NORME din 28 noiembrie 2007 financiare pentru activitatea sportivă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 3 decembrie 2007  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 823 din 3 decembrie 2007.
   +  Capitolul I Obiectul și domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive.  +  Articolul 2(1) Prezentele norme se aplică de către autoritățile și instituțiile administrației publice centrale, inclusiv instituțiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum și de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, de structurile sportive și alte entități sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor/proiectelor sportive ale acestora.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) se definesc împreună organizații sportive.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 3În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. activitate sportivă - complex de acțiuni anuale și/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive; (la 30-07-2018, Punctul 1. din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) 2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;4. competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;a) competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;b) competiție sportivă internă de nivel zonal sau interjudețean-competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;c) competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;d) competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc sau municipal;5. competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;6. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;7. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;8. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);9. antrenor sau profesor care a selecționat și promovat - persoană calificată care se ocupă de selecția și pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor și abilităților sportive spre înalta performanță sportivă. Activitatea acestora trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;10. profesor care a depistat - persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituție de învățământ, care în cadrul activității didactice a identificat o persoană tânără cu potențial pentru înalta performanță sportivă și a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;11. personal din cadrul federațiilor - orice persoană care îndeplinește o funcție oficială în cadrul unei federații sportive, confirmată de organul abilitat;12. organizații sportive - persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare ale Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, respectiv asociații sportive fără personalitate juridică, cluburi sportive, federații sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport; (la 30-07-2018, Punctul 12. din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) 13. sportiv de performanță - sportiv autorizat în condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport să își desfășoare activitatea sportivă; (la 30-07-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) 14. sportiv de înaltă performanță - sportivul de performanță care îndeplinește condițiile de performanță în competițiile internaționale oficiale și care, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, dobândește calitatea de sportiv de înaltă performanță prin ordin al ministrului tineretului și sportului; (la 30-07-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) 15. contract de activitate sportivă - convenție încheiată pentru o perioadă determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv; (la 30-07-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) 16. program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acțiuni sportive; (la 30-07-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) 17. colective tehnice - antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, kinetoterapeuți, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alți specialiști stabiliți de federațiile sportive sau de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de performanță, care sunt implicați direct și indirect, prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă. (la 30-07-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )  +  Capitolul III Participanții la acțiunile sportiveA. La acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale  +  Articolul 4(1) Acțiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizațiilor sportive care le organizează.(2) La acțiunile prevăzute la alin. (1) pot participa:a) sportivi;b) antrenori;c) medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, operatori video, alți specialiști care contribuie la realizarea pregătirii.(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor în care acțiunile sunt organizate în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.(4) Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.  +  Articolul 5Pe durata acțiunilor de pregătire sportivă desfășurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii școlare a acestora pot participa și cadre didactice, într-un program stabilit în comun de federația sportivă națională și conducerea unității de învățământ; cadrele didactice beneficiază de aceleași drepturi ca și sportivii.B. La competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale  +  Articolul 6(1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, arbitrii, observatori, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse. (la 25-11-2013, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. ) (2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a organizației sportive pe care o reprezintă.(3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizația sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.  +  Articolul 7La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sau participantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii și prevederile bugetare aprobate cu această destinație.  +  Articolul 8Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.  +  Capitolul IV Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive  +  Secţiunea 1 Cheltuieli de transport  +  Articolul 9(1) Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante;c) cu mijloace de transport în comun;d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;e) cu avionul, clasa economică;f) cu navele de călători, după tariful clasei I;g) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii.(2) La acțiunile de pregătire sportivă care se desfășoară în localitatea în care își au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.(3) Transportul participanților de la locul de cazare la locul de desfășurare a acțiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condițiile legii.  +  Articolul 10Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate, entitățile trimițătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:a) cu avionul, la clasa economică;b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;d) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;e) cu navele de călători, după tariful clasei I.  +  Articolul 11(1) La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport și:a) taxele pentru trecerea podurilor;b) taxele de traversare cu bacul;c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.(2) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare.  +  Secţiunea a 2-a Cheltuieli de cazare  +  Articolul 12(1) Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:a) în unitățile de cazare pentru sportivi;b) în cămine școlare sau studențești;c) în locuințe închiriate în condițiile legii;d) în structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare, până la categoria de 3 stele inclusiv sau echivalent. (la 30-07-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (la 25-11-2013, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. ) (2) Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz.(3) La acțiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanților se face, după caz:a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.(4) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entității trimițătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.(5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.  +  Secţiunea a 3-a Cheltuieli de masă  +  Articolul 13(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:
  Acțiunea Limite maxime/persoană
  a) Competiții sportive interne: - de nivel comunal, orășenesc sau municipal - de nivel județean - de nivel zonal sau interjudețean - de nivel național până la 45 lei până la 50 lei până la 60 lei până la 70 lei
  b) Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de: - cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București - federațiile sportive naționale, alte organizații sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român,instituții publice de nivel național până la 85 lei până la 100 lei
  c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de: - cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București - federațiile sportive naționale și alte organizații sportive naționale - Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ministerele și alte instituții publice de nivel național până la 90 lei până la 100 lei până la 110 lei
  (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 13 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )
  (2) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește. În cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice. (la 05-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 13 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (3) La competițiile sportive organizate în țară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune. (la 05-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 13 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (4) La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.(5) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.(6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condițiile legii.(7) În situația în care cheltuielile de masă la acțiunile sportive desfășurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanții la aceste acțiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea.(8) Prevederile alin. (7) se aplică și în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a participanților în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entitățile participante, la nivelul comunicat de aceștia.(9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegațiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.(10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizației sportive, în funcție de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.
   +  Secţiunea a 4-a Cheltuieli privind alimentația de efort  +  Articolul 14(1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:a) de către federațiile sportive naționale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană; (la 05-10-2016, Litera a) din Articolul 14 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) b) de către direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București sau cluburile sportive, pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/persoană. (la 25-11-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. ) (la 05-10-2016, sintagma: direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federațiile sportive naționale, de direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și de cluburile sportive, în raport cu performanțele realizate de sportiv și cu obiectivele asumate de acesta. (la 05-10-2016, sintagma: direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (3) Alimentația de efort se acordă, pentru aceeași perioadă, de către o singură structură sportivă sau de către direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București. (la 05-10-2016, sintagma: direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 15Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive și direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București nu pot acorda alimentație de efort. (la 05-10-2016, sintagma: direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 16Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv. (la 05-10-2016, Articolul 16 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Secţiunea a 5-a Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane  +  Articolul 17(1) Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii care sunt nominalizați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele următoare:La discipline individuale: - lei -
  Competiții sportive internaționale organizate de: Competiții sportive interne:
  federațiisportive naționalealte organizațiisportive nivel comunal,orășenesc sau municipal de niveljudețeande nivel zonal sau interjudețeande nivelnațional
  400 200 30 60 100 140
  La jocuri sportive:- lei -
  Competiții sportive internaționale organizate de: Competiții sportive interne:
  federațiisportive naționalealte organizațiisportive nivel comunal,orășenesc sau municipal de niveljudețeande nivel zonal sau interjudețeande nivelnațional
  400 200 30 60 100 210
  (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 17 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )
  (2) Indemnizația sportivă de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind:a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute la alin. (1);b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizația sportivă a arbitrului principal.(3) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizații sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.(4) Medicii pot primi 100% din indemnizația sportivă de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75% din indemnizația sportivă a medicilor.(5) În cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.(6) Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitrii și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezentele norme. (la 25-11-2013, Alin. (6) al art. 17 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. )
   +  Secţiunea a 6-a Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri  +  Articolul 18Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate astfel:
  Nr. crt. Categoria de asigurați Finanțarea cheltuielilor Perioada
  1. Sportivi, antrenori și alți specialiști ai clubului Cluburile sportive anual
  2. Sportivi, antrenori și alți specialiști dincadrul loturilor naționale și olimpice, precum și cei aflați în pregătire la centrele naționale olimpice de pregătire a juniorilor Federațiile sportivenaționale pe perioada acțiunilor de pregătire și a competițiilor
  3. Membrii delegațiilor sportive participante la: - jocurile olimpice; - Festivalul Olimpic al Tineretului European - jocurile olimpice de tineret - Jocurile Europei Comitetul Olimpic șiSportiv Român pe perioada acțiunii
  4. Membrii delegațiilor sportive participante la competițiile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), h) și i) ale art. 25 alin. (1)Titularul acțiunii pe perioada acțiunii
  5. Materiale, echipament, mijloace de transport, alte bunuri Titularul acțiunii pe perioada acțiunii
  (la 25-11-2013, Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. )
   +  Secţiunea a 7-a Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv  +  Articolul 19Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.  +  Secţiunea a 8-a Cheltuieli medicale și pentru controlul doping  +  Articolul 20(1) Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive naționale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice și naționale vitamine, susținătoare de efort și medicamente, în baza prescripției medicale, pentru perioada acțiunilor de pregătire sportivă a acestora și a competițiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanțate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 40 lei/zi pentru fiecare sportiv;b) medicamente și materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv.(2) Celelalte structuri sportive, precum și direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București pot să procure, în baza prescripției medicale:a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop. (la 05-10-2016, Articolul 20 din Sectiunea a 8-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 21(1) Structurile sportive și Comitetul Olimpic și Sportiv Român pot efectua cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel:a) Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pentru sportivii loturilor olimpice;b) federațiile sportive naționale, pentru sportivii loturilor naționale;c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimați.(2) Organizațiile sportive care au în administrare sau folosință baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, și a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.(3) Pentru realizarea controalelor doping, organizațiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.  +  Secţiunea a 9-a Alte categorii de cheltuieli  +  Articolul 22(1) Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizațiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli și pentru:a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;d) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;e) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;h) activități culturale;i) plata lectorilor și a translatorilor;j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; (la 05-10-2016, Litera j) din Articolul 22 , Sectiunea a 9-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) k) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;l) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei.(2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, organizațiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.(3) Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive naționale pot efectua cheltuieli privind contribuțiile și cotizațiile anuale la organismele internaționale cu profil sportiv la care sunt afiliate, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora. (la 25-08-2010, Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". ) (4) Cluburile sportive deținătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine și susținătoare de efort.(5) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizației sportive pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.  +  Articolul 23(1) La acțiunile sportive internaționale, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:a) pentru cele organizate în țară:
  Acțiunea Finanțatorul Valoarea
  Campionate mondiale și europeneOrganizatorul acțiuniipână la 230 lei/delegațiesportivă
  Alte competiții sportive internaționale Organizatorul acțiuniipână la 200 lei/delegațiesportivă
  Alte acțiuni sportive internaționale Organizatorul acțiuniipână la 175 lei/delegațiesportivă
  b) la acțiunile sportive internaționale organizate în străinătate:
  Acțiunea Finanțatorul Valoarea
  Jocurile olimpice Comitetul Olimpic și Sportiv Român până la 3.000 lei/ramură de sport
  Campionate mondiale și europeneOrganizația sportivă participantă până la 2.000 lei/acțiune
  Alte competiții sportive internaționale Organizația sportivă participantă până la 1.500 lei/acțiune
  Alte acțiuni sportive internaționale Organizația sportivă participantă până la 1.200 lei/acțiune
  (2) Costul materialelor de promovare a activității sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afișe și pliante și altele asemenea nu se include în sumele prevăzute la alin. (1).
   +  Articolul 24(1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federațiilor sportive naționale de specialitate.(2) Cluburile sportive pot efectua plăți pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24^1(1) La propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, se poate acorda titlul de sportiv de înaltă performanță sportivului de performanță care îndeplinește una dintre următoarele condiții:a) la disciplinele sportive individuale:(i) s-a clasat pe locurile I-VI la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice;(ii) s-a clasat pe locurile I-VI la campionatele mondiale/campionatele mondiale pentru persoane cu nevoi speciale, locurile I-III la campionatele europene/campionatele europene pentru persoane cu nevoi speciale, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare;(iii) s-a calificat în grupa mondială a Cupei Davis sau Cupa Federației, la tenis;b) la jocurile sportive:(i) a participat cu echipa la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice;(ii) s-a calificat la turneele finale ale campionatului mondial/campionatul mondial pentru persoane cu nevoi speciale și/sau la turneele finale ale campionatului european/campionatului european pentru persoane cu nevoi speciale, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare;(iii) s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale la rugby. (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 24^1 , Sectiunea a 9-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) Pentru jocurile sportive: fotbal, handbal, polo, baschet, volei, rugby, hochei, sportivii care activează în cadrul clubului la care sunt legitimați în cupa europeană de cel mai înalt nivel competițional, organizată de federația internațională pe ramura de sport sau, după caz, de organismul internațional tutelar, și care se califică în fazele finale ale competiției se pot asimila sportivului de înaltă performanță în sezonul competițional în derulare.(3) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuției Ministerului Tineretului și Sportului prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. i) liniuța a treia din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, i se poate acorda titlul de antrenor național antrenorului care îndeplinește următoarele condiții:a) la disciplinele sportive individuale a pregătit, în calitate de antrenor principal al lotului național de seniori, unul sau mai mulți sportivi de înaltă performanță care s-au clasat pe locurile I-VI la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice; (la 05-10-2016, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 24^1 , Sectiunea a 9-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) b) la jocurile sportive a pregătit, în calitate de antrenor principal al lotului național de seniori, echipa sportivă care a participat la ultima ediție a jocurilor olimpice/paralimpice. (la 05-10-2016, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 24^1 , Sectiunea a 9-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (4) În scopul premierii persoanelor prevăzute la alin. (1) și (3) se pot acorda:a) o indemnizație sportivă ce reprezintă suma de bani, distinctă de orice altă formă de retribuire, care se acordă pentru activitatea de pregătire și participare în competițiile sportive, în scopul obținerii unor înalte performanțe; și/saub) premiu/recompensă - suma de bani și/sau obiecte acordată/acordate pentru obținerea rezultatelor de înaltă performanță în competițiile sportive; și/sauc) prima de lot olimpic - suma de bani care se acordă pentru activitatea de pregătire și participare în competițiile sportive, în scopul obținerii calificării și obținerea de performanță la proxima ediție a jocurilor olimpice. (la 25-11-2013, Art. 24^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. )
   +  Capitolul V Premii, indemnizații sportive, prime și alte drepturiA. Premii pentru sportivi  +  Articolul 25(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:
  CompetițiaLocul ILocul IILocul IIILocul IVLocul VLocul VICine acordă premiile/ recompensele
  a) Jocuri olimpice - echivalentul în lei105.000 euro84.000 euro63.000 euro42.000 euro31.500 euro21.000 euroComitetul Olimpic și Sportiv Român
  b) Jocuri olimpice de tineret - lei27.00019.50013.50010.5007.5003.750Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  c) Jocuri paralimpice - echivalentul în lei105.000 euro84.000 euro63.000 euro42.000 euro31.500 euro21.000 euroMinisterul Sportului
  d) Campionate mondiale/Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale - lei: - seniori; - tineret, juniori I; - juniori II, cadeți84.000 28.500 16.50055.500 16.500 12.00045.000 12.000 9.00015.000 4.500 3.00010.500 3.750 2.2507.500 2.250 1.500Ministerul Sportului
  e) Campionate europene/Campionate europene pentru persoane cu nevoi speciale - lei: - seniori; - tineret, juniori I; - juniori II, cadeți 55.500 16.500 9.00033.000 12.000 6.75022.500 8.250 4.5006.750 3.750 3.0006.000 3.000 2.2504.500 2.250 1.500Ministerul Sportului
  f) Jocuri paralimpice de tineret - lei9.0006.0004.5003.0002.2501.500Ministerul Sportului
  g) Festivalul Olimpic al Tineretului European - lei9.0006.0004.5003.0002.2501.500Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  h) Jocuri mondiale universitare, campionate mondiale școlare și universitare, militare, ale polițiștilor, feroviare și altele asemenea - lei6.0004.5003.7503.0002.2501.500Ministerul de resort
  i) Campionate europene școlare și universitare - lei6.0004.5003.7503.0002.2501.500Ministerul de resort
  j) Jocurile Francofoniei - lei12.0004.5003.000---Ministerul Sportului
  k) Cupe mondiale interțări - seniori - lei5.2503.7503.000---Federațiile sportive naționale
  l) Cupe Europene interțări - seniori - lei5.2503.7503.000---Federațiile sportive naționale
  m) Cupe europene intercluburi - seniori - lei5.2503.0002.250---Cluburile sportive
  n) Campionate naționale - lei Sporturi individuale: - seniori - tineret, juniori I - juniori II, cadeți Jocuri sportive: - seniori - tineret, juniori I - juniori II, cadeți3.000 1.800 1.350 6.000 4.500 3.0002.250 1.200 1.050 4.500 3.000 2.2501.800 750 600 3.000 2.250 1.500- - - - - -- - - - - -- - - - - -Cluburile sportive
  o) Cupa României - lei: - discipline individuale - jocuri sportive2.250 4.5001.800 3.0001.500 2.250- -- -- -Cluburile sportive
  p) Jocurile europene - lei37.50027.00021.00018.00015.00012.000Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  q) Jocurile INVICTUS - lei30.00022.50018.00013.50010.5007.500Ministerul de resort
  r) Jocurile mondiale - seniori - lei70.00046.25037.50012.5008.7506.250Ministerul Sportului
  s) Jocurile mondiale pe plajă - seniori - lei42.00027.75022.5007.5005.2503.750Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  (la 02-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 02 septembrie 2022 )
  (1^1) Premiile/Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:
  Nr. crt.Disciplină/Ramură/ProbăCuantumul lit. a)-i)Cuantumul lit. j)-s)
  1.Discipline/Ramuri/Probe olimpice/paralimpice sau a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi incluse în programul ediției anterioare și al proximei ediții a jocurilor olimpicePână la 100%Până la 100%
  2.Discipline/Ramuri/Probe a căror activitate este organizată în cadrul federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic și/sau care administrează sporturi incluse la următoarea ediție a jocurilor europene multisport, organizate sub egida forului olimpic continental, la care misiunea este realizată de Comitetul Olimpic și Sportiv RomânPână la 50%Până la 75%
  3.Discipline/Ramuri/Probe a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționalePână la 25%Până la 50%
  (la 02-09-2022, Alineatul (1^1) din Articolul 25 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 02 septembrie 2022 )
  (1^2) Premiile/recompensele financiare prevăzute la alin. (1) pot fi acordate în cuantumurile prevăzute la alin. (1^1), pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic și/sau care administrează sporturi incluse la următoarea ediție a jocurilor europene multisport, organizate sub egida forului olimpic continental, la care misiunea este realizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, respectiv pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale, în următoarele situații: a) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive naționale, la nivel național, doar pentru rezultatele oficiale obținute la probele/categoriile la care au participat sportivi reprezentând cel puțin 4 structuri sportive;b) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive internaționale, la nivel european, cu participarea a cel puțin 15 țări;c) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive internaționale, la nivel mondial, cu participarea a cel puțin 20 țări, din minimum 3 continente;d) în cazul disciplinelor/ramurilor, probelor sportive, a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate doar la federații sportive internaționale care administrează sporturi de luptă nerecunoscute de Comitetul Internațional Olimpic, doar pentru două rezultate, cele mai bine clasate pe probă și/sau categorie de vârstă/greutate. (la 30-07-2018, Articolul 25 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (2) Abrogat. (la 05-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), pentru rezultatele deosebite obținute în anul 2012 de către sportivii care au participat la Campionatele Europene de Gimnastică de la Bruxelles, se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. d). (la 16-05-2012, Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 506 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru premierea rezultatelor obținute de sportivii români la Jocurile Paralimpice de la Londra 2012, nivelul premiilor va fi cel prevăzut pentru performanțele obținute de sportivii români la jocurile olimpice. (la 19-09-2012, Alin. (5) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. ) (6) Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român poate aproba premierea suplimentară a sportivilor care au obținut locurile I-VI la Jocurile Paralimpice și a antrenorilor acestora, cu o sumă de până la 30% din valoarea premiului acordat conform alin. (5). (la 19-09-2012, Alin. (6) al art. 25 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. ) (7) Abrogat. (la 05-10-2016, Alineatul (7) din Articolul 25 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (8) În cazul jocurilor sportive și al tenisului, pentru calificările echipelor sportive la competiții internaționale menționate în tabelul următor, Ministerul Tineretului și Sportului sau Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda sportivilor și colectivelor tehnice, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în bani și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute astfel:– lei -
  CompetițiaCalificăriCine acordă premiile/recompensele
  a) Jocurile olimpicepână la 3000Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  b) Campionate mondiale turneu final: - seniori; și - tineret, juniori I.până la 2000 800Ministerul Tineretului și Sportului
  c) Campionate europene turneu final: - seniori; și - tineret, juniori I.până la 1000 500Ministerul Tineretului și Sportului
  d) Cupa Davis* - calificări în grupa mondială și FED CUP* - faza finală Cupa mondială la rugby**până la 3000Ministerul Tineretului și Sportului
  *) Cupa Davis și, respectiv, FED CUP reprezintă în ramura de sport tenis competiția cu valoare de campionat mondial pentru echipele naționale masculin și feminin.**) Cupa Mondială la rugby reprezintă competiția cu valoare de campionat mondial pentru echipele naționale.
  (la 30-07-2018, Alineatul (8) din Articolul 25 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )
  (9) Prin excepție de la alin. (1) și (2), pentru rezultatele deosebite obținute în 2014 de echipa națională de handbal feminin junioare U18 la Campionatul Mondial din Macedonia se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. c). (la 20-08-2014, Alin. (9) al art. 25 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 673 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014. ) (10) Prin excepție de la alin. (1), pentru rezultatele deosebite obținute de către sportivii care au participat Jocurile Olimpice de la Rio și s-au clasat pe locurile IV-VI, se acordă premii, de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita bugetului aprobat pe anul 2016. (la 02-09-2016, Alin. (10) al art. 25 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 616 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016. ) (11) Beneficiază de premiul stabilit pentru locul VI la Jocurile INVICTUS și participanții înscriși în competiție care nu s-au clasat pe primele 6 locuri. (la 09-10-2017, Articolul 25 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 731 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) (12) Prin excepție de la alin. (1) lit. a) și c), pentru rezultatele deosebite obținute de către sportivii participanți la Jocurile Olimpice/Paralimpice de la Tokyo 2020, care s-au clasat pe locurile I-VI, se acordă premii de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român/Ministerul Tineretului și Sportului, prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), în limita bugetului aprobat pe anul 2021. (la 24-08-2021, Articolul 25 din Capitolul V a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 901 din 19 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 24 august 2021 )
   +  Articolul 26(1) Sportivii premiați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, pot primi premii și din partea: (la 25-08-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". ) a) cluburilor sportive de care aparțin, în limita prevederilor bugetare aprobate;b) ministerelor și a celorlalte instituții centrale în a căror subordine se află cluburile de care aparțin sportivii premiați, în limita prevederilor bugetare aprobate.(2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. (la 25-08-2010, Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". )  +  Articolul 27La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.  +  Articolul 28La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.  +  Articolul 29(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii/recompense astfel:a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.Premiile/Recompensele se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.(2) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/o recompensă în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei și, respectiv, 190 lei/persoană, din venituri proprii. (la 25-11-2013, Art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. )  +  Articolul 30(1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la valoarea sumelor din tabelul următor: - lei -
  a) Olimpic/Paralimpic 24.000
  b) Olimpic de tineret 14.000
  c) Mondial/Mondial pentru persoane cu nevoi speciale - seniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice - tineret - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice - juniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice 24.00010.00014.0007.00010.0005.600
  d) European/European pentru persoane cu nevoi speciale - seniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice - tineret - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice - juniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice 17.5007.00010.5005.6007.0004.200
  e) Național/Național pentru persoane cu nevoi speciale - seniori - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice - tineret - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice - juniori I - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice - juniori II - probe olimpice/paralimpice - probe neolimpice 2.8001.1001.7008501.4007001.100560
  (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )
  (2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanțează din bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale, europene și pentru recordurile paralimpice din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, iar cele pentru recordurile naționale din bugetul federațiilor sportive naționale. (la 19-09-2012, Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 924 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. ) (3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate.(4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate.
   +  Articolul 31Premiile pentru locurile I-III la campionatele naționale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv, în funcție de valoarea performanței.B. Premii pentru antrenori, tehnicieni și alți specialiști  +  Articolul 32(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene și la alte competiții prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a)-l) și o)-q), precum și la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiați/recompensați, la propunerea federațiilor sportive naționale, în funcție de: a) valoarea performanței obținute de sportivi; b) gradul de realizare a obiectivelor planificate; c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor; d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiați/recompensați, după caz. (la 30-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 32 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (1^1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la competițiile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. m) și n) pot fi premiați/recompensați de către structurile sportive la care activează, în baza criteriilor stabilite de structura sportivă respectivă, în limitele prezentelor norme. (la 30-07-2018, Articolul 32 din Capitolul V a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la art. 25 se stabilește după cum urmează:A. la disciplinele sportive individuale:– antrenorul sau antrenorul național care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/ o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;– antrenorul care a pregătit mai mulți sportivi premiați/ recompensați poate primi un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/ recompenselor unitare ale sportivilor pregătiți.La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:– antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obținute de către sportivii pregătiți;– antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția adusă la obținerea rezultatelor.La disciplinele sportive individuale neolimpice din cadrul sporturilor olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/ recompensarea persoanelor respective se face astfel:– antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obținute de către sportivii pregătiți;– antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/ acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția adusă la obținerea rezultatelor.La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/ o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/ acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premierea/ recompensarea persoanelor respective se face astfel:– antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;– antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/ acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția la obținerea rezultatelor.La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/ acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premiul/ recompensa respectiv/respectivă se împarte între aceștia, în raport cu contribuția fiecăruia la obținerea performanțelor. (la 02-09-2022, Litera A. din Alineatul (2) , Articolul 32 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 02 septembrie 2022 ) B. la jocurile sportive:– antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă echivalent/echivalentă cu cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate unuia dintre sportivi;– antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal.(3) Abrogat. (la 05-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 32 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (4) Cluburile sportive, respectiv instituțiile și/sau autoritățile prevăzute la art. 26, în condițiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiați/recompensați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru performanțele obținute de sportivii acestora, inclusiv pentru obținerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat.(5) Premiile cumulate acordate antrenorilor potrivit alin. (4) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. (la 30-07-2018, Articolul 32 din Capitolul V a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (la 25-11-2013, Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. )  +  Articolul 32^1(1) Antrenorul principal care a contribuit la câștigarea meciurilor de etapă în primul eșalon valoric al competiției interne de nivel național de seniori poate fi premiat/recompensat cu un premiu echivalent cu cel mai mare premiu/recompensă acordat/acordată unuia dintre sportivi.(2) Antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordată antrenorului principal. (la 30-07-2018, Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )  +  Articolul 33(1) Ceilalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialiști nu poate depăși nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.(3) Abrogat. (la 05-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 33 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 34(1) Personalul din cadrul federațiilor sportive naționale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiții, astfel:a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat și se acordă de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz;b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului corespunzător locului ocupat și se acordă de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz. (la 25-08-2010, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010. ) (2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) și b) nu se aplică dispozițiile art. 25 alin. (2).  +  Articolul 35Personalul salariat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și al direcțiilor județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București - servicii publice descentralizate - poate beneficia trimestrial de premii în limita a 20% din valoarea totală a premiilor acordate sportivilor, antrenorilor și celorlalți specialiști pentru clasarea pe locurile 1-6 la campionatele mondiale și europene. Premiile individuale nu pot depăși suma veniturilor salariale brute lunare din trimestrul respectiv ale persoanelor cărora li se acordă premierea. Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc prin ordin al ministrului Ministerului Tineretului și Sportului. Finanțarea acestor premii se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.---------------Art. 35 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". (la 05-10-2016, sintagma: direcțiilor pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 36(1) Personalul salariat din cadrul complexurilor sportive naționale și al unităților de administrare a bazelor sportive poate beneficia de premii pentru contribuția acestuia la asigurarea condițiilor optime necesare realizării acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive interne și internaționale.(2) Valoarea totală a acestor premii, în cursul unui exercițiu financiar, este de până la 5% din veniturile proprii încasate efectiv de instituție și se finanțează integral din veniturile proprii ale acesteia. Acordarea premiilor se poate efectua numai în condițiile asigurării fondurilor necesare plății cheltuielilor de personal și a celorlalte cheltuieli necesare pentru întreținerea și funcționarea bazelor sportive.(3) Premiile individuale se aprobă de ordonatorul de credite al instituției publice respective și se stabilesc în funcție de contribuția fiecăruia la asigurarea condițiilor necesare desfășurării acțiunilor sportive.(4) Cuantumul premiilor individuale pentru conducătorii instituțiilor menționate în prezentul articol se aprobă de Ministerul Tineretului și Sportului. (la 25-08-2010, Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". )  +  Articolul 37Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obținerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene sau a unor medalii la celelalte competiții prevăzute la art. 25, poate primi premii, după cum urmează:a) pentru competițiile premiate de Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor acordate sportivilor clubului de Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate;b) pentru competițiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele naționale și Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalți salariați, nivelul premiului se stabilește de conducătorul clubului. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate. (la 25-08-2010, Art. 37 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010. )  +  Articolul 38Cu ocazia jocurilor olimpice, jocurilor olimpice de tineret, jocurilor Europei începând cu ediția din 2015 și următoarele, festivalului olimpic al tineretului european, jocurilor francofoniei și jocurilor mondiale pe plajă, membrilor comisiilor și colectivelor tehnice multidisciplinare ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ale Ministerului Sportului, care au contribuit la obținerea performanțelor, precum și salariaților acestora li se pot acorda premii individuale de până la 25.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăși 25% din valoarea totală a premiilor acordate. (la 02-09-2022, Articolul 38 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.097 din 1 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 02 septembrie 2022 )  +  Articolul 39(1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, au selecționat și/sau au pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialiști, s-au clasat pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret și la jocurile paralimpice, respectiv pe locurile I-III la campionatele mondiale ori europene, pot fi premiați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanțe, cu un premiu de până la 30% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistați, selecționați și/sau pregătiți. (la 05-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 39 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 ) (2) În cazul în care un sportiv a fost depistat, selecționat și/sau pregătit de mai mulți antrenori ori profesori, premiul stabilit potrivit dispozițiilor alin. (1) se împarte între aceștia, în raport cu contribuția fiecăruia.(3) Propunerile privind premierea antrenorilor sau profesorilor care au depistat, selecționat și/sau pregătit sportivi conform alin. (1) și (2) se fac de către federațiile sportive naționale, în baza criteriilor stabilite de acestea.  +  Articolul 40În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 41Pentru performanțele obținute la competițiile sportive care nu au fost autorizate în condițiile legii, nu se acordă premii.C. Alte premii  +  Articolul 42(1) Sportivii care, în baza ordinului ministrului tineretului și sportului, sunt distinși cu titlul de "Maestru emerit al sportului" pot primi un premiu în valoare de până la 1.100 lei. Premiul se acordă de federațiile sportive naționale și se finanțează din bugetul acestora.(2) Titlul de "Antrenor emerit" se acordă, la propunerea federațiilor sportive naționale, prin ordin al ministrului Ministerului Tineretului și Sportului. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la 1.400 lei și se finanțează din bugetul federațiilor sportive naționale. (la 25-08-2010, Art. 42 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". )  +  Articolul 43(1) Ministerul Tineretului și Sportului, cu consultarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, poate acorda anual «Premiul național pentru sport», în valoare de 30.000 lei, pentru rezultate de excepție obținute în anul respectiv, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ministerul Tineretului și Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român stabilesc anual laureații sportului românesc, cărora li se pot acorda trofee, diplome și altele asemenea.(3) Anual, direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București și structurile sportive stabilesc, fiecare, laureații sportului la nivelul județului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanțelor obținute. Sportivii desemnați pot primi premii/recompense în bani și/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei. (la 25-11-2013, Art. 43 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. )  +  Articolul 44Direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și cluburile sportive pot acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (la 05-10-2016, sintagma: Direcțiile pentru sport județene și a municipiului București a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 05 octombrie 2016 )  +  Articolul 45Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație.  +  Articolul 46Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, organizațiile sportive pot acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.D. Indemnizații sportive, prime și burse  +  Articolul 47(1) Sportivii componenți ai loturilor naționale, antrenorii acestora, precum și alți membri ai colectivelor tehnice aprobate de federațiile sportive naționale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizate de federația sportivă națională și a competiției sportive la care participă în numele federației o indemnizație sportivă, care se acordă din bugetul de stat și/sau veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, astfel: (la 16-04-2019, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 47 , Capitolul V a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 216 din 10 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 16 aprilie 2019 )
  Beneficiarul Suma Sursa
  1.Sportivi de înaltă performanțăcomponenți ai loturilor naționale de seniori până la 1.800 lei/ persoană/lună Ministerul Tineretuluiși Sportului
  2.Sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale de seniori până la 900 lei/ persoană/lună Ministerul Tineretuluiși Sportului
  3.Sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale de tineret, juniori I până la 700 lei/ persoană/lună Ministerul Tineretuluiși Sportului
  4.Tehnicieni - antrenor național - colectivul tehnic coordonat de un antrenor național - antrenor principal - antrenor secund - medic - asistent, consultant științific, metodist, cercetător științific, psiholog - coregraf, corepetitor - asistent medical - maseur, biochimist, kinetoterapeut - asistent medical - maseur - alți specialiști 100% din indemnizațiasportivă a fiecărui sportiv antrenat, dar nu mai mult de 4 sportivi 150% din indemnizațiasportivă a unui antrenor național 100% din indemnizațiaunui sportiv antrenat85% din indemnizația sportivă a antreno- rului principal 80% din indemnizația sportivă a antrenoru-lui principal 75% din indemnizația sportivă a antreno- rului principal 70% din indemnizația sportivă a antreno- rului principal 60% din indemnizația sportivă a antrenoru-lui principal 55% din indemnizația sportivă a antrenoru-lui principal 50% din indemnizația sportivă a antrenoru-lui principal 40% din indemnizația sportivă a antrenoru-luiprincipal Ministerul Tineretuluiși Sportului
  (la 25-11-2013, Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. ) (2^1) Federațiile sportive pot acorda o majorare a indemnizațiilor de lot național pentru sportivii componenți ai loturilor naționale, antrenorii acestora, precum și pentru alți membri ai colectivelor tehnice aprobate, din veniturile proprii ale federațiilor sportive naționale în funcție de obiectivele de performanță stabilite și de prevederile bugetare aprobate. (la 30-07-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (2) Criteriile de acordare a indemnizațiilor sportive de lot național se stabilesc de către federațiile sportive naționale.(3) Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora și alți membri ai colectivului tehnic, aprobați de conducerea clubului sportiv, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului o indemnizație în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației de lot național, prevăzut la alin. (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv. (la 30-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 47 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (4) Sportivii de performanță și sportivii de înaltă performanță, antrenorii acestora, precum și alți membri ai colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive, conform normelor proprii, pot încheia cu structura sportivă un contract de activitate sportivă, în condițiile legii. (la 30-07-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (5) Valoarea acestui contract va fi stabilită în baza unui punctaj conform tabelului alăturat:a) Criterii pentru sportivi
  CriteriuCerințele criteriuluiPunctaj până la
  1. Ramura de sportSport individual1,25
  Sport de echipă/titular1,25
  Sport de echipă/rezervă0,75
  Sport de echipă/post deficitar2,00
  2. Obiectivul sezonuluiLocal/Regional1,00
  Național1,25
  Internațional1,50
  3. Adresabilitatea ramurii de sportSporturi cu participare mare (peste 10 echipe) 1,50
  Sporturi cu participare medie (7 și 10 echipe)1,00
  Sporturi cu participare mică (sub 6 echipe)0,25
  4. VârstaJunior0,25
  Senior1,50
  5. Experiență/Performanțe obținute de sportivi Campionate naționale Lot național Campionat european Campionat mondial Jocuri olimpice
  Divizia/Liga III și IV0,15
  Divizia/Liga II0,50
  Divizia/Liga I0,75
  Divizia/Liga națională1,00
  Superligă1,25
  Campionat național - locul 12,00
  Campionat național - locul 21,75
  Campionat național - locul 31,50
  Lot național - juniori1,00
  Lot național - seniori2,00
  Lot olimpic2,50
  Locul 12,50
  Locul 22,00
  Locul 31,70
  Locurile 4-61,50
  Locul 13,00
  Locul 22,50
  Locul 32,00
  Locurile 4-61,70
  Locul 14,50
  Locul 23,50
  Locul 33,00
  Locurile 4-62,75
  b) Criterii pentru antrenori și ceilalți membri ai colectivelor tehnice
  CriteriuCerințele criteriuluiPunctaj până la
  1. Ramura de sportSport individual1,25
  Sport de echipă1,25
  2. FuncțiaAntrenor coordonator2,00
  Antrenor principal1,50
  Antrenor secund1,25
  Alți membri ai colectivelor tehnice0,75
  3. Adresabilitatea ramurii de sportSporturi cu participare mare (peste 10 echipe)1,50
  Sporturi cu participare medie (7 și 10 echipe)1,00
  Sporturi cu participare mică (sub 6 echipe)0,25
  4. Vârsta sportivului antrenatJunior0,25
  Senior1,50
  5. Experiența/Performanțele obținute de sportivii antrenați Campionatul național Lot național Campionat european Campionat mondial Jocuri olimpice
  Divizia/Liga III și IV0,15
  Divizia/Liga II0,50
  Divizia/Liga I0,75
  Divizia/Liga națională1,00
  Superligă1,25
  Campionat național - locul 12,00
  Campionat național - locul 21,75
  Campionat național - locul 31,50
  Lot național - juniori1,00
  Lot național - seniori2,00
  Lot olimpic2,50
  Locul 12,50
  Locul 22,00
  Locul 31,70
  Locurile 4-61,50
  Locul 13,00
  Locul 22,50
  Locul 32,00
  Locurile 4-61,70
  Locul 14,50
  Locul 23,50
  Locul 33,00
  Locurile 4-62,75
  (la 30-07-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )
  (6) Pentru fiecare criteriu se alege o singură variantă de punctaj, cea mai favorabilă în care se află beneficiarul contractului de activitate sportivă. Valoarea unui punct este egală cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (la 30-07-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (7) Cuantumul maxim al remunerației lunare, în baza unui contract de activitate sportivă încheiat cu structura sportivă, îl reprezintă produsul dintre câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și suma punctelor obținute în baza criteriilor prevăzute la alin. (5) lit. a) și b), după caz. (la 30-07-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (8) Indemnizația prevăzută la art. 67^1 alin. (1^4) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se calculează conform alin. (4)-(7) ale prezentului articol, în limita bugetului aprobat. (la 30-07-2018, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )
   +  Articolul 48(1) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar prima de lot olimpic sportivilor, antrenorilor, medicilor și altor membri ai colectivelor tehnice din cadrul loturilor olimpice, pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive.(2) Valoarea acestor prime este de până la 4.500 lei și se acordă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. (la 30-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică și se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:
  a) sportivuluipână la 4.500 lei100%
  b) antrenorului principalpână la 200% de la lit. a)
  c) antrenorului secundpână la 85% de la lit. b)
  d) medicului de lot, consultantului științific, metodistului, cercetătorului științific, psihologuluipână la 80% de la lit. b)
  e) coregrafului, corepetitoruluipână la 75% de la lit. b)
  f) asistentului medical-maseur, biochimistului, kinetoterapeutuluipână la 70% de la lit. b)
  g) asistentului medicalpână la 65% de la lit. b)
  h) maseuruluipână la 60% de la lit. b)
  i) celorlalți specialiști așa cum sunt definiți în legislația de specialitatepână la 50% de la lit. b)
  (la 30-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )
  (3^1) Pentru alin. (3) lit. a) și b), calculul procentual se face raportat la suma cuvenită pentru sportiv. (la 30-07-2018, Articolul 48 din Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (3^2) Pentru alin. (3) lit. c)-i), calculul procentual se face raportat la suma cuvenită pentru antrenorul principal. (la 30-07-2018, Articolul 48 din Capitolul V a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (4) Pentru aceeași perioadă, sportivilor, antrenorilor, medicilor și celorlalți membri ai colectivelor tehnice li se poate acorda fie indemnizația sportivă de lot național, fie prima de lot olimpic.(5) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizație sportivă de centru olimpic antrenorilor, medicilor și celorlalți specialiști din centrele naționale olimpice de pregătire a juniorilor.(6) Nivelul indemnizației prevăzute la alin. (5) este de până la 1.500 lei/lună și se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate. (la 30-07-2018, Alineatul (6) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 ) (7) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria tineret și juniori, cu calități deosebite și care participă la acțiuni de pregătire sportivă. Bursa olimpică cuprinde costurile de asigurare a mesei în cuantumul stabilit pentru sportivii componenți ai centrelor olimpice naționale de pregătire a juniorilor.(8) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizație antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizații este în sumă de până la 1.000 lei/persoană și se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate. (la 30-07-2018, Alineatul (8) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )
   +  Articolul 48^1Indemnizația sportivă prevăzută la art. 47 și prima de lot olimpic prevăzută la art. 48 nu se pot acorda pentru același beneficiar în aceeași perioadă de timp. Prin beneficiar, în sensul prezentului articol, se înțelege orice sportiv, antrenor, tehnician sau orice alt specialist prevăzut la art. 47 și 48. (la 25-11-2013, Art. 48^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. )
   +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 49Instituțiile publice din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului care au în administrare unități de alimentație publică percep adaosuri pentru serviciile de masă oferite în cadrul acțiunilor sportive, în cuantumurile prevăzute prin ordinul ministrului tineretului și sportului. (la 25-08-2010, Art. 49 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". )  +  Articolul 50(1) Pentru bazele sportive aflate în administrarea instituțiilor publice din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, tarifele de folosire a acestora, inclusiv pentru unitățile de cazare, se stabilesc prin ordin al ministrului Ministerului Tineretului și Sportului. (la 25-08-2010, Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". ) (2) La folosirea bazelor sportive din domeniul public și privat al statului au prioritate sportivii din loturile olimpice și naționale.(3) Spațiile din unitățile de cazare pentru sportivi se folosesc cu prioritate pentru acțiuni sportive și, în limita locurilor disponibile, pentru acțiuni cu alt caracter.(4) În bazele sportive menționate la alin. (1), care pot asigura condiții necesare organizării de spectacole, concerte, adunări și alte manifestări asemănătoare și care nu împiedică buna desfășurare a acțiunilor sportive, titularii dreptului de administrare sau folosință percep tarife negociate.  +  Articolul 51Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.  +  Articolul 52Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se efectuează astfel:a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia;b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociațiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și pentru ceilalți membri ai delegației sportive.  +  Articolul 53(1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.(2) Pentru realizarea acțiunilor și activităților sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăți în avans, în condițiile existenței unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condițiile legii.(3) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează de către organizatori, în limita bugetului aprobat și pentru: a) acțiunile din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și al Gimnaziadei;b) acțiunile Federației Sportului Școlar și Universitar;c) acțiunile asociațiilor sportive școlare și universitare. (la 30-07-2018, Articolul 53 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 569 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 )  +  Articolul 54Organizațiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obținute din venituri proprii, donații sau sponsorizări, în condițiile legii. (la 25-11-2013, Art. 54 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 888 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 noiembrie 2013. )  +  Articolul 55Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv Național "Piatra Arsă", care își desfășoară nemijlocit activitatea la altitudine, la solicitarea conducătorului acestei instituții, ministrul Ministerului Tineretului și Sportului poate aproba cazarea gratuită a acestora. (la 25-08-2010, Art. 55 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, prin înlocuirea sintagmei "Agenția Națională pentru Sport" cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret". )  +  Articolul 56Sumele prevăzute în prezentele norme includ și taxa pe valoarea adăugată. Notă
  Reproducem prevederile art. 1-4 din HOTĂRÂREA nr. 1.054 din 2 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 944 din 4 octombrie 2021, cu modificările aduse prin art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.123 din 14 octombrie 2021, ublicată în Monitorul Oficial nr. 989 din 15 octombrie 2021:Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 34.752 mii lei la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.02 «Sprijin financiar pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român», pentru plata premiilor sportivilor, antrenorilor, comisiilor și colectivelor tehnice prevăzute de Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.Articolul 2Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 4.918 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional“, pentru plata premiilor sportivilor, antrenorilor, comisiilor și colectivelor tehnice prevăzute de Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru rezultatele obținute la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020.Articolul 3Se autorizează Ministerul Finanțelor, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 și 2 în structura bugetului de stat și volumul și structura bugetului Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2021.Articolul 4Ministerul Tineretului și Sportului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.