ORDIN nr. 170 din 29 iulie 2022privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru exploatare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022  Având în vedere prevederile art. 13 și ale art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 16.188/2013 privind exploatarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul Ținteanca, județul Prahova, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea BUCEGI MANAGEMENT - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 22955378, în calitate de concesionar. Notă
  Potrivit art. 1 din ORDINUL nr. 176 din 9 august 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 805 din 16 august 2022, se aprobă transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate potrivit Licenței de concesiune pentru exploatare nr. 16.188/2013 a activității miniere de exploatare a zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Ținteanca, județul Prahova, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 170/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 5 august 2022, de la BUCEGI MANAGEMENT - S.R.L., având număr de înregistrare la registrul comerțului J23/3087/2010, cod unic de înregistrare 22955378, către PORTUAR RENTING BUSINESS - S.R.L., având număr de înregistrare la registrul comerțului J23/3989/2020, cod unic de înregistrare 43016000.
   +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin-Călin Gal
  București, 29 iulie 2022.Nr. 170.-----