HOTĂRÂRE nr. 959 din 27 iulie 2022pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 4 august 2022  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, privind acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiții în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.  +  Capitolul II Definiții, durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. active corporale - activele constând în terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;2. active necorporale - activele care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuală;3. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;4. ajutoare regionale pentru investiții - ajutoarele regionale acordate pentru o investiție inițială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice;5. cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând salariul brut înainte de impozitare și contribuțiile obligatorii, precum contribuțiile la sistemul de securitate socială și costurile cu îngrijirea copiilor și a părinților, dintr-o perioadă definită;6. cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;7. data acordării ajutorului de stat - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;8. demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;9. exercițiu financiar încheiat - exercițiul financiar pentru care întreprinderea are situații financiare depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare;10. furnizorul ajutorului de stat - Ministerul Economiei;11. industria fibrelor sintetice:a) extrudarea/texturarea tuturor tipurilor generice de fire și fibre pe bază de poliester, poliamidă, acrilic sau polipropilenă, indiferent de utilizările finale ale acestora; saub) polimerizarea, inclusiv policondensarea, atunci când aceasta este integrată extrudării în ceea ce privește echipamentele utilizate; sauc) orice proces auxiliar legat de instalarea simultană a capacităților de extrudare/texturare de către viitorul beneficiar sau de către o altă societate din grupul din care acesta face parte și care, în domeniul de activitate specific în cauză, este integrată, în mod normal, acestei capacități în ceea ce privește echipamentele utilizate;12. intensitatea ajutorului de stat - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;13. investiție inițială:a) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente; saub) o achiziție de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată și să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi;14. investiție inițială pentru o nouă activitate economică:a) o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei noi unități sau de diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; saub) achiziție de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achiziționată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua activitate ce urmează a fi desfășurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată în unitatea respectivă înainte de achiziție;15. investiție verde - investiție care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor de apă și a celor marine, tranziția pentru o economie circulară, prevenirea și controlul poluării, protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor;16. întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ;17. întreprinderi mici și mijlocii - acele întreprinderi care se încadrează în definiția IMM-urilor conform anexei I la Regulament;18. întreprindere mare - întreprinderea care nu îndeplinește criteriile pentru încadrarea în definiția IMM-urilor;19. întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE, denumită în cele ce urmează Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;d) atunci când întreprinderea a primit ajutor de stat pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;e) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza indicatorului Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, denumit în continuare EBITDA, se situează sub valoarea 1,0;20. locația realizării investiției - sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiția, astfel cum se înregistrează sau urmează a fi înregistrată, după caz, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform prevederilor legale în vigoare;21. loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plătește un salariu brut lunar;22. locuri de muncă create direct de un proiect de investiții - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție;23. perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data primei ocupări a fiecărui loc de muncă;24. perioadă de monitorizare a investiției - perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiției de către întreprinderi mari și de 3 ani de către IMM-uri;25. proiect mare de investiții - o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 de milioane de euro, calculată la tarifele și cursul de schimb de la data acordării ajutorului de stat;26. relocare - transferul unei activități identice sau similare sau al unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor de stat (unitatea care beneficiază de ajutor de stat). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor de stat are cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinește cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE;27. valoarea ajustată a ajutoarelor - valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiții, calculată conform formulei:valoarea maximă a ajutoarelor = R × (A + 0,50 × B + 0 × C),unde:R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în regiunea/județul în care se realizează investiția, așa cum este aceasta prevăzută în anexa nr. 2;A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane de euro;B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane de euro și 100 de milioane de euro; iarC este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane de euro.  +  Articolul 4(1) Se pot emite acorduri pentru finanțare, în baza prezentei scheme, până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană prin Decizia C (2021) 9.750 din 20 decembrie 2021 și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale, în limita bugetului anual alocat schemei.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului alocat schemei.  +  Articolul 5(1) Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale prin bugetul Ministerului Economiei.(2) Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 300 de milioane de euro, astfel:a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2022-2023;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2022-2027.(3) Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 150 de milioane de euro.  +  Articolul 6Numărul maxim estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.  +  Capitolul III Costuri eligibile  +  Articolul 7(1) Ajutoarele de stat se acordă în baza prezentei scheme pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice.(2) Sunt considerate costuri eligibile:a) costurile investițiilor în active corporale și necorporale;b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de 2 ani; sauc) o combinație între lit. a) și b) care să nu depășească suma de la lit. a) sau b), în funcție de care dintre acestea este mai mare.(3) Activele achiziționate trebuie să fie noi, cu excepția celor pentru IMM-uri și pentru achiziționarea unei unități. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:a) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiții pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;b) în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziționeze activul la data la care expiră contractul.(4) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul de stat;b) trebuie să fie amortizabile;c) trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.(5) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.(6) În cazul în care costurile eligibile sunt calculate în funcție de costurile salariale estimate, așa cum se menționează la alin. (2), sunt considerate costuri eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) proiectul de investiții determină o creștere netă a numărului de angajați în unitatea în care a fost realizată investiția, în comparație cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;b) fiecare loc de muncă este ocupat în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor;c) fiecare loc de muncă creat prin investiție se menține în zona în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată, cu excepția cazului în care locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021.(7) În cazul achiziționării activelor unei unități, în înțelesul art. 3 pct. 13 și 14, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul. Tranzacția are loc în condițiile pieței. Dacă a fost deja acordat un ajutor de stat pentru achiziționarea activelor înainte de cumpărarea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achiziționării unei unități. În cazul în care un membru al familiei proprietarului inițial sau un angajat preia o întreprindere mică, condiția ca activele să fie cumpărate de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică. Achiziționarea de acțiuni nu constituie o investiție inițială.(8) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producție, în înțelesul art. 3 pct. 13, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciții financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată, iar în cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.(9) TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă și aferentă unui cost eligibil în temeiul alin. (2).  +  Articolul 8Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Articolul 9Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.  +  Articolul 10Beneficiarul confirmă că, în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor de stat, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul de stat și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul de stat.  +  Capitolul IV Intensitatea, cumulul ajutoarelor de stat și efectul stimulativ  +  Articolul 11(1) Ajutoarele de stat se acordă întreprinderilor în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat prin alocări de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, sub formă de granturi, în raport cu costurile eligibile și în limita intensității maxime prevăzute în anexa nr. 2.(2) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.(3) Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiții.(4) Valoarea ajutorului de stat pentru proiectele mari de investiții se calculează conform formulei pentru valoarea ajustată a ajutoarelor, așa cum este prevăzută la art. 3 pct. 27.(5) Valoarea ajutorului de stat pentru proiectele ce nu depășesc 50 de milioane de euro se calculează pe baza intensității maxime prevăzute în anexa nr. 2, ținându-se cont și de majorările pentru IMM-uri prevăzute la alin. (2), și a valorii totale a costurilor eligibile. În cazul în care intensitatea ajutorului de stat se calculează în conformitate cu art. 7 alin. (2) lit. c), intensitatea maximă a ajutorului de stat nu depășește valoarea cea mai favorabilă care rezultă în urma aplicării intensității respective pe baza costurilor de investiții sau a costurilor salariale.(6) Orice investiție inițială demarată de același beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor de stat în același județ este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții.(7) Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă corespunzătoare pentru proiectele mari de investiții.  +  Articolul 12Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data acordării ajutorului de stat.  +  Articolul 13(1) Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 11 și în anexa nr. 2 se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiția sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat ce vizează alte costuri eligibile identificabile diferite.(3) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care un astfel de cumul nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art. 11 și în anexa nr. 2.(4) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 11 și în anexa nr. 2.  +  Articolul 14(1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele de stat au un efect stimulativ dacă beneficiarul a transmis Ministerului Economiei o cerere de ajutor de stat scrisă în legătură cu prezenta schemă înainte de demararea lucrărilor la proiectul de investiții. Cererea de ajutor de stat conține cel puțin următoarele informații:a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii și a încheierii acestuia;c) locul de desfășurare a proiectului;d) lista costurilor proiectului;e) valoarea finanțării publice necesare pentru proiect.(3) În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează lucrările anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.  +  Capitolul V Criterii de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 15(1) Prin prezenta schemă, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale în legătură cu activități economice derulate în sectoarele prevăzute în anexa nr. 1.(2) În cazul IMM-urilor, ajutorul de stat se acordă pentru realizarea unei investiții inițiale, astfel definită la art. 3 pct. 13, în toate regiunile României, cu excepția municipiului București și a localităților din județul Ilfov care nu sunt enumerate în anexa nr. 2.(3) În cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se acordă:a) pentru realizarea unei investiții inițiale, astfel definită la art. 3 pct. 13, în toate regiunile României, cu excepția municipiului București și județului Ilfov;b) prin excepție de la lit. a), pentru realizarea unei investiții inițiale pentru o nouă activitate economică, astfel definită la art. 3 pct. 14, în localitățile din județul Ilfov prevăzute în anexa nr. 2.(4) Prin prezenta schemă nu se finanțează:a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare;c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, așa cum este definită „industria fibrelor sintetice“ la art. 3 pct. 11, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, sectorul producerii și distribuției de energie și al infrastructurii pentru aceasta.  +  Articolul 16Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:a) ajutor destinat activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;b) ajutor condiționat de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;c) ajutor pentru exploatare.  +  Articolul 17(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;c) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate; cu toate acestea, prezenta schemă se aplică, prin excepție, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate și ajutorul de stat integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;f) respectă prevederile art. 8 și 10;g) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții verzi.(2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate;b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;c) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 de lei;d) investițiile realizate au o valoare reprezentând echivalentul în lei al sumei de minimum 3 milioane de euro.(3) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039 se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.  +  Capitolul VI Acordarea ajutorului de stat  +  Articolul 18(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Ministerului Economiei.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Economiei pe website-ul său cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.(3) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează doar în intervalul sesiunii.(4) Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.  +  Articolul 19(1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Economiei următoarele documente:a) cerere de acord pentru finanțare;b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului;c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie;d) plan de creare a locurilor de muncă;e) plan de afaceri;f) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;g) procură notarială a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană semnează cererea de acord pentru finanțare;h) declarație pe propria răspundere prin care atestă că întreprinderea nu beneficiază de ajutoare de stat pentru aceleași costuri eligibile începând cu luna ianuarie 2020;i) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie însoțită de procura notarială, dată de reprezentantul legal al societății;j) opis cu documentele transmise.(2) Formularul cererii de acord pentru finanțare și modalitatea de transmitere și înregistrare a documentelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului.(3) Toate documentele transmise Ministerului Economiei de către întreprinderea solicitantă trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoțite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizați.(4) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de reprezentantul legal al întreprinderii sau de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, după caz.  +  Articolul 20Ministerul Economiei verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 19 alin. (1).  +  Articolul 21(1) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Economiei transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) acordul pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;b) solicitarea de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) nu sunt transmise în integralitate documentele prevăzute la art. 19 alin. (1);(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii;c) scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de niciunul din documentele prevăzute la art. 19 alin. (1);(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare;(iv) cererea de acord a fost transmisă ulterior încheierii sesiunii de depunere, potrivit art. 18 alin. (4).(2) Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentației în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 22(1) Ministerul Economiei finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.(2) Ministerul Economiei calculează, pe baza criteriilor prevăzute în Ghidul solicitantului, un punctaj pentru întreprinderile care au transmis cereri de acord pentru finanțare în cadrul sesiunii de înregistrare, proiectele fiind selectate în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat.(3) Ministerul Economiei informează în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme și caracterul acestuia, cu menționarea reglementărilor aplicabile.  +  Articolul 23(1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanțare care nu s-au încadrat în bugetul anual alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei emite proiectul acordului pentru finanțare.(2) Proiectele de acord pentru finanțare prevăzute la alin. (1) se aprobă în ordinea în care au fost emise, cu condiția aprobării sau suplimentării bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.  +  Capitolul VII Plata ajutorului de stat  +  Articolul 24Plata ajutorului de stat se efectuează către întreprinderi în perioada 2022-2027 în baza acordurilor pentru finanțare emise în limita bugetului anual alocat schemei după achitarea parțială sau totală a costurilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare.  +  Articolul 25În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite Ministerului Economiei cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documente justificative, potrivit Ghidului solicitantului elaborat în aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 26(1) Ministerul Economiei verifică conformitatea documentelor transmise și îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plății.(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul Economiei transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat, cu confirmare de primire.(3) Documentele și informațiile solicitate vor fi transmise Ministerului Economiei în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.(4) În situația în care întreprinderea nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Economiei returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 10 zile lucrătoare de la împlinirea termenului.  +  Articolul 27(1) Ministerul Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat, își rezervă dreptul de a verifica oricând la fața locului, notificând în prealabil, în perioada implementării și monitorizării investiției și locurilor de muncă nou-create, veridicitatea și conformitatea documentelor privind realizarea investiției și achitarea costurilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create.(2) Pe durata efectuării verificării la fața locului, întreprinderea are obligația de a permite accesul reprezentanților Ministerului Economiei, în condițiile legii, la activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în original care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de prezenta hotărâre.  +  Articolul 28(1) Ministerul Economiei nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplinește, până la momentul efectuării plăților, criteriile prevăzute la art. 17.(2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Economiei, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară a ajutorului de stat.(3) Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Economiei în contul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri“. În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Economiei în vederea restituirii acesteia.(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.(5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Economiei percepe dobânzi și penalități aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 și 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare și să informeze Ministerul Economiei în acest sens.  +  Articolul 30(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să îndeplinească cerințele obligatorii care au stat la baza emiterii acordului pentru finanțare, conform calendarului.(2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiției, se înregistrează prelungirea calendarului, întreprinderea are obligația de a solicita, în termen de 5 zile, Ministerului Economiei prelungirea calendarului investiției, prin transmiterea unei notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției, însoțite de planul de afaceri, inclusiv în format electronic.(3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creșterea valorii totale a costurilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.(4) Ministerul Economiei poate solicita întreprinderii, în termen de 10 zile de la data notificării prevăzută la alin. (2), informații suplimentare în vederea soluționării cererilor prevăzute la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentației în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente.(5) În cazurile prevăzute la alin. (2), Ministerul Economiei finalizează analiza documentației primite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:a) în situația în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute de prezenta schemă și se respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă acordul pentru finanțare modificat;b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este înștiințată cu privire la respingerea modificării.  +  Articolul 31(1) Pe parcursul realizării investiției și pe o perioadă de 5 ani de la data finalizării acesteia, orice modificare a adresei locației unde este efectuată investiția este permisă doar pe teritoriul aceleași regiuni. Modificarea se notifică Ministerului Economiei printr-o adresă însoțită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, în care se menționează noua locație, codul CAEN aferent activității pentru care s-a obținut finanțare la noua locație, actul de deținere a locației, precum și valabilitatea acestuia.(2) Mutarea locației într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de stat acordat.  +  Capitolul VIII Menținerea investiției și a locurilor de muncă și recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 32(1) Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiției, respectiv realizării ultimei plăți a ajutorului de stat aprobat, după caz, începând cu anul 2023, întreprinderea prezintă Ministerului Economiei un raport auditat de către un auditor autorizat care va certifica faptul că în urma implementării investiției întreprinderea realizează activitatea care a fost finanțată prin proiect.(2) Ministerul Economiei analizează documentele transmise conform alin. (1) în vederea verificării conformității acestora.  +  Articolul 33(1) Ministerul Economiei aplică măsurile pentru recuperarea ajutorului de stat acordat pentru finanțare în situația în care întreprinderea:a) nu informează Ministerul Economiei, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu privire la demararea investiției conform prevederilor art. 29;b) nu respectă obligațiile prevăzute la art. 32 alin. (1);c) intră în faliment sau își suspendă activitatea;d) nu respectă obligația prevăzută la art. 10;e) mută locația realizării investiției într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;f) întreprinderea informează Ministerul Economiei că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Economiei revocarea acordului pentru finanțare.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanțare.(3) Revocarea acordului pentru finanțare în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat plătit.(4) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează de către Ministerul Economiei, conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului UE 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ale Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 34(1) Ministerul Economiei publică pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, precum și informațiile prevăzute în anexa III la Regulament pentru fiecare ajutor de stat individual care depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro.(2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei informează, prin Consiliul Concurenței, Comisia Europeană asupra intrării în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat.(3) Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Economiei transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termenul stabilit în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de stat.(4) Beneficiarii de ajutoare de stat au obligația de a pune la dispoziția Ministerului Economiei, în formatul și în termenul solicitate de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina Ministerului Economiei.  +  Articolul 35(1) Ministerul Economiei păstrează înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiții în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat în cadrul schemei.(2) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data semnării acordului pentru finanțare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.(3) Ministerul Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022.(4) Furnizorul schemei are obligația de a înregistra schema în Registrul ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(5) Furnizorul schemei are obligația de a înregistra în RegAS contractele de finanțare, plățile realizate în cadrul acestora, eventualele obligații de rambursare și rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăților, după caz.  +  Articolul 36(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 27 iulie 2022.Nr. 959.  +  Anexa nr. 1
  Lista sectoarelor de activitate eligibile
  CAENDenumire
  C.INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
  11Fabricarea băuturilor
  13Fabricarea produselor textile
  14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  15Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
  16*Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
  17Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
  19Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  20Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
  21Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
  22Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
  23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
  25Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
  26Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
  27Fabricarea echipamentelor electrice
  28Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
  29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
  30Fabricarea altor mijloace de transport
  31Fabricarea de mobilă
  32Alte activități industriale
  33Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  38Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile
  * Cu excepția codului 1610.
   +  Anexa nr. 2
  Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari
  RegiuneaJudețe componenteIntensitate maximă - % -Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere - euro -
  Nord-VestBihor40%30.000.000
  Bistrița-Năsăud50%37.500.000
  Cluj40%30.000.000
  Maramureș50%37.500.000
  Satu Mare50%37.500.000
  Sălaj50%37.500.000
  CentruAlba50%37.500.000
  Brașov40%30.000.000
  Covasna40%30.000.000
  Harghita40%30.000.000
  Mureș40%30.000.000
  Sibiu40%30.000.000
  Nord-EstBacău 60%45.000.000
  Botoșani60%45.000.000
  Iași50%37.500.000
  Neamț60%45.000.000
  Suceava60%45.000.000
  Vaslui60%45.000.000
  Sud-EstBrăila60%45.000.000
  Buzău60%45.000.000
  Constanța50%37.500.000
  Galați60%45.000.000
  Vrancea60%45.000.000
  Tulcea60%45.000.000
  Sud-MunteniaArgeș50%37.500.000
  Călărași60%45.000.000
  Dâmbovița50%37.500.000
  Giurgiu50%37.500.000
  Ialomița60%45.000.000
  Prahova60%45.000.000
  Teleorman60%45.000.000
  Sud-Vest OlteniaDolj60%45.000.000
  Gorj60%45.000.000
  Mehedinți60%45.000.000
  Olt60%45.000.000
  Vâlcea60%45.000.000
  VestArad30%22.500.000
  Caraș-Severin40%30.000.000
  Hunedoara40%30.000.000
  Timiș30%22.500.000
  IlfovIlfov parțial: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni35%26.250.000
  Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon45%33.750.000
  -----