DECIZIA nr. 325 din 19 mai 2022referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 august 2022  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Cosmin-Marian Văduva- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a „modificărilor aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare“, excepție ridicată de Alexandru Ropota în Dosarul nr. 32.377/3/2017 al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.378D/2020.2. La apelul nominal se prezintă autorul excepției, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de înștiințare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul autorului excepției, care susține că, prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015, act normativ inferior Legii nr. 223/2015, s-a încălcat principiul de drept al ierarhiei actelor normative și că, în acest fel, s-au generat multe discriminări.4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii în sensul că Legea fundamentală permite modificarea legilor organice prin ordonanțe de urgență și, ca atare, excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Singura condiție pentru intrarea acestora în vigoare este aceea a depunerii spre dezbatere în Parlament, iar împrejurarea că nu a fost aprobată nu ține de constituționalitatea respectivei ordonanțe de urgență.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:5. Prin Încheierea din 29 iunie 2020, pronunțată în Dosarul nr. 32.377/3/2017, Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a „modificărilor aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare“. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Alexandru Ropota într-o cauză având ca obiect acordarea unor drepturi prevăzute de Legea nr. 223/2015.6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul susține că se încalcă principiul ierarhiei actelor juridice, deoarece un act normativ cu forță juridică inferioară, cum este Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, a modificat un act normativ cu forță juridică superioară, cum este Legea nr. 223/2015. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 se află în proces de aprobare de către Parlament, în vederea dobândirii puterii de lege. Din cauza modificărilor operate în acest fel, autorul excepției a fost vătămat, în sensul că pensia sa calculată în versiunea inițială a Legii nr. 223/2015, corespunzător coeficienților specifici funcției, gradului militar dobândit, vechimii și celorlalte sporuri, a ajuns la un cuantum mai mic.7. Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale arată că art. 115 alin. (4) din Constituție acordă Guvernului competența de a adopta ordonanțe de urgență în anumite condiții, iar împrejurarea că până în prezent ordonanța nu a fost aprobată sau respinsă de Parlament prin lege nu constituie motiv de neconstituționalitate, prin legea de aprobare sau de respingere urmând a se reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței, potrivit art. 115 alin. (8) din Constituție.8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului excepției și ale procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă, în realitate, dispozițiile art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, prin care s-au adus modificări și completări Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015.12. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 115 alin. (6), precum și Ghidului practic comun al Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei pentru uzul persoanelor care participă la redactarea legislației Uniunii Europene.13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr. 894 din 16 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 februarie 2022, paragrafele 21 și 22, a statuat că interdicția reglementării de către Guvern în domeniul legii organice privește numai ordonanțele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, această interdicție decurgând direct din art. 115 alin. (1) al Legii fundamentale. O asemenea limitare nu este prevăzută însă de alin. (4) al art. 115 din Constituție referitor la ordonanțele de urgență, care nu reprezintă o varietate a ordonanței emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, ci reprezintă un act normativ adoptat de Guvern în temeiul unei prevederi constituționale, care îi permite acestuia, sub controlul strict al Parlamentului, să facă față unor situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. În consecință, a conchis Curtea, ordonanțele de urgență pot fi emise de Guvern și în domeniul legilor organice, restricția pentru această categorie de legi nefiind prevăzută decât pentru ordonanțele emise în baza unei legi de abilitare, conform art. 115 alin. (1) din Constituție.14. Curtea reține că prevederile art. 115 alin. (6) din Constituție nu sunt încălcate, deoarece art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 nu afectează vreun drept sau vreo libertate dintre cele consacrate de Constituție. Dreptul la pensie reglementat de Legea nr. 223/2015 și invocat de către autorul excepției de neconstituționalitate în susținerea criticii sale trebuie analizat din perspectiva faptului, explicit recunoscut de Curtea Constituțională, că legiuitorul, în temeiul art. 61 din Constituție, este liber să instituie pensii de serviciu (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 863 din 17 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 22 iulie 2020, paragraful 113).15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Alexandru Ropota în Dosarul nr. 32.377/3/2017 al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că dispozițiile art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituționale în raport cu criticile formulate.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 19 mai 2022.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,
  în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, semnează
  MARIAN ENACHE
  Magistrat-asistent,
  Cosmin-Marian Văduva
  ----