ORDIN nr. 1.788 din 1 august 2022pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 9 august 2022    Având în vedere prevederile:– art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,– art. 14 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.329/2022 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 5 alin. (4) și art. 366 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 28 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În înțelesul prezentei proceduri, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritatea emitentă este structura emitentă a deciziei contestate, prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, astfel cum este aceasta definită la art. 1 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.329/2022 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați;b) direcția de specialitate este direcția cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor.2. La articolul 3, alineatele (2)-(5), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contestația se depune la sediul autorității emitente, în termenul prevăzut la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, sub sancțiunea decăderii.(3) Autoritatea emitentă, la primirea acesteia, va întocmi dosarul contestației, precum și o notă în care va prezenta informații privind cauza supusă analizei și punctul său de vedere referitor la acea cauză și le va transmite, în termen de 7 zile de la primirea contestației, direcției de specialitate în vederea soluționării. (4) Dosarul contestației va cuprinde: contestația, în original, ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptățite, împuternicire avocațială/procură/mandat, în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special/ administratorul judiciar/lichidatorul, decizia atacată și documentele care au stat la baza emiterii acesteia, în copie, inclusiv referatul/nota întocmit(ă) de structura competentă din cadrul autorității emitente prin care s-a propus luarea măsurii din decizia atacată, dovada comunicării deciziei și orice alte documente care au legătură cu cauza supusă soluționării existente la nivelul autorității emitente și/sau depuse de contestator.(5) În cazul în care contestația este depusă direct la direcția de specialitate, aceasta o va transmite autorității emitente, în vederea constituirii dosarului contestației, a verificării condițiilor procedurale, precum și a întocmirii notei cu punctul de vedere privind cauza supusă analizei. Asupra acestui fapt va fi informat și contestatorul.(...)(7) Nota se aprobă de către conducătorul autorității emitente.(...)(9) În situația depunerii prin poștă a contestației, autoritatea emitentă este obligată să anexeze la dosarul contestației plicul prin care a fost transmisă contestația.3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pentru lămurirea cauzelor, direcția de specialitate poate solicita puncte de vedere altor direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române sau altor instituții competente să se pronunțe în cauzele respective, care vor răspunde cu celeritate, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri în soluționarea contestației.4. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Direcția de specialitate va ține evidența deciziilor într-un registru, din care să rezulte numărul atribuit deciziei de soluționare, numărul de înregistrare al contestației la Ministerul Finanțelor la direcția de specialitate, identitatea contestatorului, precum și soluția adoptată.5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Decizia de soluționare a contestației se transmite autorității emitente.(2) Autoritatea emitentă va comunica contestatorului decizia de soluționare a contestației prin modalitățile de comunicare a actului administrativ prevăzute de art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).(3) După comunicarea deciziilor de soluționare a contestațiilor către operatorii economici contestatori, autoritatea emitentă va actualiza baza de date NSEA Autorizări.6. Articolul 14 se abrogă la data abrogării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, conform art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.329/2022.  +  Articolul IIDosarele contestațiilor primite de direcția de specialitate de la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv de la Direcția generală de administrare a marilor contribuabili sau de la birourile vamale de interior și/sau frontieră, întocmite de acestea în perioada tranzitorie prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.329/2022, se soluționează potrivit procedurii în vigoare la data depunerii lor.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 1 august 2022.Nr. 1.788.-----