ORDONANȚĂ nr. 18 din 3 august 2022privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 4 august 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță stabilește cadrul legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.  +  Articolul 2Societățile și organizațiile economice străine pot fi autorizate să dețină reprezentanțe în România de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care eliberează, în acest sens, autorizația de funcționare, potrivit prezentei ordonanțe.  +  Articolul 3(1) Autorizațiile de funcționare a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul unei platforme electronice, pe o perioadă de minimum 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeași perioadă.(2) Pentru obținerea autorizației de funcționare se achită o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de euro/an, echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României din data plății.(3) Taxa de autorizare se achită la organul fiscal central competent în raza căruia își are sediul reprezentanța.  +  Articolul 4Societățile și organizațiile economice străine reprezentate răspund, în condițiile legii, pentru actele juridice și activitatea reprezentanțelor lor în România.  +  Articolul 5(1) Cererea prin care se solicită deschiderea unei reprezentanțe și eliberarea autorizației de funcționare a unei reprezentanțe se completează electronic prin intermediul platformei electronice dedicate, se adresează Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și va cuprinde următoarele informații:a) denumirea, sediul social și codul de înregistrare fiscală ale entității străine;b) obiectul de activitate al reprezentanței, în conformitate cu obiectul de activitate al societății sau organizației economice străine solicitante;c) durata de funcționare a reprezentanței;d) reprezentantul reprezentanței în relațiile cu terții;e) sediul reprezentanței.(2) La cererea de înregistrare se vor anexa următoarele documente:a) documentul emis de autoritatea competentă din țara în care își are sediul social societatea sau organizația economică străină, din care să rezulte datele de identificare și de înregistrare ale societății sau organizației economice străine, obiectul de activitate și capitalul social, și traducerea autorizată a acestui document cu semnătură electronică calificată sau avansată;b) actul constitutiv sau alte acte doveditoare privind forma de organizare și modul de funcționare a societății sau organizației și o traducere autorizată a acestora cu semnătură electronică calificată sau avansată;c) împuternicirea privind persoanele desemnate să reprezinte societatea sau organizația economică străină care a solicitat înregistrarea, cu traducere autorizată, după caz;d) dovada plății taxei de autorizare în conformitate cu art. 3 alin. (2) și (3);e) o confirmare asupra bonității din partea băncii prin care societatea sau organizația își desfășoară principalele operațiuni financiare;f) dovada existenței sediului reprezentanței pe teritoriul României pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a autorizației sau cu perioada pentru care se solicită prelungirea autorizației.(3) Documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora.  +  Articolul 6(1) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului emite autorizația de funcționare sau respinge motivat înregistrarea reprezentanței, prin intermediul platformei electronice, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii și a anexării documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) sau de la data completării cererii cu documentele și informațiile solicitate potrivit alin. (4).(2) Autorizația de funcționare va cuprinde datele de identificare ale societății sau organizației economice străine, obiectul de activitate al reprezentanței, reprezentantul în relațiile cu terții al reprezentanței, durata valabilității autorizației, condițiile de exercitare a activității și sediul reprezentanței.(3) Reprezentanța efectuează în numele societății sau al organizației economice străine numai acte juridice și activități conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizația de funcționare. Reprezentanța nu desfășoară activități economice în nume propriu. Reprezentanțele și personalul acestora își desfășoară activitatea cu respectarea dispozițiilor legale din România.(4) În situația în care apreciază necesar soluționării cererii, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul platformei electronice, va solicita deponentului completarea cererii cu informațiile și documentele necesare autorizării. În acest caz, termenul de soluționare a cererii curge de la data completării cererii cu documentele și informațiile solicitate.  +  Articolul 7Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul platformei electronice, oferă posibilitatea consultării informațiilor referitoare la reprezentanțele înregistrate în România și autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cu respectarea legislației privind datele cu caracter personal.  +  Articolul 8Comunicarea emiterii, prelungirii sau modificării unei autorizații de funcționare a unei reprezentanțe în România, precum și eliberarea unei scrisori de confirmare a radierii din evidențele Ministerului Antreprenoriatului și Turismului se fac în mod automat către administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială se află sediul reprezentanței, prin intermediul platformei electronice.  +  Articolul 9Pentru activitatea desfășurată în România, reprezentanțele sunt obligate să se înregistreze fiscal în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească impozitele și taxele stabilite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit altor prevederile legale.  +  Articolul 10Prin derogare de la dispozițiile art. 1.373 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, societățile și organizațiile economice străine răspund în solidar cu angajații încadrați la reprezentanțe pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de aceștia în exercitarea activității sau în legătură cu exercitarea acesteia.  +  Articolul 11(1) Societățile sau organizațiile economice străine reprezentate în România au obligația să comunice Ministerului Antreprenoriatului și Turismului eventualele modificări survenite în legătură cu datele înscrise pe autorizația de funcționare a reprezentanței, precum și cu privire la statutul juridic, obiectul de activitate, capitalul social sau sediul firmei străine, în termen de 30 de zile de la data survenirii acestor modificări, și să solicite, dacă este cazul, modificarea autorizației de funcționare, conform modificărilor apărute.(2) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului poate modifica autorizația de funcționare, dacă modificările vizează elementele înscrise pe aceasta, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării însoțite de documentația completă.(3) Cererea pentru modificarea autorizației de funcționare, conform modificărilor survenite, se completează în platforma electronică și trebuie să fie însoțită de documente justificative pentru modificările survenite și, după caz, traducerea autorizată a acestor documente cu semnătură electronică calificată sau avansată.(4) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informațiile și documentele necesare soluționării cererii. În acest caz, termenul de soluționare a cererii curge de la data completării cu documentele și informațiile solicitate.  +  Articolul 12(1) Prelungirea valabilității autorizației de funcționare se face numai la cererea reprezentanței, adresată Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în termen de minimum 30 de zile înainte de data expirării, prin completarea formularului electronic din cadrul platformei electronice.(2) Prelungirea autorizației de funcționare a reprezentanței este condiționată de transmiterea dovezii de plată a taxei de autorizare prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3).(3) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informațiile și documentele necesare soluționării cererii de prelungire. În acest caz, termenul de soluționare a cererii curge de la data completării cu documentele și informațiile solicitate.  +  Articolul 13Autorizația de funcționare poate fi retrasă de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, înainte de expirarea valabilității, în termen de 30 de zile de la solicitarea autorităților cu competențe de control, pentru următoarele motive:a) încălcarea de către personalul reprezentanței a dispozițiilor legale din România privind spălarea banilor și finanțarea terorismului;b) nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizația de funcționare și a condițiilor de exercitare a activității;c) nerespectarea obligațiilor fiscale.  +  Articolul 14Autorizațiile de funcționare eliberate în temeiul prezentei ordonanțe se retrag din oficiu, în termen de 30 de zile de la expirarea acestora, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, atunci când valabilitatea autorizațiilor de funcționare ajunge la termen și nu s-a comunicat o cerere de prelungire potrivit art. 12 alin. (1).  +  Articolul 15(1) Radierea unei reprezentanțe, la cererea acesteia, din evidențele Ministerului Antreprenoriatului și Turismului se produce ca urmare a radierii din evidențele autorității fiscale a codului de identificare fiscală. Cererea de radiere se completează prin intermediul platformei electronice și va fi însoțită de o dovadă a radierii reprezentanței din evidențele autorității fiscale, precum și de documente justificative, eliberate de către societatea sau organizația economică străină, și de traducerea autorizată a acestora semnată cu semnătură electronică calificată sau avansată.(2) În situația prevăzută la alin. (1), cererea de radiere din evidențele Ministerului Antreprenoriatului și Turismului se va soluționa în termen de 30 de zile de la solicitare.(3) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul platformei electronice, poate solicita deponentului completarea cererii cu informațiile și documentele necesare radierii. În acest caz, termenul de soluționare a cererii curge de la data completării cu documentele și informațiile solicitate.  +  Articolul 16Operațiunile financiar-bancare ale reprezentanțelor se efectuează prin conturi deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare.  +  Articolul 17(1) Autorizațiile reprezentanțelor străine emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân valabile conform actelor normative în vigoare la data emiterii acestora.(2) Până la data operaționalizării platformei electronice, atât depunerea cererilor, cât și soluționarea acestora se vor face în conformitate cu procedura aplicată anterior adoptării prezentei ordonanțe.  +  Articolul 18(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului se aprobă normele metodologice privind punerea în aplicare a acesteia.(2) Platforma electronică va deveni operațională în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 19Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:a) Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor economice străine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 aprilie 1990, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.222/1990 privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea personalului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 bis din 26 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 3 august 2022.Nr. 18.-----