REGULAMENT din 19 iulie 2022de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 august 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.157 din 19 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 781 din 5 august 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare și de funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie, precum și metodologia de desemnare a membrilor Comisiei, potrivit legii.(2) Comisia Națională de Arheologie, denumită în continuare Comisia, funcționează ca organism științific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă Ministerul Culturii, denumit în continuare minister.  +  Articolul 2(1) Comisia propune aprobarea, prin ordin al ministrului culturii, a programelor naționale de cercetare, a metodologiilor, a normativelor și a reglementărilor tehnico-științifice din domeniul cercetării arheologice.(2) Comisia este formată din specialiști în domeniu, care își desfășoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum și în alte instituții.  +  Capitolul II Componența și organizarea Comisiei  +  Articolul 3(1) Comisia este alcătuită din 21 de membri și își desfășoară activitatea prin lucrări în plen, pe secțiuni și în cadrul Biroului executiv, în conformitate cu prezentul regulament de organizare și funcționare.(2) Componența nominală a Comisiei este aprobată prin ordin al ministrului culturii, dintre specialiștii în domeniu, propuși în conformitate cu prevederile prezentului articol.(3) Membrii Comisiei au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, și sunt propuși de către:a) Comisia Națională de Arheologie;b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul învățământului;d) Ministerul Culturii;e) muzeele și asociațiile profesionale în domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii.(4) Comisia își poate alege ca membri de onoare specialiști din țară sau din străinătate, personalități științifice de recunoaștere internațională din domeniul protejării patrimoniului arheologic; aceștia sunt propuși de președinte și sunt validați cu votul majorității simple a Comisiei. Membrii de onoare nu au drept de vot.  +  Articolul 4(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Comisiei, Direcția patrimoniu cultural din minister, denumită în continuare structura de specialitate, solicită propuneri de membri entităților prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-c) și e).(2) Formularea propunerilor pentru membrii Comisiei se realizează potrivit metodologiei de desemnare din prezentul articol și cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (7).(3) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-c) și e) formulează propuneri motivate din rândul membrilor și/sau angajaților acestora și le transmit ministerului.(4) Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:a) curriculum vitae;b) acordul pentru acceptarea candidaturii; c) declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale în domeniul protejării patrimoniului arheologic.(5) După centralizarea și analizarea propunerilor prevăzute la alin. (3) și la art. 3 alin. (3) lit. d), structura de specialitate le înaintează ministrului culturii.(6) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (7) structura de specialitate poate solicita informații și documente entităților prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-c) și e) care au formulat propuneri.(7) La numirea membrilor Comisiei, persoanele desemnate trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii:a) sunt înscrise în Registrul arheologilor din România la categoria expert;b) au fost responsabile de șantier în cadrul tuturor tipurilor de șantiere arheologice, respectiv sistematice, preventive, de diagnostic arheologic și de supraveghere arheologică;c) au publicat minimum 30 de studii/lucrări cu tematică arheologică în reviste de specialitate și/sau cărți cu tematică arheologică;d) sunt autori sau prim autori ai unei cărți cu tematică arheologică;e) nu sunt suspendate din Registrul arheologilor din România;f) nu sunt condamnate definitiv pentru faptă penală în legătură cu activitatea în domeniul protejării patrimoniului arheologic. (8) La constituirea Comisiei se vor lua în considerare următoarele condiții:a) o repartizare cât mai echilibrată a specializărilor membrilor pe epocile istorice: preistorie și protoistorie, Antichitate, Evul Mediu și epoca modernă;b) o repartizare cât mai echilibrată pe regiuni de dezvoltare, respectiv minimum un membru din fiecare regiune de dezvoltare, maximum patru membri pentru fiecare regiune de dezvoltare;c) o repartizare cât mai echilibrată pe instituțiile și asociațiile profesionale în domeniu care fac propunerile. (9) Ministrul culturii poate numi membri ai Comisiei și alte persoane decât cele prevăzute la alin. (5), cu îndeplinirea criteriilor și condițiilor prevăzute de prezentul regulament.(10) Secretarul Comisiei și supleanții acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului culturii din cadrul structurii de specialitate. Aceștia vor asigura și secretariatul Biroului executiv.  +  Articolul 5(1) Comisia se constituie din trei secțiuni, conduse fiecare de un președinte ales prin vot de către membrii acestora; președinții de secțiuni devin vicepreședinți ai Comisiei Naționale de Arheologie.(2) Secțiunile Comisiei sunt următoarele:a) Secțiunea autorizări; b) Secțiunea rapoarte de cercetare arheologică;c) Secțiunea tehnică și de atestare.(3) Secțiunile sunt formate din câte 7 membri, numiți prin ordin al ministrului culturii. Membrii secțiunilor provin din cadrul Comisiei Naționale de Arheologie.(4) Secretarii secțiunilor și supleanții acestora sunt numiți prin ordin al ministrului culturii.(5) Atribuțiile Comisiei pot fi delegate secțiunilor și Biroului executiv, în condițiile stabilite de prezentul regulament.(6) Secțiunile pot avea ședințe comune cu celelalte comisii de specialitate ale Ministerului Culturii.  +  Articolul 6(1) Biroul executiv al Comisiei este constituit din președinte împreună cu vicepreședinții și un membru al comisiei. (2) Biroul executiv al Comisiei este numit prin ordin al ministrului culturii pentru o perioadă echivalentă mandatului Comisiei Naționale de Arheologie.  +  Articolul 7(1) Funcționarea Comisiei este asigurată de minister.(2) Fondurile necesare funcționării Comisiei se suportă din bugetul ministerului, în condițiile legii.  +  Articolul 8(1) Comisia este condusă de un președinte ajutat de cei trei vicepreședinți. Președintele Comisiei este numit prin ordin al ministrului culturii, dintre membrii acesteia.(2) Președintele Comisiei este propus ministrului culturii de către membrii acesteia prin vot și are, la data numirii sale, un mandat de 2 ani.(3) Ministrul culturii aprobă prin ordin propunerea Comisiei cu privire la președintele acesteia sau o poate respinge, motivat, o singură dată. Dacă prin votul a două treimi din numărul membrilor săi Comisia își menține propunerea inițială, ministrul culturii are obligația să o aprobe prin ordin. Dacă nu sunt întrunite cele două treimi, ministrul culturii solicită Comisiei o nouă propunere.  +  Capitolul III Mandatul membrilor  +  Articolul 9(1) Calitatea de membru al Comisiei se dobândește în baza numirii prin ordin al ministrului culturii.(2) După numire, membrii au obligația ca, până cel târziu la prima ședință la care participă, să depună la structura de specialitate în original certificatul de cazier judiciar.(3) Membrii Comisiei au obligația păstrării confidențialității pe toată durata mandatului și după încetarea acestuia, cu privire la date și/sau informații cu caracter personal ori care intră sub incidența protecției legale, în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, de care au luat cunoștință în timpul exercitării mandatului, cu excepția datelor și documentelor care, potrivit legii, constituie informație de interes public.(4) Obligația de confidențialitate incumbă și secretarului Comisiei și secretarilor secțiunilor și supleanților acestora.(5) Membrii Comisiei au obligația ca, în cazul în care se abțin de la vot sau propun respingerea avizării, să motiveze aceste situații, în scris, cu consemnarea lor în fișa de vot.(6) Membrii Comisiei au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:a) respectarea și aplicarea corectă a legii;b) prioritatea interesului public;c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor prin aplicarea aceluiași regim juridic în situații identice sau similare;d) profesionalismul, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;e) imparțialitatea și independența, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios, privat sau de altă natură în exercitarea mandatului;f) integritatea morală;g) principiul loialității, care obligă la apărarea în mod loial a prestigiului Ministerului Culturii și la abținerea de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia;h) în exercitarea mandatului, membrii Comisiei trebuie să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.  +  Articolul 10(1) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile și la votul privind acele documentații supuse analizării și avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceștia, soții ori soțiile sau rudele de gradul IV, precum și în cazul în care ar avea o relație contractuală, în desfășurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentații.(2) În scopul cunoașterii și asumării angajamentelor prevăzute la art. 9 alin. (3) și (5) și la alin. (1) din prezentul articol, membrii Comisiei semnează, până cel târziu la prima ședință la care participă, declarația privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea potrivit modelului cuprins în anexa nr. 1.(3) Declarațiile privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea vor fi înaintate de secretarul Comisiei către structura de specialitate din cadrul ministerului care va monitoriza și va evalua situațiile privind existența unor potențiale conflicte de interese. (4) În situația nerespectării de către un membru al Comisiei a obligațiilor prevăzute la alin. (1), structura de specialitate propune ministrului culturii printr-un referat înlocuirea membrului în cauză. (5) Ordinul ministrului culturii prin care este revocat membrul în condițiile alin. (4) poate fi atacat în justiție în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) În cazul în care un membru al Comisiei nu a respectat obligațiile prevăzute la alin. (1) și a asistat la dezbateri și la votul documentațiilor, însă nu a fost elaborat actul administrativ conform art. 22 alin. (3) sau actul administrativ nu a intrat în circuitul civil, dezbaterile și votul documentațiilor sunt repuse pe ordinea de zi a Comisiei/secțiunilor după revocarea membrului și înlocuirea acestuia.(7) Nedepunerea în termen a declarației prevăzute la alin. (2) sau nerespectarea de către un membru a obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea mandatului de membru în comisie.  +  Articolul 11(1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situații:a) încheierea valabilității mandatului;b) încălcarea prevederilor legale și a prezentului regulament;c) constatarea nerespectării angajamentelor cuprinse în declarația privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea;d) absențe nemotivate, potrivit prevederilor prezentului regulament, respectiv absențe la 3 ședințe consecutive sau 4 absențe nemotivate, în cursul unui an calendaristic;e) necompletarea tuturor fișelor de vot sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut la art. 15 alin. (9);f) prin demisie, comunicată în scris ministrului culturii;g) deces;h) când în urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile este condamnat pentru una din faptele prevăzute și sancționate în legătură cu exercitarea profesiei;i) în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 10 alin. (2);j) retragerea motivată a mandatului membrului de către instituția care l-a desemnat;k) în cazului refuzului membrului de a-și îndeplini atribuțiile stabilite prin prezentul regulament;l) alte situații prevăzute de lege.(2) Potrivit prezentului regulament, absențele membrilor pot fi motivate doar în situații legate de starea de sănătate, evenimente familiale deosebite sau în situația delegării membrilor de către ministrul culturii pentru îndeplinirea unor obligații conform art. 12, care nu permite acestora participarea la ședințele Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv.(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) este de competența secretarului Comisiei/secțiunilor, situațiile astfel constatate urmând a fi aduse de îndată și motivat la cunoștința ministrului culturii.(4) Semnalarea situației prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) poate fi făcută în scris ministrului culturii de către membrii Comisiei, precum și de către orice persoană fizică și juridică interesată.(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) și (4) revocarea calității de membru se aprobă prin ordin al ministrului culturii. (6) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei este revocat pentru oricare din situațiile prevăzute la alin. (1), în locul acestuia va fi numit un nou membru prin ordin al ministrului culturii, pentru perioada rămasă din respectivul mandat, la propunerea instituției care a desemnat membrul al cărui mandat a încetat.  +  Articolul 12(1) Membrii Comisiei pot fi delegați de către ministrul culturii să evalueze/constate din punct de vedere științific, în teren, situații legate de activitatea de protejare a patrimoniului arheologic, cu decontarea cheltuielilor legate de deplasare, cazare și diurnă de către minister. (2) În urma evaluării prevăzute la alin. (1), membrii Comisiei au obligația redactării unui raport detaliat, în termenul stabilit de ministrul culturii.  +  Capitolul IV Atribuțiile Comisiei, secțiunilor și Biroului executiv  +  Articolul 13(1) Comisia are următoarele atribuții:a) elaborează strategia națională în domeniul cercetării arheologice;b) propune avizarea normelor și metodologiilor din domeniul cercetării arheologice;c) elaborează metodologia de atestare a instituțiilor care au dreptul de a efectua cercetări arheologice, în vederea evitării oricărui conflict de interese;d) elaborează și actualizează Regulamentul săpăturilor arheologice;e) elaborează metodologia de clasare a siturilor arheologice în Lista monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii;f) propune clasarea siturilor arheologice;g) formulează prioritățile cercetării arheologice în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii;h) propune ministerului sau autorităților administrației publice locale achiziționarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;i) propune avizarea programelor de pregătire a specialiștilor și a planurilor de specializare în domeniul cercetării arheologice;j) reprezintă România în cadrul organismelor internaționale de specialitate similare;k) propune actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar;l) publică anual Cronica cercetărilor arheologice, precum și alte publicații de specialitate, cu sprijinul ministerului sau al instituțiilor subordonate acestuia;m) stabilește criteriile privind atestarea specialiștilor și experților din domeniul cercetării arheologice pentru a fi înscriși în Registrul arheologilor;n) îndeplinește și alte atribuții din domeniu, în condițiile legii.(2) Secțiunea autorizări are următoarele atribuții:a) propune avizarea planului anual al cercetărilor arheologice sistematice din România;b) propune avizarea proiectelor de cercetare arheologică;c) analizează solicitările cu privire la eliberarea autorizațiilor de săpături arheologice sistematice, indiferent de sursa lor de finanțare;d) propune avizarea proiectelor cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum și protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind cercetări arheologice din România;e) propune emiterea autorizațiilor pentru cercetare arheologică sistematică, la solicitarea instituțiilor organizatoare, în baza atribuțiilor stabilite de actele normative în vigoare;f) îndeplinește și alte atribuții din domeniu, în condițiile legii.(3) Secțiunea rapoarte de cercetare arheologică are următoarele atribuții:a) analizează rapoartele de cercetare arheologică, potrivit legii;b) aprobă rapoartele de cercetare arheologică în vederea emiterii certificatului de descărcare de sarcină arheologică, pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice și pentru toate investițiile, cu excepția locuințelor particulare aflate în alte zone;c) îndeplinește și alte atribuții din domeniu, în condițiile legii.(4) Secțiunea tehnică și de atestare are următoarele atribuții:a) avizează atestarea specialiștilor și experților din domeniul cercetării arheologice, înscriși în Registrul arheologilor;b) propune avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, care cuprind situri arheologice clasate în categoria A a Listei monumentelor istorice sau zone cu patrimoniu arheologic reperat;c) propune avizarea studiilor de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;d) îndeplinește și alte atribuții din domeniu, în condițiile legii.(5) Biroul executiv are următoarele atribuții:a) sprijină structura de specialitate din minister în organizarea Sesiunii naționale anuale de rapoarte arheologice;b) constituie Consiliul științific al publicației Cronica cercetărilor arheologice din România;c) identifică subiecte sau teme majore pe care le propune ministerului spre analiză și decizie Comisiei;d) coordonează elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării arheologice;e) sprijină ministerul, la solicitarea acestuia, în urmărirea stării de conservare a patrimoniului arheologic și formulează puncte de vedere în domeniu;f) propune, la solicitarea ministrului culturii, desemnarea unor membri pentru a fi delegați să evalueze/constate din punct de vedere științific, în teren, situații legate de activitatea de protejare a patrimoniului arheologic.  +  Capitolul V Funcționarea Comisiei, secțiunilor și a Biroului executiv  +  Articolul 14(1) Deciziile Comisiei, ale secțiunilor și ale Biroului executiv se iau, de regulă, cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. În caz de balotaj, votul președintelui de ședință este hotărâtor.(2) Cvorumul de ședință este întrunit în condițiile prezenței a:a) cel puțin doisprezece membri, pentru ședințele plenului Comisiei;b) cel puțin patru membri, pentru ședințele secțiunilor Comisiei;c) cel puțin trei membri, pentru ședințele Biroului executiv al Comisiei.(3) În cazul neîntrunirii cvorumului menționat la alin. (2), ședința se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.(4) Înaintea votului final ce va fi exprimat asupra fiecărui punct aflat pe ordinea de zi, în cazul în care există membri care se află în situația prevăzută la art. 10 alin. (1) și care nu pot participa la vot sau dacă la momentul votului lipsesc unii membri, președintele va verifica întrunirea cvorumului legal. Dacă nu se întrunește cvorumul de ședință prevăzut la alin. (2), președintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal sau decide reprogramarea conform prevederilor alin. (3).  +  Articolul 15(1) Comisia, secțiunile și Biroul executiv își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și extraordinare.(2) Ședințele se desfășoară în format online, cu participarea fizică la sediul ministerului sau cu aprobarea ministrului culturii în alte locații.(3) Ședințele ordinare se programează la începutul anului calendaristic de structura de specialitate din cadrul ministerului cu consultarea membrilor Comisiei.(4) Ședințele sunt conduse de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte ori de un președinte de ședință ales dintre membrii prezenți, situație care se consemnează în procesul-verbal.(5) Participarea la ședințe a membrilor este obligatorie. Absențele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal.(6) În afara ședințelor ordinare, ministrul culturii/secretarul Comisiei/secțiunilor poate convoca în ședință extraordinară Comisia/secțiunile/Biroul executiv.(7) În funcție de disponibilitățile tehnice, ședințele se pot desfășura fără participarea fizică, în același spațiu, a tuturor funcționarilor implicați, membrilor Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv și invitaților, cu asigurarea dezbaterilor din Comisie, a comunicării fișelor de vot completate de membri, prin intermediul mijloacelor electronice.(8) Membrii Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv transmit, până la termenul stabilit de secretarul Comisiei/secțiunii, fișa de vot asumată prin semnătură.(9) Transmiterea fișelor de vot, prin mijloacele electronice, se face în termenul stabilit de secretarul Comisiei/secțiunii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data finalizării ședinței.  +  Articolul 16(1) Persoanele interesate pot asista, în limita locurilor și a mijloacelor tehnice disponibile, la prezentările și dezbaterile din cadrul ședințelor Comisiei/ale secțiunilor, cu condiția să depună o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul Comisiei/secțiunilor, în care să precizeze datele personale de identificare, depusă cel târziu până la începutul ședinței respective. Persoanele interesate care asistă la ședință nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor sau să înregistreze ședința audio, foto, video și sunt obligate să părăsească sala înainte de momentul votului.(2) Se interzice participarea sau asistarea la ședințele Comisiei/ale secțiunilor a persoanelor care tulbură desfășurarea ședințelor. Respectivele persoane vor părăsi sala de ședință la solicitarea președintelui sau a secretarului. Secretarul împreună cu personalul de pază al instituției sau autorității, unde se desfășoară ședința, asigură o atmosferă de lucru calmă și echilibrată.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), presa poate înregistra audio, foto sau video ședința, fără a asista la momentul votului, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile de autor și la datele cu caracter personal.(4) Persoanele interesate pot interveni în cadrul discuțiilor doar dacă președintele le dă cuvântul și cu încadrarea în timpul stabilit de acesta.(5) Ministerul Culturii, în funcție de solicitări, poate restricționa accesul persoanelor care doresc să asiste la ședințele Comisiei/ale secțiunilor, în funcție de spațiu, condițiile tehnice și logistice disponibile, după caz.  +  Articolul 17(1) Documentațiile primite la structura de specialitate se supun analizei Comisiei/Biroului executiv/secțiunilor, prin grija secretarilor.(2) În cazul documentațiilor cu grad mare de complexitate/ dificultate și/sau al celor care necesită analiză în cadrul mai multor secțiuni, structura de specialitate poate decide analizarea documentațiilor în plenul Comisiei.(3) Convocarea Comisiei/Biroului executiv/secțiunilor se face de către secretarul Comisiei, respectiv secretarii secțiunilor, după caz.(4) Ordinea de zi stabilită de către secretarul Comisiei sau al secțiunii în baza dispozițiilor superiorilor ierarhici din cadrul ministerului este publicată pe site-ul ministerului cu 24 de ore înaintea ședinței.(5) Pe ordinea de zi a ședinței se includ documentații înregistrate la Ministerul Culturii cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data ședinței. Ordinea de zi poate fi completată în cadrul ședinței cu documentațiile care au caracter urgent.(6) Pe ordinea de zi pot fi incluse, pentru a fi supuse analizei, și documentații, în vederea consultării prealabile.(7) Secretarul întocmește lista de prezență și procesul-verbal al ședinței, la care anexează fișele de vot.(8) Procesul-verbal al ședinței cuprinde rezumatul discuțiilor la fiecare subiect și rezultatul votului și se înregistrează la structura de specialitate din minister. Rezultatul votului se publică pe site-ul ministerului.(9) Pot participa la ședințele Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv ministrul culturii, demnitarii, funcționarii publici, reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului, angajații, colaboratorii din cadrul ministerului/serviciului public deconcentrat care au ca atribuție/obligație prezentarea documentației/ subiectului cuprinse/cuprins pe ordinea de zi.  +  Articolul 18(1) La ședințele Comisiei/ale secțiunilor pot participa și elaboratorii documentațiilor, cu aprobarea secretarului.(2) După susținerea documentațiilor, elaboratorii documentațiilor nu pot participa la deliberările din cadrul ședințelor sau la vot, părăsind sala de ședință.(3) În cazul în care un membru al Comisiei sau al secțiunii se află în conflict de interese cu privire la subiectele incluse pe ordinea de zi, acesta nu va participa la luarea unei decizii cu privire la subiectul respectiv, părăsind sala de ședință înaintea deliberării și a votului.(4) Membrii aflați în situația menționată la alin. (3) menționează în fișa de vot motivul pentru care nu pot participa la ședința respectivă, acesta fiind menționat și în procesul-verbal de ședință, de către secretar.(5) Invitații, secretarul, membrii de onoare ai Comisiei și specialiștii din cadrul ministerului nu au drept de vot.  +  Articolul 19(1) În situația în care Comisia/secțiunile/Biroul executiv nu poate/pot analiza toate subiectele aflate pe ordinea de zi din cauza numărului mare sau a complexității acestora, prin decizia președintelui cu consultarea membrilor, ședința poate continua în ziua următoare sau se poate convoca o ședință extraordinară pentru formularea de propuneri pentru fiecare subiect de pe ordinea de zi.(2) În situația în care nu se poate întruni cvorum de ședință în cadrul uneia dintre secțiuni/biroului executiv, subiectele/ documentațiile sunt înaintate spre analiză Comisiei.  +  Articolul 20Dezbaterile din cadrul ședințelor Comisiei/ secțiunilor/Biroului executiv se consemnează în documentele ședințelor, respectiv procesul-verbal și fișele de vot, după caz.  +  Articolul 21Procesul-verbal al ședinței poate fi consultat de membrii Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv sau de funcționarii structurii de specialitate din minister și este pus la dispoziție conducerii ministerului, demnitarilor, organelor și instituțiilor abilitate prin lege.  +  Articolul 22(1) Subiectele/Documentațiile analizate în Comisie în cadrul secțiunilor și al Biroului executiv sunt de natură științifică, tehnică, de specialitate, doctrinară, metodologică.(2) Comisia, secțiunile și Biroul executiv fundamentează din punct de vedere științific, tehnic și de specialitate deciziile administrative ale ministerului/serviciului public deconcentrat.(3) Propunerile Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv, care sunt însușite de structura de specialitate din cadrul ministerului, respectiv de serviciile publice deconcentrate ale ministerului, vor fi incluse în actele administrative elaborate în acest sens.  +  Articolul 23Președintele Comisiei are următoarele atribuții:a) conduce activitatea Comisiei;b) conduce ședințele Comisiei;c) reprezintă Comisia în raport cu ministerul, cu celelalte organisme și comisii de specialitate, autorități și instituții publice, persoane fizice sau juridice;d) reprezintă Comisia pe plan național și internațional;e) elaborează concluziile Comisiei pentru fiecare subiect supus dezbaterii.  +  Articolul 24Vicepreședinții Comisiei au următoarele atribuții principale:a) exercită atribuțiile președintelui Comisiei în lipsa acestuia;b) conduc lucrările secțiunilor.  +  Articolul 25Secretarul Comisiei/secțiunilor are, după caz, următoarele atribuții:a) convoacă Comisia/Biroul executiv/secțiunile;b) ține evidența activității Comisiei/Biroului executiv/ secțiunilor și întocmește procesele-verbale ale ședințelor acestora;c) întocmește ordinea de zi conform dispozițiilor superiorilor ierarhici și o face publică pe site-ul ministerului;d) întocmește lista de prezență și asigură semnarea acesteia de către membrii Comisiei/Biroului executiv/secțiunilor prezenți la fiecare ședință;e) constată și semnalează situațiile de încetare a mandatului membrilor, precum și situațiile prevăzute la art. 18 alin. (4);f) gestionează documentele și corespondența adresate Comisiei/Biroului executiv/secțiunilor;g) gestionează și ține evidența declarațiilor privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea;h) întocmește și înaintează conducerii ministerului proiectele de acte administrative;i) întocmește convenția civilă încheiată cu fiecare membru al Comisiei și o transmite spre semnare;j) asigură transmiterea contestațiilor către Comisia națională pentru soluționarea contestațiilor în domeniul arheologiei;k) propune Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv documentațiile complete spre analiză;l) supune analizării documentațiile refăcute potrivit recomandărilor Comisiei/secțiunilor;m) examinează documentațiile depuse și, în cazul în care acestea nu sunt complete, solicită beneficiarului completarea acestora. De asemenea, prezintă documentațiile în cadrul ședințelor Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv, dacă este cazul.  +  Articolul 26Membrii Comisiei au următoarele drepturi și obligații:a) participă la ședințele Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv, având drept de vot în adoptarea propunerilor/hotărârilor acesteia;b) completează și depun la secretarul Comisiei declarația privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea;c) analizează documentațiile, fac observații, propuneri și recomandări;d) întocmesc și semnează fișele de vot în cadrul fiecărei ședințe la care sunt prezenți;e) solicită consemnarea în procesele-verbale ale ședințelor de lucru a opiniilor și punctelor de vedere proprii;f) îl informează, în timp util, pe secretarul Comisiei/secțiunilor despre imposibilitatea participării la ședință, în situații deosebite ce reclamă această absență;g) comunică ministrului culturii, în scris, renunțarea la mandat;h) primesc indemnizația prevăzută de lege.  +  Capitolul VI Desfășurarea lucrărilor Comisiei, secțiunilor și a Biroului executiv și analizarea documentațiilor  +  Articolul 27(1) Lucrările/Documentațiile se pun la dispoziția Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv pentru analiză, înaintea dezbaterilor.(2) După analiza documentațiilor, președintele dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, pot face observații și recomandări sau propune amendamente.(3) Propunerile se consemnează de fiecare membru, în fișa de vot al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care se anexează la procesul-verbal al ședinței.(4) Fișa de vot cuprinde propunerea formulată de membrul Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv, precum și observațiile, recomandările și/sau condițiile propuse, certificate de semnătura sa olografă.(5) Fișa de vot, în cazul ședințelor prevăzute la art. 15 alin. (7), este considerată validă dacă este semnată olograf de membrul Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv și transmisă secretarului, în fotocopie, prin mijloace electronice.(6) În cazul ședințelor prevăzute la art. 15 alin. (7), transmiterea fișelor de vot de către membrii Comisiei/secțiunilor/ Biroului executiv, prin mijloacele electronice, se face în termenul stabilit de secretar, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data finalizării ședinței, în caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. e).(7) Concluzia dezbaterii, formulată de președinte, este aprobată prin vot de membrii Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv și se menționează în procesul-verbal de ședință, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. În situația în care concluzia dezbaterii nu întrunește un vot favorabil de minimum jumătate plus unu din cvorum, documentația se respinge argumentat.  +  Capitolul VII Procedura de contestare  +  Articolul 28Contestațiile formulate în termenul legal, referitoare la propunerile Comisiei Naționale de Arheologie cu privire la proiectele de cercetare arheologică, rapoartele de cercetare arheologică, planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, finanțarea cercetării arheologice, aprobarea studiilor de fundamentare și a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor sunt transmise spre a fi analizate și soluționate Comisiei naționale pentru soluționarea contestațiilor în domeniul arheologiei.  +  Capitolul VIII Aspecte organizatorice  +  Articolul 29(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei/secțiunilor/Biroului executiv, membrii acesteia au dreptul la o indemnizație lunară, care se stabilește prin ordin al ministrului culturii, și la decontarea cheltuielilor de deplasare și cazare.(2) Decontarea cheltuielilor de participare se cuprinde în contractul civil încheiat cu fiecare membru, potrivit legii.(3) Indemnizațiile și decontarea cheltuielilor de participare la ședințe se plătesc de către minister, pe baza listei de prezență și a documentelor contabile justificative.  +  Articolul 30Ministerul Culturii confecționează ecusoane pentru membrii Comisiei Naționale de Arheologie, conținând următoarele date: numele, calitatea acestora și durata mandatului.  +  Articolul 31(1) Documentele ședințelor sunt, în ordinea de arhivare, următoarele:a) lista de prezență;b) ordinea de zi;c) procesul-verbal cuprinzând și fișele de vot.(2) Arhivarea documentelor se face la minister.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  DECLARAȚIE
  privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea
  Subsemnatul(a), ............................., membru(ă) în Comisia Națională de Arheologie, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:I. Imparțialitatea) pe durata mandatului, în calitate de membru, nu voi participa la dezbaterile și la votul Comisiei Naționale de Arheologie dacă voi constata că mă aflu în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.157/2022.b) Nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei.c) Mă angajez ca pe perioada mandatului să mă abțin de la analizarea și evaluarea cererilor de finanțare a cercetărilor arheologice sistematice depuse la Ministerul Culturii pentru anul în curs, în următoarele ipoteze:(i) sunt responsabilul de șantier care a depus una sau mai multe cereri de finanțare a cercetării arheologice sistematice;(ii) sunt membru din colectivul care a depus una sau mai multe cereri de finanțare a cercetării arheologice sistematice;(iii) sunt angajat al unei instituții care a depus una sau mai multe cereri de finanțare a cercetării arheologice sistematice;(iv) am calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoane aflate în situațiile prevăzute la pct. (i)-(iii).II. Interese
  1. Asociat sau acționar la societăți, angajat al instituțiilor publice, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale, care au legătură cu obiectul de activitate al comisiei:
  Unitatea - denumirea și adresa -Calitatea deținută
  1.1. ...........
  2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale instituțiilor, societăților, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale, care au legătură cu obiectul de activitate al comisiei:
  Unitatea - denumirea și adresa -Calitatea deținută
  2.1. …….......
  Mă angajez ca, în cazul schimbării informațiilor de la punctul II - Interese, să depun declarații actualizate.
  III. ConfidențialitateMă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, pe care le voi obține sau le voi afla ca efect al calității mele de membru al Comisiei Naționale de Arheologie, pe toată durata mandatului și după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.Mă angajez ca, pe durata mandatului, dacă sesizez iminența unui conflict de interese cu privire la un subiect de pe ordinea de zi ori altă situație care constituie sau care poate genera un conflict de interese, să înștiințez de îndată plenul Comisiei/secretarul Comisiei, să mă abțin de la dezbateri și luarea deciziei, inclusiv de la vot.IV. Protecția datelor cu caracter personalDeclar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.157/2022, și sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de către Ministerul Culturii în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, iar numele meu să fie făcut public pe pagina de internet a Ministerului Culturii pe durata mandatului.Înțeleg și sunt de acord ca Ministerul Culturii să păstreze datele personale colectate pentru o perioadă de 10 ani, în condițiile prevăzute de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.
  Semnătura Data
   +  Anexa nr. 2la regulament
  FIȘA DE VOT
  Fișa de vot nr. ………………….....
  Anexă la procesul-verbal al ședinței Comisiei Naționale de Arheologie (CNA)/secțiunii ……….............../Biroului executiv, desfășurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.157/2022, în data de …………………………….................
  Subiecte^1Observații^2Propunerea membrului
  1.........................................................................................................................................................................................................................................
  2.........................................................................................................................................................................................................................................
  3.........................................................................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................................................
  Numele și prenumeleSemnătura Data^1 Se vor completa numărul de înregistrare al documentației de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și denumirea documentației, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă.^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentație.
   +  Anexa nr. 3la regulament
  PROCES-VERBAL
  Procesul-verbal al ședinței Comisiei Naționale de Arheologie (CNA)/secțiunii ................../Biroului executiv, desfășurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.157/2022, în data de ……………………..…...................
  Subiecte^1Observații^2Rezumatul ședinței și propunerea Comisiei Naționale de Arheologie/secțiunii.................../Biroului executiv
  1....................................................................................................................................................................................
  2..................................................................................................................................................................................
  3...................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................
  Președinte CNASemnăturaPrenume, numeVicepreședinte CNASemnăturaPrenume, numeMembru CNASemnăturaPrenume, nume.....Secretar/Supleant secretar CNASemnăturaPrenume, nume
  ^1 Se vor completa numărul de înregistrare al documentației de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și denumirea documentației, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă.^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentație.
  ----