ANEXE din 12 iulie 2022privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 bis din 3 august 2022  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 1 din 12 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 3 august 2022.
   +  Anexa nr. 1
  Modificări și completări ale Reglementărilor
  contabile conforme cu Standardele
  Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de
  credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010
  1. La Capitolul I, punctul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară și publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate ale instituțiilor, reguli de întocmire, aprobare și auditare a situațiilor financiare interimare, așa cum sunt definite la pct. 44, ale instituțiilor, precum și regulile de înregistrare în contabilitatea instituțiilor a operațiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi pentru instituțiile care aplică IFRS, precizări privind documentele, formularele și registrele de contabilitate, precum și normele de întocmire și utilizare a acestora.2. La Capitolul I, punctul 4, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:(31) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin instituțiilor, persoane juridice române, se include în situațiile financiare ale instituției, persoană juridică română, și se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.3. La Capitolul III, Secțiunea 3, punctul 32, alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în ceea ce privește informațiile referitoare la sistemele de control intern și de gestionare a riscurilor, declarația privind guvernanța corporativă face trimitere la principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru entitățile incluse în consolidare, luate în ansamblu.4. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR5. La Capitolul VI, Secțiunea 1, punctul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:59. Activele și datoriile financiare înregistrate în clasa 1, cu excepția celor din grupa 10, sunt evaluate la cost amortizat, în conformitate cu prevederile IFRS aplicabile.6. La capitolul VI, titlul secțiunii 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit7. La Capitolul VI, Secțiunea 2, punctul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:74. Operațiunile cu clientela sunt operațiuni efectuate cu clienții. În această categorie se includ și operațiunile cu instituțiile de credit prevăzute la pct. 79.8. La Capitolul VI, Secțiunea 2, punctul 75, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) operațiunilor în conturile clientelei;9. La Capitolul VI, Secțiunea 2, punctul 77 se modifică și va avea următorul cuprins:77. Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decât cele cuprinse în cadrul Clasei 3 "Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse" și Clasei 4 "Active imobilizate") evidențiază ansamblul creanțelor deținute asupra clienților.10. La Capitolul VI, Secțiunea 2, punctul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:79. În conturile de creanțe comerciale, instituția înregistrează creanțele clienților și ale instituțiilor de credit finanțate de către aceasta, sub forma operațiunilor de scontare, factoring, forfetare și alte creanțe comerciale, dacă respectivele active financiare sunt evaluate la cost amortizat. Creanțele de acest tip clasificate în alte categorii de active financiare se înregistrează în conturile corespunzătoare din grupa 30 "Operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare.11. La Capitolul VI, Secțiunea 2, după punctul 91, se introduc punctele 91^1 și 91^2, cu următorul cuprins:91^1. (1) Conturile de plăți sunt conturi ținute de instituțiile financiare nebancare, în calitate de instituții de plată, și de instituțiile emitente de monedă electronică, în numele utilizatorilor de servicii de plată, și sunt utilizate exclusiv pentru executarea operațiunilor de plată. Operațiunea de plată este acțiunea inițiată de plătitor sau de beneficiarul plății cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligații subsecvente între plătitor și beneficiarul plății.(2) Disponibilitățile din conturile de plăți ale clientelei pot fi retrase, respectiv răscumpărate de titularii de conturi în orice moment, fără preaviz.(3) Conturile de plăți ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile instituției de plată. Soldurile creditoare ale conturilor de plăți reprezintă disponibilitățile clientelei.(4) Conturile de plăți pot avea și solduri debitoare doar în condiții accidentale, neautorizate (overdraft).91^2. Instituțiile financiare nebancare în calitate de instituții emitente de monedă electronică înregistrează valoarea fondurilor primite în schimbul monedei electronice emise în contul 2512 "Conturi de monedă electronică", aceasta diminuându-se odată cu utilizarea monedei electronice sau la răscumpărare.12. La Capitolul VI, Secțiunea 2, după punctul 94, se introduce un nou punct, punctul 94^1, cu următorul cuprins:94^1. Operațiunile între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, operațiuni repo și titluri date cu împrumut, operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut, valori de recuperat, alte sume datorate) se înregistrează de către instituțiile financiare nebancare într-o grupă distinctă "Operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit.13. La Capitolul VI, Secțiunea 3, punctul 103, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Datoriile constituite prin titluri reprezintă împrumuturile obținute de o instituție, pe baza emisiunii de titluri, pentru asigurarea necesităților de lichidități, pe termen scurt, mediu și lung. În cazul instituțiilor de credit, titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, următoarele: certificate de depozit, carnete și librete de economii, obligațiuni și alte titluri. În cazul instituțiilor financiare nebancare, titlurile care pot fi emise în acest scop sunt, în principal, obligațiuni și alte titluri.14. La Capitolul VI, Secțiunea 3, punctul 105, după litera b), se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) decontărilor între instituția financiară nebancară și subunități;15. La Capitolul VI, Secțiunea 3, după punctul 107, se introduce un nou punct, punctul 107^1, cu următorul cuprins:107^1. Contabilitatea decontărilor între instituția financiară nebancară și subunități, precum și cele între subunități cuprinde operațiunile efectuate între instituția financiară nebancară și subunitățile din țară, precum și cele efectuate între subunități. La sfârșitul perioadei (de regulă la sfârșitul lunii), acest cont nu trebuie să prezinte sold. Eventualul sold debitor reprezintă sume de încasat, iar soldul creditor reprezintă sumele datorate pentru operațiuni între instituția financiară nebancară și subunități sau între subunități.16. La Capitolul VI, Secțiunea 3, punctul 118 se modifică și va avea următorul cuprins:118. Sumele datorate terților de către instituții pentru furnizări de materiale, prestări de servicii și executări de lucrări, precum și alte sume datorate terților, se înregistrează în contul 3566 "Alți creditori diverși". În cazul instituțiilor de credit, depozitele de garanții pentru leasing și alte depozite de garanții primite se înregistrează în conturile 3561 "Depozite de garanții pentru leasing", respectiv 3562 "Alte depozite de garanții primite". În cazul instituțiilor financiare nebancare, sumele aferente antecontractelor de leasing percepute potențialilor clienți în scopul asigurării asumării de către aceștia a obligației de încheiere ulterioară a contractului de leasing se înregistrează în contul 3566 "Alți creditori diverși".17. La Capitolul VI, Secțiunea 3, după punctul 119, se introduce un nou punct, punctul 119^1 cu următorul cuprins:119^1. Împrumuturile primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari, sumele reprezentând alte împrumuturi, precum și dobânzile aferente se înregistrează în conturi distincte de împrumuturi primite de la acționari și alte împrumuturi.18. La Capitolul VI, Secțiunea 3, punctul 129 se modifică și va avea următorul cuprins:129. Titlurile, alte active financiare, creanțele din operațiuni diverse și activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanțe, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale, se evidențiază în contul 381 "Active financiare restante", cele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoașterea inițială, dar nu sunt depreciate, se evidențiază în contul 382 "Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ", cele care sunt depreciate la data raportării se evidențiază în contul 383 "Active financiare depreciate la data raportării", iar cele care au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale se evidențiază în contul 384 "Active financiare depreciate la recunoașterea inițială". Activele aferente unui contract, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate, se evidențiază în contul 385 "Active aferente unui contract - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării. Creanțele comerciale din operațiuni diverse, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate, se evidențiază în contul 386 "Creanțe comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificată", indiferent dacă sunt sau nu sunt depreciate la data raportării.19. La Capitolul VI, Secțiunea 4, după punctul 142, se introduce un nou punct, punctul 142^1, cu următorul cuprins:142^1. (1) În cazul creanțelor de leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, componentele ratelor de încasat, respectiv valoarea principalului (cota parte din valoarea de intrare a bunului) și a dobânzii vor fi consemnate în mod distinct în documentele justificative (facturi), la cursul de facturare prevăzut în contractul de leasing financiar. Diferențele favorabile/nefavorabile care apar, după caz, între cursul de facturare prevăzut în contractul de leasing financiar și cursul de schimb de la data acordării finanțării sau cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi bancară a lunii precedente vor fi prezentate distinct în factură.(2) În situația în care data facturării sau ultima zi a lunii este zi nebancară, la calculul respectivelor diferențe de curs se va avea în vedere cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară anterioară acesteia.20. La Capitolul VI, Secțiunea 6, punctul 155 litera g) și punctul 157 litera c), referirile la operațiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit.21. La Capitolul VI, Secțiunea 6, punctul 155, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:g^1) Cheltuieli din operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit (dobânzi la conturile curente; dobânzi la împrumuturile primite de la instituții de credit; dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut; dobânzi privind alte sume datorate instituțiilor de credit; comisioane), care sunt incluse în categoria cheltuielilor de exploatare;22. La Capitolul VI, Secțiunea 6, punctul 157, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) Venituri din operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit (dobânzi de la conturile curente; dobânzi de la depozitele constituite la instituții de credit; dobânzi de la creditele acordate instituțiilor de credit; dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut; dobânzi privind valorile de recuperat de la instituții de credit; comisioane), care sunt incluse în categoria veniturilor din exploatare.23. La Capitolul VI, Secțiunea 7, punctul 167, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Astfel, în cazul în care, pentru a răspunde exigențelor unor anumite categorii de beneficiari (autorități sau întreprinderi străine, administrații fiscale sau vamale), o instituție recurge la un corespondent pentru a garanta executarea unei obligații asumate de unul dintre clienții proprii, aceasta va înregistra angajamentul asumat în raport cu clientul său în contul 913 "Garanții date pentru clientelă", iar instituția corespondentă va înregistra angajamentul asumat în raport cu instituția garantată, după caz, în contul 911 "Garanții date instituțiilor de credit", dacă instituția garantată este instituție de credit sau în contul 913 "Garanții date pentru clientelă.24. La Capitolul VI, Secțiunea 8, punctul 174, lit.c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) operațiunilor privind conturile curente și conturile de plăți, conturile de corespondent, depozitele, creditele și împrumuturile în valută;25. La Capitolul VI, Secțiunea 8, Subsecțiunea "Operațiuni în valută cu clientela", punctul 189 se modifică și va avea următorul cuprins:189. Operațiunile prin conturile curente în valută sau prin conturile de plăți în valută ale clienților se înregistrează în mod similar cu operațiunile prin conturile în lei ale acestora.26. La Capitolul VI, Secțiunea 8, Subsecțiunea "Operațiuni în valută cu clientela", punctul 190 se modifică și va avea următorul cuprins:190. Transferurile în valută sunt operațiunile prin care, la cererea clientului ordonator, o sumă în valută este pusă la dispoziția unui beneficiar, în general, rezident în străinătate.27. La Capitolul VI, Secțiunea 10, punctul 203, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic, cu excepția primului an de activitate, când acesta începe la data înființării, respectiv înmatriculării.28. Titlul capitolului VII se modifică și va avea următorul cuprins:PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUȚIILE CARE APLICĂ IFRS29. La Capitolul VII, punctul 204 se modifică și va avea următorul cuprins:204. Planul de conturi pentru instituțiile care aplică IFRS pentru întocmirea situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare interimare conține conturile necesare înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, precum și conținutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS, prevederile IFRS privind informațiile prezentate în situațiile financiare anuale (individuale) sau în situațiile financiare interimare și cerințele de raportare către Banca Națională a României.30. La Capitolul VII, punctul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:205. Planul de conturi pentru instituțiile care aplică IFRS nu constituie temei legal pentru efectuarea operațiunilor economico-financiare, ci servește numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operațiunilor efectuate. Operațiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanță strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.31. La Capitolul VII, punctul 210 se modifică după cum urmează:a) Partea introductivă a punctului 210 se modifică și va avea următorul cuprins:Planul de conturi pentru instituțiile care aplică IFRS este următorul:b) Denumirea Clasei 2 se modifică și devine "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT".c) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, denumirea contului 251 se modifică și devine "Conturi curente, conturi de monedă electronică și conturi de plăți";d) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, contul 251 "Conturi curente, conturi de monedă electronică și conturi de plăți", se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:P 2512 - Conturi de monedă electronicăB 2513 - Conturi de plăție) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, cu următoarea detaliere:Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT B 271 - Conturi curente la instituții de credit B 2711 - Conturi curente la instituții de credit B 2717 - Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat B 27171 - Creanțe atașate și sume de amortizat B 27172 - Datorii atașate și sume de amortizat B 272 - Depozite constituite la instituții de credit A 2721 - Depozite la vedere la instituții de credit A 2722 - Depozite la termen la instituții de credit A 2723 - Depozite colaterale la instituții de credit B 2727 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 27271 - Creanțe atașate B 27272 - Sume de amortizat B 273 - Credite acordate instituțiilor de credit A 2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit A 2732 - Credite la termen acordate instituțiilor de credit B 2737 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 27371 - Creanțe atașate B 27372 - Sume de amortizat B 274 - Împrumuturi primite de la instituții de credit P 2741 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit P 2742 - Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit B 2747 - Datorii atașate și sume de amortizat P 27471 - Datorii atașate B 27472 - Sume de amortizat B 275 - Operațiuni repo și titluri date cu împrumut instituțiilor de credit P 2751 - Operațiuni repo de pe o zi pe alta cu instituții de credit P 2752 - Operațiuni repo la termen cu instituții de credit P 2753 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta instituțiilor de credit P 2754 - Titluri date cu împrumut la termen instituțiilor de credit B 2757 - Datorii atașate și sume de amortizat P 27571 - Datorii atașate B 27572 - Sume de amortizat B 276 - Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut de la instituții de credit A 2761 - Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta cu instituții de credit A 2762 - Operațiuni reverse repo la termen cu instituții de credit A 2763 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta de la instituții de credit A 2764 - Titluri luate cu împrumut la termen de la instituții de credit B 2767 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 27671 - Creanțe atașate B 27672 - Sume de amortizat B 277 - Valori de recuperat de la instituții de credit A 2771 - Valori de recuperat de la instituții de credit B 2777 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 27771 - Creanțe atașate B 27772 - Sume de amortizat B 278 - Alte sume datorate instituțiilor de credit P 2781 - Alte sume datorate instituțiilor de credit B 2787 - Datorii atașate și sume de amortizat P 27871 - Datorii atașateB 27872 - Sume de amortizatf) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", denumirea Grupei 29 se modifică și devine "AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT ȘI ALTE AJUSTĂRI".g) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", denumirea Grupei 34 se modifică și devine "DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ȘI SUBUNITĂȚI".h) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ȘI SUBUNITĂȚI, se introduce un cont sintetic de gradul I, după cum urmează: "B 343 - Decontări între instituția financiară nebancară și subunități".i) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 35 - DEBITORI ȘI CREDITORI, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere:B 358 - Împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și alte împrumuturi P 3581 - Împrumuturi primite de la acționari P 3582 - Alte împrumuturi B 3587 - Datorii atașate și sume de amortizat P 35871 - Datorii atașateB 35872 - Sume de amortizatj) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere:A 386 - Creanțe comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificată A 3861 - Creanțe comerciale din operațiuni diverse B 3867 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 38671 - Creanțe atașateB 38672 - Sume de amortizatk) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ȘI PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAȚIUNILOR DIVERSE ȘI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ȘI ALTE AJUSTĂRI, se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:P 39224 - Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificatăl) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ȘI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilității", se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:B 58174 - Rezultatul reportat din provizioane specifice constituite de instituțiile financiare nebancarem) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ȘI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 581 "Rezultatul reportat", se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:B 5818 - Rezultatul reportat provenit din trecerea instituțiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europenen) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 602 "Cheltuieli cu operațiunile cu clientela", denumirea contului 6024 se modifică și devine "Dobânzi la conturile clientelei".o) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 6024 "Dobânzi la conturile clientelei", se introduc două conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:A 60241 - Dobânzi la conturile curenteA 60242 - Dobânzi la conturile de plățip) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 604 "Cheltuieli cu operațiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:A 6045 - Alte cheltuieli cu operațiunile de leasingq) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE, contul 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următoarea detaliere:A 6495 - Dobânzi la împrumuturile primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și la alte împrumuturi A 64951 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acționariA 64952 - Dobânzi la alte împrumuturi primiter) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AȘTEPTATE, PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANȚE, MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ȘI ALTE AJUSTĂRI, denumirea contului 662 se modifică și devine "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări".s) La CLASA 6 "CHELTUIELI" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, cu următoarea detaliere:Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT A 671 - Dobânzi la conturile curente A 672 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituții de credit A 6721 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta A 6722 - Dobânzi la împrumuturile la termen A 673 - Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut A 6731 - Dobânzi la operațiunile repo de pe o zi pe alta A 6732 - Dobânzi la operațiunile repo la termen A 6733 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta A 6734 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen A 674 - Dobânzi privind alte sume datorate instituțiilor de creditA 679 - Comisioane t) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 702 "Venituri din operațiunile cu clientela", denumirea contului 7024 se modifică și devine "Dobânzi la conturile clientelei".u) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 7024 "Dobânzi la conturile clientelei", se introduc două conturi sintetice de gradul III, după cum urmează:P 70241 - Dobânzi la conturile curenteP 70242 - Dobânzi la conturile de plățiv) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 704 "Venituri din operațiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:P 7045 - Alte venituri din operațiunile de leasingw) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AȘTEPTATE, PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE CREANȚE, CÂȘTIGURI DIN MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ȘI ALTE AJUSTĂRI, denumirea contului 762 se modifică și devine "Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări".x) La CLASA 7 "VENITURI" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT , cu următoarea detaliere:Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT P 771 - Dobânzi de la conturile curente P 772 - Dobânzi de la depozitele constituite la instituții de credit P 7721 - Dobânzi de la depozitele la vedere P 7722 - Dobânzi de la depozitele la termen P 7723 - Dobânzi de la depozitele colaterale P 773 - Dobânzi de la creditele acordate instituțiilor de credit P 7731 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta P 7732 - Dobânzi de la creditele la termen P 774 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut P 7741 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo de pe o zi pe alta P 7742 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo la termen P 7743 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta P 7744 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen P 775 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituții de creditP 779 - Comisioane32. La Capitolul VII, după punctul 210, se introduc două puncte noi, punctul 210^1 și punctul 210^2, cu următorul cuprins:210^1. Următoarele conturi, prevăzute la pct. 210, se utilizează numai de către instituțiile de credit: conturile din Grupele 11 - 19, conturile 2511 "Conturi curente", 253 "Conturi de depozite", 254 "Certificate de depozit, carnete și librete de economii", 2622 "Avansuri primite de la clienți", 30122 "Depozite", 30221 "Depozite", 321 "Certificate de depozit", 322 "Carnete și librete de economii", conturile din Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAȚIUNILE CU TITLURI, conturile 341 "Decontări intrabancare", 342 "Decontări între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 3561 "Depozite de garanții pentru leasing", 3562 "Alte depozite de garanții primite", 3613 "Bunuri la valoarea justă", 514 "Rezerve pentru riscuri bancare", 517 "Rezerve specifice organizațiilor cooperatiste de credit", 5812 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IFRS, mai puțin IAS 29", 5813 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", 58171 "Rezultatul reportat din provizioane specifice", 601 "Cheltuieli cu operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare", 60241 "Dobânzi la conturile curente", 6025 "Dobânzi la conturile de depozite", 6026 "Dobânzi la certificatele de depozit, carnetele și livretele de economii", 60361 "Dobânzi privind certificatele de depozit", 60362 "Dobânzi privind carnetele și livretele de economii", 6312 "Pierderi din reevaluarea și cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă", 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări", 701 "Venituri din operațiunile de trezorerie și operațiunile interbancare", 70241 "Dobânzi la conturile curente", 7081 "Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit", 7082 "Comisioane privind operațiunile cu titluri efectuate în contul clientelei", 742 "Câștiguri din reevaluarea și cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă", 761 "Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de trezorerie și interbancare, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări", 995 "Filtre prudențiale", precum și conturile sintetice de gradul II și gradul III deschise în cadrul acestora.210^2. Următoarele conturi, prevăzute la pct.210, se utilizează numai de către instituțiile financiare nebancare: conturile 2512 "Conturi de monedă electronică", 2513 "Conturi de plăți", conturile din Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, conturile 343 "Decontări între instituția financiară nebancară și subunități", 358 "Împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și alte împrumuturi", 58174 "Rezultatul reportat din provizioane specifice constituite de instituțiile financiare nebancare", 5818 "Rezultatul reportat provenit din trecerea instituțiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene", 60242 "Dobânzi la conturile de plăți", 6495 "Dobânzi la împrumuturile primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și la alte împrumuturi", conturile din Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, contul 70242 "Dobânzi la conturile de plăți", conturile din Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, precum și conturile sintetice de gradul II și gradul III deschise în cadrul acestora."33. La Capitolul VII, punctul 212 se modifică după cum urmează:a) Partea introductivă a punctului 212 se modifică și va avea următorul cuprins:Conținutul conturilor prevăzute de Planul de conturi pentru instituțiile care aplică IFRS este următorul:b) Denumirea Clasei 2 se modifică și devine "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT".c) Descrierea Clasei 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Clasa 2 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operațiunile cu clienții privind creditele acordate, împrumuturile primite de la alte instituții financiare, acordurile de răscumpărare și titlurile date sau luate cu împrumut, conturile curente, conturile de plăți, conturile de monedă electronică și depozitele primite, valorile de recuperat, alte sume datorate și operațiunile între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit. Creanțele comerciale în legătură cu instituțiile de credit se înregistrează în conturile de creanțe comerciale din Clasa 2. Din CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT" fac parte următoarele grupe de conturi: Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI Grupa 23 - CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI PRIVIND INSTITUȚIILE FINANCIARE Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ȘI ALTE SUME DATORATE Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATEGrupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT ȘI ALTE AJUSTĂRId) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI, contul 201 "Creanțe comerciale", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează conturile:Se înregistrează conturile:
  20111 – cumpărarea fără recurs asupra oricărui deținător anterior, a unor creanțe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii20113 „Forfetare”
  Clasa 1 – operațiunile de scontare, factoring, forfetare și alte creanțe comerciale desfășurate în relație cu instituții de credit201 „Creanțe comerciale”
  201 – creanțele comerciale clasificate în altă categorie decât cea a activelor financiare evaluate la cost amortizatConturile de active financiare corespunzătoare din Clasa 3 „Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse”.
  e) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI, contul 202 "Credite de trezorerie", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  2021 – Descoperiri de cont neautorizate2511 „Conturi curente”
  2513 „Conturi de plăți”
  f) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 24 - ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT, prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  Grupa 24 – Acordurile de răscumpărare și operațiunile cu titluri date sau luate cu împrumut, efectuate cu instituții de creditGupa 15 „ACORDURI DE RĂSCUMPĂRARE ȘI TITLURI DATE SAU LUATE CU ÎMPRUMUT”
  275 „Operațiuni repo și titluri date cu împrumut instituțiilor de credit”
  276 „Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut de la instituții de credit”
  Grupa 24 – Activele financiare cumpărate fermConturile de active financiare corespunzătoare
  g) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, denumirea contului 251 se modifică și devine "Conturi curente, conturi de monedă electronică și conturi de plăți",h) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, contul 251 "Conturi curente, conturi de monedă electronică și conturi de plăți", se introduc două conturi sintetice de gradul II, cu următorul conținut:2512 - Conturi de monedă electronică 2513 - Conturi de plăți 2512 - valoarea fondurilor primite în schimbul monedei electronice emise de către instituțiile financiare nebancare în calitate de instituții emitente de monedă electronică;2513 - conturi de plăți deschise utilizatorilor serviciilor de plată, este folosit de către instituțiile financiare nebancare în calitate de instituții de plată/instituții emitente de monedă electronică pentru executarea operațiunilor de plată, respectiv depuneri de numerar, ridicări de numerar, operațiuni transfer credit, operațiuni cu ordine de plată etc. Aceste conturi au de regulă solduri creditoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz. Conturile de plăți pot avea și solduri debitoare doar în condiții accidentale, neautorizate (overdraft);i) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI, contul 251 "Conturi curente, conturi de monedă electronică și conturi de plăți", conținutul conturilor 25171 "Creanțe atașate și sume de amortizat" și 25172 "Datorii atașate și sume de amortizat" se modifică și va avea următorul cuprins:25171 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente soldului debitor al contului curent și soldului debitor al contului de plăți;– alte sume aferente soldului debitor al contului curent și soldului debitor al contului de plăți, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 25172 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, aferente soldului creditor al contului curent și soldului creditor al contului de plăți, precum și cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă și desființate înainte de scadență, pentru care se acordă dobânda la vedere;– alte sume aferente soldului creditor al contului curent și soldului creditor al contului de plăți, precum și cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă și desființate înainte de scadență, pentru care se acordă dobânda la vedere, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.j) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT ȘI ALTE SUME DATORATE, conținutul contului 2611 "Valori de recuperat" se modifică și va avea următorul cuprins:2611 - sume de recuperat de la clientelă, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, cum ar fi:– creanțe rezultate din operațiuni de decontare;– creanțele față de ordonator (client care nu este o instituție de credit) rezultate în urma executării angajamentelor de garanție asumate de instituție (în calitate de garant) în favoarea unui terț (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condițiile în care aceste creanțe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);– alte sume plătite aflate în curs de clarificare;k) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, cu următoarea detaliere și următorul conținut:Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 271 - Conturi curente la instituții de credit 2711 - Conturi curente la instituții de credit 2717 - Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat 27171 - Creanțe atașate și sume de amortizat 27172 - Datorii atașate și sume de amortizat CONȚINUT: 2711 - conturi deschise de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit, destinate operațiunilor curente de încasări și plăți, precum și pentru protejarea fondurilor pentru executarea operațiunilor de plată viitoare conform art. 38 din Legea nr. 209/2019. Aceste conturi au de regulă solduri debitoare, iar sumele respective pot fi retrase de către titularii de conturi în orice moment, fără preaviz. Conturile curente pot avea și solduri creditoare:– în condiții accidentale, neautorizate (overdraft);– în situația evidențierii de către instituția financiară nebancară în acest cont a împrumuturilor primite de la instituțiile de credit, utilizabile în mod fracționat, în funcție de nevoile acesteia;– în situația evidențierii de către instituția financiară nebancară în acest cont a împrumuturilor primite de la instituțiile de credit, în limita unui nivel global de credit, care acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia și este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie;– în situația evidențierii în acest cont a facilităților de trezorerie acordate de instituțiile de credit instituției financiare nebancare ca titular al cardurilor, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor plătite;Sumele înregistrate în soldurile creditoare ale conturilor curente trebuie evidențiate în analitice distincte corespunzător situațiilor de mai sus sau prin intermediul unor criterii care să permită obținerea de informații pentru fiecare categorie de credit, evidențiată cu ajutorul contului 2711 "Conturi curente la instituții de credit 27171 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și alte sume aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 27172 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și alte sume aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 272 - Depozite constituite la instituții de credit 2721 - Depozite la vedere la instituții de credit 2722 - Depozite la termen la instituții de credit 2723 - Depozite colaterale la instituții de credit 2727 - Creanțe atașate și sume de amortizat 27271 - Creanțe atașate 27272 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2721 - depozite constituite de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit pentru care durata inițială este cel mult egală cu o zi lucrătoare; 2722 - depozite constituite de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit, pe un termen fix, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 2723 - depozite constituite de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit în garanție sau pentru efectuarea unor plăți ulterioare determinate; 2727 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente depozitelor constituite de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit; 27271 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă depozitelor constituite de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit; 27272 - alte sume aferente depozitelor constituite de către instituțiile financiare nebancare la instituții de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 273 - Credite acordate instituțiilor de credit 2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit 2732 - Credite la termen acordate instituțiilor de credit 2737 - Creanțe atașate și sume de amortizat 27371 - Creanțe atașate 27372 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2731 - credite acordate de către instituțiile financiare nebancare instituțiilor de credit, pentru care durata inițială este cel mult egală cu o zi lucrătoare; 2732 - credite acordate de către instituțiile financiare nebancare instituțiilor de credit, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 2737 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente creditelor acordate de către instituțiile financiare nebancare instituțiilor de credit; 27371 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă creditelor acordate de către instituțiile financiare nebancare instituțiilor de credit; 27372 - alte sume aferente creditelor acordate de către instituțiile financiare nebancare instituțiilor de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 274 - Împrumuturi primite de la instituții de credit 2741 - Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit 2742 - Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit 2747 - Datorii atașate și sume de amortizat 27471 - Datorii atașate 27472 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2741 - împrumuturi primite de către instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit, pentru care durata inițială este cel mult o zi lucrătoare; 2742 - împrumuturi primite de către instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare; 2747 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de către instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit; 27471 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor primite de către instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit; 27472 - alte sume aferente împrumuturilor primite de către instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 275 - Operațiuni repo și titluri date cu împrumut instituțiilor de credit 2751 - Operațiuni repo de pe o zi pe alta cu instituții de credit 2752 - Operațiuni repo la termen cu instituții de credit 2753 - Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta instituțiilor de credit 2754 - Titluri date cu împrumut la termen instituțiilor de credit 2757 - Datorii atașate și sume de amortizat 27571 - Datorii atașate 27572 - Sume de amortizat 276 - Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut de la instituții de credit 2761 - Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta cu instituții de credit 2762 - Operațiuni reverse repo la termen cu instituții de credit 2763 - Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta de la instituții de credit 2764 - Titluri luate cu împrumut la termen de la instituții de credit 2767 - Creanțe atașate și sume de amortizat 27671 - Creanțe atașate 27672 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2751 - datorii aferente operațiunilor repo efectuate cu instituțiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 2752 - datorii aferente operațiunilor repo efectuate cu instituțiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 2753 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituțiilor de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 2754 - datorii aferente titlurilor date cu împrumut instituțiilor de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 2757 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente operațiunilor repo și cu titluri date cu împrumut, efectuate cu instituțiile de credit; 27571 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă operațiunilor repo și cu titluri date cu împrumut, efectuate cu instituțiile de credit; 27572 - alte sume aferente operațiunilor repo și cu titluri date cu împrumut, efectuate cu instituțiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective; 2761 - creanțe aferente operațiunilor reverse repo efectuate cu instituțiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 2762 - creanțe aferente operațiunilor reverse repo efectuate cu instituțiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 2763 - creanțe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituțiile de credit, pe o durată de cel mult o zi lucrătoare; 2764 - creanțe aferente titlurilor luate cu împrumut de la instituțiile de credit, pe o durată mai mare de o zi lucrătoare; 2767 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente operațiunilor reverse repo și cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu instituțiile de credit; 27671 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă operațiunilor reverse repo și cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu instituțiile de credit; 27672 - alte sume aferente operațiunilor reverse repo și cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu instituțiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 277 - Valori de recuperat de la instituții de credit 2771 - Valori de recuperat de la instituții de credit 2777 - Creanțe atașate și sume de amortizat 27771 - Creanțe atașate 27772 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2771 - sume de recuperat de către instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora:– cecuri, efecte de comerț și alte valori remise la încasare;– creanțele față de ordonator (instituție de credit) rezultate în urma executării garanțiilor financiare asumate de instituția financiară nebancară (în calitate de garant) în favoarea unui terț (beneficiar), dacă ordonatorul nu efectuează plata, în condițiile în care aceste creanțe nu se concretizează într-un credit acordat ordonatorului (care se înregistrează în conturile de credite corespunzătoare);– alte sume de recuperat de către instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit, înregistrate provizoriu în acest cont până la încasarea acestora, inclusiv alte sume plătite aflate în curs de clarificare; 2777 - creanțe din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente valorilor de recuperat de către instituțiile financiare nebancare de la instituțiile de credit; 27771 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă valorilor de recuperat de către instituțiile financiare nebancare de la instituțiile de credit; 27772 - alte sume aferente valorilor de recuperat de către instituțiile financiare nebancare de la instituțiile de credit, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective. Grupa 27 - OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 278 - Alte sume datorate instituțiilor de credit 2781 - Alte sume datorate instituțiilor de credit 2787 - Datorii atașate și sume de amortizat 27871 - Datorii atașate 27872 - Sume de amortizat CONȚINUT: 2781 - sume datorate instituțiilor de credit de către instituțiile financiare nebancare, înregistrate provizoriu în acest cont până la plata acestora, inclusiv cele primite aflate în curs de clarificare; 2787 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente altor sume datorate instituțiilor de credit de către instituțiile financiare nebancare; 27871 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă altor sume datorate instituțiilor de credit de către instituțiile financiare nebancare;27872 - alte sume aferente altor sume datorate instituțiilor de credit de către instituțiile financiare nebancare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.l) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", în cadrul conținutului conturilor din Grupa 28 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE, referirile la operațiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit.m) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", denumirea Grupei 29 se modifică și devine "AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT ȘI ALTE AJUSTĂRI.n) La CLASA 2 "OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT", în cadrul conținutului conturilor din Grupa 29 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE CREANȚELOR DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ȘI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT ȘI ALTE AJUSTĂRI, referirile la operațiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit.o) La descrierea Clasei 3, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Clasa 3 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare, cu instrumente derivate, datoriile constituite prin titluri, operațiunile de decontări intrabancare și între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, operațiunile de decontări între instituție și subunități, operațiunile privind debitorii și creditorii, stocurile, precum și conturi de regularizare.p) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", grupa 30, contul 304 "Instrumente de datorie la cost amortizat", conținutul contului 3041 "Instrumente de datorie" se modifică și devine:3041 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiția de la pct. 2 al Anexei II Partea 2, Tabelul "Categorii de instrumente" din Regulamentul BCE/2021/2, evaluate la cost amortizat;q) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", denumirea Grupei 34 se modifică și devine "DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ȘI SUBUNITĂȚI.r) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ȘI SUBUNITĂȚI, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următorul conținut:343 - Decontări între instituția financiară nebancară și subunități343 - evidențiază operațiunile efectuate între instituția financiară nebancară și subunitățile sale din țară, cât și între subunitățile respectives) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 34 - DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL REȚELEI, DECONTĂRI ÎNTRE INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ ȘI SUBUNITĂȚI, prevederile specifice privind înregistrarea/ neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  341 – operațiuni cu subunitățile din străinătate.CLASA 1 – „OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE”
  342 – operațiunile efectuate între Casa Centrală și subunitățile sale, cât și între subunitățile respective341 „Decontări intrabancare”
  t) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 35 - DEBITORI ȘI CREDITORI, conținutul contului 3566 - Alți creditori diverși se modifică și va avea următorul cuprins:3566 - datorii aferente bunurilor achiziționate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalități etc.);– sume încasate și necuvenite, altele decât cele înregistrate în conturile "Alte sume datorate";– sume aferente antecontractelor de leasing percepute potențialilor clienți în scopul asigurării asumării de către aceștia a obligației de încheiere ulterioară a contractului de leasing, în cazul instituțiilor financiare nebancare;– dobânzi de plătit reprezentând remunerarea negativă a activelor financiare privind operațiunile cu titluri și operațiunile diverse (care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective);– alte sume datorate creditorilor diverși;u) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 35 - DEBITORI ȘI CREDITORI, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere și următorul conținut:358 - Împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și alte împrumuturi 3581 - Împrumuturi primite de la acționari 3582 - Alte împrumuturi 3587 - Datorii atașate și sume de amortizat 35871 - Datorii atașate 35872 - Sume de amortizat 3581 - împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari; 3582 - alte împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare; 3587 - datorii din dobânzi, calculate și neajunse la scadență, și sume de amortizat, aferente împrumuturilor primite de la acționari și altor împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare; 35871 - dobânda, calculată în baza ratei de dobândă prevăzută prin înțelegerile contractuale, aferentă împrumuturilor primite de la acționari și altor împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare; 35872 - alte sume aferente împrumuturilor primite de la acționari și altor împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  3582 – împrumuturile primite de la instituții financiare care nu au calitatea de acționari232 „Împrumuturi primite de la instituțiile financiare”
  358 – împrumuturile subordonate primiteGrupa 53 „Datorii subordonate”
  358 – împrumuturile primite de la instituții de credit274 „Împrumuturi primite de la instituții de credit”
  v) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 38 - ACTIVE FINANCIARE RESTANTE ȘI ACTIVE FINANCIARE DEPRECIATE, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următoarea detaliere și următorul conținut:A 386 - Creanțe comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificată A 3861 - Creanțe comerciale din operațiuni diverse B 3867 - Creanțe atașate și sume de amortizat A 38671 - Creanțe atașate B 38672 - Sume de amortizat 3861 - creanțe comerciale din operațiuni diverse pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate; 38671 - dobânzi aferente creanțelor comerciale din operațiuni diverse pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate;38672 - alte sume privind creanțele comerciale din operațiuni diverse și/sau dobânzile aferente acestora pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii și care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.w) La CLASA 3 "OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE", Grupa 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE ȘI PIERDERI AȘTEPTATE AFERENTE TITLURILOR, OPERAȚIUNILOR DIVERSE ȘI ACTIVELOR AFERENTE UNUI CONTRACT ȘI ALTE AJUSTĂRI, se introduce un cont sintetic de gradul III cu următorul conținut:39224 - Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificată39224 - ajustări pentru pierderi așteptate pe durata de viață aferente creanțelor comerciale din operațiuni diverse pentru care se aplică abordarea simplificată în vederea determinării pierderilor așteptate;x) La CLASA 4 "ACTIVE IMOBILIZATE", Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE, prevederile specifice privind înregistrarea/ neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  401 – Titlurile subordonate3011 „Active financiare deținute în vederea tranzacționării”
  3021 „Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere”
  303 „Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”
  304 „Instrumente de datorie la cost amortizat”
  305 „Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere”
  401, 402 – Fonduri puse la dispoziția sucursalelor pentru operațiuni curente121 „Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro)”
  y) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ȘI PROVIZIOANE", Grupa 50 - CAPITAL, conținutul contului 502 "Elemente asimilate capitalului" se modifică și va avea următorul cuprins:502 - fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziție sucursalelor din România ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare al căror sediu se află în străinătate; sucursalele din străinătate ale instituțiilor, persoane juridice române, înregistrează cu ajutorul acestui cont, în contabilitatea proprie, fondurile cu caracter permanent (capital de dotare) puse la dispoziție de instituțiile din România de care aparțin;z) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ȘI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilității", conținutul contului 58172 "Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puțin ajustarea la inflație" se modifică și devine:58172 - rezultatul reportat provenit din alte ajustări cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilității, mai puțin ajustarea la inflație, evidențiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări, cum sunt: ajustări aferente provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere/ajustărilor pentru pierderi așteptate, altele decât cele înregistrate în contul 58171 sau 58174, după caz; ajustări determinate de trecerea la aplicarea metodei dobânzii efective; repunerea în conturi bilanțiere a creanțelor evidențiate în afara bilanțului care îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active; ajustări provenite din retratarea fondului comercial, a cheltuielilor de constituire și alte ajustări;aa) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ȘI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 5817 "Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilității", se introduce un cont sintetic de gradul III, cu următorul conținut:58174 - Rezultatul reportat din provizioane specifice constituite de instituțiile financiare nebancare58174 - rezultatul reportat provenit din ajustările cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilității reprezentând diferențele nete dintre valoarea provizioanelor specifice, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, determinate la data de 31.12.2022 potrivit Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, și ajustările pentru pierderi așteptate evidențiate la data de 01.01.2023 potrivit prevederilor IFRS, aferente fiecărui element pentru care au fost constituite provizioane specifice.bb) La CLASA 5 "CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ȘI PROVIZIOANE", Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT, contul 581 "Rezultatul reportat", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următorul conținut:5818 - Rezultatul reportat provenit din trecerea instituțiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene5818 - rezultatul reportat provenit din trecerea instituțiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.cc) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 602 "Cheltuieli cu operațiunile cu clientela", denumirea contului 6024 se modifică și devine "Dobânzi la conturile clientelei", iar conținutul contului 6024 se elimină.dd) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 6024 "Dobânzi la conturile clientelei", se introduc două conturi sintetice de gradul III, cu următorul conținut:60241 - Dobânzi la conturile curente 60242 - Dobânzi la conturile de plăți 60241 - dobânzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise clientelei de către instituțiile de credit, precum și cele aferente depozitelor la termen constituite de clientelă la instituțiile de credit și desființate înainte de scadență, pentru care se acordă dobânda la vedere;60242 - dobânzi aferente soldurilor creditoare ale conturilor de plăți deschise clientelei de către instituțiile financiare nebancare;ee) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 602 "Cheltuieli cu operațiunile cu clientela", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  6023 – Dobânzi și vărsăminte asimilate aferente operațiunilor repo și cu titluri date cu împrumut, efectuate cu instituțiile de credit6015 „Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut”
  673 „Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut”
  ff) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, contul 604 "Cheltuieli cu operațiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următorul conținut:6045 - Alte cheltuieli cu operațiunile de leasing6045 - alte cheltuieli cu operațiunile de leasing (de exemplu, cheltuieli care nu sunt incluse în valoarea datoriei de leasing, pierderi înregistrate de locatar din modificarea contractelor de leasing etc.)gg) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE, conținutul contului 6087 "Alte cheltuieli cu prestațiile de servicii financiare" se modifică și va avea următorul cuprins:6087 - cheltuieli pe care instituția le suportă pentru prestările de servicii financiare conexe: obținerea de informații (privind solvabilitatea sau poziția financiară a clienților și a instituțiilor de credit corespondente), comisioane aferente valorilor remise la încasare, cheltuieli cu reducerile sau bonificațiile acordate terților și alte cheltuieli cu prestațiile de servicii financiare etc.;hh) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE, conținutul contului 621 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate" se modifică și va avea următorul cuprins:621 - cheltuieli cu impozite (altele decât impozitul pe profit), taxe și vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice sau private.ii) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE, contul 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următoarea detaliere:6495 - Dobânzi la împrumuturile primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și la alte împrumuturi 64951 - Dobânzi la împrumuturile primite de la acționari64952 - Dobânzi la alte împrumuturi primitejj) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE, conținutul contului 649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare" se modifică și va avea următorul cuprins:649 - acest cont înregistrează alte cheltuieli diverse din exploatare, în special: despăgubiri, amenzi, penalități, donații, subvenții acordate, sponsorizări, cheltuieli cu dobânzile la împrumuturile primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și la alte împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare, cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, precum și alte cheltuieli diverse din exploatare.kk) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AȘTEPTATE, PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANȚE, MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ȘI ALTE AJUSTĂRI, denumirea contului 662 se modifică și devine "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări.ll) La CLASA 6 "CHELTUIELI", Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AȘTEPTATE, PROVIZIOANE, PIERDERI DIN CREANȚE, MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ȘI ALTE AJUSTĂRI, în cadrul conținutului conturilor sintetice de gradul II deschise în cadrul contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări", referirile la operațiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit.mm) La CLASA 6 "CHELTUIELI" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT , cu următoarea detaliere și următorul conținut:Grupa 67 - CHELTUIELI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 671 - Dobânzi la conturile curente 672 - Dobânzi la împrumuturile primite de la instituții de credit 6721 - Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta 6722 - Dobânzi la împrumuturile la termen 673 - Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut 6731 - Dobânzi la operațiunile repo de pe o zi pe alta 6732 - Dobânzi la operațiunile repo la termen 6733 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe alta 6734 - Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termen 674 - Dobânzi privind alte sume datorate instituțiilor de credit 679 - Comisioane CONȚINUT: 671 - dobânzi și vărsăminte asimilate aferente soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de instituțiile financiare nebancare la instituții de credit; 672 - dobânzi și vărsăminte asimilate aferente împrumuturilor primite de instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit; 673 - dobânzi și vărsăminte asimilate aferente operațiunilor repo și cu titluri date cu împrumut, efectuate de instituțiile financiare nebancare cu instituțiile de credit; 674 - dobânzi și vărsăminte asimilate privind alte sume datorate de instituțiile financiare nebancare instituțiilor de credit;679 - comisioane aferente operațiunilor dintre instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit.nn) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 702 "Venituri din operațiuni cu clientela", denumirea contului 7024 se modifică și devine "Dobânzi la conturile clientelei", iar conținutul contului 7024 se elimină.oo) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 7024 "Dobânzi la conturile clientelei", se introduc două conturi sintetice de gradul III, cu următorul conținut:70241 - Dobânzi la conturile curente 70242 - Dobânzi la conturile de plăți 70241 - dobânzi și vărsăminte asimilate aferente conturilor curente debitoare deschise clientelei de instituțiile de credit și creditelor de trezorerie înregistrate în debitul contului curent;70242 - dobânzi și vărsăminte asimilate aferente conturilor de plăți debitoare deschise clientelei de către instituțiile financiare nebancare;pp) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 702 "Venituri din operațiuni cu clientela", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  7023 – Dobânzi și vărsăminte asimilate aferente operațiunilor reverse repo și cu titluri luate cu împrumut, efectuate cu instituțiile de credit7015 „Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut”
  774 „Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut
  7029 – Comisioane aferente valorilor la încasare7085 „Venituri privind mijloacele de plată”
  qq) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 703 "Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare", prevederile specifice privind înregistrarea/neînregistrarea în conturi se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nu se înregistrează în conturile:Se înregistrează în conturile:
  70311 – Venituri privind operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut7015 „Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut
  70321774 „Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut”
  7023 „Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut”
  rr) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, contul 704 "Venituri din operațiunile de leasing", se introduce un cont sintetic de gradul II, cu următorul conținut:7045 - Alte venituri din operațiunile de leasing7045 - alte venituri din operațiunile de leasing (de exemplu, venituri care nu sunt incluse în valoarea investiției nete în leasing, câștiguri înregistrate de locatar din modificarea contractelor de leasing etc.)ss) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AȘTEPTATE, PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE CREANȚE, CÂȘTIGURI DIN MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ȘI ALTE AJUSTĂRI, denumirea contului 762 se modifică și devine "Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări.tt) La CLASA 7 "VENITURI", Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PIERDERI AȘTEPTATE, PROVIZIOANE, RECUPERĂRI DE CREANȚE, CÂȘTIGURI DIN MODIFICĂRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE CONTRACTUALE ȘI ALTE AJUSTĂRI, în cadrul conținutului conturilor sintetice de gradul II deschise în cadrul contului 762 "Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit, câștiguri din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări", referirile la operațiuni cu clientela se vor citi ca referiri la operațiuni cu clientela și operațiuni între instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit.uu) La CLASA 7 "VENITURI" se introduce o grupă de conturi nouă, Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT , cu următoarea detaliere și următorul conținut:Grupa 77 - VENITURI DIN OPERAȚIUNI ÎNTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT 771 - Dobânzi de la conturile curente 772 - Dobânzi de la depozitele constituite la instituții de credit 7721 - Dobânzi de la depozitele la vedere 7722 - Dobânzi de la depozitele la termen 7723 - Dobânzi de la depozitele colaterale 773 - Dobânzi de la creditele acordate instituțiilor de credit 7731 - Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta 7732 - Dobânzi de la creditele la termen 774 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo și titlurile luate cu împrumut 7741 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo de pe o zi pe alta 7742 - Dobânzi de la operațiunile reverse repo la termen 7743 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut de pe o zi pe alta 7744 - Dobânzi de la titlurile luate cu împrumut la termen 775 - Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituții de credit 779 - Comisioane CONȚINUT: 771 - dobânzi și venituri asimilate aferente soldurilor debitoare ale conturilor curente deschise de instituțiile financiare nebancare la instituții de credit; 772 - dobânzi și venituri asimilate aferente depozitelor constituite de instituțiile financiare nebancare la instituții de credit; 773 - dobânzi și venituri asimilate aferente creditelor acordate de instituțiile financiare nebancare instituțiilor de credit; 774 - dobânzi și venituri asimilate aferente operațiunilor reverse repo și cu titluri luate cu împrumut, efectuate de instituțiile financiare nebancare cu instituțiile de credit; 775 - dobânzi și venituri asimilate privind valorile de recuperat de către instituțiile financiare nebancare de la instituții de credit;779 - comisioane aferente operațiunilor dintre instituțiile financiare nebancare și instituțiile de credit.vv) La CLASA 9 "OPERAȚIUNI ÎN AFARA BILANȚULUI", Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE, conținutul conturilor 901 "Angajamente în favoarea instituțiilor de credit" și 902 "Angajamente primite de la instituțiile de credit" se modifică și va avea următorul cuprins:901 - angajamente de creditare date de instituție prin care aceasta se obligă să pună la dispoziția instituțiilor de credit, fondurile pe care acestea le solicită;902 - angajamente de creditare primite de la instituții de credit prin care acestea se obligă să pună la dispoziția instituțiilor fondurile solicitate;ww) La descrierea Clasei 5, primul paragraf, precum și în cadrul conținutului următoarelor conturi: 30123 "Datorii constituite prin titluri", 3021 "Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 30212 "Instrumente de datorie", 30213 "Credite și creanțe", 3022 "Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 30222 " Datorii constituite prin titluri", 30229 "Alte datorii financiare", 3251 "Obligațiuni", 3257 "Datorii atașate și sume de amortizat", 32571 "Datorii atașate", 32572 "Sume de amortizat", 3261 "Alte datorii constituite prin titluri", 355 "Debitori diverși", 3552 "Debitori din avansuri spre decontare", 356 "Creditori diverși", 357 "Decontări din operațiuni în asocieri în participație", 362 "Materiale și alte consumabile", 501 "Capital social", 5011 "Capital subscris nevărsat", 5012 "Capital subscris vărsat", 513 "Rezerve statutare sau contractuale", 531 "Datorii subordonate la termen", 532 "Datorii subordonate pe durată nedeterminată", 60321 "Pierderi din evaluarea și cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 60322 "Pierderi din evaluarea și cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 60323 "Costuri de tranzacționare", 70321 "Câștiguri din evaluarea și cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 70322 "Câștiguri din evaluarea și cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere", 7036 "Venituri din datorii constituite prin titluri", 741 "Cota - parte din cheltuielile sediului social", 903 "Angajamente în favoarea clientelei", 904 "Angajamente primite de la clientelă", 981 "Angajamente îndoielnice", 99611 "Credite nerecuperabile", 99612 "Creanțe atașate și sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile", 99621 "Alte active financiare nerecuperabile" și 99622 "Creanțe atașate și sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile", referirile la instituții de credit se vor citi ca referiri la instituții.
  34. În tot cuprinsul anexei, cu excepția prevederilor punctului 210 și punctului 212, referirile la instituții de credit se vor citi ca referiri la instituții, cu exceptia prevederilor punctului 62, ale punctului 63 alineatul (1), ale punctului 64 alineatul (1), ale punctului 67, ale punctului 72, ale punctului 91 alineatul (1), alineatul (3) și alineatul (4) litera b), ale punctului 93, ale punctului 104, ale punctului 123, ale punctului 166, ale punctului 167 alineatul (1) și ale punctului 225 alineatul (5), în care referirile la instituții de credit se vor citi în continuare ca referiri la instituții de credit, a prevederilor Capitolului V, în care referirile la instituții de credit se vor citi ca referiri la instituții de credit și instituții financiare, precum și a prevederilor explicit modificate prin prezentul proiect de ordin.35. Prevederile Secțiunii 1 a Capitolului VI din anexă, cu exceptia prevederilor punctelor 58 litera a) și 60, precum și prevederile punctelor 24, 75 litera e), 91, 92, 93, 104, 105 literele a) și b), 106, 107, 123 și 150 alineatele (5), (7) și (8) din anexă se aplică doar instituțiilor de credit.36. În tot cuprinsul anexei, referirile la Regulamentul BCE/2013/33 se vor citi ca referiri la Regulamentul BCE/2021/2^1). ^1) Regulamentul (UE) 2021/379 al Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2021 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2)
   +  Anexa nr. 2
  Concordanțele^1) între conturile aplicabile instituțiilor financiare
  nebancare din planul de conturi prevăzut de Reglementările
  contabile conforme cu Standardele
  Internaționale de Raportare Financiară și conturile corespunzătoare
  prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene^2)
  ^1) Concordanțele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de cele două reglementări ^2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Conturi prevăzute de reglementările contabile conforme cu IFRSConturi prevăzute de reglementările contabile conforme cu directivele europeneObservații
  101Casa101Casa 
  102Numerar în ATM-uri și ASV-uri102Numerar în ATM-uri și ASV-uri 
  109Alte valori109Alte valori 
  201Creanțe comerciale201Creanțe comerciale Preia parțial conturile 376, respectiv 375.*3)
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2011Creanțe comerciale2011Creanțe comerciale 
  20111Scont20111Scont
  20112Factoring cu recurs20112Factoring cu recurs
  20113Forfetare20113Forfetare
  20114Factoring fără recurs20114Factoring fără recurs
  20119Alte creanțe comerciale20119Alte creanțe comerciale 
  2017Creanțe atașate și sume de amortizat2017Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20171Creanțe atașate2017Creanțe atașate 
  20172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou
  375Cheltuieli înregistrate în avansPreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  202Credite de trezorerie202Credite de trezorerie Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2021Credite de trezorerie2021Credite de trezorerie 
  20211Utilizări din deschideri de credite permanente20211Utilizări din deschideri de credite permanente 
  20212Credit global de exploatare20212Credit global de exploatare 
  20213Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor20213Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor 
  20219Alte credite de trezorerie20219Alte credite de trezorerie 
  2027Creanțe atașate și sume de amortizat2027Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20271Creanțe atașate2027Creanțe atașate 
  20272Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  203Credite de consum și vânzări în rate203Credite de consum și vânzări în rate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2031Credite de consum2031Credite de consum 
  20311Credite de consum pentru nevoi personale20311Credite de consum pentru nevoi personale 
  20312Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri20312Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri 
  2032Vânzări în rate2032Vânzări în rate 
  2037Creanțe atașate și sume de amortizat2037Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20371Creanțe atașate2037Creanțe atașate 
  20372Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  204Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior204Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2041Credite pentru import2041Credite pentru import 
  2042Credite pentru export2042Credite pentru export 
  2047Creanțe atașate și sume de amortizat2047Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20471Creanțe atașate2047Creanțe atașate 
  20472Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  205Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente205Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2051Credite pentru finanțarea stocurilor2051Credite pentru finanțarea stocurilor 
  2052Credite pentru echipamente2052Credite pentru echipamente 
  2057Creanțe atașate și sume de amortizat2057Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20571Creanțe atașate2057Creanțe atașate 
  20572Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  206Credite pentru investiții imobiliare206Credite pentru investiții imobiliare Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2061Credite pentru investiții imobiliare2061Credite pentru investiții imobiliare 
  20611Credite ipotecare20611Credite ipotecare 
  20619Alte credite pentru investiții imobiliare20619Alte credite pentru investiții imobiliare 
  2067Creanțe atașate și sume de amortizat2067Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20671Creanțe atașate2067Creanțe atașate 
  20672Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  209Alte credite acordate clientelei209Alte credite acordate clienteleiPreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2091Alte credite acordate clientelei2091Alte credite acordate clientelei 
  2097Creanțe atașate și sume de amortizat2097Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20971Creanțe atașate2097Creanțe atașate 
  20972Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  231Credite acordate instituțiilor financiare231Credite acordate instituțiilor financiarePreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2311Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare2311Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare 
  2312Credite la termen acordate instituțiilor financiare2312Credite la termen acordate instituțiilor financiare 
  2317Creanțe atașate și sume de amortizat2317Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  23171Creanțe atașate2317Creanțe atașate 
  23172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  232Împrumuturi primite de la instituțiile financiare232Împrumuturi primite de la instituțiile financiarePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2321Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare2321Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare 
  2322Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare2322Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare 
  2327Datorii atașate și sume de amortizat2327Datorii atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  23271Datorii atașate2327Datorii atașate 
  23272Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  241Operațiuni repo și titluri date cu împrumut243Valori date în pensiunePreia parțial conturile 3012, 376, respectiv 375.
  3012Titluri date în pensiune livrată
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2411Operațiuni repo de pe o zi pe alta2431Valori date în pensiune de pe o zi pe altaPreia parțial contul 30121. ’
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2412Operațiuni repo la termen2432Valori date în pensiune la termen Preia parțial contul 30121. ’
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2413Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta  Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2414Titluri date cu împrumut la termen  Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2417Datorii atașate și sume de amortizat2437Datorii atașate Preia parțial conturile 30127, 376, respectiv 375.
  30127Datorii atașate
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  24171Datorii atașate2437Datorii atașate Preia parțial contul 30127. ’
  30127Datorii atașate
  24172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  243Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut241Valori primite în pensiune Preia parțial conturile 3011, 375, respectiv 376.
  3011Titluri primite în pensiune livrată
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2431Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta2411Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaPreia parțial contul 30111.
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2432Operațiuni reverse repo la termen2412Valori primite în pensiune la termen Preia parțial contul 30111.
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2433Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta  Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2434Titluri luate cu împrumut la termen  Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2437Creanțe atașate și sume de amortizat2417Creanțe atașate Preia parțial conturile 30117, 375, respectiv 376.
  30117Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  24371Creanțe atașate2417Creanțe atașate 
  30117Creanțe atașatePreia parțial contul 30117.
  24372Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  251Conturi curente, conturi de monedă electronică și conturi de plăți251Conturi de plăți și monedă electronică Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2512Conturi de monedă electronică2512Conturi de monedă electronică 
  2513Conturi de plăți2511Conturi de plăți 
  2517Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat2517Creanțe și datorii atașatePreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  25171Creanțe atașate și sume de amortizat25171Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  25172Datorii atașate și sume de amortizat25172Datorii atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  261Valori de recuperat261Valori de recuperat Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2611Valori de recuperat2611Valori de recuperat 
  2617Creanțe atașate și sume de amortizat2617Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  26171Creanțe atașate2617Creanțe atașate 
  26172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  262Alte sume datorate262Alte sume datorate Preia parțial conturile 375 și 376.
  2521Conturi de factoring
  2527Datorii atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2621Alte sume datorate2621Alte sume datorate  
  2521Conturi de factoring
  2627Datorii atașate și sume de amortizat2627Datorii atașate Preia parțial conturile 375 și 376.
  2527Datorii atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  26271Datorii atașate2627Datorii atașate  
  2527Datorii atașate
  26272Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  263Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective  Cont nou
  2631Dobânzi de încasat  Cont nou
  2632Dobânzi de plătit  Cont nou
  271Conturi curente la instituții de credit271Conturi curente la instituții de creditPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2711Conturi curente la instituții de credit2711Conturi curente la instituții de credit 
  2717Creanțe, datorii atașate și sume de amortizat2717Creanțe și datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27171Creanțe atașate și sume de amortizat27171Creanțe atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27172Datorii atașate și sume de amortizat27172Datorii atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  272Depozite constituite la instituții de credit272Depozite constituite la instituții de credit Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2721Depozite la vedere la instituții de credit2721Depozite la vedere la instituții de credit 
  2722Depozite la termen la instituții de credit2722Depozite la termen la instituții de credit 
  2723Depozite colaterale la instituții de credit2723Depozite colaterale la instituții de credit 
  2727Creanțe atașate și sume de amortizat2727Creanțe atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27271Creanțe atașate2727Creanțe atașate 
  27272Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  273Credite acordate instituțiilor de credit273Credite acordate instituțiilor de credit Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2731Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit2731Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit 
  2732Credite la termen acordate instituțiilor de credit2732Credite la termen acordate instituțiilor de credit 
  2737Creanțe atașate și sume de amortizat2737Creanțe atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27371Creanțe atașate2737Creanțe atașate 
  27372Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  274Împrumuturi primite de la instituții de credit274Împrumuturi primite de la instituții de creditPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2741Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit2741Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit 
  2742Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit2742Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit 
  2747Datorii atașate și sume de amortizat2747Datorii atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27471Datorii atașate2747Datorii atașate 
  27472Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  275Operațiuni repo și titluri date cu împrumut instituțiilor de credit276Valori date în pensiune instituțiilor de credit Preia parțial conturile 3012, 376, respectiv 375.
  3012Titluri date în pensiune livrată
  375Cheltuieli înregistrate în avans
    376Venituri înregistrate în avans 
  2751Operațiuni repo de pe o zi pe alta cu instituții de credit2761Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituțiilor de creditPreia parțial contul 30121.
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2752Operațiuni repo la termen cu instituții de credit2762Valori date în pensiune la termen instituțiilor de credit Preia parțial contul 30121.
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2753Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta instituțiilor de credit  Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2754Titluri date cu împrumut la termen instituțiilor de credit  Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2757Datorii atașate și sume de amortizat2767Datorii atașate Preia parțial conturile 30127, 376, respectiv 375.
  30127Datorii atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27571Datorii atașate2767Datorii atașate Preia parțial contul 30127.
  30127Datorii atașate
  27572Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  276Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut de la instituții de credit275Valori primite în pensiune de la instituții de credit Preia parțial conturile 3011, 375, respectiv 376.
  3011Titluri primite în pensiune livrată
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2761Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta cu instituții de credit2751Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituții de creditPreia parțial contul 30111.
  30111Titluri primite în pensiune livrată 
  2762Operațiuni reverse repo la termen cu instituții de credit2752Valori primite în pensiune la termen de la instituții de credit Preia parțial contul 30111.
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2763Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta de la instituții de credit  Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2764Titluri luate cu împrumut la termen de la instituții de credit  Cont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2767Creanțe atașate și sume de amortizat2757Creanțe atașate Preia parțial conturile 30117, 375, respectiv 376.
  30117Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27671Creanțe atașate2757Creanțe atașate Preia parțial contul 30117.
  30117Creanțe atașate
  27672Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  277Valori de recuperat de la instituții de credit277Valori de recuperat de la instituții de creditPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2771Valori de recuperat de la instituții de credit2771Valori de recuperat de la instituții de credit 
  2777Creanțe atașate și sume de amortizat2777Creanțe atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27771Creanțe atașate2777Creanțe atașate 
  27772Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  278Alte sume datorate instituțiilor de credit278Alte sume datorate instituțiilor de creditPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2781Alte sume datorate instituțiilor de credit2781Alte sume datorate instituțiilor de credit 
  2787Datorii atașate și sume de amortizat2787Datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27871Datorii atașate2787Datorii atașate 
  27872Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  281Active financiare restante281Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 281, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2811Active financiare restante2811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 2811, precum și conturile de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2817Creanțe atașate și sume de amortizat2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2817Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  28171Creanțe atașate2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2817Creanțe atașate
  28172Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  282Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ281Creanțe restanteCont nou.Preia parțial conturile 281, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2821Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ2811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 2811, precum și conturile de creanțe curente.
  2827Creanțe atașate și sume de amortizat2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  2817Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  28271Creanțe atașate2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  2817Creanțe atașate
  28272Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  283Active financiare depreciate la data raportării281Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 281, 282, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  282Creanțe îndoielnice
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2831Active financiare depreciate la data raportării2811Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 2811, 2812, precum și conturile de creanțe curente.
  2821Creanțe îndoielnice
  2837Creanțe atașate și sume de amortizat2812Dobânzi restante Preia parțial conturile 2812, 2817, 2822, 2827, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  2817Creanțe atașate
  2822Dobânzi îndoielnice
  2827Creanțe atașate
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  28371Creanțe atașate2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, 2822 și 2827, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  2817Creanțe atașate
  2822Dobânzi îndoielnice
  2827Creanțe atașate
  28372Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  284Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa 2Operațiuni cu clientelaCont nouPreia sume din clasa 2, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2841Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa 2Operațiuni cu clientelaCont nouPreia sume din clasa 2, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  2847Creanțe atașate și sume de amortizatClasa 2Operațiuni cu clientelaCont nouPreia sume din clasa 2, reprezentând creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat, aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  28471Creanțe atașateClasa 2Operațiuni cu clientelaCont nouPreia sume din clasa 2, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  28472Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nouPreia parțial conturile 375 și 376 reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  285Creanțe comerciale - abordarea simplificată201Creanțe comercialeCont nouPreia sume din contul 201, reprezentând creanțe comerciale, inclusiv creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente*4)
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2851Creanțe comerciale2011Creanțe comercialeCont nouPreia sume din contul 2011, reprezentând creanțe comerciale*4), exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  2857Creanțe atașate și sume de amortizat2017Creanțe atașateCont nouPreia sume din contul 2017, reprezentând creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat, aferente creanțelor comerciale*4).
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  28571Creanțe atașate2017Creanțe atașateCont nouPreia sume din contul 2017, reprezentând creanțe atașate aferente creanțelor comerciale*4).
  28572Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nouPreia parțial conturile 376 și 375, reprezentând sume de amortizat aferente creanțelor comerciale*4).
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  291Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel individual2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  2911Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni  Cont nou
  2912Pierderi așteptate pe durata de viață2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  29121Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ  Cont nou
  29122Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  29123Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911 și 2912, reprezentând ajustări aferente creanțelor comerciale*4).
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  2913Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911 și 2912, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  292Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel colectiv2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  2921Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni  Cont nou
  2922Pierderi așteptate pe durata de viață2911Ajustări pentru deprecierea creditelorCont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  29221Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ  Cont nou
  29222Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării2911Ajustări pentru deprecierea creditelorCont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentrudepreciereadobânzilor
  29223Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată2911Ajustări pentru deprecierea creditelorCont nou Preia parțial conturile 2911 și 2912, reprezentând ajustări aferente creanțelor comerciale*4).
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  2923Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială2911Ajustări pentru deprecierea creditelorCont nou Preia parțial conturile 2911 și 2912, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  297Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilorCont nouPreia parțial contul 2912
  299Alte ajustări  Cont nou
  301Active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării  Cont nou Preia parțial conturile de active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării.
  3011Active financiare deținute în vederea tranzacționării  Cont nou Preia parțial conturile de active financiare deținute în vederea tranzacționării.
  30111Instrumente de capitaluri proprii30213Acțiuni și alte titluri cu venit variabil Cont nou
  30253Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30112Instrumente de datorie30211Efecte publice și valori asimilate Cont nou
  30212Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30251Efecte publice și valori asimilate
  30252Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30113Credite și creanțe  Cont nou Preia parțial conturile de credite și creanțe din clasele 2, 3 și 4, respectiv creditele și creanțele deținute în vederea tranzacționării.
  3012Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării  Cont nou Preia parțial conturile de datorii financiare, respectiv datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării.
  30121Poziții scurte30272Alte datorii privind titlurileCont nou
  30123Datorii constituite prin titluri  Cont nou Preia parțial conturile de datorii constituite prin titluri, respectiv cele deținute în vederea tranzacționării.
  30129Alte datorii financiare  Cont nou Preia parțial conturile de alte datorii financiare, respectiv cele deținute în vederea tranzacționării.
  302Active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere  Cont nou Preia parțial conturile de active și datorii financiare, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  3021Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere  Cont nou Preia parțial conturile de active financiare, respectiv activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30212Instrumente de datorie30311Efecte publice și valori asimilate Cont nou Preia parțial conturile 30311, 30312, 30351, 30352, 30371, 30372, 3041, 3045 și 3047, respectiv instrumentele de datorie desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30312Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30351Efecte publice și valori asimilate
  30352Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30371Efecte publice și valori asimilate
  30372Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  3041Titluri de investiții
  3045Titluri date cu împrumut
  3047Creanțe atașate
  30213Credite și creanțe  Cont nou Preia parțial conturile de credite și creanțe din clasele 2,3 și 4, respectiv creditele și creanțele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  3022Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere  Cont nou Preia parțial conturile de datorii financiare, respectiv datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30222Datorii constituite prin titluri  Cont nou Preia parțial conturile de datorii constituite prin titluri, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30229Alte datorii financiare  Cont nou Preia parțial conturile de alte datorii financiare, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
    3026Titluri luate cu împrumutSe închide prin contul 30271 „Datorii privind titlurile luate cu împrumut”
  303Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global  Cont nou Preia parțial conturile de active financiare, respectiv cele evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, precum și conturile de ajustări pentru depreciere aferente.
  3031Instrumente de capitaluri proprii30313Acțiuni și alte titluri cu venit variabilCont nou Preia parțial conturile 30313, 30353, 30373, 375, 376, 39113, 413, 415 și 491.
  30353Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30373Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  39113Ajustări pentru deprecierea acțiunilor și a altor titluri cu venit variabil
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  491Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  3032Instrumente de datorie30311Efecte publice și valori asimilate Cont nou Preia parțial conturile 30311, 30312, 30351, 30352, 375, 376, 39111 și 39112.
  30312Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30351Efecte publice și valori asimilate
  30352Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  39111Ajustări pentru deprecierea efectelor publice și a altor valori asimilate
  39112Ajustări pentru deprecierea obligațiunilor și a altor titluri cu venit fix
  3033Credite și creanțe  Cont nou Preia parțial conturile de credite și creanțe din clasele 2, 3 și 4, respectiv creditele și creanțele evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, precum și conturile de ajustări pentru depreciere aferente.
  3037Creanțe atașate3037Creanțe atașatePreia parțial contul 3037, precum și conturile de creanțe atașate în care erau înregistrate sumele aferente creditelor și creanțelor reclasificate drept active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
  304Instrumente de datorie la cost amortizat304Titluri de investiții Cont nou Preia parțial conturile 304, 375 și 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3041Instrumente de datorie3041Titluri de investiții Cont nou Preia parțial conturile 3041, 3045, 375 și 376.
  3045Titluri date cu împrumut
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3047Creanțe atașate3047Creanțe atașatePreia parțial contul 3047
  305Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere  Cont nou Preia parțial conturile de active financiare, respectiv cele evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum și conturile de ajustări pentru depreciere aferente
  3051Instrumente de capitaluri proprii30313Acțiuni și alte titluri cu venit variabilCont nou Preia parțial conturile 30313, 30353, 30373, 39113, 375, 376, 413, 415, 491.
  30353Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30373Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  39113Ajustări pentru deprecierea acțiunilor și altor titluri cu venit variabil
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  491Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  3052Instrumente de datorie30311Efecte publice și valori asimilate Cont nouPreia parțial conturile 30311, 30312, 30351, 30352, 30371, 30372, 30411, 30412, 30451, 30452, 30471, 30472, 375, 376, 39111, 39112, 39121 și 39122.
  30312Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30351Efecte publice și valori asimilate
  30352Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30371Efecte publice și valori asimilate
  30372Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30411Efecte publice și valori asimilate
  30412Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30451Efecte publice și valori asimilate
  30452Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30471Efecte publice și valori asimilate
  30472Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  39111Ajustări pentru deprecierea efectelor publice și a altor valori asimilate
  39112Ajustări pentru deprecierea obligațiunilor și a altor titluri cu venit fix
  39121Ajustări pentru deprecierea efectelor publice și a altor valori asimilate
  39122Ajustări pentru deprecierea obligațiunilor și a altor titluri cu venit fix
  3053Credite și creanțe  Cont nou Preia parțial conturile de credite și creanțe din clasele 2,3 și 4, respectiv creditele și creanțele clasificate ca active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum și conturile de ajustări pentru depreciere aferente.
  311Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivate condiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  3111Instrumente derivate pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conturile 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122Instrumente derivate pe rata dobânzii
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  319Alte instrumente derivate
  31111Swap pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nouPreia parțial contul 3113.
  31112Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3122Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31113Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31114Opțiuni pe piețe organizate3122Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31115Alte instrumente pe piețe organizate3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3112Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31121Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31122Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31123Opțiuni pe piețe organizate3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31124Alte instrumente pe piețe organizate3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3113Instrumente derivate pe cursul de schimb3111Operațiuni de schimb la termen Cont nou Preia parțial conturile 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
  3121Instrumente derivate pe cursul de schimb
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  319Alte instrumente derivate
  31131Operațiuni ferme de schimb la termen3111Operațiuni de schimb la termenCont nouPreia parțial contul 3111.
  31132Swap financiar de valute3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nouPreia parțial contul 3112.
  31133Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3121Instrumente derivate pe cursul de schimb Cont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31134Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31135Opțiuni pe piețe organizate3121Instrumente derivate pe cursul de schimb Cont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31136Alte instrumente pe piețe organizate3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3114Instrumente derivate pe riscul de credit3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31141Credit default swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31142Credit spread option3129Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente derivate
  31143Total return swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31144Alte instrumente3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3115Instrumente derivate pe mărfuri3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3116Alte instrumente derivate3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  312Instrumente derivate de acoperire a valorii juste311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivatecondiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  3121Instrumente derivate pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122Instrumente derivate pe rata dobânzii
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  319Alte instrumente derivate
  31211Swap pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nouPreia parțial contul 3113.
  31212Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3122Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31213Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31214Opțiuni pe piețe organizate3122Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31215Alte instrumente pe piețe organizate3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3122Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31221Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31222Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31223Opțiuni pe piețe organizate3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31224Alte instrumente pe piețe organizate3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri Cont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3123Instrumente derivate pe cursul de schimb3111Operațiuni de schimb la termen Cont nou Preia parțial conturile 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
  3121Instrumente derivate pe cursul de schimb
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  319Alte instrumente derivate
  31231Operațiuni ferme de schimb la termen3111Operațiuni de schimb la termenCont nouPreia parțial contul 3111.
  31232Swap financiar de valute3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nouPreia parțial contul 3112.
  31233Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3121Instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31234Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31235Opțiuni pe piețe organizate3121Instrumente derivate pe cursul de schimb Cont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31236Alte instrumente pe piețe organizate3112 Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3124Instrumente derivate pe riscul de credit3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31241Credit default swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31242Credit spread option3129Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente derivate
  31243Total return swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31244Alte instrumente3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3125Instrumente derivate pe mărfuri3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3126Alte instrumente derivate3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  313Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivatecondiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  3131Instrumente derivate pe rata dobânzii3113 Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122Instrumente derivate pe rata dobânzii
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  319Alte instrumente derivate
  31311Swap pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nouPreia parțial contul 3113.
  31312Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3122Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31313Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31314Opțiuni pe piețe organizate3122Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31315Alte instrumente pe piețe organizate3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3132Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31321Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31322Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursierCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31323Opțiuni pe piețe organizate3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31324Alte instrumente pe piețe organizate3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe cursul de schimb3111Operațiuni de schimb la termen Cont nou Preia parțial conturile 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
  3121Instrumente derivate pe cursul de schimb
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  319Alte instrumente derivate
  31331Operațiuni ferme de schimb la termen3111Operațiuni de schimb la termenCont nouPreia parțial contul 3111.
  31332Swap financiar de valute3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nouPreia parțial contul 3112.
  31333Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3121Instrumente derivate pe cursul de schimb Cont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31334Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31335Opțiuni pe piețe organizate3121Instrumente derivate pe cursul de schimbCont nouPreia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31336Alte instrumente pe piețe organizate3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3134Instrumente derivate pe riscul de credit3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31341Credit default swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31342Credit spread option3129Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente derivate
  31343Total return swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31344Alte instrumente3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3135Instrumente derivate pe mărfuri3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3136Alte instrumente derivate3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  314Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivate condiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  315Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivate condiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  316Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii  Cont nou
  325Obligațiuni325Obligațiuni Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3251Obligațiuni3251Obligațiuni 
  3257Datorii atașate și sume de amortizat3257Datorii atașate Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  32571Datorii atașate3257Datorii atașate 
  32572Sume de amortizat3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fixCont nou Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  326Alte datorii constituite prin titluri326Alte datorii constituite prin titluri Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3261Alte datorii constituite prin titluri3261Alte datorii constituite prin titluri 
  3267Datorii atașate și sume de amortizat3267Datorii atașate Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  32671Datorii atașate3267Datorii atașate 
  32672Sume de amortizat3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fixCont nou Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  343Decontări între instituția financiară nebancară și subunități341Decontări între instituție și subunități 
  351Beneficii ale angajaților351Personal și conturi asimilate 
  3511Indemnizații și salarii datorate3511Personal - salarii datorate Preia parțial conturile 3511 și 35191.
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  3512Absențe pe termen scurt compensate3511Personal - salarii datorateCont nou Preia parțial conturile 3511, 3512 și 35191.
  3512Personal - ajutoare materiale datorate
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  3513Participarea angajaților la profit și prime de plătit3511Personal - salarii datoratePreia parțial conturile 3511, respectiv 3513 .
  3513Prime reprezentând participarea personalului la profit
  3514Beneficii nemonetare3512Personal - ajutoare materiale datorate Cont nou Preia parțial conturile 3512 și 35191.
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  35141Angajați ajutoare materiale datorate3512Personal - ajutoare materiale datoratePreia parțial contul 3512.
  35149Alte beneficii nemonetare35191Alte datorii în legătură cu personalulCont nouPreia parțial contul 35191.
  3515Avansuri acordate angajaților3514Avansuri acordate personalului 
  3516Beneficii ale angajaților neridicate3515Drepturi de personal neridicate 
  3517Rețineri din salarii datorate terților3516Rețineri din salarii datorate terților 
  3518Alte beneficii ale angajaților35191Alte datorii în legătură cu personalulCont nouPreia parțial contul 35191.
  35181Beneficii postangajare35191Alte datorii în legătură cu personalulCont nouPreia parțial contul 35191.
  35182Alte beneficii pe termen lung ale angajaților3513Prime reprezentând participarea personalului la profitCont nou Preia parțial conturile 3513, respectiv 35191.
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  35183Beneficii pentru terminarea contractului de muncă3511Personal - salarii datorate Cont nouPreia parțial contul 3511, respectiv 35191.
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  3519Alte datorii și creanțe în legătură cu angajații3519Alte datorii și creanțe în legătură cu personalulPreia parțial contul 3519.
  35191Alte datorii în legătură cu angajații35191Alte datorii în legătură cu personalulPreia parțial contul 35191.
  35192Alte creanțe în legătură cu angajații35192Alte creanțe în legătură cu personalul 
  352Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate352Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate 
  3521Asigurări sociale3521Asigurări sociale 
  35211Contribuția unității la asigurările sociale35211Contribuția unității la asigurările sociale 
  35212Contribuția angajaților la asigurările sociale35212Contribuția personalului la asigurările sociale 
  35213Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate35213Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate 
  35214Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate35214Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 
  3522Ajutor de șomaj3522Ajutor de șomaj 
  35221Contribuția unității la fondul de șomaj35221Contribuția unității la fondul de șomaj 
  35222Contribuția angajaților la fondul de șomaj35222Contribuția personalului la fondul de șomaj 
  3526Alte datorii și creanțe sociale3526Alte datorii și creanțe sociale 
  35261Alte datorii sociale35261Alte datorii sociale 
  35262Alte creanțe sociale35262Alte creanțe sociale 
  353Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate353  556Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate Provizioane pentru impozite 
  3531Impozitul pe profit3531Impozitul pe profit 
  556Provizioane pentru impozite
  35311Impozitul pe profit curent3531Impozitul pe profit 
  35312Impozitul pe profit amânat556Provizioane pentru impoziteCont nou
  3532Taxa pe valoarea adăugată3532Taxa pe valoarea adăugată 
  35323TVA de plată35323TVA de plată 
  35324TVA de recuperat35324TVA de recuperat 
  35326TVA deductibilă35326TVA deductibilă 
  35327TVA colectată35327TVA colectată 
  35328TVA neexigibilă35328TVA neexigibilă 
  3533Impozitul pe venituri de natura salariilor3533Impozitul pe venituri de natura salariilor 
  3534Subvenții guvernamentale de primit3534Subvenții 
  3536Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate3536Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 
  3538Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate3538Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate 
  3539Alte datorii și creanțe cu bugetul statului3539Alte datorii și creanțe cu bugetul statului 
  35391Alte datorii față de bugetul statului35391Alte datorii față de bugetul statului 
  35392Alte creanțe privind bugetul statului35392Alte creanțe privind bugetul statului 
  354Dividende de plată354Dividende de plată 
  355Debitori diverși355Debitori diverși Preia parțial conturile 375, 376, 433, respectiv 434.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  433Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  434Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  3551Depozite de garanții vărsate3551Depozite de garanții vărsate 
  35511Depozite aferente operațiunilor pe piețele organizate de instrumente derivate35511Depozite aferente operațiunilor pe piețele organizate de instrumente derivate 
  35512Depozite aferente altor operațiuni cu instrumente derivate35512Depozite aferente altor operațiuni cu instrumente derivate 
  35516Alte depozite35516Alte depozite 
  3552Debitori din avansuri spre decontare3552Debitori din avansuri spre decontare 
  3553Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar3553Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar 
  3556Alți debitori diverși3556Alți debitori diverși 
  433Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  434Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  3557Creanțe atașate și sume de amortizat3557Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  35571Creanțe atașate3557Creanțe atașate 
  35572Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  356Creditori diverși356Creditori diverșiPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3036Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament
  418Vărsăminte de efectuat pentru părți în societăți comerciale legate, pentru titluri de participare și pentru titluri ale activității de portofoliu
  3566Alți creditori diverși3566Creditori diverși 
  3036Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament
  418Vărsăminte de efectuat pentru părți în societăți comerciale legate, pentru titluri de participare și pentru titluri ale activității de portofoliu
  3567Datorii atașate și sume de amortizat3567Datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  35671Datorii atașate3567Datorii atașate 
  35672Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  357Decontări din operațiuni în asocieri în participație357Decontări din operațiuni în asocieri în participație 
  3571Creanțe din operațiuni în asocieri în participație3571Creanțe din operațiuni în asocieri în participație 
  3572Datorii din operațiuni în asocieri în participație3572Datorii din operațiuni în asocieri în participație 
  358Împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și alte împrumuturi358Împrumuturi primite de la acționari și alte împrumuturi Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3581Împrumuturi primite de la acționari3581Împrumuturi primite de la acționari 
  3582Alte împrumuturi3582Alte împrumuturi 
  3587Datorii atașate și sume de amortizat3587Datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  35871Datorii atașate3587Datorii atașate 
  35872Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  361Active deținute în vederea vânzării361Valori din aur, metale și pietre prețioase Preia parțial conturile 365, 367 și 368.
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  368Alte bunuri diverse
  3611Valori din aur, metale și pietre prețioase361Valori din aur, metale și pietre prețioase Preia parțial contul 365.
  365Stocuri aflate la terți
  3612Alte active deținute în vederea vânzării368Alte bunuri diversePreia parțial conturile 365, 367 și 368.
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  362Materiale și alte consumabile362MaterialePreia parțial conturile 363, 365 și 367.
  363Materiale de natura obiectelor de inventar
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  3621Materiale362MaterialePreia parțial conturile 365 și 367.
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  3622Alte consumabile363Materiale de natura obiectelor de inventarPreia parțial conturile 363, 365 și 367.
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  363Active imobilizate deținute în vederea vânzării368Alte bunuri diversePreia parțial contul 368.
  371Valori primite la încasare371Valori primite la încasare 
  372Conturi de ajustare372Conturi de ajustare 
  3721Poziție de schimb3721Poziție de schimb 
  3722Contravaloarea poziției de schimb3722Contravaloarea poziției de schimb 
  3723Conturi de ajustare valută3723Conturi de ajustare valută 
  3729Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului3729Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului 
  375Cheltuieli înregistrate în avans375Cheltuieli înregistrate în avansPreia parțial contul 375.
  376Venituri înregistrate în avans376Venituri înregistrate în avansPreia parțial contul 376.
  377Cheltuieli de plătit377Cheltuieli de plătit  
  30277Datorii atașate
  378Venituri de primit378Venituri de primit 
  30257Creanțe atașate
  417Creanțe atașate
  379Subvenții guvernamentale și alte conturi de regularizare373Conturi de diferențe 
  3799Alte conturi de regularizare
  3792Subvenții pentru investiții
  3791Subvenții guvernamentale3792Subvenții pentru investiții 
  37911Subvenții privind activele37921Subvenții guvernamentale pentru investiții Preia parțial contul 37929.
  37923Donații pentru investiții
  37924Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
  37929Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții
  37912Subvenții privind veniturile37929Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investițiiPreia parțial contul 37929.
  37913Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții37922Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investițiiPreia parțial contul 37922.
  3799Alte conturi de regularizare373Conturi de diferențe 
  3799Alte conturi de regularizare
  381Active financiare restante381Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375 și 381, precum și conturile de creanțe curente.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  3811Active financiare restante3811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 3811, precum și conturile de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3817Creanțe atașate și sume de amortizat3812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375, 3812 și 3817,precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3817Creanțe atașate
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  38171Creanțe atașate3812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 3812 și 3817, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3817Creanțe atașate
  38172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  382Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ381Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375 și 381, precum și conturile de creanțe curente.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  3821Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ3811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 3811, precum și conturile de creanțe curente.
  3827Creanțe atașate și sume de amortizat3812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375, 3812 și 3817, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  3817Creanțe atașate
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  38271Creanțe atașate3812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 3812 și 3817, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  3817Creanțe atașate
  38272Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  383Active financiare depreciate la data raportării381Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 376, 375, 381 și 382, precum și conturile de creanțe curente.
  382Creanțe îndoielnice
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3831Active financiare depreciate la data raportării3811Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 3811 și 3821, precum și conturile de creanțe curente.
  3821Creanțe îndoielnice
  3837Creanțe atașate și sume de amortizat3812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375, 3812, 3817, 3822 și 3827, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  3817Creanțe atașate
  3822Dobânzi îndoielnice
  3827Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  38371Creanțe atașate3812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 3812, 3817, 3822 și 3827, precum și conturile de creanțe atașate curente
  3817Creanțe atașate
  3822Dobânzi îndoielnice
  3827Creanțe atașate
  38372Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375 și 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  384Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa3Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând active financiaredepreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  3841Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa3Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând active financiaredepreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  3847Creanțe atașate și sume de amortizatClasa3Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente activelor financiaredepreciate larecunoaștereainițială.
  38471Creanțe atașateClasa3Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiaredepreciate larecunoaștereainițială
  38472Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansPreia parțial conturile 375 și 376, reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiaredepreciate larecunoaștereainițială.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  385Active aferente unui contract - abordarea simplificată  Cont nou
  3851Active aferente unui contract  Cont nou
  3857Creanțe atașate și sume de amortizat  Cont nou
  38571Creanțe atașate  Cont nou
  38572Sume de amortizat  Cont nou
  386Creanțe comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificată  Cont nou
  3861Creanțe comerciale din operațiuni diverse  Cont nou
  3867Creanțe atașate și sume de amortizat  Cont nou
  38671Creanțe atașate  Cont nou
  38672Sume de amortizat  Cont nou
  391Ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat3912Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investițiiCont nouPreia parțial contul 3912.
  3911Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni  Cont nou
  3912Pierderi așteptate pe durata de viață3912Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investițiiCont nouPreia parțial contul 3912.
  39121Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ  Cont nou
  39122Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării3912Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investițiiCont nouPreia parțial contul 3912.
  3913Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială3912Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investițiiCont nouPreia parțial contul 3912, reprezentând ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie, aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  392Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări399Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverseCont nouPreia parțial contul 399.
  3921Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni  Cont nou
  3922Pierderi așteptate pe durata de viață399Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverseCont nouPreia parțial contul 399.
  39221Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ  Cont nou
  39222Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării399Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverseCont nouPreia parțial contul 399.
  39223Pierderi așteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificată  Cont nou
  39224Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificată  Cont nou
  3923Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială399Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverseCont nouPreia parțial contul 399, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  3927Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate  Cont nou
  3929Alte ajustări  Cont nou
  393Ajustări pentru deprecierea stocurilor și activelor asimilate393Ajustări pentru deprecierea stocurilorPreia parțial contul 393.
       
  401Credite subordonate la termen401Credite subordonate la termen 
  402Credite subordonate pe durată nedeterminată402Credite subordonate pe durată nedeterminată 
  407Creanțe atașate și sume de amortizat407Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4071Creanțe atașate407Creanțe atașate 
  4072Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  408Dobânzi de plătit care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective  Cont nou
  411Titluri contabilizate la cost411Părți în societățile comerciale legatePreia parțial conturile 411, 412, 413 și 415.
  412Titluri de participare
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  4111Titluri de participare deținute în filiale411Părți în societățile comerciale legatePreia parțial conturile 411 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4112Titluri de participare deținute în entități asociate412Titluri de participarePreia parțial conturile 412 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4113Titluri de participare deținute în entități controlate în comun413Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conturile 413 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  412Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere411Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conturile 411, 412, 413 și 415.
  412Titluri de participare
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  4121Titluri de participare deținute în filiale411Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conturile 411 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4122Titluri de participare deținute în entități asociate412Titluri de participarePreia parțial conturile 412 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4123Titluri de participare deținute în entități controlate în comun413Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conturile 413 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  413Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global411Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conturile 411, 412, 413 și 415.
  412Titluri de participare
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  4131Titluri de participare deținute în filiale411Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conturile 411 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4132Titluri de participare deținute în entități asociate412Titluri de participare Preia parțial conturile 412 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4133Titluri de participare deținute în entități controlate în comun413Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conturile 413 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  421Dotări pentru unitățile proprii din străinătate421Dotări pentru unitățile proprii din străinătate 
  431Imobilizări necorporale în curs4419Alte imobilizări necorporaleCont nouPreia parțial contul 4419.
  432Imobilizări corporale în curs432Imobilizări corporale în curs 
  4321Amenajări de terenuri și construcții4321Amenajări de terenuri și construcții 
  4322Instalații tehnice și mijloace de transport4322Instalații tehnice și mijloace de transport 
  4323Alte imobilizări corporale4323Alte imobilizări corporale 
  441Imobilizări necorporale441ImobilizărinecorporalePreia parțial contul 441.
  4411Fondul comercial4411Fondul comercial 
   Conturile de cheltuieli corespunzătoare4412Cheltuieli de constituire 
  4419Alte imobilizări necorporale4419Alte imobilizări necorporalePreia parțial contul 4419.
  442Imobilizări corporale442Imobilizări corporale 
  4421Terenuri și amenajări de terenuri4421Terenuri și amenajări de terenuriPreia parțial contul 4421.
  44211Terenuri44211TerenuriPreia parțial contul 44211.
  44212Amenajări de terenuri44212Amenajări de terenuriPreia parțial contul 44212.
  4422Construcții4422ConstrucțiiPreia parțial contul 4422.
  4423Instalații tehnice și mijloace de transport4423Instalații tehnice și mijloace de transport 
  4424Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale4424Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (Alte active corporale)Preia parțial contul 363.
  363Materiale de natura obiectelor de inventar
  4425Investiții imobiliare4421Terenuri și amenajări de terenuri Cont nou Preia parțial conturile 4421, 4422 și 4425.
  4422Construcții
  4425Investiții imobiliare
  443Active reprezentând dreptul de utilizare  Cont nou.
  461Amortizări privind imobilizările necorporale și corporale461Amortizări privind imobilizările necorporale și corporale 
  4611Amortizarea imobilizărilor necorporale4611Amortizareaimobilizărilornecorporale 
  4612Amortizarea imobilizărilor corporale4612Amortizareaimobilizărilorcorporale 
  46121Amortizarea amenajărilor de terenuri46121Amortizarea amenajărilor de terenuriPreia parțial contul 46121.
  46122Amortizarea construcțiilor46122AmortizareaconstrucțiilorPreia parțial contul 46122.
  46123Amortizarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport46123Amortizarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport 
  46124Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale)46124Amortizarea altor active corporale 
  46125Amortizarea investițiilor imobiliare46121Amortizareaamenajărilor deterenuriCont nou Preia parțial conturile 46121, 46122 și 46125.
  46122Amortizareaconstrucțiilor
  46125Amortizareainvestițiilorimobiliare
  462Amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizare  Cont nou.
  471Creanțe din operațiuni de leasing financiar471Creanțe din operațiuni de leasing financiarPreia parțial conturile 471, 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4711Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale4711Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporalePreia parțial contul 4711.
  4712Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale4712Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporalePreia parțial contul 4712.
  4713Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu alte active  Cont nou
  4717Creanțe atașate și sume de amortizat4717Creanțe atașate Preia parțial conturile 4717, 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  47171Creanțe atașate4717Creanțe atașatePreia parțial contul 4717.
  47172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  472Datorii din operațiuni de leasing472Datorii din operațiuni de leasing financiarPreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4721Datorii din operațiuni de leasing cu imobilizări necorporale4721Datorii din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale 
  4722Datorii din operațiuni de leasing cu imobilizări corporale4722Datorii din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale 
  4723Datorii din operațiuni de leasing cu alte active  Cont nou
  4727Datorii atașate și sume de amortizat4727Datorii atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  47271Datorii atașate4727Datorii atașate 
  47272Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  473Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efective  Cont nou
  4731Dobânzi de încasat  Cont nou
  4732Dobânzi de plătit  Cont nou
  481Active financiare restante481Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 481, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  4811Active financiare restante4811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 4811, precum și conturile de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4817Creanțe atașate și sume de amortizat4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812, 4817, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4817Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  48171Creanțe atașate4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812 și 4817, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4817Creanțe atașate
  48172Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  482Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ481Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 481, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  4821Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ4811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 4811, precum și conturile de creanțe curente.
  4827Creanțe atașate și sume de amortizat4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812, 4817, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  4817Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  48271Creanțe atașate4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812 și 4817, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  4817Creanțe atașate
  48272Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  483Active financiare depreciate la data raportării481Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 481, 482, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  482Creanțe îndoielnice
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  4831Active financiare depreciate la data raportării4811Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 4811 și 4821, precum și al conturilor de creanțe curente.
  4821Creanțe îndoielnice
  4837Creanțe atașate și sume de amortizat4812Dobânzi restanteCont nouPreia parțial conturile 4812, 4817, 4822, 4827, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  4817Creanțe atașate
  4822Dobânzi îndoielnice
  4827Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
    376Venituri înregistrate în avans 
  48371Creanțe atașate4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812, 4817, 4822 și 4827, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  4817Creanțe atașate
  4822Dobânzi îndoielnice
  4827Creanțe atașate
  48372Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  484Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa 4Active imobilizateCont nou Preia sume din clasa 4,reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4841Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa 4Active imobilizate Cont nou Preia sume din clasa 4, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  4847Creanțe atașate și sume de amortizatClasa 4Active imobilizateCont nou Preia sume din clasa 4, reprezentând creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  48471Creanțe atașateClasa 4Active imobilizateCont nou Preia sume din clasa 4, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  48472Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375 și 376, reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  485Creanțe din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată471Creanțe din operațiuni de leasing financiarCont nou Preia sume din contul 471 și parțial conturile 376, 375 reprezentând creanțe din operațiuni de leasing financiar*5), inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4851Creanțe din operațiuni de leasing financiar4711Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale Cont nou Preia sume din conturile 4711 și 4712 reprezentând creanțe din operațiuni de leasing financiar*5), exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat
  4712Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
  4857Creanțe atașate și sume de amortizat4717Creanțe atașateCont nou Preia sume din contul 4717 și parțial conturile 376 și 375 reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar*5).
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  48571Creanțe atașate4717Creanțe atașateCont nou Preia sume din contul 4717, reprezentând creanțe atașate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar*5).
  48572Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar*5).
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  491Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun491