi inspectate separat.  +  Articolul 14(1) ANR va notifica terminalul cu privire la efectuarea inspecției, perioada derulării acesteia și numele personalului de specialitate desemnat.(2) Inspectorul de specialitate se deplasează în incinta terminalului unde verifica măsurile de siguranță luate de operatorul acestuia, precum și conformitatea mijloacelor tehnice și a instalaților terminalului cu legislația internă și cu normele și ghidurile de siguranță internaționale- Ghidul internațional pentru siguranța tancurilor petroliere și a terminalelor (ISGOTT) și Ghidul internațional de Siguranță pentru navele de navigație interioară, barje tanc și terminale (ISGINTT), cu modificările și completările ulterioare.(3) După finalizarea inspecției terminalului inspectorul de specialitate va completa Raportul de Inspecție Terminal, prevăzut în anexa nr. 8.(4) Dacă se constată că sunt îndeplinite criteriile de operare în siguranță a terminalului, în baza Raportului de Inspecție Terminal, se va elibera Certificatul de Conformitate Terminal, prevăzut în Anexa nr. 9. Certificatul de Conformitate Terminal are valabilitate de 12 luni de la data emiterii și își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt menținute condițiile de certificare.(5) În perioada valabilității Certificatului de conformitate, inspectorul de specialitate va monitoriza activitatea terminalului pentru a verifica menținerea condițiilor de certificare.(6) În cazul în care în urma inspecției se constată deficiențe majore, în baza Raportului de Inspecție Terminal, care va conține deficiențele constatate, inspectorul de specialitate va elibera o Scrisoare de Respingere Terminal, prevăzută în anexa nr. 10, iar operarea navelor va fi interzisă în respectivul terminal până la remedierea tuturor deficiențelor majore constatate.  +  Articolul 15(1) Documentele eliberate de inspectorul de specialitate, respectiv Certificatul de Conformitate Terminal sau Scrisoare de Respingere Terminal, se înaintează în copie la căpitănia portului în jurisdicția căreia se află terminalul respectiv.(2) În cazul eliberării unei Scrisori de Respingere Terminal, căpitănia portului va interzice operarea navelor în terminal până la eliberarea unui Certificat de Conformitate.(3) După remedierea deficiențelor, terminalul va fi reinspectat, iar dacă toate deficiențele majore au fost rectificate, se va elibera Certificatul de conformitate și căpitănia portului va permite operarea.  +  Articolul 16 Inspecțiile pentru eliberarea Certificatului de Conformitate Terminal vor avea loc numai pe timp de zi și în prezența reprezentanților terminalului.  +  Articolul 17 În cazul terminalelor nou înființate sau care au suferit transformări majore, operatorul terminalului transmite la ANR o notificare de inspecție cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data punerii în funcțiune.  +  Capitolul V Inspecția în vederea emiterii certificatului de gas free la navele maritime și la navele de navigație interioară  +  Articolul 18(1) Intrarea navelor maritime și a navelor de navigație interioară în șantierele navale din România va fi permisă numai după eliberarea certificatului de gas free în urma inspecției efectuate de către inspectorii de specialitate ai ANR. Sunt exceptate de la eliberarea certificatului de gas free navele de navigație interioară care nu transportă mărfuri periculoase și nu au la bord spații închise, precum: tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri, substanțe lichide nocive și coferdamuri neventilate.(2) Inspectorul de specialitate al ANR va elibera certificatul de gas free numai după ce se asigură că spațiul închis inspectat sau altă parte inspectată a navei este liber/ă de gaze inflamabile/nocive și permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor de reparații, dezmembrare și/sau dezafectare.(3) Inspecția navelor tip tanc în vederea eliberării Certificatului gas free, necesar intrării în șantierele navale pentru reparații, se va efectua în rada exterioară a portului. Inspecția altor nave decât cele tip tanc în vederea eliberării Certificatului gas free, necesar intrării în șantierele navale pentru reparații, se poate efectua după operațiunile de acostare la dană sau după andocare.(4) Ori de câte ori o navă maritimă și/sau o navă fluvială urmează să intre la reparații înăuntrul sau în afara șantierelor navale în zona maritimă, Serviciul VTMIS al structurii centrale a ANR și Căpitănia Portului Constanța vor informa inspectorii de specialitate astfel încât deplasarea la navă pentru efectuarea inspecției în vederea emiterii certificatului de gas free să se realizeze în timp util.(5) Pentru celelalte zone (zona fluvio-maritimă și zona fluvială), inspectorii de specialitate vor fi informați de către căpităniile de port, prin serviciile VTMIS ale acestora. În zona fluvială, deplasarea inspectorilor de specialitate la navă pentru efectuarea inspecției în vederea emiterii certificatului de gas free se va realiza în maximum 24 de ore de la momentul informării primite de la căpitănia de port.  +  Articolul 19(1) În vederea eliberării Certificatul gas free, inspectorii de specialitate vor inspecta vizual compartimentele și zonele navei și vor efectua măsurători ale atmosferei pentru a se asigura că aceasta este liberă de vapori inflamabili sau toxici.(2) Valorile măsurate pentru fiecare compartiment sau zonă inspectate vor fi trecute într-un raport de măsurători (Gas Free Measurement Abstract), prevăzut în anexa nr. 12.(3) Inspecția navei în vederea eliberării Certificatului de gas free va fi efectuată în prezența reprezentanților navei.  +  Articolul 20(1) Valabilitatea Certificatului gas free este de 12 ore.(2) Dacă în condiții excepționale, neimputabile navei, se întârzie intrarea acesteia în șantier, iar condițiile inițiale care au stat la baza eliberării Certificatului gas free nu s-au schimbat, și sunt confirmate de comandant în scris inspectorului de specialitate printr-un raport de măsurători actualizat, nava poate intra în șantier.(3) Comandantul/conducătorul navei/agentul navei are obligația să solicite inspectorului de specialitate, după acostare, o verificare pentru a constata dacă condițiile inițiale care au stat la baza eliberării Certificatului gas free sunt aceleași și acesta va face o notă de confirmare pe certificatul inițial.(4) În situația în care inspectorul de specialitate constată condiții diferite față de cele care au stat la baza eliberării Certificatului gas free inițial, va efectua o nouă inspecție, care se tarifează având ca bază de calcul volumele tancurilor/compartimentelor reinspectate.(5) După eliberarea Certificatului gas free, comandantul navei este obligat să păstreze aceleași condiții de siguranță din spațiile inspectate și pentru care s-au emis certificate, pe toată perioada derulării lucrărilor de reparații din șantier.  +  Articolul 21(1) Pentru navele care sunt inspectate și nu îndeplinesc condițiile pentru eliberarea Certificatului gas free, inspectorul de specialitate va elibera un Certificat Non gas free, prevăzut în Anexele nr. 13 și 13a, însoțit de un Raport de măsurători, din care rezultă cauzele pentru care nava nu a primit Certificat gas free.(2) Se va emite Certificat Non gas free în cazul în care concentrațiile de gaze explozive, toxice sau nivelul oxigenului nu permit intrarea în siguranță a inspectorului de specialitate.(3) Comandantul/conducătorul navei/agentul navei are obligația să depună la căpitănia portului o copie a documentului Certificat Non gas free și a raportului de măsurători.  +  Articolul 22(1) Certificatele gas free sau, după caz, Non gas free, însoțite de rapoartele de măsurători, vor fi semnate și ștampilate atât de inspectorul de specialitate, cât și de comandantul navei.(2) Certificatele gas free sau, după caz, Non gas free,vor fi păstrate în original la bordul navei pe toată perioada reparațiilor.  +  Articolul 23 Inspecțiile în vederea eliberării Certificatelor gas free se desfășoară numai pe timp de zi.  +  Capitolul VI Inspecția în vederea emiterii certificatului de hot work la navele maritime și la navele de navigație interioară  +  Articolul 24 Certificatul hot work, prevăzut în anexele nr. 14 și 14a, se eliberează pentru navele maritime și pentru navele de navigație interioară care urmează să desfășoare lucrări cu flacără deschisă în șantierele navale românești sau în afara acestora.(2) Sunt exceptate de la eliberarea certificatului de hot work navele de navigație interioară care nu transportă mărfuri periculoase și nu au la bord spații închise, precum: tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri, substanțe lichide nocive și coferdamuri neventilate. Lucrările de reparații pentru aceste tipuri de navă se vor efectua în baza permisului de lucru eliberat de căpitănia din zona de jurisdicție în care se află nava.  +  Articolul 25(1) Inspecția navelor în vederea eliberării Certificatului hot work se va face în prezența reprezentanților navei, comandantul având obligația să acorde tot sprijinul și logistica pentru buna desfășurare a inspecției.(2) Certificatul hot work se eliberează numai pentru spațiile de la bordul navelor unde urmează să se execute lucrări cu flacără deschisă. Zona care se inspectează și pentru care se eliberează Certificatul hot work trebuie să fie cât mai exact localizată și înscrisă ca atare în Certificatul hot work. Localizarea se va face prin înscrierea denumirii compartimentului în conformitate cu documentația tehnică și planurile navei.(3) Inspectorul de specialitate va măsura atmosfera spațiului inspectat și atmosfera din spațiile adiacente, va verifica starea de curățenie, astfel încât să nu existe materiale combustibile sau reziduuri care în timp pot deveni combustibile sau care pot emana gaze toxice sau inflamabile, va verifica dacă în proximitate există materiale și substanțe inflamabile. Inspectorul de specialitate va verifica măsurile de siguranță înainte de începerea lucrărilor de reparații.(4) Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, inspectorul de specialitate va elibera Certificatul hot work, care are o valabilitate de 12 ore.(5) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea Certificatului hot work, inspectorul de specialitate va elibera un Certificat Non hot work, prevăzut în anexele nr. 15 și 15a, iar folosirea flăcării deschise va fi interzisă.  +  Articolul 26 Inspecțiile în vederea eliberării Certificatului hot work se desfășoară numai pe timp de zi.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 27 Permisul de operare și certificatele emise în conformitate cu prezentele instrucțiuni sunt valabile doar cu respectarea tuturor condițiilor care au stat la baza emiterii lor.  +  Articolul 28 Măsurătorile atmosferei în vederea eliberării Certificatelor gas free și a certificatelor hot work, precum și pentru accesul personalului de specialitate în spatii închise se execută cu aparate și echipamente aflate în bună stare de funcționare, calibrate și verificate în mod regulat, conform recomandărilor producătorului și a Normei de metrologie legală NML 033-05 "Analizoare de gaze, altele decât cele de eșapament" din 14.06.2005, aprobată prin Ordinul nr. 115/2005 al Biroului român de metrologie legală.  +  Articolul 29(1) Autoritatea Navală Română va asigura un număr suficient de inspectori de specialitate pentru efectuarea inspecțiilor și a activității de supraveghere ce fac obiectul OMTI 245/2022 și al prezentelor Instrucțiuni.(2) Autoritatea Navală Română va asigura și va pune la dispoziția inspectorilor de specialitate logistica necesară pentru efectuarea inspecțiilor și a supravegherii prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, respectiv: un număr suficient de autoturisme pentru deplasare, echipament complet individual de protecție, aparate de măsurare a atmosferei, precum și orice alte instrumente sau echipamente necesare efectuării acestora în condiții de eficiență și siguranță.(3) Autoritatea Navală Română, prin structura de specialitate, va asigura evidența tuturor navelor și terminalelor inspectate, precum și a tuturor operațiunilor de supraveghere și va transmite trimestrial Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Direcția Transport Naval, situația tuturor operațiunilor efectuate, prevăzute la Cap. II - VI din prezentele instrucțiuni și a sumelor încasate, după cum urmează: ● totalul navelor inspectate înaintea începerii operării x tariful aplicat - pentru Cap. II; ● totalul activităților de supraveghere x tariful aplicat - pentru Cap. III; ● totalul inspecțiilor la terminale x tariful aplicat - pentru Cap. IV; ● totalul inspecțiilor gas free x tariful aplicat - pentru Cap. V; ● totalul inspecțiilor hot work x tariful aplicat - pentru Cap. VI.  +  Articolul 30(1) Formularele folosite în cazul inspecției/supravegherii navelor/barjelor tanc sunt prevăzute în anexele 1;2;3;4;5;6;7;(2) Formularele folosite în cazul inspecției terminalelor sunt cele prevăzute în anexele 8;9;10;(3) Formularele folosite în cazul inspecțiilor de Gas-Free și Hot Work sunt cele în anexele 11;11a;12;13;13a;14;14a;15;15a, după cum urmează:ANEXA 1 - Permisul de OperareANEXA 2 - Raport Constatator ExplicativANEXA 3 - Scrisoare de RespingereANEXA 4 - Certificat de anulareANEXA 5 - Raport de incident iminentANEXA 6 - Raport de accidentANEXA 7 - Supraveghere de Operare MarfăANEXA 8 - Raport de Inspecție TerminalANEXA 9 - Certificat de Conformitate TerminalANEXA 10 - Scrisoare de Respingere TerminalANEXA 11 - Certificat de Gas Free ROANEXA 11a - Gas Free Certificate ENANEXA 12 - Raport de Măsurători (Abstract of measurements)ANEXA 13 - Certificat de Non Gas Free ROANEXA 13a - Non Gas Free Certificate ENANEXA 14-Certificat de Hot Work ROANEXA 14a -Hot Work Certificate ENANEXA 15 - Certificat de Non Hot Work ROANEXA 15a-NonHot Work Certificate EN  +  Anexa nr. 1
  ROMÂNIA
  AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
  Operator de date cu caracter personal nr

  Permis de Operare
  Operation Permit
  Nava ……………Ship Pavilion ……………Flag
  Portul ………….Port Dana …………….Berth
  Ora și Data începerii inspecțieiInspection’s inception time and date………………………..
  Ora și Data terminării inspecțieiInspection’s completion time and date………………………..
  Agentul Navei/Comandant …………………Ships’ Agent/MasterInspector Autorizat ………….Authorized Inspector
  În urma inspecției sistemelor de siguranță a operării mărfii, a instalațiilor de stingere a incendiului și a instalațiilor de prevenire a poluării mediului pe timpul operării, se emite prezentul permis, în conformitate cu OMTI nr. 245/2022, care atestă faptul că nava este aptă pentru începerea operării. Following the inspection of the safety cargo operation equipment, fire fighting equipment and the environmental pollution preventing equipment, the present PERMIT is issued, in accordance with the OMTI no. 245/2022, which proves that the vessel is ready to start the loading/discharging operations. În cazul în care nava devine nesigură pe timpul operării, la notificarea ofițerului de siguranță care monitorizează nava, un inspector autorizat poate retrage Permisul de Operare. În acest caz se va elibera un Certificat de Anulare. In case the ship becomes unsafe during operation, when notified by the safety officer monitoring the ship, an authorized inspector may withdraw the Operation Permit. In this case a Nullification Certificate will be issued.
  Semnătură de primire ..........Received by/SignatureSemnătură Inspector ………….Inspector’s Signature
  Ora și Data ............Time and Date
   +  Anexa nr. 2
  Raport Constatator Explicativ
  Remark Explanatory Report
  Ship's Name: ................................. IMO Number: .................................. Class. Society: ............................... Date of completion Time of completion:......... Inspector's Name: ............................. Agent: .....................Deadweight: ................Year of Built: .............Operation: .................Cargo: .....................Port: ..................... Berth: ....................
  Type of report: Oil/Ch Inspection Report Gas Inspection Report [ ] Oil/Ch Monitoring Report [ ] Gas Monitoring Report [ ][ ]
  RefItemStatus(NA / No / NC)Remark Details
  Signature: ............
   +  Anexa nr. 3
  ROMÂNIA
  AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
  Operator de date cu caracter personal nr. .....

  Scrisoare de Respingere
  Letter of Rejection
  Nava ……………Ship Pavilion ……………Flag
  Portul ………….Port Dana …………….Berth
  Ora și Data începerii inspecțieiInspection’s inception time and date………………………..
  Ora și Data terminării inspecțieiInspection’s completion time and date………………………..
  Agentul Navei/Comandant …………………Ships’ Agent/MasterInspector Autorizat ………….Authorized Inspector
  În urma inspecției sistemelor de siguranță a operării mărfii, a instalațiilor de stingere a incendiului și a instalațiilor de prevenire a poluării mediului pe timpul operării, s-a constatat, conform regulilor internaționale și naționale în vigoare că nava este inaptă pentru operare. Following the inspection of the safety cargo operation equipment, fire fighting equipment and the environmental pollution preventing equipment, it has been concluded, according to internațional and național standing regulations that the ship is not fit to operate.
  Semnătură de primire ..........Received by/SignatureSemnătură Inspector ………….Inspector’s Signature
  Ora și Data ............Time and Date
   +  Anexa nr. 4
  ROMÂNIA
  AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
  Operator de date cu caracter personal nr. ....

  Certificat de Anulare
  Nullification Certificate
  Nava ……………Ship Pavilion ……………Flag
  Portul ………….Port Dana …………….Berth
  Ora și Data AnulăriiTime and Date of Nullification………………………..
  Agentul Navei/Comandant …………………Ships’ Agent/MasterInspector Autorizat ………….Authorized Inspector
  În urma notificării primite din partea Ofițerului de Siguranță și a constatării făcute de către Inspectorul Autorizat după reevaluarea sistemelor de siguranță a operării mărfii, a instalațiilor de stingere a incendiului și a instalațiilor de prevenire a poluării mediului pe timpul operării, s-a constatat, conform regulilor internaționale în vigoare că nava a devenit nesigură pentru operare. Following the notification received from the Safety Officer and the fact finding rendered by the Authorized Inspector after the reassessment of the safety systems, the firefighting systems and the marine pollution prevention systems, it has been found, according to standing internațional regulations that the ship has become unsafe for operations.
  Semnătură de primire ..........Received by/SignatureSemnătură Inspector ………….Inspector’s Signature
  Ora și Data ............Time and Date
   +  Anexa nr. 5
  ROMÂNIA
  AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
  Operator de date cu caracter personal nr. 1307

  Raport de Incident Iminent
  Near Miss Incident
  Nava ……………Ship Pavilion ……………Flag
  Portul ………….Port Dana …………….Berth
  Ora și Data producerii incidentului: Time and Date of incident occurence:………………………..
  Natura incidentuluiNature of incident………………………..
  Agentul Navei/Comandant …………………Ships’ Agent/MasterInspector Autorizat ………….Authorized Inspector
  În urma incidentului care a avut loc și în care nava a fost implicată, s-a emis prezentul raport ce însoțește Certificatul de Anulare prin care nava a fost oprită să continue operarea. Following the incident occurred and in which the ship was involved, it has been rendered the present report that is attached to the Nullification Certificate through which the ship was denied from operation. Details of inccident: ...................................
  Semnătură de primire ..........Received by/SignatureSemnătură Inspector ………….Inspector’s Signature
  Ora și Data ............Time and Date
   +  Anexa nr. 6
  ROMÂNIA
  AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
  Operator de date cu caracter personal nr. 1307

  Raport de Accident
  Accident Report
  Nava ……………Ship Pavilion ……………Flag
  Portul ………….Port Dana …………….Berth
  Ora și Data producerii accidentului: Time and Date of accident occurence:………………………..
  Natura accidentuluiNature of accident………………………..
  Agentul Navei/Comandant …………………Ships’ Agent/MasterInspector Autorizat ………….Authorized Inspector
  În urma accidentului care a avut loc și în care nava a fost implicată, s-a emis prezentul raport ce însoțește Certificatul de Anulare prin care nava a fost oprită să continue operarea. Following the accident that occurred and in which the ship was involved, it has been rendered the present report that is attached to the Nullification Certificate through which the ship was denied from operation. Persoane accidentate: ................... Persons injured:........................ Details of accident: .....................
  Semnătură de primire ..........Received by/SignatureSemnătură Inspector ………….Inspector’s Signature
  Ora și Data ............Time and Date
   +  Anexa nr. 7
  ROMÂNIA
  AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
  Operator de date cu caracter personal nr. 1307

  4Supraveghere Operare Marfă
  Cargo Operations Supervising
  Nava ……………Ship Pavilion ……………Flag
  Portul ………….Port Dana …………….Berth
  Ora și Data începerii supravegheriiSupervising commenced (time and date)(hose connected/started cargo measurements)………………………..
  Ora și Data terminării supravegheriiSupervising completed (time and date)(hose disconnected/completed cargo measurements)………………………..
  ShiftPosition / NameTime/Date InTime/Date Out
  Agentul Navei Comandant ......... Inspector Autorizat ............ Ship's Agent/Master ............ Authorized Inspector ........... Prezentul document este în conformitate cu Instrucțiunile de aplicare ale OMTI nr. 245/2022 și atestă prezența la bordul navei a unui ofițer de siguranță care supraveghează permanent operațiunile de transfer marfă, precum și buna funcționare a echipamentelor și măsurile antipoluare luate de navă. The present document is according to the Instructions for the application of OMTI no. 245/2022 and certifies the presence onboard the ship of a safety officer who permanently supervises the cargo transfer operations as well as the proper functioning of equipment and the antipollution response of the ship personnel.
  Semnătură de primire ..........Received by/SignatureSemnătură Inspector ………….Inspector’s Signature
  Ora și Data ............Time and Date
   +  Anexa nr. 8AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
  Raport de Inspecție - Terminal
  Nume Terminal: ................................... ISO/Echivalent: .................................. Certificată de: .................................. Data Inspecției: ................................. Data Completării: ................................ Nume Inspector: .................................. Adresa: ......................... Portul/Dana: .................... ................................. Nume Companie: .................. ................................. Nume Operator: ..................
  Tipul raportului de inspecție: Terminal Produse PetroliereTerminal LPG [ ][ ]Terminal Produse Chimice [ ]
  ReferințăNrStatus(NA / NU)Detalii
  Semnătura: ......... Primit de: .........
   +  Anexa nr. 9
  ROMÂNIA
  AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
  Operator de date cu caracter personal nr. 1307

  Certificat de Conformitate - Terminal
  Fitness Certificate - Terminal
  Terminal ……………TerminalCUI ……………
  Sediul ………….LocationDana …………….Berth
  Ora și Data începerii inspecțieiInspection’s inception time and date………………………..
  Ora și Data terminării inspecțieiInspection’s completion time and date………………………..
  În urma inspecției sistemelor de siguranță a operării mărfii, a instalațiilor de stingere a incendiului și a instalațiilor de prevenire a poluării mediului, se emite prezentul CERTIFICAT, în conformitate cu OMTI nr. 245/2022, care atestă faptul că terminalul este apt pentru operare în siguranță. Following the inspection of the safety cargo operation equipment, fire fighting equipment and the environmental pollution preventing equipment, the present CERTIFICATE is issued, in accordance with the OMTI no. 245/20228, which proves that the terminal is able to safely operate. Prezentul Certificat este valabil atâta timp cât sunt menținute Condițiile de Certificare. The present Certificate is valid as long as the Conditions of Certification are maintained. Prezentul certificat este valabil până la data de: ................... The present certificate is valid until: Prezentul Certificat de Conformitate este valabil sub rezerva corectării în termen a deficiențelor din raportul anexat și a menținerii condițiilor inițiale de la data inspecției. This Certificate of Conformity is valid subject to timely correction of deficiencies in the attached report and keeping of inițial conditions from the date of inspection. Orice lucrare pentru modificarea ulterioară a instalațiilor fără o notificare prealabilă, în scris, a A.N.R. - S.M.P.T.G.F. sau o exploatare defectuoasă fără respectarea procedurilor din manualul de operare și a normelor de securitate a muncii vor atrage după sine nulitatea prezentului certificat. Any subsequent modification of the facilities without the prior written notice of the A.N.R. - S.M.P.T.G.F. or malfunction in accordance with the procedures in the user manual and occupational safety regulations will invalidate this certificate.
  Semnătură de primire ..........Semnătură Inspector ………….Inspector’s Signature
  Received by/Signature ............Time and Date
   +  Anexa nr. 10
  Scrisoare de Respingere - Terminal
  Letter of Rejection -Terminal
  Terminal ……………TerminalProduse operate ……………Operated products
  Sediul ………….LocationDana …………….Berth
  Ora și Data începerii inspecțieiInspection’s inception time and date………………………..
  Ora și Data terminării inspecțieiInspection’s completion time and date………………………..
  În urma inspecției sistemelor de siguranță a operării mărfii, a instalațiilor de stingere a incendiului și a instalațiilor de prevenire a poluării mediului, în conformitate cu OMTI nr. 245/2022 s-a constatat că terminalul este inapt pentru operare. Following the inspection of the safety cargo operation equipment, fire fighting equipment and the environmental pollution preventing equipment, in accordance with the OMTI no. 245/2022 it has been concluded that the terminal is not fit to operate.
  Semnătură de primire ..........Received by/SignatureSemnătură Inspector ………….Inspector’s Signature
  Ora și Data ............Time and Date
   +  Anexa nr. 11AGENTUL/REPREZENTANT NAVA:  +  Anexa nr. 11aAGENT/SHIP REPRESENTATIVE:  +  Anexa nr. 12 R.N.A. - Gas-Free Procedure - Gas-Free Measurement Abstract  +  Anexa nr. 13AGENT/REPREZENTANT NAVA:  +  Anexa nr. 13aAGENT/SHIP REPRESENTATIVE:  +  Anexa nr. 14 AGENT/REPREZENTANTUL NAVEI:  +  Anexa nr. 14a AGENT/SHIP REPRESENTATIVE:  +  Anexa nr. 15 AGENT/REPREZENTANT NAVA:  +  Anexa nr. 15a AGENT/SHIP REPRESENTATIVE: -----