NORMATIV din 1 septembrie 2008 privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 bis din 2 decembrie 2008  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 599 din 1 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 bis din 2 decembrie 2008.
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, în cuprinsul normativului, următoarele denumiri se modifică după cum urmează:a) "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" se înlocuiește cu "Direcția generală logistică";b) "Serviciul Autovehicule, Nave și Aeronave" se înlocuiește cu "Serviciul tehnic";c) "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" se înlocuiește cu "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice".
   +  Capitolul I ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE  +  Secţiunea I Principii generale  +  Articolul 1(1) Asigurarea tehnică de autovehicule reprezintă ansamblul măsurilor și activităților care se planifică, se organizează și se execută într-o concepție unitară, în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în scopul menținerii autovehiculelor în stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor la care sunt utilizate.(2) Prevederile prezentului normativ referitoare la autovehicule se aplică în mod diferențiat, după caz, și remorcilor sau semiremorcilor auto, inclusiv celor speciale, precum și motoagregatelor.  +  Articolul 2În sensul prezentului normativ, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:a) autovehicul - vehicul echipat cu motor termic în scopul deplasării pe drum. Termenul cuprinde și vehiculele speciale autopropulsate (vehicule speciale pentru lucrări, motoîncărcătoare, motostivuitoare etc.);b) conducătorul structurii - directorul general, directorul, prefectul, inspectorul-șef, comandantul sau șeful structurii deținătoare sau utilizatoare de parc auto, după caz;c) conducător auto - persoana care a obținut dreptul de a conduce autovehicule din dotarea Ministerului Afacerilor Interne;d) materiale tehnice - carburanții, lubrifianții, ansamblurile, subansamblurile, piesele de schimb, anvelopele, acumulatorii și materialele de întreținere folosite în procesul de exploatare și reparare a autovehiculelor;e) motoagregat - agregat sau utilaj, echipat cu motor termic pentru a îndeplini o anumită funcție constructivă, motorul neavând rolul de a asigura deplasarea acestuia (motogenerator de curent electric, motocompresor, motopompă, motocositoare etc.);f) parc auto - denumire generică, reprezentând pe de o parte, totalitatea autovehiculelor aflate în dotarea unei structuri pentru care, în principiu, este stabilit sau amenajat în incintă sau zona arondată acesteia un spațiu de parcare sau garare corespunzător, care să ofere condiții minime de siguranță, precum și, în măsura în care sunt prevăzute, personalul cu atribuții de serviciu specifice și spațiile adecvate pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparare a acestora;g) structură a Ministerului Afacerilor Interne - unități din cadrul/subordinea ministerului, atât cele de administrație, cât și structurile de ordine și siguranță publică;h) structuri cu sarcini de înzestrare cu autovehicule - Direcția generală logistică, inspectoratele generale, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și instituțiile prefectului; (la 18-11-2011, Lit. h) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) i) structură deținătoare de parc auto - structura în a cărei evidență de gestiune se află autovehiculele;j) structură utilizatoare - structura căreia îi sunt asigurate și care utilizează autovehicule, prevăzute conform normei de dotare sau tabelei de înzestrare proprii.  +  Articolul 3(1) Asigurarea tehnică de autovehicule constă în managementul asigurării tehnice, pregătirea de specialitate a personalului, înzestrarea cu autovehicule, exploatarea și repararea acestora, aprovizionarea cu materiale tehnice și scoaterea din înzestrare a autovehiculelor.(2) Managementul asigurării tehnice de autovehicule revine conducătorilor de structuri, se exercită prin șefii serviciilor de logistică/similari și se referă la prevederea, organizarea, coordonarea și controlul activităților specifice desfășurate de personalul logistic de specialitate din subordine, cât și de personalul destinat exploatării autovehiculelor, precum și la realizarea colaborării cu celelalte compartimente.(3) Pregătirea de specialitate a personalului cuprinde activitățile ce se organizează și se desfășoară pentru însușirea temeinică, în raport cu atribuțiile pe care acesta le are de îndeplinit, a cunoștințelor privind construcția, funcționarea și caracteristicile tehnico-tactice ale autovehiculelor din dotare, a principiilor, regulilor de exploatare și mentenanță, precum și pentru formarea și perfecționarea deprinderilor în conducerea autovehiculelor, întreținerea și repararea acestora.(4) Înzestrarea cu autovehicule cuprinde totalitatea activităților de planificare, organizare și derulare a procedurilor de achiziție, contractare, aprovizionare, primire, recepție, repartizare, în vederea introducerii în exploatare a autovehiculelor, în scopul asigurării necesarului structurilor pentru uzul curent și rezervele proprii de mobilizare, conform prevederilor tabelelor de înzestrare. Totodată, înzestrarea include activitățile legate de analizarea ofertelor de donație de autovehicule și mijloace tehnice de resort, precum și a propunerilor de transmitere fără plată a unor autovehicule din partea altor instituții publice.(5) Exploatarea autovehiculelor reprezintă totalitatea activităților privind înregistrarea în sistem propriu, eventual și înmatriculare, după caz, planificarea și folosirea legală și corectă a autovehiculelor, prevenirea accidentelor de circulație sau a evenimentelor tehnice, efectuarea la timp și în volum complet a lucrărilor de întreținere tehnică în scopul menținerii lor în stare de funcționare, păstrarea și conservarea acestora.(6) Repararea autovehiculelor se referă la totalitatea activităților desfășurate pentru restabilirea, în cel mai scurt timp, a stării tehnice a autovehiculelor defecte sau accidentate, la nivelul condițiilor tehnice stabilite pentru repararea sau înlocuirea agregatelor, ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor defecte cu altele noi sau reparate.(7) Aprovizionarea cu materiale tehnice cuprinde totalitatea activităților desfășurate pentru stabilirea necesarului, organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție, derularea contractelor sau comenzilor, primirea, recepția, depozitarea și distribuirea cantităților de materiale tehnice pentru asigurarea permanentă, la timp și în volum complet, a exploatării și reparării autovehiculelor.(8) Scoaterea din înzestrare a autovehiculelor din dotarea structurilor deținătoare cuprinde totalitatea activităților ce se desfășoară pentru scoaterea din funcțiune, urmată de valorificarea prin vânzare la licitație, respectiv transmiterea fără plată către alte instituții publice, în ordinea impusă de legislația în vigoare în funcție de instituția publică în cauză, predarea la operatori economici specializați sau casarea autovehiculelor, în conformitate cu reglementările în domeniu, precum și radierea din evidență a acestora.  +  Articolul 4Conducătorii structurilor de la toate eșaloanele răspund de organizarea și realizarea permanentă a asigurării tehnice de autovehicule astfel încât, în orice situație mijloacele de transport respective să permită îndeplinirea activităților și misiunilor specifice.  +  Articolul 5Compartimentele care au în folosință autovehicule pe care sunt montate instalații speciale de resortul armament, geniu, chimic, materiale de protecție și criminalistice, comunicații și informatică, supraveghere, administrarea patrimoniului imobiliar, alimente și altele asemenea, răspund de starea de operativitate a acestor instalații, precum și de folosirea corectă și păstrarea acestor autospeciale în condiții corespunzătoare.  +  Articolul 6(1) Gradul de înzestrare cu autovehicule (Gî) se calculează la nivelul unei structuri, pentru o anumită categorie de autovehicule prevăzută de normele de dotare, respectiv sau tabelele de înzestrare, folosindu-se următoarea relație:Gî = (E/N)*100 [%], în care:E - reprezintă numărul de autovehicule existente în evidența structurii, cu excepția celor disponibilizate sau scoase din funcțiune conform reglementărilor în vigoare, respectiv alocate la una din categoriile prevăzute de normele de dotare, respectiv tabelele de înzestrare;N - reprezintă numărul de autovehicule necesare, conform normei de dotare sau a tabelei de înzestrare.(2) Acest indicator apreciază nivelul de înzestrare cu mijloace de transport auto, pentru un eșalon, la un moment dat. Creșterea acestui indicator către valoarea maximă se realizează pe baza posibilităților de completare cu astfel de tehnică.  +  Secţiunea a II-a Managementul asigurării tehnice de autovehiculeA. Atribuții generale  +  Articolul 7(1) Managementul asigurării tehnice de autovehicule se realizează de către conducătorul structurii prin șeful Serviciului de Logistică (similar), la propunerea șefului Biroului Tehnic/similar cu respectarea prevederilor prezentului normativ și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) Managementul asigurării tehnice de autovehicule trebuie să asigure o conducere unitară, continuă, fermă, oportună și să se desfășoare cu perspectivă.  +  Articolul 8Atribuțiile generale și specifice ale conducătorilor structurilor și ale personalului tehnic de la toate eșaloanele, stabilite în prezentul normativ se completează cu cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare, după caz, în funcție de particularitățile fiecărei unități.B. Atribuțiile structurilor cu sarcini de înzestrare  +  Articolul 9Pentru realizarea asigurării tehnice de autovehicule, structurilor cu sarcini de înzestrare le revin următoarele atribuții, pe care le exercită prin serviciile proprii de specialitate:a) organizează asigurarea tehnică de autovehicule la nivelul eșaloanelor proprii și subordonate;b) asigură cunoașterea necesarului, existentului și a stării tehnice a autovehiculelor și a celorlalte mijloace fixe de resort auto/similar;c) realizează dotarea structurilor din subordine cu autovehicule, utilaje, aparatură și dispozitive specifice, conform competențelor și în funcție de prevederile tabelelor și normelor de înzestrare;d) organizează și urmăresc aprovizionarea structurilor cu materiale tehnice și folosirea legală a acestora, precum și prevenirea formării stocurilor excedentare sau atipice;e) asigură cunoașterea necesarului de carburanți-lubrifianți și lichide speciale al structurilor subordonate;f) avizează încadrarea pe funcție a personalului de conducere a asigurării tehnice de autovehicule;g) propune introducerea în înzestrare a unor noi tipuri de autovehicule;h) asigură cunoașterea necesarului și existentului de personal tehnic de specialitate;i) organizează și asigură perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului, pregătirea sau formarea conducătorilor de autovehicule și a personalului tehnic auto din cadrul structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;j) stabilește măsuri pentru păstrarea ordinii interioare a parcurilor auto, prevenirea accidentelor de circulație și urmărește modul de aplicare a acestora;k) asigură întreținerea bazei de date tehnice, în conformitate cu evoluția și tendințele construcției de autovehicule, privind caracteristicile tehnice și performanțele unor autovehicule din categoria celor necesare unităților din subordinea ministerului, participând la prezentarea și experimentarea acestora, după caz;l) analizează, avizează și aprobă, în funcție de competențele legale, propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe din sectorul auto, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;m) propun, atunci când este cazul, scoaterea din înzestrare a unor tipuri de autovehicule care nu mai corespund cerințelor îndeplinirii misiunilor specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;n) elaborează, pe baza necesarului unităților subordonate și a celor arondate, propunerile de programe logistice anuale și de perspectivă privind dotarea cu autovehicule, utilaje, mașini unelte și aparatură de atelier, mijloace de alimentare cu carburanți și lubrifianți, precum și propunerile pentru fundamentarea bugetului aferent materialelor de întreținere, piese de schimb și carburanți-lubrifianți.  +  Articolul 10(1) Direcția generală logistică este structura centrală care răspunde de elaborarea concepției privind organizarea și realizarea asigurării tehnice de autovehicule.(2) În exercitarea actului de conducere a asigurării tehnice de autovehicule în Ministerul Afacerilor Interne, pentru desfășurarea unitară a activităților de exploatare și mentenanță auto, în vederea menținerii mijloacelor auto în stare de funcționare, precum și pentru adaptarea la modificările legislației incidente în domeniu, directorul general al Direcției generale logistice emite dispoziții. (la 18-11-2011, Art. 10 a fost modificat de lit. a) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" cu denumirea "Direcția generală logistică". )  +  Articolul 11(1) Serviciul tehnic face parte din cadrul Direcției generale logistice și reprezintă structura tehnică centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuții privind înzestrarea cu autovehicule a unităților din subordinea ministerului, pentru uzul curent și rezervele proprii de mobilizare. (la 18-11-2011, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de lit. a) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" cu denumirea "Direcția generală logistică" și de către lit. b) a art. II prin înlocuirea denumirii "Serviciul Autovehicule, Nave și Aeronave" cu denumirea "Serviciul tehnic". ) (2) Serviciul tehnic coordonează și controlează întreaga activitate de asigurare tehnică cu autovehicule desfășurată de structurile Ministerului Afacerilor Interne. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de lit. b) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Serviciul Autovehicule, Nave și Aeronave" cu denumirea "Serviciul tehnic". ) (3) Principalele atribuții ale Serviciului tehnic sunt următoarele: (la 18-11-2011, Partea introductivă a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de lit. b) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Serviciul Autovehicule, Nave și Aeronave" cu denumirea "Serviciul tehnic". ) a) inițiază și/sau elaborează în domeniul de competență proiecte de acte normative și propuneri privind modificarea/completarea celor aflate în vigoare, în concordanță cu modificările structurii organizatorice a Ministerului Afacerilor Interne și/sau ale actelor legislative/normative cu incidență în domeniul transporturilor rutiere;b) elaborează studii și prezintă propuneri cu privire la concepția de înzestrare cu autovehicule a structurilor;c) analizează propunerile de asigurare a mijloacelor tehnice înaintate de structurile centrale, inspectoratele generale și structurile necuprinse în organigrama acestora, pe baza cărora se fundamentează, după caz, propuneri pentru proiectele programelor logistice;d) stabilește principiile și normele de exploatare, reparare și aprovizionare cu autovehicule și materiale tehnice și elaborează dispoziții tehnice care reglementează aceste activități;e) avizează din punct de vedere tehnic specificățiile tehnice pentru autovehicule, monitorizează derularea contractelor economice încheiate pentru achiziționarea acestora, centralizat pentru diferite structuri și descentralizat pentru unitățile necuprinse în structura inspectoratelor generale, conform programelor logistice aprobate;f) analizează solicitările privind redistribuirile de autovehicule între diferite structuri deținătoare, conform competențelor stabilite și întocmește ordinele de distribuție aferente;g) organizează și/sau participă, la ordin, la recepțiile cantitative și calitative ale mijloacelor de mare complexitate contractate, ce depășesc posibilitățile inspectoratelor generale, urmărind respectarea parametrilor tehnici și funcționali prevăzuți în contractele economice;h) monitorizează comportarea în exploatare a mijloacelor tehnice de resort nou introduse în înzestrarea unităților, centralizează datele raportate de unitățile deținătoare, efectuează studiile tehnico-economice aferente, după caz și sprijină intervenția autorităților contractante la furnizori pentru eliminarea neajunsurilor constatate;i) efectuează analize privind introducerea în înzestrare a unor categorii de produse noi, precum și scoaterea din înzestrarea structurilor a tipurilor de mijloace tehnice și materialelor uzate moral și fizic, pe baza propunerilor inspectoratelor generale și unităților necuprinse în structura acestora, pe care le supune spre aprobare;j) analizează din punct de vedere tehnic și prezintă propuneri privind oportunitatea preluării de către unitățile Ministerului Afacerilor Interne a unor bunuri materiale de resort, confiscate și intrate în proprietatea statului sau oferite ca donație, în condițiile legii. Organizează sau participă la verificarea tehnică pe teren, a produselor complexe ce urmează a fi preluate;k) organizează și ține evidența statistică a mijloacelor de transport auto din dotare și a rezervei de carburanți la dispoziția Direcției generale logistice; (la 18-11-2011, Lit. k) a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de lit. a) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" cu denumirea "Direcția generală logistică". ) l) abrogată; (la 18-11-2011, Lit. l) a alin. (3) al art. 11 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) m) propune spre aprobare pentru aplicarea de către structurile ministerului, tariful zilnic pentru transportul personalului la și de la locul de muncă cu autovehiculele din dotare;n) analizează și propune spre aprobare directorului general, normele de consum carburanți determinate de Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice pentru mijloacele tehnice nou introduse în înzestrare și coeficienții de corecție ai acestora; (la 18-11-2011, Lit. n) a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) o) efectuează analize și elaborează sinteze pentru informarea conducerii ministerului, pe baza datelor prezentate de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la problematica asigurării tehnice de autovehicule;p) organizează și/sau participă la expoziții, și alte manifestări tehnico-științifice interne și internaționale în vederea documentării în privința celor mai performante mijloace tehnice de resort;q) organizează și/sau participă la simpozioane de specialitate pentru pregătirea personalului din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuții pe linia asigurării tehnice de autovehicule;r) analizează din punct de vedere tehnic și/sau acordă viză de specialitate, la solicitarea Serviciului de Dezvoltare Tehnică și Standardizare, pentru temele sau proiectele de cercetare-dezvoltare pe domeniul de competență;s) organizează și efectuează, la ordin, controale în traseu și în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne privind modul de folosire și întreținere a autovehiculelor din dotare și raportează despre modul de exploatare a acestora, precum și despre nivelul de pregătire de specialitate a personalului tehnic, luând sau propunând, după caz, măsurile ce se impun.  +  Articolul 12Structurile de specialitate din inspectoratele generale și celelalte structuri care au unități teritoriale subordonate, după caz, îndeplinesc următoarele atribuții specifice:a) organizează, coordonează și monitorizează activitățile de asigurare tehnică de autovehicule desfășurate în unitățile subordonate;b) prezintă propuneri privind concepția de înzestrare a unităților cu autovehicule și participă la realizarea, încercarea sau prezentarea unor noi tipuri de autovehicule;c) organizează procedurile legale de achiziții, conform competențelor stabilite, pentru mijloace tehnice și serviciile de resort, cu excepția structurilor care au organizate compartimente specializate de achiziții publice;d) asigură organizarea primirii, recepției și distribuirii la unități a autovehiculelor și materialelor tehnice aprovizionate;e) stabilesc redistribuirile de autovehicule între unitățile subordonate, întocmind ordinele de distribuție aferente;f) organizează simpozioane de specialitate pentru perfecționarea pregătirii personalului din unitățile subordonate privind cunoașterea noilor tipuri de autovehicule intrate în înzestrare și noutățile tehnice referitoare la activitatea de asigurarea tehnică de autovehicule;g) organizează și efectuează controale pe traseu și în unitățile subordonate privind folosirea legală și corectă a autovehiculelor din dotare și raportează conducerii inspectoratului general despre modul de exploatare a acestora, precum și despre nivelul de pregătire de specialitate a personalului tehnic din unități, luând sau propunând, după caz, măsurile ce se impun;h) efectuează în unitățile subordonate, acțiuni de control, sprijin și îndrumare privind respectarea prevederilor prezentului normativ, precum și a legislației privind circulația pe drumurile publice și regulilor de prevenire a accidentelor de circulație.C. Atribuțiile personalului cu diferite funcții în cadrul structurilor și subunităților pe linia asigurării tehnice de autovehicule  +  Articolul 13Conducătorul structurii (subunității) are următoarele atribuții specifice exercitate prin șeful Serviciului de Logistică (similar):a) dispun măsuri pentru asigurarea pregătirii de specialitate a personalului din subordine;b) dispun măsuri pentru asigurarea personalului necesar pentru efectuarea la termenele stabilite și în volum complet a reviziilor și reparațiilor la autovehiculele din dotare, urmărind realizarea concordanței dintre prevederile tabelei de înzestrare și funcțiile de personal tehnic auto din statul de organizare;c) asigură și urmărește folosirea legală și corectă a autovehiculelor;d) analizează, semestrial, starea tehnică și de întreținere a autovehiculelor din dotare și ia măsuri pentru menținerea acestora în stare de funcționare;e) urmărește repararea autovehiculelor avariate prin accidente de circulație sau evenimente tehnice în vederea repunerii acestora în stare de funcționare în cel mai scurt timp;f) analizează periodic modul de desfășurare a activităților de planificare, contractare, primire, depozitare, distribuire și evidență a materialelor tehnice;g) analizează și face propuneri cu privire la introducerea sau scoaterea din înzestrare a autovehiculelor, în funcție de natura și specificul misiunilor ce revin unității;h) dispune măsuri în rândul personalului propriu care conduce autovehicule din dotare, pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere sau tehnice, precum și pentru a nu permite conducătorilor auto să plece în cursă sub influența medicamentelor cu efecte similare substanțelor ori produselor stupefiante ori într-o stare accentuată de oboseală;i) dispune remedierea la termenele stabilite a neregulilor constatate cu ocazia inspecțiilor și controalelor efectuate pe linia asigurării tehnice de autovehicule;j) dispune interzicerea punerii în circulație pe drumurile publice a mijloacelor de transport auto din dotare care nu au efectuată asigurarea obligatorie de răspundere civilă sau care au termenul de valabilitate depășit pentru inspecția tehnică periodică;k) dispune efectuarea de controale în scopul verificării modului de îndeplinire a prevederilor prezentului normativ, cu privire la legalitatea și corectitudinea utilizării autovehiculelor din dotare, precum și a resurselor materiale și financiare avute la dispoziție și ia măsurile care se impun pentru remedierea deficiențelor constatate de cei în drept;l) asigură îndeplinirea și respectarea prevederilor legale referitoare la transportul de produse periculoase în ceea ce privește condițiile impuse pentru autospeciale și conducătorii auto. (la 18-11-2011, Lit. l) a art. 13 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 14(1) În vederea desfășurării în condiții optime și în volum complet a activităților specifice asigurării tehnice de autovehicule, organigrama serviciului logistic/similar al structurii deținătoare este necesar să cuprindă, în principiu, minim următoarele funcții din categoria personalului tehnic:a) șef Birou Tehnic-Administrativ/similar - conduce activitatea personalului care încadrează compartimentul auto din subordine, privind asigurarea tehnică de autovehicule, prezintă ierarhic propuneri privind îmbunătățirea acesteia și colaborează cu alte structuri ale unității pentru desfășurarea activităților specifice;b) șef de garaj/similar - coordonează activitatea privind exploatarea și evidența tehnic-operativă a autovehiculelor din dotarea unității;c) șef de atelier de reparații - coordonează activitatea de întreținere și reparații a autovehiculelor din dotare (după caz);d) magazineri/gestionari care au în primire gestiunea de carburanți-lubrifianți, respectiv autovehicule, piese de schimb, anvelope, acumulatori și materiale de întreținere auto, în funcție de numărul de gestiuni ale structurii;e) câte 1-2 agenți/subofițeri/referenți - execută, în principal, activități privind întocmirea documentelor specifice compartimentului, precum și cele privind testarea pieței și aprovizionarea cu materiale tehnice, în funcție de numărul de subunități ale structurii, la nivelul cărora sunt organizate compartimente auto;f) câte 2-4 conducători auto - conduc autovehiculele destinate efectuării activităților de suport logistic, specifice structurii, în funcție de numărul de subunități la nivelul cărora sunt organizate compartimente auto;g) muncitori care încadrează atelierul de reparații sau spălătoria auto a unității, pe categorii de lucrări, conform necesarului prevăzut de prezentul normativ, după caz.(2) Personalul tehnic, în funcție de încadrare, inclusiv personalul de serviciu pe parcul auto sau punctul de control acces auto, acolo unde asemenea funcții sunt prevăzute, are următoarele atribuții:a) cunoaște caracteristicile tehnice, performanțele și funcționarea autovehiculelor din înzestrare, urmărește comportarea în exploatare a tipurilor noi și face propuneri pentru perfecționarea și modernizarea parcului auto;b) cunoaște necesarul, existentul, starea tehnică și de întreținere a autovehiculelor din dotare, precum și a celorlalte bunuri de resort din evidență;c) execută aprovizionarea, rodajul și introducerea în exploatare a autovehiculelor;d) asigură aplicarea prevederilor referitoare la folosirea legală, exploatarea și repararea autovehiculelor, precum și la aprovizionarea cu materiale tehnice;e) participă la întocmirea programului pregătirii de specialitate a personalului tehnic și organizează și desfășoară pregătirea de specialitate a acestuia prin ședințe demonstrative și instructaje privind exploatarea și repararea autovehiculelor, precum și prin ședințe de cunoaștere a noilor tipuri intrate în înzestrare;e^1) aplică măsurile necesare pentru pregătirea de specialitate a conducătorilor auto care efectuează transporturi de produse periculoase în vederea respectării prevederilor legale în domeniu, inclusiv în ceea ce privește condițiile impuse pentru autospeciale; (la 18-11-2011, Lit. e^1) a alin. (2) al art. 14 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) f) asigură cunoașterea necesarului, existentului și gradului de pregătire a personalului tehnic din subordine și participă la încadrarea acestuia;g) face propuneri pentru întocmirea dispoziției zilnice (ordinului de zi) privind asigurarea tehnică de autovehicule;h) raportează ierarhic atunci când constată contaminări ale carburanților sau deprecierea calității acestora în vederea luării măsurilor care se impun;i) respectă regulile privind prevenirea accidentelor de circulație și a evenimentelor tehnice;j) urmărește repararea în cel mai scurt timp și de calitate a autovehiculelor avariate sau defecte;k) propune și urmărește amenajarea și dotarea parcului auto cu mijloace și materiale pentru stingerea incendiilor, precum și completarea și funcționarea acestora;l) asigură respectarea normelor de protecție a muncii, precum și a ordinii interioare în parcul auto, după caz;m) verifică modul în care personalul de serviciu cunoaște și aplică atribuțiile ce îi revin;n) organizează și asigură folosirea eficientă a forței de muncă, a utilajelor și dispozitivelor de atelier și urmărește executarea la timp și de calitate reviziilor și reparațiilor;o) participă la organizarea și desfășurarea verificării tehnicii auto din dotare;p) ia măsurile necesare pentru încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport auto din dotare și de efectuare la termen a inspecției tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale, cu excepția autovehiculelor scoase din funcțiune;q) verifică starea tehnică a vehiculelor și nu permit ieșirea în cursă a celor care nu îndeplinesc condițiile tehnice sau au depășit norma pentru efectuarea reviziei tehnice, inspecției tehnice periodice sau a schimbului de ulei motor;r) urmăresc în permanență asigurarea resurselor de materiale tehnice necesare și iau măsuri pentru primirea, recepția, conservarea, depozitarea și distribuirea acestora;s) organizează și execută activitatea de inventariere a bunurilor materiale din compartimentul auto și asigură repararea și refolosirea pieselor de schimb și a materialelor provenite din procesul de exploatare și reparare a autovehiculelor;t) prezintă, ierarhic, ori de câte ori este nevoie, propunerile de scoatere din funcțiune, disponibilizare, valorificare și casare a bunurilor materiale, potrivit competențelor;u) atestă realitatea și exactitatea operațiunilor menționate în documentele întocmite de compartimentul auto care se prezintă pentru control financiar preventiv propriu;v) înaintează propuneri pentru fundamentarea cererilor pentru deschidere de credite, urmărind folosirea legală a mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziție;w) îndrumă și coordonează activitatea de selecționare a candidaților și a instructorilor pentru școlile de conducători auto, precum și desfășurarea cursurilor în cadrul acestora;x) manifestă o preocupare permanentă pentru reducerea timpilor neproductivi și a consumurilor de energie și combustibili și face propuneri pentru asigurarea necesarului de documentație tehnică, utilaje și dispozitive pentru exploatarea și repararea autovehiculelor;y) organizează și conduce activitatea pentru executarea calitativă și cantitativă, la termenele fixate, a sarcinilor privind repararea autovehiculelor, recuperarea, recondiționarea și refolosirea pieselor de schimb și a materialelor;z) acordă, la cerere, în limita posibilităților, asistența tehnică necesară în cazul autovehiculelor aparținând altor unități ale Ministerului Afacerilor Interne, atunci când acestea se defectează în zona sa de responsabilitate, pe timpul executării misiunilor;aa) verifică existența și completarea corectă a documentelor de exploatare a autovehiculelor la plecarea în cursă, existența permiselor de conducere, foilor de parcurs și certificatelor de înregistrare sau înmatriculare după caz, nepermițând ieșirea în cursă a autovehiculelor, atunci când constată nereguli;(3) Conducătorii auto au următoarele obligații principale:a) să cunoască și să respecte întocmai regulile de utilizare și întreținere prevăzute în prezentul act normativ și în manualele tehnice ale autovehiculelor, precum și normele privind circulația pe drumurile publice;b) să cunoască principalele performanțe și caracteristici tehnice ale autovehiculelor pe care le au în primire și să abordeze un stil de conducere corect, pentru prevenirea producerii evenimentelor tehnice sau a accidentelor de circulație;c) să cunoască și să respecte modul de utilizare și completare a foii de parcurs, purtând răspunderea asupra exactității și realității datelor pe care le înscrie și să nu efectueze curse în interes personal sau în afara sarcinilor de serviciu;d) să nu plece în cursă fără a efectua întreținerea tehnică zilnică a autovehiculului și consemnarea acesteia pe foaia de parcurs, pentru evitarea unei stări tehnice necorespunzătoare (ex.: nefuncționarea unuia din sistemele/ instalațiile de siguranță a circulației - iluminare-semnalizare, direcție sau frânare, defecțiuni la instalația de evacuare a gazelor arse, nivel sub minimul admis al lichidelor speciale - ulei motor, lichid de frână și de răcire - etc.);e) în situația în care efectuează transporturi de produse periculoase, să cunoască și să respecte prevederile legale referitoare la acest tip de activitate, în ceea ce privește condițiile impuse atât pentru autospeciale, cât și pentru conducătorii auto; (la 18-11-2011, Lit. e) a alin. (3) al art. 14 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) f) să aducă la cunoștința șefului de garaj sau a persoanei care conduce activitatea de exploatare auto orice defecțiune sau funcționare necorespunzătoare a autovehiculului constatată pe timpul efectuării cursei (misiunii), în scopul remedierii în timp util a acestora; (la 18-11-2011, Lit. f) a alin. (3) al art. 14 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) g) să adopte un stil de conducere corespunzător condițiilor de drum, stării carosabilului și condițiilor climatice (caniculă, zăpadă, polei, vânt puternic, după caz); (la 18-11-2011, Lit. g) a alin. (3) al art. 14 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) h) să solicite echiparea, după caz, a autovehiculului cu anvelope pentru iarnă, lanțuri antiderapante, lichid de iarnă pentru spălarea parbrizului." (la 18-11-2011, Lit. h) a alin. (3) al art. 14 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 15Atribuțiile de la articolul precedent se repartizează personalului din subordine și, după caz, se completează, în funcție de specificul fiecărei unități în parte.  +  Secţiunea a III-a Pregătirea de specialitate a personalului  +  Articolul 16Pregătirea de specialitate a personalului pentru asigurarea tehnică de autovehicule se organizează și se desfășoară pentru însușirea temeinică, în mod diferențiat, în raport cu atribuțiile pe care le are de îndeplinit, a cunoștințelor privind construcția, funcționarea și caracteristicile tehnice ale autovehiculelor din înzestrare, principiile și regulile de exploatare, precum și formarea și perfecționarea deprinderilor în conducerea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice de resort.  +  Articolul 17Perfecționarea pregătirii de specialitate se realizează teoretic și practic prin cursuri și alte programe de pregătire, simpozioane în cadrul unităților proprii sau al celor specializate, vizite de documentare la diferite firme care au oferte în domeniu, vizite de documentare la târguri și expoziții interne și internaționale și prin studiu individual. (la 27-11-2018, Articolul 17 din Sectiunea a III-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 8 din ORDINUL nr. 128 din 14 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 27 noiembrie 2018 )  +  Articolul 18Pregătirea de specialitate a personalului tehnic se desfășoară diferențiat, în raport de eșaloanele și funcțiile pe care este încadrat și atribuțiile prevăzute în fișa postului și se referă, în principal, la:a) cunoașterea prevederilor prezentului normativ și a reglementărilor cu incidență asupra asigurării tehnice de autovehicule;b) cunoașterea caracteristicilor tehnice, a performanțelor, funcționării, exploatării corecte și reparării autovehiculelor din înzestrare, precum și a aparaturii de diagnosticare, a utilajelor și instalațiilor de atelier;c) cunoașterea particularităților exploatării autovehiculelor, specifică sezonului cald sau rece, punându-se accent pe funcționarea sigură a acestora în toate condițiile, prevenirea accidentelor de circulație și a evenimentelor tehnice;d) cunoașterea reglementărilor legale privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice, de prevenire a accidentelor de circulație, pentru personalul care are în primire și conduce autovehiculele din dotare;e) cunoașterea regulilor privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor; (la 18-11-2011, Lit. e) a art. 18 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) f) cunoașterea și respectarea reglementărilor legale referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele din dotare și conducătorii auto, în ceea ce privește efectuarea transportului de persoane și materiale, în special al celor periculoase. (la 18-11-2011, Lit. f) a art. 18 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 19(1) Selecționarea, formarea și perfecționarea pregătirii de specialitate a elevilor și studenților militari sau polițiști, conducătorilor auto, precum și a personalului tehnic auto se organizează și se efectuează conform programelor și instrucțiunilor întocmite de unitățile în care se desfășoară astfel de cursuri, precum și de către instituțiile de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(2) La nevoie, unitățile subordonate inspectoratelor generale, precum și alte unități necuprinse în structura acestora, în cadrul cărora se desfășoară cursuri de pregătire în vederea obținerii permisului de conducere vor organiza cursuri de pregătire și perfecționare în vederea autorizării, respectiv reautorizării instructorilor de conducere auto și a profesorilor de legislație rutieră, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.(3) Candidații pentru calificarea ca instructori de conducere auto trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) vârsta minimă de 25 ani;b) să fie absolvent, cu examen de diplomă, cel puțin al liceului sau al unei școli (similar) cu profil auto;c) să fie posesor al permisului de conducere corespunzător categoriei de autovehicul pentru care va executa instruirea și să aibă o vechime minimă de 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie și subcategorie pentru care solicită autorizarea;d) să nu fi avut permisul de conducere suspendat în ultimii doi ani;e) să fie angajat al Ministerului Afacerilor Interne.(4) Profesorii de legislație rutieră trebuie să fie ofițeri sau absolvenți ai unui institut de învățământ superior de lungă durată, în specialitățile științe juridice sau tehnice și să posede permis de conducere auto.(5) Profesorii de legislație rutieră și instructorii pentru practica conducerii auto se autorizează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 20(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne, autorizarea și reautorizarea instructorilor de conducere auto și a profesorilor de legislație rutieră se acordă astfel:a) de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor pentru personalul din Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza";b) de către șefii celorlalte inspectorate generale pentru personalul din unitățile subordonate.(2) Reautorizarea instructorilor de conducere și a profesorilor de legislație rutieră se execută la interval de 5 ani.(3) Calitatea de instructor de conducere auto sau de profesor de legislație rutieră obținută ca urmare a absolvirii cursurilor organizate de unitățile Ministerului Afacerilor Interne este valabilă numai în cadrul ministerului.(4) Anual, în unitățile în care se desfășoară cursuri de pregătire în vederea obținerii permisului de conducere, se organizează cu instructorii de conducere auto și profesorii de legislație rutieră, simpozioane de pregătire pe timpul cărora se vor analiza rezultatele obținute și comportarea acestora.(5) În lipsa personalului propriu specializat sau a condițiilor necesare, acordarea autorizării și reautorizării profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto poate fi solicitată către autoritatea națională în domeniu, în condițiile legii.  +  Articolul 21(1) Conducătorii de unități vor dispune măsurile necesare pentru însușirea de către personalul din subordine care are în primire și conduce autovehiculele din dotare, a prevederilor actelor normative în vigoare privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru prevenirea evenimentelor tehnice și a accidentelor de circulație.(2) De asemenea, se poate retrage dreptul de a conduce autovehicule din dotare, celor care dovedesc că nu au deprinderile necesare și nu manifestă siguranță în conducerea autovehiculelor sau produc accidente de circulație, în mod repetat, din vina lor.  +  Secţiunea a IV-a Înzestrarea și completarea dotării cu autovehiculeA. Planificarea înzestrării cu autovehicule  +  Articolul 22Planificarea înzestrării cu autovehicule se realizează pe baza secțiunii programului logistic anual care se fundamentează în funcție de:a) necesarul, pe categorii de autovehicule, prevăzut în tabela de înzestrare (norma de dotare);b) existentul la data planificării;c) scoateri din funcțiune prognozate;d) categorii noi de mijloace, impuse de necesitatea asigurării mobilității unor noi misiuni.  +  Articolul 23Realizarea înzestrării se asigură de către structurile cu atribuții de înzestrare în funcție de prioritățile stabilite pe baza programelor aprobate și a fondurilor alocate.  +  Articolul 24Dotarea unităților cu mijloace de transport se poate realiza, în condițiile legii, în următoarele moduri:a) achiziția de autovehicule;b) redistribuirile efectuate între unitățile Ministerului Afacerilor Interne;c) preluarea unor autovehicule de la alte instituții publice prin transmitere fără plată;d) acceptarea unor donații sau sponsorizări;e) preluarea de autovehicule confiscate și intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;f) preluarea prin comodat;g) preluarea unor autovehicule prin rechiziții efectuate în condițiile legii;h) alte modalități prevăzute de legislația în domeniu. (la 18-11-2011, Art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) B. Clasificarea autovehiculelor  +  Articolul 25Vehiculele rutiere sunt clasificate din punct de vedere constructiv, conform prevederilor standardelor naționale în vigoare și a reglementărilor emise de autoritatea națională în domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 26Autovehiculele din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne sunt clasificate conform reglementărilor interne în vigoare referitoare la categoriile de mijloace prevăzute în normele de dotare și tabelele de înzestrare.  +  Articolul 27Terminologia la care se face referire în art. 25 și 26 se utilizează în mod obligatoriu de personalul logistic de specialitate cu atribuții specifice în domeniul asigurării tehnice de autovehicule.C. Primirea-predarea, introducerea și retragerea în și din exploatare a autovehiculelor  +  Articolul 28În executarea activităților de dotare se vor avea în vedere necesitățile reale și de perspectivă ale unităților, urmărindu-se, permanent, introducerea unor mijloace de transport ale căror caracteristici tehnice permit îndeplinirea în mod corespunzător a misiunilor ce revin structurilor din cadrul/subordinea Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 29(1) Completarea rezervelor proprii de mobilizare cu autovehicule se asigură de către unitățile cu atribuții de înzestrare.(2) Împrospătarea rezervelor proprii de mobilizare se realizează de către unități, cu mijloace de transport având rodajul efectuat și o stare tehnică și de întreținere foarte bună. Nu se introduc la această grupă autovehiculele aflate în perioada de garanție.(3) La rezervele proprii de mobilizare se vor introduce numai autovehicule având rulaje reduse și o stare tehnică și de întreținere corespunzătoare îndeplinirii misiunilor.  +  Articolul 30Primirea autovehiculelor noi se execută prin structurile logistice de aprovizionare și depozitare ale unităților cu atribuții de înzestrare.  +  Articolul 31Predarea-primirea autovehiculelor se execută astfel:a) în baza ordinelor de distribuție, conform modelului prevăzute în anexa nr. 1, emise de:1. Direcția generală logistică - pentru distribuirile de autovehicule noi efectuate către inspectoratele generale și structurile necuprinse în organigrama acestora, precum și pentru redistribuirile de autovehicule efectuate între aceste structuri; (la 18-11-2011, Pct. 1 al lit. a) a art. 31 a fost modificat de lit. a) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" cu denumirea "Direcția generală logistică". ) 2. Inspectoratele generale și ceilalți ordonatori secundari de credite, pentru distribuirile/redistribuirile efectuate între structurile subordonate;b) în baza dispoziției zilnice sau ordinului de zi și documentelor justificative pentru înregistrarea în contabilitate, în cazul predării-primirii autovehiculelor de la compartimentul de gestiune al unității la o subunitate sau de la o subunitate la alta, după caz, pentru autovehiculele prevăzute în tabela de înzestrare proprie.c) în baza dispoziției/ordinului șefului/comandantului de subunitate și a procesului-verbal de predare-primire, pentru predarea-primirea autovehiculului de la subunitate la conducătorul auto și între conducătorii auto.d) autovehiculele din gestiunea unei unități, dar care sunt utilizate de alte structuri cu tabele de înzestrare proprii, se redistribuie în baza ordinelor de distribuție emise de către inspectoratele generale pentru structurile subordonate sau de Direcția generală logistică, după caz. (la 18-11-2011, Lit. d) a art. 31 a fost modificată de lit. a) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" cu denumirea "Direcția generală logistică". )  +  Articolul 32(1) În cazul distribuirilor/redistribuirilor, la predare, autovehiculele trebuie să fie complete, să aibă o stare tehnică și de întreținere bună și documentele de evidență a exploatării completate la zi.(2) Cu această ocazie, se vor verifica, în mod obligatoriu, următoarele:a) existența și modul de completare după caz, a documentelor de evidență a exploatării, care se predau odată cu autovehiculul: dosarul tehnic, carnetul de bord, carnetul service și de utilizare, cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înregistrare, înmatriculare sau de leasing, după caz;b) sculele, accesoriile, piesele de schimb și altele asemenea, conform inventarului de complet;c) dacă datele înscrise în ordinul de distribuție și în documentele de evidență a exploatării corespund cu cele ale autovehiculului: categoria, marca, tipul, numărul de înregistrare, eventual de înmatriculare, și numărul de identificare al autovehiculului;d) dacă marca, tipul și seriile anvelopelor existente pe autovehicul corespund cu cele menționate în documentele de exploatare.  +  Articolul 33Se interzice înlocuirea la autovehicule a agregatelor, aparatelor, instalațiilor, mecanismelor și pieselor existente, cu altele mai vechi sau defecte.  +  Articolul 34(1) În cazul distribuirilor efectuate între unități, atunci când autovehiculele nu corespund a fi predate și delegatul primitor refuză primirea acestora, conducătorul unității predătoare trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a ordinului primit, prin înlăturarea tuturor neajunsurilor semnalate. În astfel de situații, la unitatea predătoare se va întocmi un proces-verbal, în care se vor menționa: motivul refuzului, măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea neajunsurilor și un nou termen de predare-primire.(2) În cazul în care conducătorul unității predătoare consideră că refuzul primirii nu este întemeiat, va înainta ierarhic procesul-verbal și documentația care justifică netemeinicia refuzului, urmând ca structurile abilitate să ia măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a ordinului emis.  +  Articolul 35La predarea-primirea autovehiculelor se întocmește documentul justificativ pentru înregistrarea în contabilitate și procesul-verbal model anexa nr. 2, după caz.  +  Articolul 36Introducerea în exploatare a autovehiculelor, respectiv alocarea la drepturi de consum, se face prin dispoziție zilnică sau ordin de zi pe unitate, după caz, în care se vor specifică datele privind identificarea autovehiculelor: categoria de destinație conform prevederilor normei de dotare sau tabelei de înzestrare, marca și tipul acestora, numărul de înregistrare și înmatriculare, subunitatea la care se repartizează.  +  Articolul 37(1) La începutul fiecărui an, se emite dispoziție zilnică sau ordin de zi pe unitate, după caz, pentru alocarea la drepturi a mijloacelor de transport auto și reglementarea activității de asigurare tehnică de autovehicule, care va cuprinde minim următoarele prevederi:a) date privind identificarea autovehiculelor: categoria conform prevederilor normei de dotare sau tabelei de înzestrare, marca și tipul acestora, numărul de înregistrare și înmatriculare, după caz;b) compartimentul sau subunitatea la care se repartizează;c) locul de parcare sau garare: în incinta sau în zona arondată unității/subunității sau a altor locații, conform reglementărilor specifice privind folosirea autovehiculelor, aprobate de conducerea ministerului;d) comisiile pentru recepția bunurilor materiale aprovizionate și pentru efectuarea constatărilor tehnice.(2) Înainte de începerea activităților respective, prin dispoziție sau ordin de zi, după caz, se va numi componența comisiilor pentru: cercetarea accidentelor de circulație și a evenimentelor tehnice, întocmirea propunerilor de scoatere din funcțiune a autovehiculelor, de evaluare, valorificare prin vânzare la licitație și casare a mijloacelor tehnice de resort;(3) Modificările sau completările ulterioare, corespunzătoare prevederilor menționate la alineatele precedente, se efectuează, numai prin dispoziție sau ordin de zi pe unitate, după caz.  +  Articolul 38Evidența autovehiculelor se ține pe compartimente, separat la uzul curent și rezerva proprie de mobilizare, conform tabelelor de înzestrare a unității la pace și mobilizare și ale celor pe care le asigură din punct de vedere logistic, cu ajutorul unei aplicații informatice de gestionare a bazelor de date.  +  Articolul 39(1) Structurile Ministerului Afacerilor Interne țin evidența nominală și statistică pentru autovehiculele din dotare, pe formulare conform modelelor prezentate în anexele nr. 3 și 4 pe care le transmit, după caz, unităților cu atribuții de înzestrare, până la data de 10 decembrie.(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, instituțiile prefectului, inspectoratele generale și structurile necuprinse în organigrama acestora vor transmite Direcției generale logistice - Serviciul tehnic situația statistică a autovehiculelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, până la data de 20 decembrie, atât în scris, cât și în format electronic. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 40(1) Structurile Ministerului Afacerilor Interne pot primi autovehicule sau aparatură pentru probe/încercări, pe o perioadă determinată, în vederea încercării în exploatare a acestora, în condițiile muncii specifice, pe baza unor protocoale încheiate cu operatorii economici de profil.(2) Predarea-primirea se va efectua pe baza unui proces-verbal stabilit de comun acord.(3) Operatorul economic are următoarele obligații principale, pe cheltuială proprie:a) să încheie asigurarea obligatorie RCA (Carte verde), valabilă la data predării autovehiculului în cauză și pe întreaga perioadă stabilită prin protocolul încheiat; (la 18-11-2011, Lit. a) a alin. (3) al art. 40 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) b) să asigure efectuarea inspecției tehnice periodice și a reviziilor tehnice, conform carnetului service al autovehiculelor predate și a reparațiilor necesare;c) să asigure piesele de schimb, lubrifianții, consumabilele și efectuarea reparațiilor necesare pe durata protocolului.(4) Structura care primește autovehiculele sau aparatura, are următoarele obligații principale:a) să aloce la drepturi autovehiculele în cauză, conform prevederilor prezentului normativ;b) să asigure carburanții necesari autovehiculelor sau pentru funcționarea corespunzătoare a aparaturii, în cazul în care aceasta se montează pe autovehiculele proprii, conform prescripțiilor din carnetul de utilizare a mijloacelor primite sau a recomandărilor furnizorului;c) să asigure exploatarea corespunzătoare a aparaturii sau autovehiculelor primite, cu respectarea legislației în vigoare privind circulația pe drumurile publice, a prevederilor carnetului de utilizare și întreținere a mijloacelor respective, precum și a condițiilor speciale stabilite de comun acord în documentele încheiate între părți.(5) Prin protocolul încheiat sau prin orice alt document întocmit în legătură cu această activitate, nu se poate angaja o obligație în sarcina structurilor Ministerului Afacerilor Interne privind achiziționarea ulterioară a autovehiculelor primite sau alte prevederi în contradicție cu legislația în vigoare privind achizițiile publice.D. Scoaterea din înzestrare a autovehiculelor  +  Articolul 41(1) Scoaterea din înzestrare a unor tipuri de autovehicule se aprobă de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea Direcției generale logistice, în baza propunerilor înaintate de structurile cu atribuții de înzestrare sau cele necuprinse în structura acestora. (la 18-11-2011, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de lit. a) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" cu denumirea "Direcția generală logistică". ) (2) Se poate solicita scoaterea din înzestrare numai a acelor tipuri de autovehicule care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) au devenit atipice;b) pentru ele nu se mai fabrică piese de schimb;c) exploatarea lor este neeconomicoasă sau performanțele nu mai corespund îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor ce revin unităților din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 42Scoaterea din funcțiune a autovehiculelor și a celorlalte mijloace fixe din sectorul auto, precum și disponibilizarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, care nu mai sunt necesare unităților Ministerului Afacerilor Interne, valorificarea, respectiv transmiterea fără plată a acestora se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ordinele și instrucțiunile care reglementează această activitate.E. Rodajul autovehiculelor și motoarelor  +  Articolul 43(1) Rodajul autovehiculelor noi, la care fabricantul solicită această operațiune sau al celor echipate cu motoare noi sau motoare la care s-au efectuat reparații de înlocuire set motor sau arbore cotit, se execută de către conducători auto experimentați.(2) Rodajul se execută pe baza dispoziției sau ordinului de zi, după caz, înainte de introducerea/reintroducerea în exploatare a autovehiculelor, respectându-se instrucțiunile tehnice ale furnizorului, prescripțiile unității reparatoare sau dispozițiile tehnice în vigoare, fiind menționate rulajul care se efectuează și datele de identificare ale mijloacelor în cauză.(3) Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice stabilește norme de rodaj în baza cărora efectuează rodajul motoarelor reparate. (la 18-11-2011, Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (4) În perioada de rodaj, autovehiculele pot fi folosite pentru executarea unor transporturi, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 44Rodajul autovehiculelor noi se poate executa și în unitățile la care au fost distribuite sau în cadrul structurilor de aprovizionare și depozitare. În cazul apariției unor defecțiuni, al producerii unor evenimente tehnice sau accidente de circulație în perioada de rodaj, răspunderea revine unității care efectuează rodajul care raportează, cercetează și soluționează evenimentul respectiv.  +  Articolul 45Pe foaia de parcurs a autovehiculului la care se execută rodaj, la rubrica "Beneficiar" se menționează "RODAJ". Înainte de începerea rodajului și pe timpul efectuării acestuia, unitatea deținătoare asigură instruirea conducătorilor auto privind instrucțiunile, prescripțiile și dispozițiile tehnice ce trebuie respectate.F. Vopsirea și inscripționarea autovehiculelor  +  Articolul 46(1) Culoarea autovehiculelor, modelele de inscripționare și echiparea cu dispozitive de avertizare acustico-luminoase, după caz, se aprobă de către ordonatorii secundari de credite, respectiv ordonatorii terțiari care nu sunt în subordinea ordonatorilor secundari, pe baza prevederilor legale în vigoare.(2) Inscripțiile de pe autovehiculele din dotare nu pot conține mesaje, sloganuri, nume ori alte forme de promovare a imaginii unor persoane sau de propagandă politică ori comercială; prin termenul persoane, în sensul prezentului alineat, se înțelege persoane fizice sau alte persoane juridice/organisme decât Ministerul Afacerilor Interne și structurile sale. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 46 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), autovehiculele din dotare pot avea inscripționate denumirea, sigla sau alte mesaje ce aparțin persoanelor juridice/organismelor ori sunt impuse prin proiectele/programele guvernamentale, regionale sau locale, prin intermediul cărora au fost achiziționate. (la 02-03-2012, Alin. (3) al art. 46 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 57 din 28 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 2 martie 2012. )  +  Articolul 47Structurile cu atribuții de înzestrare vor menționa în contractele sau comenzile de livrare condițiile de vopsire și inscripționare a autovehiculelor, după caz.G. Transferul temporar al autovehiculelor  +  Articolul 48Atunci când situația impune, autovehiculele din dotare se pot transfera temporar către alte structuri ale Ministerul Afacerilor Interne, astfel:a) în baza ordinului de transfer temporar al directorului general al Direcției generale logistice, pentru transferurile temporare efectuate între Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, instituțiile prefectului, inspectoratele generale sau structurile necuprinse în organigrama acestora; (la 18-11-2011, Lit. a) a art. 48 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) b) în baza ordinelor de transfer temporar ale ordonatorilor secundari de credite, pentru transferurile temporare efectuate între structurile subordonate.  +  Articolul 49Ordinul de transfer temporar va cuprinde:a) categoria, marca, tipul, numărul de identificare și numărul de înregistrare, eventual înmatriculare al autovehiculului;b) perioada transferului temporar;c) obligativitatea alocării la drepturi a autovehiculului, de către structura la care se transferă temporar, la categoria prevăzută de norma de dotare sau tabela de înzestrare a acesteia;d) obligativitatea respectării prevederilor art. 50 - 52 după caz, de către structura care transferă temporar, respectiv care primește prin transfer temporar autovehicule.  +  Articolul 50Structurile vor emite dispoziție sau ordin de zi pe unitate, după caz, pentru transferul temporar, respectiv alocarea la drepturi a autovehiculelor primite prin transfer temporar. La începerea și terminarea transferului temporar, se întocmesc documente justificative și procese verbale de predare-primire conform modelului prezentat în anexa nr. 2, iar autovehiculele vor avea o stare tehnică și de întreținere bună și vor fi însoțite de carnetele de bord, completate la zi.  +  Articolul 51(1) Structurile care primesc autovehicule prin transfer temporar răspund de acestea ca și de cele proprii, asigurându-le condiții de parcare, întreținere și reparare.(2) Accidentele de circulație sau evenimentele tehnice în care sunt implicate autovehiculele transferate temporar, se raportează de unitatea care le are în folosință, conform reglementărilor în vigoare, care va lua măsuri pentru stabilirea răspunderii materiale, recuperarea pagubelor și repunerea în stare de funcționare a acestora.  +  Articolul 52Unitățile care au primit autovehicule prin transfer temporar eliberează foi de parcurs, înregistrează rulajul efectuat și răspund de completarea carnetelor de bord și scăderea cu documente legale a materialelor tehnice folosite în procesul exploatării și reparării acestora.  +  Articolul 53În limita posibilităților, unitățile pot pune la dispoziție autovehiculele din dotare, la solicitarea altor unități din structura Ministerului Afacerilor Interne, fără a se emite ordin de transfer temporar, în situația în care perioada de folosire nu este mai mare de 7 zile. În acest caz, unitatea care pune la dispoziție autovehiculul, va consemna efectuarea transportului prin dispoziție sau ordin de zi pe unitate, după caz.  +  Secţiunea a V-a Înregistrarea, înmatricularea și radierea din evidență a autovehiculelor  +  Articolul 54Autovehiculele din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne se înregistrează în sistem propriu.  +  Articolul 55Înregistrarea, înmatricularea, dacă este cazul, și radierea din evidență a autovehiculelor se face cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare și ale prezentului normativ.  +  Articolul 56Prin grija șefului Biroului Tehnic (similar), în cazul în care un autovehicul, înregistrat sau înmatriculat este scos din dotare și din evidență, se vor întreprinde demersurile necesare în vederea radierii, după caz, a numerelor respective, de către organele competente și în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 57(1) Înregistrarea autovehiculelor se execută de către Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice. (la 18-11-2011, Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (2) Se pot înregistra numai autovehiculele care îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul normativ.(3) În vederea înregistrării, cât și pe parcursul exploatării autovehiculelor înregistrate, structurile deținătoare vor respecta prevederile reglementărilor în vigoare privind condițiile tehnice pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru admiterea/menținerea în circulație pe drumurile publice.  +  Articolul 58(1) Autovehiculele se înregistrează pe baza următoarelor documente justificative, după caz:a) cererea/raportul unității deținătoare, care va cuprinde precizări cu privire la modul de intrare în evidență a autovehiculului, numărul de identificare, respectiv seria șasiului pentru cele care nu au specificat numărul de identificare, societatea de leasing, după caz, precum și anul și luna în care expiră perioada de leasing;b) cartea de identitate a vehiculului, în original, prevăzută cu folia de securizare a Registrului Auto Român, inclusiv pentru autovehiculele deținute în sistem leasing financiar;c) copia documentului care atestă intrarea în dotarea structurii deținătoare a vehiculului sau modificarea numărului de identificare al acestuia, a seriei caroseriei/șasiului (factura, actul de donație, repartiția eșalonului superior, ordinul de distribuție, repartiția guvernamentală pentru autovehiculele confiscate și intrate conform legii în proprietatea statului, procesul-verbal de preluare prin transmitere fără plată sau rechiziție, contractul de leasing pentru autovehiculele deținute în acest sistem, contractul de comodat, după caz).(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lit. b), vehiculele speciale pentru care nu se eliberează carte de identitate a vehiculului în conformitate cu reglementările legale în domeniu.(3) Documentele menționate la alin. (1) se înaintează ierarhic de către structurile deținătoare care solicită înregistrarea, la Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, în termen de 30 de zile de la intrarea autovehiculului în dotarea acestora, respectiv de la obținerea modificărilor corespunzătoare în cartea de identitate a vehiculului, după caz. (la 18-11-2011, Alin. (3) al art. 58 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 59(1) În cazul în care un vehicul care urmează să fie înregistrat, nu a mai fost înmatriculat anterior în România, înmatricularea ulterioară înregistrării nu este considerată prima înmatriculare sau prima înmatriculare în România, după caz, în sensul reglementărilor legale în vigoare.(2) Vehiculelor înregistrate li se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) vehiculele speciale care nu se supun reglementărilor privind efectuarea inspecției tehnice periodice.  +  Articolul 60Vehiculele înregistrate în baza prezentelor norme își păstrează numerele atribuite, care rămân valabile până la ieșirea definitivă a acestora din patrimoniul Ministerului Afacerilor Interne, conform prevederilor legale în vigoare, indiferent de redistribuirile efectuate între unitățile din structură.  +  Articolul 61(1) Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, eliberează pentru fiecare autovehicul înregistrat, un certificat de înregistrare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (la 18-11-2011, Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (2) Formularele "certificat de înregistrare" se emit, la solicitarea Direcției suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, de către Tipografia Ministerului Afacerilor Interne, pe suport de hârtie. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (3) Fiecărui certificat de înregistrare i se atribuie o serie formată dintr-o literă, exclusiv literele Ă, Â, Î, Ș și Ț, urmată de un număr format din patru cifre, în care prima este diferită de zero. Seria se atribuie în ordine strict alfabetică, iar numărul în ordine strict crescătoare.(4) Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice completează certificatele de înregistrare la rubricile ce cuprind datele de identificare și caracteristicile tehnice ale autovehiculului și cartea de identitate a acestuia la rubricile aferente numărului de înmatriculare, respectiv cea corespunzătoare pentru radiere, aplicându-se ștampila pentru autentificare. (la 18-11-2011, Alin. (4) al art. 61 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (5) La înregistrarea autovehiculelor deținute de unități în sistem de leasing financiar, Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice va menționa la rubrica "Observații" din certificatul de înregistrare, denumirea societății de leasing, precum și data la care expiră perioada de leasing. (la 18-11-2011, Alin. (5) al art. 61 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (6) Certificatele de înregistrare emise până la data intrării în vigoare sunt și rămân valabile. Structurile deținătoare pot solicita Direcției suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, preschimbarea certificatelor de înregistrare, model 2004, cu prioritate pentru autovehiculele care participă la misiuni ce implică trecerea frontierei de stat. (la 18-11-2011, Alin. (6) al art. 61 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 62(1) La înregistrare, Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice atribuie fiecărui autovehicul un număr de înregistrare, care va fi înscris pe plăcuțe metalice ce se fixează în partea din față și spate a autovehiculului cu cel puțin 4 roți, exclusiv a cvadriciclurilor și numai în partea din spate, în cazul motociclurilor și a remorcilor sau semiremorcilor. (la 18-11-2011, Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (2) Evidența numerelor de înregistrare se ține de către Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice pe baza Registrului de evidență a certificatelor și numerelor de înregistrare ale autovehiculelor din dotarea unităților Ministerului Afacerilor Interne, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (3) Forma și dimensiunile plăcuțelor cu numere de înregistrare, materialele din care sunt confecționate și dimensiunile caracterelor alfanumerice ce formează numărul respectiv sunt identice cu cele ale plăcuțelor cu numere de înmatriculare utilizate în prezent la nivel național, conform standardelor în vigoare. Numerele de înregistrare sunt formate din grupul de litere "MAI" urmat de un grup format din cinci cifre, din care prima este diferită de cifra "zero".(4) Atribuirea numerelor de înregistrare se face în ordine strict crescătoare a numărului.  +  Articolul 63Plăcuțele cu numere de înregistrare se realizează la Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice. (la 18-11-2011, Art. 63 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 64(1) Ulterior înregistrării, Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice remite unității deținătoare a autovehiculului, originalul cărții de identitate a acestuia odată cu certificatul și plăcuțele cu numere de înregistrare. (la 18-11-2011, Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (2) În termen de 15 zile de la primire, în certificatul de înregistrare al autovehiculului respectiv, se completează, la fila destinată unităților deținătoare, prin grija șefului Biroului Tehnic/similar, denumirea unității, localitatea în care se află sediul acesteia și data primirii mijlocului de transport, date certificate prin semnătură și ștampilă de conducerea unității.(3) Completarea acestor date, în termenul precizat la alin. (2), este obligatorie și în cazul în care unitatea preia un autovehicul înregistrat, prin redistribuire de la altă structură din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 65(1) Orice modificare adusă autovehiculului înregistrat care are ca rezultat schimbarea caracteristicilor de omologare sau identificare prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului trebuie urmată de completarea corespunzătoare a acesteia la Registrul Auto Român conform prevederilor legale, în termen de 30 de zile de la data efectuării lucrării respective.(2) În situația în care s-au produs modificări ale unor caracteristici sau date conținute în certificatul de înregistrare, cu excepția expirării perioadei de leasing, după caz, acest document se va înainta la Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice împreună cu cartea de identitate a acestuia și copia documentelor justificative aferente, conform prevederilor art. 58 pentru eliberarea unui nou certificat de înregistrare. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (3) Procedura de eliberare a unui nou certificat de înregistrare se va respecta și în cazul în care unui autovehicul înregistrat i se eliberează un duplicat al cărții de identitate a vehiculului, conform prevederilor legale în vigoare.(4) Copia documentelor justificative pe baza cărora se face completarea cărții de identitate a vehiculului vor fi anexate la dosarul tehnic al autovehiculului.  +  Articolul 66În cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de înregistrare sau a plăcuțelor cu numere de înregistrare, unitatea deținătoare are următoarele obligații:a) să solicite, în termenul legal, Direcției suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice eliberarea unui nou certificat, respectiv a unor noi plăcuțe cu numere de înregistrare; (la 18-11-2011, Lit. a) a art. 66 a fost modificată de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) b) să stabilească condițiile în care s-a produs pierderea, furtul sau deteriorarea documentului și să aplice măsurile legale care se impun;c) să transmită imediat Direcției suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice originalul certificatului de înregistrare inițial, dacă a reintrat în posesia acestuia ulterior obținerii noului certificat. (la 18-11-2011, Lit. c) a art. 66 a fost modificată de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 67În toate cazurile menționate mai sus, în care se eliberează un nou certificat de înregistrare pentru un autovehicul înregistrat, se va menține același număr de înregistrare atribuit, precum și aceeași serie și număr al certificatului.  +  Articolul 68(1) Autovehiculele pot fi și înmatriculate la autoritatea națională competentă, în condițiile legale în vigoare, cu aprobarea conducătorului structurii deținătoare, respectiv cu consultarea structurii utilizatoare, după caz, pe baza unui raport motivat prin caracterul de conspirativitate impus de natura misiunilor efectuate, în scopul evitării cheltuielilor nejustificate.(2) În cazul autovehiculelor înmatriculate la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pentru care nu s-a obținut aprobarea de a rămâne și înmatriculate, conducătorul structurii deținătoare va dispune, la propunerea șefului Biroului Tehnic/similar, radierea în regim de urgență din evidența autorității competente, ulterior înregistrării acestora.  +  Articolul 69(1) Autovehiculele pentru care s-a obținut aprobarea de a fi și înmatriculate, vor avea montate plăcuțele cu numerele care se impun în funcție de natura misiunilor executate.(2) Pe timpul executării misiunilor, conducătorul auto va avea asupra lui certificatul de înregistrare, respectiv de înmatriculare al autovehiculului, corespunzător tipului de plăcuțe cu numere montate.  +  Articolul 70Autovehiculele înregistrate pot trece frontiera de stat a României dacă îndeplinesc condițiile legale în vigoare, după cum urmează:a) sunt folosite pentru îndeplinirea misiunilor aprobate de conducerea ministerului;b) îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internațională;c) conducătorii lor posedă permis de conducere valabil.  +  Articolul 71Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice și Tipografia Ministerului Afacerilor Interne își vor prevede în programele logistice anuale, fondurile financiare necesare pentru achiziționarea materialelor folosite în procesele de producție aferente realizării plăcuțelor cu numere de înregistrare, respectiv a formularelor certificatelor de înregistrare. (la 18-11-2011, Art. 71 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 72Radierea numerelor de înregistrare ale autovehiculelor din dotarea unităților Ministerului Afacerilor Interne se execută de către Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, în cazul în care mijloacele auto în cauză sunt scoase definitiv din evidența ministerului, conform prevederilor legale în vigoare, precum și în cazul furtului autovehiculului. (la 18-11-2011, Art. 72 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 73(1) Radierea din evidență se execută la solicitarea scrisă a unității deținătoare a autovehiculului, prin care se precizează datele de identificare și motivul scoaterii din evidență a acestuia, la care se anexează următoarele documente, după caz:a) copia procesului-verbal de predare-preluare semnat de cei în drept, pentru autovehiculele transmise fără plată, în condițiile legii;b) copia contractului de vânzare-cumpărare semnat de cei în drept, pentru autovehiculele valorificate conform legislației în vigoare;c) copia procesului-verbal de restituire a autovehiculelor care au fost folosite de unități în baza unui contract de comodat sau a rechiziției, în condițiile legii;d) copia certificatului de distrugere eliberat de operatorul economic specializat în preluarea autovehiculelor scoase din uz, conform legislației în vigoare;e) copia procesului-verbal de casare, aprobat conform reglementărilor în vigoare;f) copia documentului justificativ de declarare a furtului autovehiculului, către organele competente.(2) Se radiază din oficiu autovehiculele înregistrate aflate în dotarea unor unități/instituții care nu mai sunt prevăzute în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, urmare a modificării reglementărilor legale, dacă acestea nu sunt preluate de alte structuri ale ministerului.(3) Cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înregistrare, ambele în original, precum și documentele corespunzătoare menționate la alin. (1) se înaintează ierarhic la Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, în termen de 30 zile de la aprobarea documentelor privind transmiterea fără plată/vânzarea/predarea ca vehicul scos din uz/casarea sau de la declararea furtului autovehiculului pentru care se solicită radierea, după caz. (la 18-11-2011, Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 74(1) În termen de 15 zile de la primirea cererii, Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice comunică în scris unității deținătoare, modul de soluționare privind mijlocul de transport auto pentru care a fost solicitată radierea și returnează cartea de identitate a vehiculului în cazul autovehiculelor care se transmit fără plată la alte instituții publice sau se valorifică prin vânzare, precum și a celor care sunt și înmatriculate și nu au fost radiate de autoritatea competentă. (la 18-11-2011, Alin. (1) al art. 74 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (2) În cazul autovehiculelor care au fost casate sau predate la operatorii economici specializați și ale căror eventuale numere de înmatriculare au fost radiate din evidența autorității competente, Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice reține cartea de identitate a autovehiculului și o transmite Registrului Auto Român, în termen de 15 zile de la data radierii numărului de înregistrare. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (3) Plăcuțele cu numerele de înregistrare ale autovehiculului pentru care a fost efectuată radierea din evidență a acestuia, se distrug pe bază de proces-verbal pe propria răspundere a structurii deținătoare.  +  Secţiunea a VI-a Planificarea, organizarea și realizarea exploatării autovehiculelorA. Planificarea, organizarea și evidența exploatării autovehiculelor  +  Articolul 75(1) Planificarea exploatării autovehiculelor are ca scop stabilirea resurselor de materiale tehnice necesare îndeplinirii în condiții corespunzătoare a misiunilor specifice. În acest sens, se întocmește secțiunea programului logistic anual, prin care se fundamentează structura bugetului, pe baza necesarului anual de carburanți, lubrifianți, piese de schimb, alte materiale tehnice, revizii, inspecții tehnice periodice și reparații, calculate pe baza numărului de autovehicule prevăzute de norma de dotare, respectiv tabela de înzestrare (pentru carburanți), respectiv a celor existente în dotare (pentru estimarea celorlalte cheltuieli), a normelor lunare de carburanți prevăzute în anexa nr. 8 și a altor cheltuieli specifice sectorului auto.(2) În procesul de exploatare, nu se consideră depășire a normei lunare de carburanți pe autovehicul sau motoagregat, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita cantității de carburant, calculată în raport cu numărul total de autovehicule, respectiv motoagregate prevăzute în norma de dotare sau tabela de înzestrare a structurii deținătoare sau utilizatoare, după caz.(3) Calitatea exploatării autovehiculelor depinde în principal de:a) nivelul pregătirii de specialitate a personalului tehnic și a celui stabilit pentru conducerea autovehiculelor din dotare;b) efectuarea la termen și/sau în mod corespunzător, a lucrărilor de întreținere tehnică și reparații;c) respectarea cu strictețe a regulilor de prevenire a accidentelor de circulație și a evenimentelor tehnice;d) planificarea corectă și evidența folosirii autovehiculelor;e) aplicarea măsurilor corective stabilite în urma controalelor efectuate asupra stării tehnice și de întreținere a autovehiculelor;f) asigurarea condițiilor corespunzătoare de parcare a autovehiculelor.  +  Articolul 76Evidența exploatării are ca scop menținerea stării de funcționare a autovehiculelor, precum și urmărirea folosirii corecte a acestora, și constă în:a) analiza trimestrială sau de câte ori este nevoie, a consumurilor de carburanți efectuate, urmărindu-se:1. încadrarea în limita cantității lunare de carburant, calculată conform celor menționate la art. 75 alin. (2);2. repartizarea acestuia cu încadrarea în cantitățile contractate sau aprovizionate și în fondurile financiare aprobate, în scopul gestionării corespunzătoare a asigurării mobilității pentru îndeplinirea misiunilor și activităților specifice;b) urmărirea respectării termenelor sau a rulajelor la care se execută reviziile tehnice și inspecțiile tehnice periodice, în scopul asigurării unei funcționări normale a mijloacelor de transport din dotare;c) completarea datelor necesare în documentele de evidență a exploatării;d) cunoașterea stării tehnice și de întreținere a autovehiculelor.  +  Articolul 77Baza de calcul privind stabilirea personalului necesar pentru executarea la timp, în volum complet și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații auto, precum și a suprafețelor necesare pentru parcarea și repararea autovehiculelor unei unități/subunități este cuprinsă în anexa nr. 9.  +  Articolul 78(1) Pentru executarea unor misiuni neprevăzute, unitățile care au calitatea de ordonator terțiar de credite vor crea o rezervă de carburanți, inclusiv în bonuri valorice, reprezentând 0,5% din necesarul anual, calculat pe baza normei lunare de carburanți pe autovehicul și a numărului de autovehicule, cu excepția structurilor subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, care vor crea rezerva de carburanți în procent de 10%.(2) Evidența rezervei de carburanți, precum și a consumului acesteia se ține de fiecare structură conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 și se poate folosi numai cu aprobarea conducătorului unității la nivelul căreia s-a constituit.(3) În același scop, unitățile cu atribuții de înzestrare vor constitui în plus și vor dispune de o rezervă de carburanți de 0,1% din necesarul maxim anual.  +  Articolul 79Activitatea de asistență tehnică se organizează și se desfășoară pe baza datelor consemnate în carnetul de bord, cum sunt: rulajul și data efectuării reviziilor și inspecțiilor tehnice periodice, pentru categoriile de mijloace de transport care fac obiectul acestui normativ.  +  Articolul 80Datele privind funcționarea autovehiculului și distribuirea carburanților sau a altor materiale tehnice se înscriu în documentele de evidență a exploatării, astfel:a) în foaia de parcurs, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 și constituie documentul de bază la plecarea autovehiculelor în cursă.b) în carnetul de bord al autovehiculului, care se completează la nevoie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.  +  Articolul 81(1) Pe foaia de parcurs se vor înscrie, la emitere, rulajele la care urmează să se execute următoarea revizie tehnică.(2) Conducătorii auto au obligația:a) să menționeze pe foaia de parcurs rulajul efectuat sau orele de funcționare în fiecare cursă, astfel încât să se mențină concordanța între datele consemnate în foaie, cu indicația de la bordul autovehiculului. Defecțiunea tabloului de bord care nu mai permite înregistrarea rulajului efectuat se aduce imediat la cunoștința șefului de garaj sau de birou/similar care vor dispune măsurile necesare pentru remedierea situației și reconstituirea concordanței între rulajele respective;b) să solicite persoanei care a folosit autovehiculul sau reprezentantului beneficiarului, după caz, să confirme prin nume și semnătură, efectuarea cursei și exactitatea datelor aferente acesteia, pentru a justifica utilizarea autovehiculului.(3) Persoana care a utilizat autovehiculul sau reprezentantul beneficiarului are obligația de a verifica exactitatea datelor aferente cursei, înscrise de conducătorul auto pe foaia de parcurs și de a confirma efectuarea acesteia prin semnătură.(3^1) Ministrul afacerilor interne, secretarii de stat, șefii de departamente, adjunctul șefului Departamentului ordine și siguranță publică, secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Ministerului Afacerilor Interne pot delega confirmarea prin semnătură pe foile de parcurs a deplasărilor efectuate cu autovehiculele din dotare. (la 18-11-2011, Alin. (3^1) al art. 81 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) (4) Foile de parcurs se tipăresc la Tipografia Ministerului Afacerilor Interne și se aprovizionează de către structurile deținătoare, pe baza unei solicitări, în funcție de cantitățile necesare.  +  Articolul 82(1) Carnetul de bord al autovehiculului constituie documentul de evidență a folosirii, întreținerii, reparării și conservării acestuia, după caz, de la introducerea în exploatare și până la scoaterea din dotare.(2) Carnetele de bord se completează cu datele inițiale de identificare și cele generale ale autovehiculului și se eliberează de către unitățile cu atribuții de înzestrare. Carnetul de bord însoțește autovehiculul când este redistribuit, transferat temporar sau introdus în atelierul propriu sau ale altor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea executării întreținerilor sau reparațiilor.(3) Carnetele de bord se păstrează la șeful de garaj, iar în situația în care nu este prevăzută o asemenea funcție, atribuția revine șefului Biroului Tehnic sau Administrativ, după caz, care urmărește completarea corectă și la timp a acestora de către persoanele care au această obligație prin atribuțiile de serviciu.(4) Carnetele de bord expirate, pierdute, deteriorate sau distruse vor fi înlocuite cu altele noi, pe baza solicitării unităților deținătoare, către Tipografia Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 83(1) Fiecărui autovehicul i se constituie dosarul tehnic, care se păstrează la șeful de garaj și care conține cartea de identitate a autovehiculului, carnetul de service și manualul de utilizare (similar), un exemplar din inventarul completului, procesele-verbale de predare-primire, actele de constatare tehnică, precum și copii ale actelor justificative contabile privind mișcarea bunului și ale documentelor de proveniență, cum sunt: factură, ordin de distribuție, proces-verbal de preluare prin transmitere fără plată, donație, comodat etc.(2) Inventarul completului se eliberează de unitățile cu atribuții de înzestrare și conține sculele livrate de furnizor pentru fiecare autovehicul, precum și accesoriile cu care este echipat acesta. La unități, în inventarul completului, vor fi înscrise și celelalte materiale cu care se echipează suplimentar fiecare autovehicul. În situația scoaterii din funcțiune a autovehiculului respectiv, aceste materiale vor fi retrase în depozitul unității, în cazul în care mai pot fi utilizate în condiții corespunzătoare.(3) Actul de constatare tehnică, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, se întocmește de către comisia desemnată în acest scop, atunci când se constată deteriorarea unor piese de schimb sau se impune înlocuirea în cadrul atelierelor din structurile Ministerului Afacerilor Interne a principalelor agregate, piese de schimb sau materiale, cum sunt: motor, accesorii și componente ale motorului, ambreiaj, cutie de viteze, cutie de distribuție, diferențiale, punți, electromotor, alternator, radiator, pompă de apă, pompă de ulei, pompă de injecție, pompă de alimentare, arcuri, amortizoare, arbori planetari, parbrize, geamuri, faruri, lămpi de semnalizare, prelate, jante, anvelope, elemente de tapițerie și caroserie, baterii de acumulatori, lubrifianți și lichide speciale. (la 18-11-2011, Alin. (3) al art. 83 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) (4) Abrogat. (la 18-11-2011, Alin. (4) al art. 83 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 84(1) În cazul redistribuirii autovehiculului la alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne, odată cu acesta se vor preda carnetul de bord și dosarul tehnic, aceste documente menționându-se în documentul justificativ de predare-primire.(2) Carnetul de bord și dosarul tehnic al autovehiculului scos din evidența Ministerului Afacerilor Interne, se distrug conform prevederilor legale în vigoare, de către structura care a deținut mijlocul respectiv, după efectuarea controlului eșalonului superior.B. Personalul admis pentru conducerea autovehiculelor  +  Articolul 85(1) Autovehiculele din dotare pot fi conduse de personalul angajat pe o funcție de încadrare care prevede explicit și calitatea de conducător auto ca atribuție de serviciu.(2) În raport cu nevoile muncii, pot primi dreptul de a conduce autovehiculele din dotare și alte categorii de personal, prin nominalizare în dispoziția/ordinul de zi al conducătorului unității, la propunerea șefului nemijlocit. (la 27-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 85 , Litera B. , Sectiunea a VI-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDINUL nr. 128 din 14 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 27 noiembrie 2018 )  +  Articolul 86(1) Persoanele menționate la art. 85 primesc dreptul de a conduce autovehicule din dotare dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:a) posedă permis de conducere corespunzător categoriei autovehiculelor pe care urmează să le conducă;b) Abrogată. (la 27-11-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 86 , Litera B. , Sectiunea a VI-a , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul 8 din ORDINUL nr. 128 din 14 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 27 noiembrie 2018 ) c) au luat în primire autovehiculele pe bază de proces-verbal de predare-primire.(2) Luarea în primire/Predarea autovehiculelor include verificarea accesoriilor și sculelor specificate în inventarul completului.(3) Abrogat. (la 27-11-2018, Alineatul (3) din Articolul 86 , Litera B. , Sectiunea a VI-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 8 din ORDINUL nr. 128 din 14 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 27 noiembrie 2018 ) (4) Conducerea autovehiculelor fără îndeplinirea cumulativă a condițiilor de mai sus atrage răspunderea disciplinară sau administrativă a celor vinovați, conform reglementărilor în vigoare.(5) Abrogat. (la 27-11-2018, Alineatul (5) din Articolul 86 , Litera B. , Sectiunea a VI-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 8 din ORDINUL nr. 128 din 14 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 27 noiembrie 2018 ) (la 18-11-2011, Art. 86 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 87(1) Personalul care are în primire autovehicule din dotare are obligația de a-și însuși caracteristicile tehnice și performanțele acestora și va aplica prevederile prezentului normativ, purtând întreaga responsabilitate privind folosirea și întreținerea tehnică zilnică.  +  Articolul 88(1) La conducerea autovehiculelor mai sunt admiși:a) personalul posesor al permisului de conducere corespunzător categoriei autovehiculelor respective, pe timpul antrenamentelor în conducere, la recepția autovehiculelor noi sau reparate, la controlul stării tehnice, dacă are atribuții în acest sens sau în caz de forță majoră: incendii, calamități naturale, intervenții medicale și altele asemenea;b) elevii și studenții, în cadrul cursurilor desfășurate în vederea obținerii permisului de conducere, pe trasee stabilite, însoțiți de instructori auto.c) personalul Serviciului de Protecție și Pază care asigură, în condițiile legii, protecția demnitarilor Ministerului Afacerilor Interne cu autovehicule din dotarea ministerului, pe timpul desfășurării misiunii, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 86. (la 13-12-2019, Articolul 88 din Litera B. , Secțiunea a VI-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 150 din 13 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 13 decembrie 2019 ) (2) Obligațiile personalului prevăzut la alin. (1) lit. c) se prevăd în procesul-verbal de predare-primire a autovehiculelor. (la 13-12-2019, Articolul 88 din Litera B. , Secțiunea a VI-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 150 din 13 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 89Pentru conducerea autovehiculelor destinate transportului de persoane, vor fi selecționați conducătorii auto foarte bine pregătiți profesional și cu experiență în conducerea acestor categorii de autovehicule.C. Folosirea autovehiculelor  +  Articolul 90(1) Autovehiculele din dotarea unităților se folosesc numai în scopul pentru care sunt destinate conform normei de dotare sau tabelei de înzestrare.(2) Este interzisă alocarea sau utilizarea autovehiculelor la o anumită categorie de destinație, suplimentar față de prevederile normei de dotare, respectiv ale tabelei de înzestrare. Autovehiculele existente suplimentar față de prevederile de dotare și care nu pot fi realocate prin substituire la o altă categorie ca urmare a diferențelor constructive semnificative care fac improprie utilizarea conform destinației pentru care se substituie se retrag din exploatare și se disponibilizează conform reglementărilor în vigoare. (la 13-07-2010, Alin. (2) al art. 90 a fost introdus de lit. a. a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 143 din 1 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 iulie 2010. ) (3) Autovehiculele din dotarea unităților folosite pentru desfășurarea misiunilor specifice pot fi utilizate și în cadrul programelor de pregătire destinate perfecționării tehnicilor de conducere auto ale personalului MAI, prin nominalizarea acestora în dispoziția zilnică sau ordinul de zi pe unitate. (la 13-12-2019, Articolul 90 din Litera C. , Secțiunea a VI-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 150 din 13 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 13 decembrie 2019 )  +  Articolul 91Autovehiculele de rezervă se folosesc cu aprobarea conducătorului unității în a cărei tabelă de înzestrare sunt prevăzute, la propunerea adjunctului pentru logistică (similar), pentru:a) îndeplinirea misiunilor operative suplimentare, în funcție de suportul logistic necesar pentru asigurarea misiunii;b) înlocuirea autovehiculelor, când acestea sunt imobilizate, pe o perioadă mai îndelungată.  +  Articolul 92Autovehiculele "Școală" se folosesc pentru instruirea practică în conducerea auto a elevilor și studenților pe timpul școlarizării, în cadrul cursurilor organizate de unitățile cu atribuții în acest sens.  +  Articolul 93Autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare constituie parc special și se întrețin conform precizărilor prezentului normativ tehnic și a reglementărilor pe linie de mobilizare, prin grija structurilor care le au în evidență.  +  Articolul 94(1) Autovehiculele se folosesc în cadrul zonei de responsabilitate a structurii, conform misiunilor specifice ce revin unității, respectiv a programului de pregătire, după caz, avându-se în vedere utilizarea corectă a acestora, optimizarea transporturilor prin prevenirea curselor în gol, a rutelor ocolitoare și evitarea curselor efectuate în interes personal.(2) În acest sens, pentru asigurarea utilizării în condiții strict regulamentare a autovehiculelor din dotare și a carburantului aferent, conducătorii structurilor deținătoare vor stabili măsurile necesare de responsabilizare a personalului din subordine care are în primire asemenea mijloace, precum și a șefilor nemijlociți ai acestuia.  +  Articolul 95Pentru asigurarea utilizării în condiții strict regulamentare a autovehiculelor din dotare și a carburantului aferent, conducătorii structurilor deținătoare de parc auto sau conducătorii structurilor utilizatoare, după caz, trebuie să stabilească măsurile necesare de responsabilizare a conducătorilor auto, precum și a șefilor nemijlociți ai acestora. (la 13-07-2010, Art. 95 a fost modificat de lit. b. a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 143 din 1 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 iulie 2010. )  +  Articolul 96(1) Constatarea următoarelor situații, impune analizarea cauzelor în care s-au produs, iar în cazul în care aceasta conduce la existența unui prejudiciu, se propune dispunerea cercetării administrative conform reglementărilor în vigoare privind răspunderea materială:a) diferențe nejustificate dintre rulajul înregistrat la bordul autovehiculului și cel înscris în foaia de parcurs;b) curse neconfirmate prin semnătură din partea beneficiarului;c) utilizarea bonurilor valorice sau a cardului pentru alimentarea cu carburant a altor autovehicule sau retragerea carburantului din rezervoarele autovehiculelor din dotare și folosirea în scop personal;d) alimentarea unui tip de carburant superior celui stabilit de unitate și menționat în foaia de parcurs. (la 13-07-2010, Lit. d) a alin. (1) al art. 96 a fost introdusă de lit. c. a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 143 din 1 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 iulie 2010. ) (2) Stabilirea valorii pagubelor se face, după caz, pe baza:a) rulajelor sau a orelor de funcționare nejustificate, rezultate în urma cercetării administrative și a tarifelor pe kilometru, respectiv pe ora de funcționare, pentru categoria și tipul autovehiculului utilizat, calculate pe baza relațiilor și precizărilor cuprinse în anexa nr. 14;b) cantității de carburant folosit în alte scopuri decât cele rezultate din atribuțiile de serviciu. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 96 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 97Deplasarea în străinătate a autovehiculelor se aprobă de către eșalonul care aprobă efectuarea misiunii respective, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 98Ministrul afacerilor interne, ministrul delegat pentru administrație, secretarii și subsecretarii de stat, prefecții și subprefecții, secretarul general al ministerului, secretarii generali adjuncți, precum și persoanele care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică și celor din categoria înalților funcționari publici stabilite în condițiile legii pot folosi autoturismele din dotare pentru deplasarea la și de la domiciliu sau reședință. (la 14-09-2012, Art. 98 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 208 din 24 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 14 septembrie 2012. )  +  Articolul 99(1) Consilierii ministrului afacerilor interne și ai ministrului delegat pentru administrație, consilierii secretarilor de stat, consilierii străini, directorii generali și directorii direcțiilor generale și direcțiilor, inclusiv ale structurilor asimilate la acest nivel, din Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne și adjuncții acestora, precum și conducătorii instituțiilor și structurilor aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, conform reglementărilor legale în vigoare privind structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, pot folosi autoturismul de serviciu din dotarea unității și pentru deplasarea la și de la domiciliu sau reședință. (la 14-09-2012, Alin. (1) al art. 99 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 208 din 24 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 14 septembrie 2012. ) (2) În acest sens, conducătorii structurilor utilizatoare vor stabili, prin dispoziție/ordin de zi, la începutul anului sau la nevoie, în funcție de specificul misiunilor, situațiile care impun folosirea în acest scop a autoturismelor de serviciu, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.(3) Folosirea autoturismelor de serviciu pentru deplasarea la și de la domiciliu sau reședință, după caz, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, de către personalul încadrat pe anumite funcții de conducere, conform statului de organizare propriu sau al structurilor subordonate conducătorilor structurilor menționate la alin. (1), se face cu aprobarea ministrului, secretarului general, respectiv a secretarului de stat care coordonează activitatea acestora. Raportul aprobat va fi adus la cunoștința structurilor interesate spre însușire și aplicare, cu respectarea prevederilor alin. (2). (la 14-09-2012, Alin. (3) al art. 99 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 208 din 24 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 14 septembrie 2012. ) (4) Folosirea autoturismului de serviciu pentru deplasarea la și de la domiciliu sau reședință, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) și (3) care au atât domiciliu, cât și reședință, este permisă numai pentru varianta în care distanța dintre domiciliu sau reședință și locul de muncă este cea mai scurtă. (la 13-07-2010, Alin. (4) al art. 99 a fost introdus de lit. d. a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 143 din 1 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 iulie 2010. )  +  Articolul 100Personalului detașat în afara ministerului, care la data detașării îndeplinea una din funcțiile prevăzute sau stabilite conform prevederilor alineatelor anterioare, i se poate asigura de către Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, în limita disponibilului, câte un autoturism de la rezervă, la cererea forurilor tutelare ale instituțiilor în care își desfășoară activitatea. (la 18-11-2011, Art. 100 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 101La cererea Consiliului Executiv al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și birourilor executive ale filialelor asociației, precum și a Biroului Executiv al Asociației Veteranilor de Război și comitetelor filialelor asociației, autovehiculele se vor pune la dispoziția acestora, în limita posibilităților, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 102Autovehiculele din dotare pot fi folosite pentru transportul gratuit sau contra unui tarif fix pe zi sau pe kilometru, după caz, de către personalul încadrat în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, în situațiile și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 103Transportul la și de la locul de muncă, precum și celelalte transporturi efectuate cu autovehiculele din dotare, cu încadrarea strictă în situațiile prevăzute la articolul precedent, în interesul personalului propriu, se execută pe baza aprobării conducătorului structurii prin dispoziție zilnică/ordin de zi. Dispoziția/ordinul de zi cuprinde, după caz, următoarele: datele de identificare ale autovehiculelor utilizate, numele conducătorilor auto, traseul (itinerarul de deplasare) și perioada de desfășurare a activității. În cazul transportului la și de la locul de muncă al personalului propriu, se vor respecta și prevederile anexei nr. 14.  +  Articolul 104Tariful zilnic pentru transportul la și de la locul de muncă al personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne este cel practicat de regia autonomă specializată pentru transportul în comun în municipiul București și se aplică după aprobarea de către directorul general al Direcției generale logistice și comunicarea acestuia tuturor structurilor interesate. (la 18-11-2011, Art. 104 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 105(1) Tariful pe kilometru și ora de funcționare/staționare pentru mijloacele de transport auto-moto, respectiv motoagregatele din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne se calculează pe baza relațiilor și a precizărilor din anexa nr. 14 și se vizează pentru control financiar preventiv propriu la nivelul structurii deținătoare de parc auto.(2) Tarifele, prin coeficientul de mentenanță, conțin influența corespunzătoare a tuturor costurilor privind funcționarea mijloacelor respective și asigurarea mentenanței acestora, cum sunt: carburanți, lubrifianți, piese de schimb, revizii și inspecții tehnice periodice, manoperă, asigurări obligatorii RCA și altele asemenea. (la 18-11-2011, Art. 105 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 106(1) Autovehiculele din dotare pot fi utilizate și pentru efectuarea unor activități ce reprezintă prestări de serviciu, conform legii. Aceste activități se efectuează contracost, pe baza tarifelor în vigoare pe kilometru și/sau ora de funcționare, precum și ora de staționare, după caz.(2) Efectuarea de activități de transport care reprezintă prestări de serviciu se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2002, ale Regulamentului privind organizarea și realizarea de servicii de către unitățile Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 733/2002, precum și ale actelor normative specifice sau aplicabile numai anumitor structuri ale Ministerului de Interne.(3) În cazul efectuării curselor ce fac obiectul prezentului articol se eliberează foaie de parcurs care se utilizează numai pentru acest scop.(4) Folosirea autovehiculelor pentru aceste activități de transport se aprobă prin dispoziția/ordinul de zi, precizându-se felul și numărul documentului prin care se solicită transportul, beneficiarul, scopul și perioada deplasării, itinerarul pe care se execută transportul și numele conducătorului auto.  +  Articolul 107Transporturile care se execută în baza art. 106 din prezentul normativ, se efectuează în limita posibilităților, fără a afecta desfășurarea în condiții normale a activităților ce revin unității.  +  Articolul 108Conducătorii unităților răspund de legalitatea executării transporturilor și folosirea numai a autovehiculelor cu starea tehnică corespunzătoare și adecvate numărului persoanelor sau bunurilor transportate pentru asigurarea optimizării transporturilor.  +  Articolul 109(1) În cazul transportului contra cost efectuat cu autovehicule din dotare, calculul tarifelor și al sumelor de încasat se face de către compartimentul auto/similar, conform datelor cuprinse în foaia de parcurs și luându-se în considerare, în mod corespunzător, precizările din anexa nr. 14.(2) Baza de calcul și documentele justificative se predau compartimentului financiar-contabilitate pentru emiterea facturii, respectiv pentru acordarea vizei pentru control financiar preventiv propriu, promovarea spre aprobare către ordonatorul de credite și, ulterior, transmiterea facturii către beneficiar. (la 18-11-2011, Art. 109 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 109^1La solicitarea scrisă a conducătorilor unor instituții publice care au calitatea de ordonator principal de credite, în cadrul unor acțiuni de cooperare/colaborare, dreptul de folosință a unor autovehicule din dotarea structurilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne poate fi transmis acestora pe o durată determinată, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 14^1, dacă legea nu dispune altfel. (la 18-11-2011, Art. 109^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) D. Organizarea, planificarea și efectuarea întreținerilor tehnice  +  Articolul 110Pentru asigurarea exploatării în condiții tehnice corespunzătoare, autovehiculelor, cu excepția celor aprobate pentru scoatere din funcțiune, li se vor efectua următoarele lucrări de inspecție și întreținere tehnică:a) inspecția tehnică periodică (ITP);b) întreținerea tehnică zilnică (ITZ);c) revizia tehnică (RT).  +  Articolul 111Inspecția tehnică periodică a autovehiculelor, inclusiv agrearea tehnică pentru autospecialele destinate transportului de produse periculoase, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Evidențierea ITP se menționează în certificatul de înregistrare de către stația ITP și în carnetul de bord. Șeful biroului tehnic al unității (similar) răspunde de executarea la timp a acestei operațiuni. (la 18-11-2011, Art. 111 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 112(1) Întreținerea tehnică zilnică se execută de conducătorul auto și constă în verificarea tehnică înaintea plecării în cursă și pe parcurs a autovehiculului și întreținerea tehnică a acestuia la terminarea programului de lucru, respectiv prin efectuarea operațiunilor prevăzute la anexa nr. 15, după caz.(2) Verificarea înaintea plecării în cursă constă în controlul stării tehnice, de întreținere și de completare a autovehiculului, cu toate materialele, sculele, piesele și accesoriile, prevăzute în inventarul completului.(3) Verificarea tehnică pe parcurs se execută de regulă, după fiecare 200-300 km sau 2-3 ore de conducere și constă în verificarea stării anvelopelor, scurgerilor de carburanți-lubrifianți și lichide speciale, temperaturii tamburilor și discurilor de frânare, stării dispozitivelor de remorcare și a prelatei, încărcăturii transportate, în scopul de a preîntâmpina producerea unor evenimente tehnice sau accidente de circulație și luarea măsurilor necesare pentru remedierea defecțiunilor constatate.(4) Întreținerea tehnică a autovehiculelor la terminarea programului de lucru constă în executarea operațiunilor prevăzute la verificarea tehnică pe parcurs și dacă este cazul, curățarea, spălarea și dezinfectarea autovehiculului.(5) Curățarea, spălarea și dezinfectarea autovehiculelor, constau în lucrări care au drept scop îndepărtarea depunerilor de noroi și de praf de pe autovehicul și asigurarea condițiilor de igienă pentru pasageri sau în scopul preîntâmpinării pericolului contaminării sau deprecierii produselor ce urmează a fi transportate, după ce mijlocul de transport respectiv a fost utilizat la transportul animalelor, produselor de origine animală sau a substanțelor chimice.(6) Curățarea, spălarea și dezinfectarea se execută mecanizat sau manual de către spălătorii auto, dacă sunt prevăzuți în statul de organizare, sau de către conducătorii auto. În lipsa unor condiții minime de spălare, autovehiculele pot fi spălate și/sau dezinfectate la operatorii economici specializați, cu aprobarea conducătorului unității și respectarea prevederilor legale.(7) În cazul în care conducătorul auto constată defecțiuni tehnice, va raporta șefului de garaj/similar.(8) La terminarea programului de lucru, persoanele stabilite vor consemna în foaia de parcurs completată la zi de către conducătorul auto, confirmarea parcării autovehiculului în condiții de siguranță.  +  Articolul 113Revizia tehnică constă în executarea lucrărilor de verificare a sistemelor și instalațiilor principale a autovehiculelor, reglarea și ungerea agregatelor și mecanismelor, precum și înlocuirea obligatorie și la termenul prevăzut, a pieselor și materialelor consumabile prevăzute de producător în carnetul service sau manualul de utilizare, în scopul menținerii autovehiculelor într-o stare tehnică și de întreținere bună și a prevenirii defecțiunilor tehnice în cursul exploatării.  +  Articolul 114Reviziile tehnice se execută, în limita posibilităților, în atelierele auto proprii de către personalul specializat sau în unitățile de profil ale Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 115În situația în care structurile Ministerului Afacerilor Interne nu au condiții privind capacitatea tehnică sau personal specializat, reviziile și inspecțiile tehnice periodice pot fi efectuate la operatorii economici specializați, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de servicii.  +  Articolul 116Revizia tehnică se execută la fiecare 10.000 ± 1.000 km sau anual, la autovehiculele care nu realizează acest rulaj în cursul anului respectiv și la fiecare 5.000 ± 500 km la motociclete, mopede și cvadricicluri.  +  Articolul 117Excepție de la prevederile art. 116 fac autovehiculele pentru care producătorii stabilesc în instrucțiunile tehnice de exploatare altă periodicitate de executare a lucrărilor de revizie.  +  Articolul 118(1) Operațiunile care se execută la autovehicule cu ocazia reviziilor tehnice efectuate în atelierele structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sunt cele prevăzute de producător în carnetul service al autovehiculelor.(2) Pentru autovehiculele la care nu se deține carnetul service, reviziile tehnice se efectuează, după caz, conform anexei nr. 15, în limita dotării cu aparatura necesară.(3) Materialele de întreținere și lichidele speciale necesare se stabilesc cu aprobarea conducătorului structurii deținătoare în funcție de dimensiunea parcului de autovehicule din dotare și categoria acestora.  +  Articolul 119Cu ocazia executării întreținerilor tehnice, se vor lua măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate. În situația în care aceste defecțiuni nu pot fi remediate, se vor lua măsuri de introducere în reparație a autovehiculului respectiv, consemnându-se aceste defecțiuni în comanda de lucru.  +  Articolul 120De executarea la timp și de calitate a lucrărilor de întrețineri tehnice, răspunde șeful Biroului Tehnic/similari.  +  Articolul 121Reviziile tehnice efectuate se evidențiază în carnetul de bord al autovehiculului la capitolul respectiv, fiind menționate operațiunile efectuate și materialele înlocuite. Cu această ocazie, se menționează și operațiunile de protecție anticorozivă sau vopsire a caroseriei, după caz.  +  Articolul 122Vopsirea generală a autovehiculelor se poate executa cel mult o dată la 3 ani, dacă aspectul exterior impune aceasta.  +  Articolul 123Înlocuirea filtrelor de aer și ulei motor, filtrelor de combustibil, a filtrelor de aer din instalația de ventilare a habitaclului, întreținerea filtrelor de tip centrifugal din instalația de ungere a motoarelor, precum și schimbarea uleiului din filtrul de aer tip umed se efectuează conform recomandărilor prevăzute în carnetul service sau de utilizare ale autovehiculelor.  +  Articolul 124Lucrările de întreținere la instalațiile speciale montate pe autovehicule, se execută conform prevederilor din cartea tehnică a instalației, de regulă, odată cu efectuarea operațiunilor de întreținere la autovehiculele respective.  +  Articolul 125La introducerea autovehiculelor în atelier sau unitatea reparatoare, pentru revizii tehnice sau reparații, precum și la recepția finală, se face o constatare tehnică amănunțită, eventual prin probe de parcurs de până la 10 km, după caz, în vederea stabilirii lucrărilor necesare a se executa sau calității lucrărilor executate, întocmindu-se actul de constatare tehnică, respectiv procesul-verbal de recepție.  +  Articolul 126(1) Termenul de garanție pentru lucrările de revizii și reparații executate în atelierele auto din cadrul unităților Ministerului Afacerilor Interne este de 30 de zile calendaristice sau 2.500 km.(2) Termenul de garanție începe de la data preluării autovehiculelor de către unitățile/subunitățile care le au în dotare.(3) Unitățile de reparații ale Ministerului Afacerilor Interne autorizate tehnic de către Registrul Auto Român, acordă garanția prevăzută de legislația în vigoare pentru piesele de schimb și materialele înlocuite.  +  Articolul 127Defecțiunile ce apar la motor sau la sistemele de transmisie, direcție și frânare, pe parcursul a 2.500 km sau 30 zile calendaristice de la executarea unei revizii tehnice, sunt aduse la cunoștința unității reparatoare care va dispune măsurile necesare pentru remedierea acestora.  +  Articolul 128La începutul sezonului rece, șeful Biroului Tehnic/similari al unității va lua măsuri pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în anexa nr. 16, după caz.  +  Articolul 129(1) În perioada de garanție a autovehiculelor și agregatelor noi sau reparate capital (general), reviziile tehnice se vor efectua la termenele și în atelierele specializate, agreate de fabricant sau de reparator, contracost sau gratuit, funcție de prevederile contractuale.(2) Garanția pentru piesele de schimb și materialele auto înlocuite la operatorii economici specializați se acordă conform legislației în vigoare.E. Conservarea autovehiculelor  +  Articolul 130Prin conservarea autovehiculelor se înțelege întreținerea specială ce se execută la acestea, în scopul de a se asigura pe timpul păstrării o stare tehnică bună, astfel încât să poată fi puse în stare de operativitate în cel mai scurt timp.  +  Articolul 131Conservarea se execută la autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare.  +  Articolul 132Nu se efectuează lucrările de conservare la autovehiculele sau motoarele care au fost aprobate pentru scoatere din funcțiune.  +  Articolul 133Lucrările ce se execută cu ocazia conservării autovehiculelor, sunt prevăzute în anexa nr. 17.  +  Articolul 134Lucrările de conservare - deconservare și întreținere se vor executa pe locurile special destinate, de către personalul atelierului de reparații.  +  Articolul 135Timpul maxim de păstrare în conservare a autovehiculelor de la rezervele proprii de mobilizare nu va depăși 2/3 din durata normală de funcționare stabilită conform reglementărilor în vigoare, pentru fiecare marcă și tip, perioadă în care unitățile deținătoare vor urmări împrospătarea acestora cu mijloace similare, în funcție de bugetul alocat sau de distribuțiile efectuate de structurile cu sarcini de înzestrare, pentru uzul curent.  +  Articolul 136La expirarea timpului de păstrare în conservare, autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare vor fi supuse analizei comisiei constituite la nivelul unității deținătoare și, în funcție de starea tehnică, uzura morală și posibilitățile de înlocuire, se vor face propuneri privind menținerea la rezervele proprii sau trecerea la uzul curent, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 137Introducerea și scoaterea autovehiculelor în și din conservare se va efectua în baza ordinului de zi, în care se vor menționa: categoria de destinație pentru alocare la drepturi (rezerve proprii de mobilizare), marca și tipul, numărul de identificare (VIN) și de înregistrare al fiecărui autovehicul, copia sau extrasul acestuia fiind transmis și la compartimentul financiar-contabilitate în vederea aplicării prevederilor legale privind calculul și evidența amortizării, după caz.  +  Articolul 138Conducătorii de unități vor dispune măsuri ca autovehiculele conservate să fie parcate separat de cele aflate în exploatare, în condiții corespunzătoare și de siguranță.  +  Secţiunea a VII-a Organizarea și efectuarea reparării autovehiculelorA. Reguli privind organizarea reparării autovehiculelor  +  Articolul 139Procesul de reparare cuprinde totalitatea lucrărilor ce se efectuează pentru restabilirea stării tehnice normale a autovehiculelor, pieselor de schimb, ansamblurilor și agregatelor, prin înlocuire sau recondiționare.  +  Articolul 140(1) În vederea asigurării cu operativitate a restabilirii unei funcționări normale sau a verificării stării tehnice a autovehiculelor din dotare, se impune prevederea și existența unui atelier de reparații auto în organigrama principalelor structuri deținătoare de parc de autovehicule.(2) Inventarul de complet al atelierului de reparații auto cu utilaje, dispozitive, aparate și scule se stabilește de conducătorul structurii la nivelul căreia acesta este organizat, pe baza unui raport justificativ al șefului Biroului Tehnic (similari), în funcție de calificarea personalului încadrat și necesarul stabilit pe baza categoriilor de autovehicule din dotare.(3) În cazul atelierelor autorizate tehnic de către Registrul Auto Român, dotarea se face conform clasei de autorizare și a reglementărilor în domeniu.  +  Articolul 141În funcție de gradul de uzură și volumul de lucrări necesare, la autovehicule, remorci, agregate, ansambluri și subansambluri se execută reparații curente.  +  Articolul 142(1) Reparația curentă (RC) reprezintă ansamblul operațiunilor de remediere a defecțiunilor apărute pe timpul exploatării, prin înlocuirea sau repararea unor agregate sau piese și efectuarea de reglaje, pentru restabilirea condițiilor inițiale de asamblare și funcționare.(2) Reparația curentă are un caracter de necesitate și se execută ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 143(1) Reparațiile curente se execută în atelierele auto a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, de către personalul acestora sau contracost, cu aprobarea conducătorului unității, conform prevederilor legale, de către operatorii economici specializați, atunci când volumul de lucru depășește posibilitățile proprii sau nu există dotarea corespunzătoare ori personal calificat.(2) În situația în care se solicită efectuarea reparației curente în cadrul structurilor Ministerul Afacerilor Interne, iar la introducerea în atelier se constată depășirea termenului sau rulajului pentru efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului respectiv, se va efectua revizia și se vor remedia toate defecțiunile constatate.  +  Articolul 144Reparațiile se înscriu de către șeful de atelier (similar) în carnetul de bord al autovehiculului la capitolul corespunzător, menționându-se operațiunile executate, de ex: înlocuit set motor, înlocuit arbore planetar stg., reparat instalația electrică, reparat instalația de alimentare sau aprindere și altele asemenea, seria și numărul documentului justificativ pentru piesele de schimb înlocuite și materialele consumate.  +  Articolul 145(1) În cazul defectării autovehiculelor pe timpul îndeplinirii unor misiuni în alte garnizoane, repararea inclusiv remorcarea până la sediu, dacă este cazul, se asigură, la cererea delegatului care execută misiunea, de către cea mai apropiată unitate a Ministerului Afacerilor Interne care dispune de personalul calificat și dotarea necesară.(2) În municipiul București, aceste obligații revin inspectoratelor generale pentru autovehiculele din unitățile subordonate acestora sau Direcției suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, pentru autovehiculele din celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 145 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 146La ajungerea în unitate, delegatul va raporta în scris despre reparația executată în timpul misiunii, menționând piesele de schimb și materialele folosite. După avizare, raportul se va introduce în dosarul tehnic al autovehiculului, făcându-se mențiunea și în carnetul de bord.B. Reguli privind efectuarea reparării autovehiculelor  +  Articolul 147Predarea autovehiculelor și agregatelor singulare în reparație se execută de către unitatea/subunitatea deținătoare la data stabilită de comun acord cu unitatea (atelierul) de reparații.  +  Articolul 148(1) La introducerea în reparație, autovehiculul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă carnetul de bord completat la zi cu toate datele de exploatare și întreținere;b) să fie spălat și curat la interior și exterior;c) să fie complet, fără lipsuri și în starea în care a funcționat în exploatare.(2) Carburantul existent în rezervoarele autovehiculelor care se introduc în reparație la Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice se poate prelua în gestiunea acesteia, la nevoie, pe durata efectuării reparațiilor. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 148 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 149(1) Pregătirea autovehiculelor pentru introducerea în reparație se execută prin grija șefului de garaj, respectiv a conducătorului auto, după caz.(2) Este interzisă descompletarea autovehiculelor ce se trimit în reparație sau înlocuirea de pe acestea a unor ansambluri și piese de schimb bune cu altele defecte.  +  Articolul 150(1) Autovehiculele și agregatele se introduc în atelierele unităților Ministerului Afacerilor Interne, pentru efectuarea de revizii tehnice sau reparații pe baza comenzii de lucru, conform modelului prezentat în anexa nr. 18, iar calitatea lucrărilor executate se certifică prin procesul-verbal de recepție, conform modelului prezentat în anexa nr. 19.(2) În cazul reparațiilor executate la Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice, se întocmește și procesul-verbal de predare-primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 20. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 150 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". ) (3) La introducerea în reparație a autovehiculelor Ministerului Afacerilor Interne la operatorii economici specializați, se vor întocmi documentele tehnice specifice acestora.  +  Articolul 151La introducerea în atelier a autocisternelor de carburanți, autovidanjelor și altor autospeciale ale căror instalații sau recipienți necesită reparații, unitățile care le au în dotare vor prezenta, în mod obligatoriu, adeverință eliberată de o unitate specializată, din care să rezulte că s-au efectuat operațiunile de degazare, dezactivare sau dezinfecție, după caz.  +  Articolul 152(1) La introducerea în reparație a autovehiculelor avariate prin accidente de circulație, se va prezenta autorizația de reparație eliberată de organele de poliție, iar piesele, subansamblurile sau agregatele care lipsesc sau au fost distruse, vor fi menționate în procesul-verbal de predare-primire ce se încheie la unitatea reparatoare, în prezența delegatului unității/subunității care are în gestiune autovehiculul, urmând ca pentru lucrările respective să se întocmească deviz de reparare.(2) Devizul de reparare, se trimite unității/subunității deținătoare pentru finalizarea cercetării administrative.  +  Articolul 153(1) Modificările constructive care schimbă performanțele autovehiculului, forma, aspectul sau destinația, se vor executa numai după obținerea pe propria răspundere, de către structura deținătoare, a acordului prealabil al Registrului Auto Român.(2) După caz, pentru situațiile menționate la alin. (1), șeful Biroului Tehnic/similar al structurii în a căror gestiune se află mijloacele de transport în cauză, poartă întreaga răspundere privind obținerea omologării individuale de către Registrul Auto Român, respectiv de modificare a cărții de identitate a vehiculului.  +  Articolul 154Reviziile tehnice și repararea autovehiculelor, agregatelor, ansamblurilor și a celorlalte repere auto se execută pe baza documentației tehnice elaborate de constructor sau, în lipsa acestora, a ce]lor elaborate și aprobate de unitățile de reparații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 155Verificările și probele la care participă delegatul unității/subunității la recepția autovehiculelor din reparație se efectuează în funcție de solicitările menționate în comanda de lucru sau a altor defecțiuni constatate și remediate cu această ocazie.  +  Articolul 156Unitatea reparatoare prezintă autovehiculul pentru recepție, numai după verificarea amănunțită, în mod obligatoriu se va verifica funcționarea înregistrării rulajului la bord și remedierea tuturor defecțiunilor constatate la introducerea acestuia în atelier sau pe timpul executării lucrărilor de revizii și reparații.  +  Articolul 157(1) Predarea-primirea autovehiculelor și agregatelor auto în și din reparație la/de la Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice se face numai în prezența șefului de garaj sau a unei persoane competente din cadrul unității beneficiare.(2) Constatările făcute la primirea autovehiculelor și agregatelor auto în reparație sau pe timpul executării lucrărilor de revizii și reparații, privind exploatarea necorespunzătoare a acestora, se comunică de către Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice imediat unității deținătoare. (la 18-11-2011, Art. 157 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 158Nu se consideră defecțiuni în termenul de garanție sau din vina unităților reparatoare, defecțiunile produse ca urmare a nerespectării condițiilor de utilizare și întreținere a autovehiculelor.  +  Articolul 159(1) Defecțiunile ce apar în termenul de garanție ca urmare a folosirii în reparație a unor piese cu incluziuni, pori, fisuri ascunse sau tratamente neuniforme precum și altele asemănătoare care nu pot fi identificate în procesul de reparații, se consideră ca provenite din viciu ascuns de material sau fabricație.(2) Aceste defecțiuni se remediază de atelierul reparator, urmând a fi consemnate în procesul verbal ce se încheie cu ocazia constatării defecțiunilor în termen de garanție conform modelului prezentat în anexa nr. 21.  +  Articolul 160La apariția unei defecțiuni în termenul de garanție, se procedează conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 22.  +  Articolul 161În funcție de natura proceselor tehnologice, Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice elaborează, aprobă și utilizează norme de consum pentru materialele necesare executării lucrărilor de revizii tehnice, reparații, fabricație și transformări. (la 18-11-2011, Art. 161 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 162(1) Pentru evidența lucrărilor de reparații executate în atelierele unităților, se folosește registrul model anexa nr. 23.(2) În cazul atelierelor autorizate tehnic de către Registrul Auto Român, evidența lucrărilor de reparații executate se ține conform reglementărilor naționale în domeniu.  +  Articolul 163Ansamblurile, piesele de schimb și alte materiale auto, rezultate din înlocuire în procesul asigurării mentenanței, precum și bunurile defecte/deteriorate de natura obiectelor de inventar retrase din utilizare se împart în următoarele categorii:a) reparabile - care se retrag în depozit ca bunuri uzate, în vederea reparării;b) nereparabile - care se înregistrează ca bunuri uzate, în vederea declasării/casării (în cazul bunurilor de natura obiectelor de inventar), respectiv se înregistrează pe categorii de deșeuri (în cazul pieselor de schimb și al materialelor auto) și se depozitează în locuri special amenajate, până la întocmirea documentelor de declasare și/sau casare, respectiv predarea către operatorii economici autorizați pentru colectarea deșeurilor, conform prevederilor legale. (la 18-11-2011, Art. 163 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 164Încadrarea într-una din cele două categorii a ansamblurilor, pieselor de schimb și materialelor auto înlocuite cu ocazia efectuării reparației, respectiv a obiectelor de inventar defecte și retrase din utilizare se stabilește de către șeful biroului tehnic (similar sau persoana desemnată), la propunerea șefului de atelier (similar), luându-se în considerare:a) gradul de uzură/deteriorare a materialelor respective;b) necesitatea de a repara reperul respectiv în perspectiva utilizării la nivelul unității;c) personalul calificat și capacitatea tehnică de a repara reperele în cauză în cadrul atelierului propriu;d) costurile financiare în cazul reparării la operatorii economici autorizați, în raport cu reperele identice noi. (la 18-11-2011, Art. 164 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 165(1) Ansamblurile, subansamblurile și piesele de schimb care se retrag în vederea reparării vor fi depozitate corespunzător, în stare completă.(2) În cazul bunurilor considerate nereparabile, la retragere se stabilesc cantitățile de bunuri uzate, pentru obiecte de inventar, respectiv de deșeuri rezultate pentru celelalte materiale, pe categorii: feroase, neferoase (kg), uleiuri uzate (litri), anvelope uzate (bucăți; kg), baterii de acumulatoare uzate (bucăți; kg) etc. (la 18-11-2011, Alin. (2) al art. 165 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) (3) Bunurile de natura obiectelor de inventar uzate și retrase din utilizare ca nereparabile urmează procedurile de declasare/casare și predare, dacă este posibil, la operatorii economici autorizați pentru colectarea acestora, inclusiv în cadrul efectuării unor achiziții de bunuri noi, în baza prevederilor legislației privind achizițiile publice și protecția mediului. Predarea la operatorii autorizați pentru colectarea acestora se poate efectua și în cazul materialelor de natura anvelopelor și a bateriilor de acumulatoare uzate etc., la achiziționarea altora noi, în condițiile legii. (la 18-11-2011, Alin. (3) al art. 165 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) (4) Deșeurile rezultate din retragerea pieselor de schimb uzate, înlocuite în procesul de asigurare a mentenanței, precum și ca urmare a operațiunilor de casare, după caz, se predau operatorilor economici specializați și autorizați pentru colectarea acestora, conform prevederilor legale. (la 18-11-2011, Alin. (4) al art. 165 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 166Pentru obiectele de inventar uzate, respectiv ansamblurile și piesele de schimb înlocuite la efectuarea reparării autovehiculelor, care au fost înregistrate în evidență ca reparabile și la care, ulterior, se constată că nu mai pot fi reparate din lipsa unor componente, a fondurilor necesare pentru efectuarea procedurilor respective sau din alte motive justificate, se întocmesc documentele de declasare și casare (pentru obiectele de inventar), respectiv de transformare și înregistrare pe categorii de deșeuri (pentru celelalte materiale). (la 18-11-2011, Art. 166 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Secţiunea a VIII-a Prevenirea evenimentelor tehnice și a accidentelor de circulație  +  Articolul 167Evenimentul tehnic reprezintă deteriorarea în urma căreia trebuie să se înlocuiască sau să se repare unul sau mai multe ansambluri, subansambluri principale, precum și deteriorarea în urma căreia se impune reparația sau casarea directă a autovehiculelor.  +  Articolul 168Evenimentele tehnice se pot datora: exploatării necorespunzătoare, cedării materialului, a tehnologiei de fabricație, a reparațiilor necorespunzătoare, a intervenției în vederea restabilirii ordinii și liniștii publice, a altor acțiuni specifice forțelor de ordine publică, a incendiilor, a calamităților naturale ori altor împrejurări neprevăzute și de neînlăturat sau ca urmare a unor infracțiuni produse de angajații Ministerului Afacerilor Interne sau de terțe persoane.  +  Articolul 169În vederea prevenirii accidentelor de circulație și a evenimentelor tehnice, conducătorii de unități sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru întărirea și menținerea unei ordini interioare regulamentare în parcurile auto și de perfecționare permanentă a pregătirii de specialitate a personalului tehnic și de execuție care au în primire și conduc autovehicule din dotarea unității.  +  Articolul 170În cadrul analizelor periodice, conducătorii de unități vor include aspecte privind comportarea conducătorilor auto și personalului cu drept de a conduce autovehicule din dotare ca participanți la traficul rutier și măsurile întreprinse pentru prevenirea accidentelor de circulație.  +  Secţiunea a IX-a Aprovizionarea materialelor tehnice  +  Articolul 171(1) Aprovizionarea cu materiale tehnice, cum sunt: piese de schimb, anvelope, acumulatori, materiale de întreținere, carburanți-lubrifianți și altele asemenea, se efectuează în baza programului anual al achizițiilor publice, aprobat de ordonatorul de credite, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(2) Programele logistice se întocmesc în strictă conformitate cu necesitățile unităților pe linia exploatării, întreținerii și reparării autovehiculelor aflate în dotare la uzul curent și rezervele proprii de mobilizare, pentru îndeplinirea în mod corespunzător a misiunilor ce le revin.  +  Articolul 172(1) La efectuarea aprovizionării se va avea în vedere respectarea strictă a prevederilor legale privind achizițiile publice de produse, precum și a celor de protecția mediului, după caz.(2) Aprovizionarea cu materiale tehnice cuprinde următoarele activități: întocmirea programelor anuale de achiziții, supunerea aprobării acestora ordonatorului de credite, solicitarea fondurilor financiare necesare realizării acestora, reactualizarea programelor de achiziții în funcție de prevederile bugetare aprobate, derularea programelor de achiziție, contractarea, aprovizionarea, recepția, depozitarea, repartiția și distribuirea bunurilor materiale.  +  Capitolul II NORME DE CONSUM MATERIALE TEHNICE  +  Secţiunea I Consumul normat de carburanți  +  Articolul 173Consumul normat de carburanți, exprimat în litri, reprezintă cantitatea teoretică ce poate fi consumată de un autovehicul sau motoagregat pentru parcursul efectuat sau pentru timpul de funcționare. Această cantitate se stabilește pe baza normelor de consum extraurban de carburant, exprimate în litri/100 km, respectiv litri/oră, prevăzute în anexa nr. 24, respectiv a coeficienților de corecție a acestora Z(i) prevăzuți în anexa 25.  +  Articolul 174(1) Pentru sezonul de iarnă (perioada 15 noiembrie-15 martie), normele de consum extraurban de carburant sunt stabilite prin majorarea cu 10% a normelor de vară și rotunjire la jumătate de litru.(2) În funcție de condițiile climaterice locale, respectiv de existența unor temperaturi sub 0°C sau a zăpezii ori a poleiului, aplicarea normelor de iarnă se poate face și în afara perioadei de mai sus, prin dispoziție/ordin de zi.  +  Articolul 175(1) Consumul normat de carburanți (Cn) aferent rulajelor efectuate, în cazul autovehiculelor, respectiv a funcționării motoagregatelor, se calculează astfel:a) pentru autovehicule (inclusiv tractoare rutiere): P a1) Cn = Nc x ─── x Zi, respectiv a2) Cn = Nc x Tf x Zi, în care: 100Nc = norma de consum extraurban de carburant, exprimată în litri/100 km (relația a1), respectiv în litri/oră (relația a2);P = parcursul, în km;Tf = timpul de funcționare, în ore;Zi = coeficienți de corecție a normelor de consum extraurban.b) pentru motoagregate:Cn = Nc x Tf, în care:Nc = norma de consum carburanți, în litri/oră;Tf = timpul de funcționare, în ore.(2) La consumul normat de carburanți stabilit conform prevederilor alin. (1) se adaugă după caz, în funcție de timpul de funcționare menționat în foaia de parcurs:a) consumul normat corespunzător funcționării motorului în gol, respectiv în sarcină, în situațiile stabilite de prezentul normativ;b) consumul normat corespunzător funcționării instalației de aer condiționat, a instalației de încălzire a habitaclului (salonului) sau a altor instalații (agregate) pentru care s-a stabilit normă de consum carburant.  +  Articolul 176Consumul normat de carburanți pentru o oră de funcționare a motorului în gol este de 1/4 din norma de consum extraurban la 100 km, pentru tipul de autovehicul respectiv.  +  Articolul 177(1) Consumul normat de carburanți corespunzător unei ore de funcționare a motorului în gol se acordă, pentru fiecare autovehicul, în următoarele situații:a) cu ocazia executării inspecțiilor tehnice periodice și reviziilor tehnice;b) pentru încărcarea bateriilor de acumulatori, când aparatura sau echipamentele suplimentare montate pe autovehicule (radiotelefon, echipamente pentru determinarea vitezei, supravegherea traficului, supravegherea frontierei etc.) sunt folosite cel puțin 2 ore în mod continuu, fără ca autovehiculele să ruleze;c) în fiecare zi, în cazul staționării pe timpul îndeplinirii misiunilor când se impune funcționarea motorului pentru folosirea instalației de climatizare (încălzire), acționată prin funcționarea acestuia sau pentru încălzirea personalului când temperatura mediului este sub 5°C;d) pentru ambulanțele SMURD, în situațiile care impun menținerea motorului pornit la locul intervenției, pentru funcționarea avertizărilor luminoase, asigurarea temperaturii corespunzătoare în salon, încărcarea acumulatorilor pentru echipamentele medicale etc.; (la 18-11-2011, Lit. d) a alin. (1) al art. 177 a fost introdusă de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) (2) Când situațiile prevăzute la lit. b) și c) sunt cumulate nu se acordă decât o oră de funcționare a motorului în gol.  +  Articolul 178Consumul normat de carburanți corespunzător unei jumătăți de oră de funcționare a motorului în gol se acordă pentru fiecare autovehicul în următoarele situații:a) o singură dată la 24 de ore pentru încălzirea motoarelor pe timpul iernii la autovehiculele de la uzul curent, care sunt parcate în garaje (remize) neîncălzite, sub șoproane sau sub cerul liber; pentru autovehiculele care sunt prevăzute cu instalații de preîncălzire a motorului, nu se mai acordă consumul de carburanți aferent pornirii pe timp de iarnă, avându-se în vedere că încălzirea acestora la temperaturi sub 0°C se realizează în 3-5 minute cu un consum de carburant nesemnificativ;b) pentru autovehiculele care execută activități de supraveghere operativă, când temperatura mediului este sub 5°C, la fiecare 2 ore de staționare pe durata misiunii;c) la autovehiculele aflate în alarmă sau care participă la exerciții de alarmare a unităților, pentru fiecare exercițiu;d) cu ocazia recepționării și preluării de la operatorii economici producători sau din reparație;e) pe toată perioada inspecțiilor sau controalelor tematice efectuate de eșaloanele superioare, o singură dată la autovehiculele verificate;f) lunar, în scopul verificării stării tehnice, la autovehiculele de la rezervă;g) pentru crearea presiunii în buteliile de aer la autovehiculele cu sistem de frânare cu acționare pneumatică, cu excepția cazurilor de la lit. a).  +  Articolul 179(1) Consumul normat de carburanți corespunzător funcționării motorului în gol se aplică și pentru situațiile când autovehiculele execută manevre dese cu deplasări scurte, pentru: exerciții demonstrative, defilări, îmbarcări și debarcări de efective, încărcarea și descărcarea de materiale, deșeuri și altele asemenea.(2) În astfel de cazuri, consumul normat de carburanți se calculează în funcție de timpul de folosire a autovehiculului înscris în foaia de parcurs și confirmat de conducătorul structurii care a ordonat sau a condus acțiunea respectivă luându-se în calcul 30 minute de funcționare motorului în gol, pentru fiecare oră de folosire.  +  Articolul 180Consumul normat de carburanți pentru o oră funcționare motorului în sarcină este 1/2 din norma de consum extraurban la 100 km, pentru tipul de autovehicul respectiv.  +  Articolul 181Consumul normat de carburanți pentru funcționarea motorului în sarcină se acordă în următoarele situații:a) pentru autovehiculele folosite la școlarizarea auto la probele de îndemânare în poligon, prin aplicarea consumului normat orar de funcționare a motorului în sarcină, la numărul de ore de funcționare, înscrise în foaia de parcurs;b) pentru funcționarea în staționare a agregatelor și instalațiilor acționate de la motorul autospecialelor pe care sunt montate (automacarale, autoalimentatoare cu carburanți, autovidanje etc.), în funcție de timpul menționat în foaia de parcurs.  +  Articolul 182Instalația de aer condiționat, respectiv instalația suplimentară de încălzire a habitaclului (salonului) după caz, se pot utiliza dacă temperatura ambiantă o impune. Normele de consum orar de carburant se aplică la durata folosirii acestor instalații, înscrisă în foaia de parcurs.  +  Articolul 183Consumul normat de carburanți pentru rodajul motoarelor pe banc, după reparație, se va stabili prin instrucțiuni tehnice de rodaj elaborate și aprobate de Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice. (la 18-11-2011, Art. 183 a fost modificat de lit. c) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )  +  Articolul 184În situațiile în care se utilizează bonuri valorice sau carduri pentru alimentarea cu carburanți a autovehiculelor din dotarea unităților Ministerului Afacerilor Interne, se procedează conform precizărilor cuprinse în anexa nr. 26.  +  Articolul 185Determinarea normelor de consum extraurban de carburant, a coeficienților de corecție a acesteia și verificarea încadrării autovehiculelor în consumul normat de carburanți se efectuează conform metodologiei din anexa nr. 27.  +  Secţiunea a II-a Norma de consum lubrifianți  +  Articolul 186Consumul de lubrifianți pentru motor, agregatele de transmisie, direcție sau instalațiile speciale, după caz, se realizează prin efectuarea schimbului de ulei ori completarea acestuia în cazul scăderii nivelului sub cel minim indicat de producător, conform prevederilor manualului de utilizare a autovehiculelor, referitoare la tipul, cantitatea și perioada de utilizare până la înlocuire. (la 18-11-2011, Art. 186 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 187Abrogat. (la 18-11-2011, Art. 187 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 188(1) Consumul de lubrifianți pentru schimb/înlocuire reprezintă cantitatea prevăzută în manualul de utilizare, pentru motoare și celelalte agregate și instalații speciale, după caz.(2) În lipsa precizărilor tehnice ale producătorului, cantitatea de lubrifianți necesară pentru înlocuire se stabilește de comisia tehnică numită prin dispoziție/ordin de zi, la nivelul structurii deținătoare.(3) Distribuirea uleiului motor pentru completare se face numai pe baza consemnării în foaia de parcurs de către șeful de garaj sau persoana nominalizată care a efectuat verificarea nivelului de ulei în motor.(4) În situația în care cantitatea de ulei consumată prin ardere depășește limita acceptată de producător și prevăzută în manualul de utilizare a autovehiculului, pentru un anumit rulaj/timp de funcționare, este necesară diagnosticarea motorului și efectuarea lucrărilor de mentenanță pentru refacerea stării de funcționare normală a acestuia. (la 18-11-2011, Art. 188 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 189Abrogat. (la 18-11-2011, Art. 189 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 190Periodicitatea înlocuirii lubrifianților uzați și a filtrelor de ulei la autovehicule se face conform prevederilor anexei nr. 29.  +  Articolul 191Înlocuirea uleiului din carterele motoarelor și ale celorlalte agregate înainte de realizarea rulajului sau a perioadei recomandate de producător se poate executa în cazul reparațiilor efectuate la acestea, precum și în cazul unor defecțiuni tehnice, care au produs alterarea/contaminarea uleiului cu alte produse, cum sunt: carburant, apă, lichid antigel și altele asemenea, întocmindu-se actul de constatare tehnică. (la 18-11-2011, Art. 191 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 192Înlocuirea uleiului din filtrele de aer umede se va executa la termenele și în cantitățile prevăzute în carnetul service sau de utilizare al fiecărui tip de autovehicul.  +  Articolul 193(1) În cazul autovehiculelor la care se constată că depășirea consumului normat de carburanți sau ulei este determinată de funcționarea necorespunzătoare a motoarelor, șeful Biroului Tehnic (similar) va dispune măsurile necesare pentru restabilirea parametrilor normali de funcționare ale acestora.(2) Este acceptată, prin excepție, depășirea consumului normat datorită uzurii motoarelor, în cazul exploatării autovehiculelor de intervenție care sunt unicat în cadrul unei unități (subunități), a căror utilizare este imperios necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice și pentru care nu sunt asigurate posibilități de reparare sau înlocuire.  +  Secţiunea a III-a Norma de exploatare a bateriilor de acumulatori pentru autovehicule  +  Articolul 194(1) Exploatarea bateriilor de acumulatori auto folosite pentru funcționarea autovehiculelor, motoagregatelor sau motoarelor independente, inclusiv a celor care echipează bancurile de rodaj, sălile tehnice și altele asemenea, se face cu respectarea prescripțiilor manualului de utilizare a autovehiculului sau a instrucțiunilor de utilizare ale producătorului.(2) Durata de utilizare a bateriei de acumulatori depinde de caracteristicile tehnice ale acesteia, de numărul și puterea consumatorilor din instalația electrică a autovehiculului, precum și de modul de întreținere a acesteia pentru asigurarea unei funcționări corecte.(3) În cazurile în care autovehiculele nu sunt utilizate pe o perioadă îndelungată, se recomandă ca, în măsura posibilităților tehnice, să se efectueze reîncărcarea periodică a bateriilor de acumulatori, în vederea menținerii capacității electrice și tensiunii necesare pentru pornirea motorului.(4) Se recomandă evitarea constituirii stocurilor de baterii de acumulatori pe o perioadă mai mare de 6 luni. (la 18-11-2011, Art. 194 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 195(1) Durata de utilizare a unei baterii de acumulatori se consideră epuizată atunci când, chiar și după reîncărcare, aceasta nu mai furnizează suficientă tensiune pentru a asigura pornirea motorului și funcționarea corespunzătoare a instalației electrice.(2) În vederea prevenirii unui consum rapid al bateriei de acumulatori, conducătorii auto vor aduce imediat la cunoștința șefului biroului tehnic sau șefului de garaj orice indicație semnalată la bordul autovehiculului referitoare la instalația electrică, aceasta putând avea drept cauză o defecțiune a alternatorului sau a regulatorului de tensiune.(3) Evidența distribuirii/retragerii bateriilor de acumulatori se ține în carnetul de bord al autovehiculului. (la 18-11-2011, Art. 195 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 196Abrogat. (la 18-11-2011, Art. 196 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 197Abrogat. (la 18-11-2011, Art. 197 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Secţiunea a IV-a Norma de exploatare a anvelopelor  +  Articolul 198Exploatarea anvelopelor se realizează cu respectarea prevederilor furnizorului, precum și a precizărilor și în limitele de uzură stabilite conform anexei nr. 30. (la 18-11-2011, Art. 198 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 199(1) În perioada sezonului de iarnă, atunci când condițiile meteo o impun, autovehiculele pot fi echipate cu anvelope pentru iarnă sau lanțuri antiderapante conform prevederilor legale, iar anvelopele înlocuite se retrag temporar, cu întocmirea documentelor corespunzătoare de evidență.(2) La finalul sezonului de iarnă, anvelopele pentru iarnă, respectiv lanțurile antiderapante se retrag și se păstrează într-un loc de depozitare corespunzător, după verificarea stării tehnice a acestora, fiind remontate anvelopele autovehiculului înscrise în carnetul de bord, cu întocmirea, după caz, a documentelor necesare. (la 18-11-2011, Art. 199 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 200(1) Evidența folosirii anvelopelor, inclusiv a celor cu profil de iarnă, se ține pe serii individuale, în carnetele de bord ale autovehiculelor sau remorcilor.(2) În cazul anvelopelor care nu au serii individuale, în carnetul de bord se menționează numărul din 3, respectiv 4 cifre, marcat pe unul din flancurile anvelopei, ce reprezintă data de fabricație a lotului din care acestea fac parte, din care primele 2 cifre reprezintă săptămâna, iar ultima, respectiv ultimele 2 cifre reprezintă anul de fabricație.  +  Secţiunea a V-a Norma de folosire a lichidului antigel  +  Articolul 201Lichidul antigel se utilizează la mijloacele de transport care, prin construcție, au prevăzută instalație de răcire cu lichid.  +  Articolul 202(1) Norma de utilizare a lichidului antigel este de 2 ani sau cea prevăzută în cartea tehnică a autovehiculului.(2) Pentru protecția instalației de răcire a autovehiculelor, se va folosi numai tipul de lichid antigel indicat de producător.(3) Diluarea lichidului antigel pur (concentrat) se face în proporție de 1/1, numai cu apă distilată.  +  Articolul 203În cazul reparării motorului sau în situația când autovehiculul a suferit defecțiuni tehnice neprevăzute, cum sunt: deteriorarea radiatorului, spargerea blocului motor, ruperea conductelor de legătură și altele asemenea, care au condus la pierderea sau contaminarea lichidului, acesta se înlocuiește sau se completează, după caz, pe baza actului de constatare tehnică, astfel încât să se păstreze proporția menționată la art. 202.  +  Articolul 204Evidența înlocuirii lichidului antigel se ține în carnetul de bord la capitolul corespunzător efectuării reviziilor tehnice.  +  Articolul 205Regulile privind primirea, distribuirea, verificarea, păstrarea și manipularea lichidului antigel sunt cuprinse în anexa nr. 32.  +  Capitolul III DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 206Prevederile prezentului normativ se aplică în mod corespunzător și în cazul asigurării tehnice a autospecialelor de intervenții în situații de urgență, cu particularitățile cuprinse în Normativul tehnic privind exploatarea, repararea, scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor tehnice de intervenție în situații de urgență, în vigoare.  +  Articolul 207În scopul utilizării legale și în exercitarea atribuțiunilor de serviciu a resurselor materiale de resort și a celor financiare avute la dispoziție, conducătorii structurilor deținătoare pot dispune, în mod suplimentar, măsurile pe care le consideră necesare privind organizarea, derularea și analiza problematicii activităților privind asigurarea tehnică de autovehicule, în funcție de specificul activităților, dimensiunea parcului de autovehicule sau alte criterii relevante.  +  Articolul 208(1) Pentru mijloacele de transport auto care intră în dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne ulterior aprobării prezentului normativ, normele de consum se aprobă prin dispoziție a directorului general al Direcției generale logistice. (la 30-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 208 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 111 din 22 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 30 august 2022 ) (2) Pentru mijloacele de transport auto având aceeași marcă cu anumite caracteristici tehnice identice (tip/cod motor, cutia de viteze, dimensiunea anvelopelor, caroseria, masa totală maximă autorizată), cu diferențe de maximum ± 5% la masa proprie și ± 2 kW la puterea motorului rezultate din trecerea de la o clasă inferioară la una superioară de poluare, normele de consum se aprobă în baza dispoziției directorului general al Direcției generale logistice prevăzute la alin. (1), prin asimilarea cu mijloacele de transport având aceleași caracteristici tehnice identice. (la 27-11-2020, Articolul 208 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 13 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1154 din 27 noiembrie 2020 ) (3) Pentru motoagregatele care intră în dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne ulterior aprobării prezentului normativ, normele de consum se aprobă, printr-un proces-verbal, de către conducătorul structurii deținătoare. (la 30-08-2022, Articolul 208 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 111 din 22 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 30 august 2022 ) (la 18-11-2011, Art. 208 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. )  +  Articolul 209În cazuri justificate, determinate de condițiile tehnice sau de exploatare, normele de consum sau utilizare și coeficienții de corecție ce fac obiectul prezentului normativ pot fi modificați prin dispoziție a directorului general al Direcției generale logistice. (la 30-08-2022, Articolul 209 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 111 din 22 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 30 august 2022 )  +  Articolul 210(1) Formularele tipizate, similare celor prevăzute de prezentul normativ, aprovizionate de structurile de administrație publică (ex: foaia de parcurs, cartea tehnică de exploatare - similară carnetului de bord), vor mai putea fi utilizate 12 luni de la data intrării în vigoare a ordinului pentru aprobarea acestuia.(2) În această perioadă, structurile în cauză, vor lua măsuri pentru aprovizionarea de la Tipografia Ministerului Afacerilor Interne a formularelor prevăzute de prezentul normativ.  +  Articolul 211Anexele 1- 32 fac parte integrantă din prezentul normativ.  +  Anexa nr. 1 (model format A5 landscape)
  MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR APROB DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Ex. nr. __
  STRUCTURA: Direcția Generală Logistică Gradul Numele și prenumele
  Serviciul tehnic
  ORDIN DE DISTRIBUȚIE
  Nr._________dinzz.ll.aaaa
  Structura care predă: Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice
  Structura care primește: Instituția Prefectului Județul Brașov
  Prin grija: Delegatul structurii primitoarePe baza: Aviz de însoțire
  Nr. crt. Denumirea bunurilor U/M CantitateObservații
  1. Autoturism DACIA Logan 1,4 MPi, număr de înregistrare MAI 99999 cpl. 1 (una)
  --------------- T E R M I N A T ---------------
  ȘEF SERVICIU,
  ÎNTOCMIT,
  Notă:1. Ordinul de distribuție se întocmește în trei exemplare, din care:a) ex. 1 la structura care predă autovehiculul;b) ex. 2 la structura care primește autovehiculul;c) ex. 3 la structura emitentă.Toate cele 3 exemplare se aprobă (semnătura și ștampila) de directorul general adjunct (similar) care coordonează activitatea serviciului emitent.2. În situația în care autovehiculul este și înmatriculat, ordinul de distribuție va conține ca notă de subsol obligativitatea structurii predătoare de a lua măsura radierii după caz, a acestuia de către autoritatea competentă, în cel mult 30 de zile de la data predării. (la 18-11-2011, Anexa 1 a fost modificată de lit. a) a art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, prin înlocuirea denumirii "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" cu denumirea "Direcția generală logistică", de către lit. b) a art. II prin înlocuirea denumirii "Serviciul Autovehicule, Nave și Aeronave" cu denumirea "Serviciul tehnic" și de către lit. c) a art. II prin înlocuirea denumirii "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" cu denumirea "Direcția suport tehnic din cadrul Direcției generale logistice". )
   +  Anexa nr. 2 - față - MINISTERUL AFACERILOR INTERNE STRUCTURA ______________ VĂZUT CONDUCĂTORUL STRUCTURII (Compartimentul) ....................... PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE Nr. _________ din ____________ În baza dispoziției (ordinului de zi) nr. _________ din __.__._______ Noi, _________________________ din partea (structura) ________________________________________________________ și ____________________________________________________________________________________ din partea (structura)_________________________________________ am procedat la predarea - primireaauto ____________________________ marca și tipul ____________________________număr de identificare __________________, număr de înregistrare/înmatriculare_____________________ certificat de înregistrare/înmatriculare seria ___ nr._______ având un rulaj de ___________ km, anul fabricației ________, echipatcu ____ anvelope, dimensiunea ________________ și seriile __________________________ ______________________ ______________, ___ baterii de acumulatori tip_______________, data fabricației ______________; cantitatea de carburant dinrezervor ______ litri; scule și accesorii conform inventarului de complet nr._____________. Starea tehnică a autovehiculului sau alte observații:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Conducătorul auto a luat la cunoștință despre caracteristicile tehnice,performanțele și funcționarea autovehiculului și a fost instruit cu privire larespectarea obligațiilor referitoare la completarea foii de parcurs, utilizarealegală și întreținerea acestuia, prevăzute de Normativul privind asigurareatehnică de autovehicule. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare din care unul rămânela predător și unul la primitor. AM PREDAT, AM PRIMIT, NOTĂ: Atunci când autovehiculul este luat în primire de mai mulțiconducători auto, procesul-verbal se întocmește într-un număr corespunzător deexemplare, din care 1 (exemplar) rămâne la șeful de garaj.- verso -Conducătorul auto va lua în primire autovehiculul, inclusiv accesoriile sau materialele cuprinse în inventarul de complet, prin semnarea procesului-verbal, după ce i-au fost aduse la cunoștință următoarele obligații:a) să cunoască temeinic, în părțile care îl privesc, și să aplice în practică prevederile ordinelor, normativelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea compartimentului auto în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne;b) să nu plece în cursă decât după efectuarea întreținerii tehnice zilnice a autovehiculului pe care-l conduce și confirmarea sub semnătură în foaia de parcurs la rubrica destinată acestui scop;c) să cunoască și să aplice modul de utilizare și completare a foii de parcurs, răspunzând pentru exactitatea și realitatea datelor înscrise privind funcționarea autovehiculului;d) să cunoască caracteristicile tehnice și particularitățile constructive și de conducere a tipului de autovehiculul pe care-l are în primire, urmărind un regim de exploatare corectă a acestuia;e) să cunoască și să respecte periodicitatea de efectuare a lucrărilor de întreținere (revizii tehnice și I.T.P.) pentru autovehiculul respectiv;f) să nu plece în cursă fără a avea asupra sa documentele personale (cartea de identitate, permisul de conducere și legitimația de serviciu) și de exploatare ale autovehiculului (certificatul de înregistrare sau înmatriculare, după caz, foaia de parcurs, copia poliței de asigurare obligatorie RCA, certificatul de leasing și rovinieta pentru drumurile naționale în cazul autovehiculelor aflate în perioada de leasing);g) să respecte prevederile legislației în vigoare privind circulația pe drumurile publice;i) să nu conducă autovehiculul în stare de oboseală accentuată;j) să nu efectueze curse (transporturi) neregulamentare, oprite de lege sau de alte acte normative;k) să nu utilizeze bonurile valorice sau cardul pentru alimentarea cu carburant a altor autovehicule, în scop personal;l) să nu folosească autovehiculul în scop personal și să nu se abată de la traseul stabilit;m) să interzică persoanelor să călătorească în picioare, pe scări sau așezați pe obloane sau deasupra încărcăturilor ce depășesc înălțimea acestora;n) să urmărească indicațiile aparatelor de bord și să acționeze în consecință pentru a asigura o funcționare normală a autovehiculului;o) să nu provoace sau să întrețină discuții cu pasagerii;p) să cunoască și să aplice regulile de conducere specifice condițiilor deosebite de trafic sau stare a vremii, astfel încât să evite producerea accidentelor de circulație sau a evenimentelor tehnice;q) să cunoască și să aplice regulile specifice în cazul autovehiculelor care efectuează transport de mărfuri periculoase;r) să nu părăsească autovehiculul la opririle efectuate pe traseu, fără a asigura parcarea acestuia într-un loc adecvat și blocarea ușilor de acces;s) să menționeze în foaia de parcurs datele de identificare ale beneficiarului cursei și să solicite acestuia confirmarea cursei prin semnătură;t) atunci când autovehiculul a suferit defecțiuni tehnice importante pe traseu, care nu mai permit continuarea deplasării:t1. să scoată autovehiculul în afara carosabilului sau cât mai aproape de partea dreaptă și să semnalizeze în mod corespunzător poziției acestuia;t2. să stabilească, pe cât posibil, cauza defecțiunilor și să ia măsuri pentru remedierea acestora;t3. în cazul în care nu poate remedia defecțiunea, să raporteze imediat prin orice mijloc de comunicație, locul unde se găsește și să solicite ajutorul tehnic de care are nevoie.u) la întoarcerea din cursă:u1. să parcheze autovehiculul în locul destinat și în condiții de siguranță;u2. să efectueze verificările privind starea tehnică generală a autovehiculului;u3. să raporteze șefului de birou sau de garaj eventualele defecțiuni constatate cu privire la funcționarea autovehiculului, eventual ale celor apărute pe timpul efectuării cursei, pentru a se efectua o verificare detaliată în vederea remedierii acestora;u4. să prezinte celor în drept documentele necesare în vederea justificării cheltuielilor efectuate.  +  Anexa nr. 3MINISTERUL AFACERILOR INTERNESTRUCTURA .............................SITUAȚIAnominală a autovehiculelor pe structurideținătoare/utilizatoare, categorii, mărci și tipuri,la data de 01.12. ....
  Nr. crt. Categoria autovehicululuiMarcaTipul/varianta autovehiculului Numărul de identificare Numărul de înregistrare/inmatriculare Anul fabricațieiCuloareaRulajul, în km, de la începutul exploatării Rulaj, în km, efectuat în ultimele 12 luni Locul de muncă Observații
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. STRUCTURA DEȚINĂTOARE
  Se înscriu autovehiculele alocate conform prevederilor tabelei de înzestrare proprii, precum și cele predate prin transfer temporar.
  2. STRUCTURI UTILIZATOARE
  Se înscriu autovehiculele care asigură nevoile de transport ale structurilor utilizatoare, conform tabelelor de înzestrare ale acestora.
  3. AUTOVEHICULE RETRASE DIN EXPLOATARE
  Se înscriu autovehiculele existente în plus față de prevederile tabelei de înzestrare, respectiv cele scoase din funcțiune.
  NOTE:a) În coloanele 1─7 se vor înscrie datele din certificatul de înregistrare.b) În coloana 10 se va menționa categoria din norma de dotare sau tabela de înzestrare și compartimentul (similar) care utilizează autovehiculul (exemplu: autoturism de serviciu ─ comanda unității, autospecială pentru munca operativă ─ serviciul judiciar; autospecială transport efective ─ serviciul ordine publică etc.).c) În prezenta situație se vor înscrie toate autovehiculele din evidență, inclusiv cele predate prin transfer temporar altei structuri a Ministerului Afacerilor Interne, cele retrase în vederea scoaterii din funcțiune (depozit), precum și cele existente în plus față de prevederile tabelei de înzestrare, menționându─se aceasta în coloana 11.d) Situația nominală va cuprinde și autovehiculele cu care se asigură logistic alte unități (structuri centrale sau structuri teritoriale ale Arhivelor Naționale, Direcției Generale Anticorupție etc.), cu adaptarea prevederilor de la lit. b).e) În coloana 11 "Observații" se va menționa, după caz, "comodat", "leasing până la data ....." (numai pentru cele care nu au depășit acest termen) sau "transfer temporar la (unitatea) ....................".------------Anexa nr. 3 la normativ a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, conform pct. 41 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL AFACERILOR INTERNESTRUCTURA ..........................SITUAȚIAgradului de înzestrare cu autovehicule la data de 01.12. .......
  Nr. crt. Datele autovehiculelor NecesarExistentDeficit Grad înzes- trare [%] Existent, în funcție de vechimea în exploatare Existent în funcție de rulajul efectuat, în mii km
  Categorie Marcă Tip/ Variantă autovehicul Sub 5 ani 5─10 ani Peste 10 aniSub 5050─100100─250Peste 250
  0 1 2 3 4 5 6=4-5 7=(5/4) *100 8 9 10 11 12 13 14
  (Exemplu de completare a situației)
  1. Autoturisme (autospeciale) pentru muncă operativă (specifică), - total, din care: 25 22 3 88 10 6 6 6 8 4 4
  1 Autoturism Dacia Logan 1,4 MPI 1 1 1
  2 Autoturism Dacia Logan 1,6 MPI 6 2 1 3 2 3 1
  3 Autoturism Nissan Terrano 2,7TD 5 2 3 3 2
  4 Autoturism Opel Astra 1,7 CDTI 7 5 2 3 4
  5 Autospeciala VolkswagenVento 1,8 CL 2 2 1 1
  2. Autospeciale de patrulare, pază și/sau ordine publică ─ total, din care:
  a) pentru patrulare
  1 Autoturism Dacia Logan 1,4 MPI x y z w
  ......
  b) pentru pază și/sau ordine publică
  Autospecială VolkswagenTransporter2,4 TDI z g z t y
  ......
  TOTAL AUTOVEHICULE ALOCATE
  AUTOVEHICULE RETRASE DIN EXPLOATARE
  1 Autoturism Dacia 1310 L x x x
  ......
  TOTAL AUTOVEHICULE RETRASE
  NOTE:a) Autovehiculele vor fi grupate în ordinea categoriilor prevăzute în norma de dotare, respectiv tabela de înzestrare și în funcție de categoria, marca, tipul/varianta autovehiculului.b) După completarea situației cu autovehiculele din dotarea proprie, vor fi înscrise în continuare cele cu care sunt asigurate logistic alte unități, separat pe fiecare unitate, pe baza unui extras din tabela de înzestrare a acestora, respectându─se prevederile lit. a).c) La cap. "Autovehicule retrase din exploatare" se vor menționa, după caz, grupate pe categorii, mărci și tipuri, autovehiculele predate prin transfer temporar altor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cele existente în plus față de prevederile tabelei de înzestrare sau ale normei de dotare proprii ori a eventualelor structuri asigurate, precum și cele scoase din funcțiune, conform reglementărilor în vigoare. În acest caz se vor completa numai coloanele 5, respectiv 8─14, după caz.NOTA BENE: Coloana 5 = coloana 8 + coloana 9 + coloana 10Coloana 5 = coloana 11 + coloana 12 + coloana 13 + coloana 14În cadrul unei categorii, dacă coloana 4 ("Necesar") > coloana 5 ("Existent") se completează și coloana 6 ("Deficit"); este interzisă alocarea simultană a autovehiculelor, suplimentar față de prevederile tabelei de înzestrare sau ale normei de dotare a unei structuri, astfel încât să nu existe situația coloana 4 ("Necesar") < coloana 5 ("Existent").Coloana 7 = (coloana 5/ coloana 4) * 100 [%]------------Anexa nr. 4 la normativ a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, conform pct. 42 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL AFACERILOR INTERNERODAJULAUTOVEHICULELOR NOI SAU REPARATERodajul autovehiculelor noi se va executa cu respectarea strictă a regulilor stabilite de constructor prin cartea tehnică (manual de utilizare, notițe tehnice etc.) a fiecărui tip sau marcă de autovehicul. Pentru autovehiculele reparate, rodajul se va efectua pe un parcurs de 1000 km, cu respectarea prescripțiilor unității reparatoare.Pe timpul efectuării rodajului, conducătorii auto vor respecta și următoarele condiții:a) se va circula numai pe drumuri modernizate, iar pantele acestora să nu depășească 6% (pe porțiuni scurte se admit pante până la 10% numai dacă autovehiculele au parcurs cel puțin 1/3 din rulajul prevăzut pentru rodaj);b) se va evita funcționarea în regim de turație mare (peste 2/3 din cea maximă) a motorului;c) nu se permite efectuarea rodajului cu funcționarea anormală a motorului (detonări, autoaprinderi, încălziri excesive, zgomote sau bătăi anormale etc.);d) se va verifica gradul de încălzire a sistemelor și subansamblelor și se vor remedia eventualele defecțiuni;e) se vor urmări pe timpul deplasării, indicațiile aparatelor de bord;f) nu se va folosi autovehiculul la sarcina maximă sau la viteze de deplasare mai mari decât cele recomandate și se va evita remorcarea altor autovehicule sau remorci.Autovehiculelor la ale căror motoare au fost înlocuiți segmenții sau setul motor, li se efectuează rodajul conform indicațiilor unității reparatoare. În lipsa acestora se execută rodajul cu respectarea restricțiilor de viteză și sarcină.  +  Anexa nr. 6MINISTERUL AFACERILOR INTERNECERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A AUTOVEHICULELORNOTĂ:Codurile alfanumerice asigură corespondența cu prevederile Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, modificată și completată de Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 și Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006.------------Anexa nr. 6 la normativ a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, conform pct. 43 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 7
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  A CERTIFICATELOR ȘI NUMERELOR DE ÎNREGISTRARE
  ALE AUTOVEHICULELOR ȘI REMORCILOR DIN DOTAREA STRUCTURILOR
  MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
  (format A3 landscape)
  Nr. crt.Categoria mijlocului de transport înregistratMarcaTipNumăr de identificare Număr deînmatriculare la data înregistrării Seria șinumărul certificatului de înregistrare Numărde înregistrareatribuit Data emiterii certificatului de înregistrare sau a duplicatului Unitateadeținătoare la data înregistrării Gradul, numele șiprenumelepersoaneicare a efectuat înregistrarea Semnăturapersoaneicare a efectuat înregistrarea Data radierii număruluide înregistrare Unitateadeținătoare la data radieriiGradul, numele șiprenumelepersoaneicare a efectuat radierea Semnăturapersoaneicare a efectuat radierea
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
   +  Anexa nr. 8MINISTERUL AFACERILOR INTERNENORME LUNARE DE CARBURANTpentru autovehiculele din dotareI. Autovehicule din toate categoriile de muncă, cu excepția celor de la rezervă, rezervele proprii de mobilizare și școală
  Nr. crt. Categoria autovehiculelor Norma lunarăde carburant(litri/lună/autovehicul)
  1.Autoturisme de serviciu ce deservesc conducerea MinisteruluiAdministrației și Internelor - M.A.I. (ministrul, secretariide stat, subsecretarii de stat, persoanele cu funcții asimilate acestora și secretarul general) 200
  2.Autoturisme de serviciu ce deservesc celelalte funcții din conducerea ministerului, structurile din cadrul aparatului central al M.A.I. și din subordinea acestuia 150
  3.Autoturisme de serviciu*1) ale structurilor din subordinea M.A.I., cu excepția: 200
  3.1. Autoturisme din dotarea instituțiilor prefectului din județe 175
  3.2. Autoturisme din dotarea Instituției Prefectului Munici-piului București, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 150
  4.Autovehiculele ce deservesc serviciile SMURD 800
  5.Autovehiculele pentru activități specifice de intervenție*2) 600
  6.Toate celelalte categorii de autovehicule, cu excepția motociclurilor, tractoarelor și a vehiculelor speciale pentru lucrări 300
  7.Motocicluri (motociclete, cvadricicluri, mopede, inclusiv vehicule pentru deplasare pe zăpadă), tractoare și alte autovehicule pentru lucrări (buldozer, excavator, motoîncăr-cător, motostivuitor etc.) 100
  8.Motoagregate 150
  Notă: Pentru activitățile privind implementarea unor programe din fonduri europene nerambursabile, normele lunare de consum carburanți se suplimentează corespunzător. (la 27-11-2020, Anexa nr. 8 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 13 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1154 din 27 noiembrie 2020 ) II. Autovehicule de la rezervă*3) și rezerve proprii de mobilizare*4)Norma lunară de carburant (pentru întreținere) este de 5% din cea prezentată la pct. I, corespunzătoare categoriilor de autovehicule similare.III. Autovehicule școală*3)Necesarul anual de carburanți prevăzut la art. 75 alin. (1) din normativ pentru efectuarea pregătirii practice în vederea obținerii permisului de conducere conform programului de pregătire se stabilește pe baza numărului estimat de cursanți, a numărului legal de ore de conducere în traseu și/sau în poligon și a următoarelor norme de carburant, în funcție de categoria autovehiculelor utilizate:a) 6 litri/oră de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoria A;b) 9 litri/oră de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoria B;c) 18 litri/oră de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoriile C și D.Prevederile art. 75 alin. (2) din normativ, aferente normelor de carburant menționate mai sus, se aplică în mod corespunzător pentru consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita cantității de carburant, calculată în raport cu numărul total de cursanți prevăzuți a fi școlarizați prin programul de învățământ aprobat, pe categorii de permis de conducere, și cu numărul total de autovehicule utilizate pentru această activitate.----------*1) Excepție fac autovehiculele (autoturisme și derivate din acestea) din dotarea unor structuri subordonate M.A.I. pentru care sunt stabilite alte norme de consum lunar de carburanți, prin acte normative de nivel superior.*2) Structurile deținătoare vor stabili categoriile de autovehicule specifice desfășurării activităților de intervenție, prin dispoziția (ordinul de zi) de alocare la drepturi (art. 37 din normativ).*3) Pentru structurile care au asemenea categorii de autovehicule prevăzute în tabela de înzestrare.*4) Pentru structurile care au prevăzute mijloace de transport la rezervele proprii de mobilizare.------------Anexa nr. 8 la normativ a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, conform pct. 44 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9MINISTERUL AFACERILOR INTERNEBAZA DE CALCULprivind stabilirea necesarului de personal calificatpentru executarea întreținerilor și reparațiilor autoși a suprafețelor necesare pentru parcareași repararea autovehiculelor1. La stabilirea personalului necesar pentru întreținere și reparații curente al unei unități deținătoare de parc auto și a suprafețelor necesare pentru parcarea și repararea autovehiculelor se utilizează noțiunea de "autovehicul echivalent".2. Transformarea în autovehicule echivalente constă în compararea autovehiculelor unui parc auto cu tipul luat ca unitate.3. Autovehiculul echivalent luat ca unitate este un autovehicul echipat cu un motor cu putere maximă de 90 kW, masa maximă totală autorizată de 3,5 tone, un volum de manoperă pentru întrețineri și reparații (Vm) de 4 ore x om/lună/autovehicul.4. Valorile coeficienților de echivalare a autovehiculelor sunt prevăzute în tabelul nr. 1. Stabilirea necesarului de personal și a suprafețelor necesare pentru repararea și parcarea autovehiculelor se face astfel:a) Pentru personalul de întrețineri și reparații se utilizează următoarea formulă de calcul: M(t) N(p) = ────────, în care: N(z) x 8N(p) = necesarul de personal;M(t) = volumul total de manoperă (ore-om/an) pentru întreținerea și repararea autovehiculelor unității;N(z) = 225, ceea ce reprezintă valoarea medie a numărului de zile lucrătoare pe an pentru un muncitor.Volumul total manoperă (ore x om/an) se stabilește prin însumarea volumului de manoperă necesar pentru fiecare tip de autovehicul din dotarea unității, calculat astfel:M(t) = N(a) x K(1) x N(1) x V(m), în care:N(a) = numărul de autovehicule de același tip;K(1) = coeficientul de echivalare pentru manoperă, corespunzător tipului de autovehicul din coloana 2 a tabelului nr. 1;N(1) = 12 luni;V(m) = 4 ore x om/lună/autovehicul.Stabilirea pe categorii a personalului necesar [N(p)] astfel calculat se face în funcție de specificul fiecărei unități (subunități) astfel:N(pm) = N(p) x K(3), în care:N(pm) = număr de personal pe profesii;N(p) = necesarul de personal;K(3) = coeficientul de participare pe profesii la executarea lucrărilor de întrețineri și reparații, conform tabelului nr. 2.b) Pentru suprafața necesară reparării se însumează de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre numărul de bucăți și coeficientul de echivalare corespunzător [K(2)] din coloana 3 a tabelului nr. 1.c) Pentru suprafața necesară parcării se însumează de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre numărul de bucăți și suprafața medie de parcare, în funcție de condiții, garaj sau platforme betonate, conform următorului tabel:
  Nr. crt. Categoria autovehiculelor Suprafața medie de parcare pentru un autovehicul (mý)
  garaj platformă betonată
  1. Autoturisme și autospeciale derivate 11 20
  2. Autoutilitare, microbuze, autospeciale derivate, tractoare și remorci 30 46
  3. Autobuze și derivate 42 66
  4. Motocicluri 2 2
  d) În vederea elaborării proiectului programului logistic, se estimează o valoare de plan a fondurilor financiare pentru aprovizionarea pieselor de schimb necesare în procesul de reparare a autovehiculelor, calculată ca reprezentând 5% din valoarea autovehiculelor existente, în funcție de categoriile de destinație menționate în tabelul de mai sus.
  Tabelul nr. 1Coeficienții de echivalare a autovehiculelor
  Nr. crt. Categoria autovehiculelor Coeficientul de echivalare pentru manoperă [K(1)] Coeficientul de echivalare pentru suprafața de întreținere și reparații [K(2)]
  1. Autoturisme și derivate, cu maximum 8+1 locuri 1,0 1,0
  2. Microbuze și derivate, cu maximum 22+1 locuri 1,5 1,8
  3. Autobuze 2,0 2,1
  4. Autocamioane, autoutilitare furgon și derivate, tractoare și remorci: - cu masa totală maximă până la 3,5 t inclusiv 1,0 1,0
  - cu masa totală maximă între 3,5 și 12 t inclusiv 1,5 1,8
  - cu masa totală maximă peste 12 t 2,0 2,1
  5. Motociclete, mopede, cvadricicluri 0,5 0,5
  Tabelul nr. 2Coeficienții participării pe categorii de personal la executarea lucrărilor de întreținere și reparații
  Nr. crt. Lucrări Valoarea coeficientului [K(3)]
  1. - mecanică - strungărie - lăcătușărie - alimentare cu carburanți - spălătorie 0,52
  2. - electricitate (electronică) 0,05
  3. - sudură - tinichigerie - fierărie - vopsitorie 0,15
  4. - tâmplărie - tapițerie 0,04
  5. - personal indirect productiv 0,24
  ------------Anexa nr. 9 la normativ a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011, conform pct. 45 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 10 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE STRUCTURA ______________
  EVIDENȚA
  constituirii rezervei de carburanți
  Rezerva petipuri de carburanțiU/M Cantitatea de constituitla nivelul structurii TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
  aprov.consumrămasaprov.consumrămasaprov.consumrămasaprov.consumrămas
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Benzină litri
  Motorină litri
  Bonuri valorice lei
  NOTĂ:Completarea rezervelor de carburanți se va efectua trimestrial, astfel încât la începutul fiecărui trimestru să existe cantitățile minime necesare, calculate în mod proporțional pentru trimestrul următor.
   +  Anexa nr. 11MINISTERUL AFACERILOR INTERNEFOAIA DE PARCURS1. Foaia de parcurs este documentul de bază pentru plecarea autovehiculului în cursă, în care se înscriu distribuția de carburanți, rulajele la care se efectuează reviziile tehnice, itinerarul și rulajul efectuat, respectiv orele de funcționare.2. Emiterea și schimbarea foii de parcurs se face de persoana numită prin dispoziție zilnică (ordin de zi) (șeful de garaj, dispecerul - similar), ori de câte ori este nevoie, respectiv la epuizarea rubricilor formularului. Conducătorii structurilor deținătoare pot stabili reguli privind termenul de schimbare a foilor de parcurs în vederea justificării la timp a alimentărilor cu carburanți pe baza bonurilor valorice sau a cardurilor (ex.: pentru autovehiculele care nu sunt utilizate în mod curent, respectiv completarea integrală a foii de parcurs ar necesita o perioadă îndelungată).3. Schimbarea foii de parcurs se face numai după ce s-a verificat completarea corespunzătoare a tuturor curselor efectuate, consemnarea rulajelor și orelor de funcționare, după caz, asumarea utilizării autovehiculului în interesul beneficiarului prin identificare și semnătură, precum și justificarea cantităților de carburanți alimentate, prin prezentarea bonurilor de casă eliberate în cazul utilizării cardului, respectiv a cotoarelor bonurilor valorice de carburanți utilizate, după caz.4. Persoana care emite foaia de parcurs (șeful de garaj, dispecer, similar) completează:a) data emiterii, identificarea autovehiculului, numele conducătorilor auto (care au în primire autovehiculul);b) rulajele la care se execută următoarea revizie tehnică (RT), kilometri la bord (de la care începe evidența rulajului pe următoarea foaie de parcurs).c) calculează și înscrie totalul kilometrilor parcurși, consumul normat de carburanți și certifică prin semnătură operațiunile efectuate.5. Conducătorul auto are obligația de a completa zilnic și poartă răspunderea pentru:a) datele privind kilometri la plecare în prima cursă, la sosire din ultima cursă și rulajul parcurs și certifică prin semnătură efectuarea întreținerii tehnice zilnice a autovehiculului (ITZ);b) datele din coloanele "Plecare", "Sosire", "Itinerarul de deplasare" (locul de plecare în cursă și destinația, iar în afara localității se menționează principalele puncte de trecere), "Distanța parcursă, km" (urban, extraurban, pe drumuri neamenajate, după caz) și "Timpul de funcționare" (în cazul funcționării motorului când autovehiculul se află în staționare și pentru tractoare sau motoagregate, în gol sau în sarcină, respectiv pentru instalația de aer condiționat A/C, instalația de încălzire a salonului etc.);c) prin excepție, în cazul ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, șefilor de departamente, adjunctului șefului Departamentului ordine și siguranță publică, secretarului general și secretarilor generali adjuncți ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și al misiunilor specifice formațiunilor care desfășoară activități informativ-operative și de anticorupție, în coloana «Itinerarul de deplasare» din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate se va menționa sintagma «Misiune». (la 18-11-2011, Lit. c) a pct. 5 din anexa 11 la normativ a fost modificată de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011. ) d) prin excepție, pentru autovehiculele utilizate în cadrul programelor de pregătire destinate perfecționării tehnicilor de conducere auto, la «Itinerarul de deplasare» din foaia de parcurs se va menționa sintagma ”Program de pregătire”, iar distanța parcursă în km se va completa în coloana ”În localitate” (la 13-12-2019, Punctul 5. din Anexa nr. 11 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 150 din 13 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 13 decembrie 2019 ) e) prin excepție, în cazul misiunilor specifice însoțirii coloanelor oficiale, în coloana ”Itinerarul de deplasare” din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate se va menționa sintagma ”Misiune” (la 27-11-2020, Punctul 5. din Anexa nr. 11 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 163 din 13 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1154 din 27 noiembrie 2020 ) 6. Beneficiarul are obligația de a completa:a) datele din coloanele "Beneficiarul" (compartimentul sau structura pentru care se efectuează transportul (cursa) sau lucrul cu autospeciala, atelierul sau stația unde s-a efectuat revizia tehnică, respectiv ITP, după caz);b) datele din coloanele referitoare la "Persoana care a folosit autovehiculul" - respectându-se ordinele ministrului privind folosirea autovehiculelor.7. În foile de parcurs ale autovehiculelor Școală, precum și ale celor utilizate în cadrul programelor de pregătire destinate perfecționării tehnicilor de conducere auto, la rubrica «persoana care a folosit autovehiculul» va semna elevul (cursantul)/ personalul MAI care parcurge programul de pregătire. (la 13-12-2019, Punctul 7. din Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 150 din 13 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1006 din 13 decembrie 2019 ) 8. Zilnic, cu ocazia primei ieșiri în cursă, conducătorul auto sau persoana desemnată, după caz, din partea structurii prin dispoziție zilnică sau ordin de zi, verifică starea tehnică a autovehiculului prin efectuarea întreținerii tehnice zilnice (ITZ), certificând prin semnătură pe foaia de parcurs.9. Datele privind distribuirea de carburanți sau bonuri valorice se completează de către persoana care gestionează aceste bunuri materiale. Alimentarea cu carburant efectuată pe baza cardului se completează de către conducătorul auto.10. Șeful de garaj/similar sau persoana stabilită să conducă activitatea asigurării tehnice de autovehicule din unitate (subunitate) verifică dacă foaia de parcurs a fost completată corect și la toate rubricile și calculează totalul rulajului efectuat și a timpului de funcționare, respectiv efectuează calculul consumului normat de carburanți, confirmând prin semnătură verificarea documentului.11. Organele de control ale Ministerului Afacerilor Interne pe linia asigurării tehnice de autovehicule, vor înscrie la rubrica "Observații speciale", constatările făcute cu ocazia verificării autovehiculului.12. Înscrierile în foaia de parcurs se fac citeț, cu cerneală sau pastă, fără modificări sau ștersături.13. Atunci când se tractează remorci sau se circulă în coloană organizată, se vor face mențiunile respective (data și distanța parcursă în această situație).14. În cazul pierderii sau distrugerii foii de parcurs se vor dispune măsurile necesare pentru reconstituirea acesteia în vederea refacerii evidenței rulajelor efectuate și eliberarea unui nou document.15. Foaia de parcurs care se folosește în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne este prezentată în modelul alăturat.*Font 7* Cotorul foii de parcurs seria E nr. * 0419901 Auto ............ marca ............. nr. de înregistrare MAI ......... Data emiterii ....................... Am primit foaia de parcurs, conducător auto ................................ (numele și prenumele, semnătura) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ┌───────────────────────────────────┐ STRUCTURA ........................ │ ATENȚIE! │ Data emiterii: ........... 20..... FOAIA DE PARCURS seria E nr. * 0419901 │Act important. Se completează și se│ │ păstrează cu deosebită grijă. │ Auto ....... marca .... nr. de înregistrare MAI .... └───────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────┐ │Am efectuat întreținerea tehnică zilnică ITZ│Kilometri/ore la bord la│ Rulaj │ Adjunctul pentru logistică al ├────┬─────────────────────────────┬─────────┼───────────┬────────────┤parcurs│ conducătorului structurii (similar) │Data│ Numele și prenumele │Semnătura│ Plecare │ Sosire │ [km] │ L.S. .............................. │ │ conducătorului auto │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ Conducători auto: ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ 1. ........................................ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ (gradul, numele și prenumele) ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ 2. ........................................ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ 3. ........................................ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ 4. ........................................ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ ┌────────────┬──────────────────────┬────────────────┐ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │Normă consum│ Calculul consumului │Rulajul/Data la │ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │ carburant │ normat de carburanți │care se efectu- │ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │ (l/100 km) │ (litri) │ează următoarea │ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │ ......... │ │Revizie Tehnică │ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ ├────────────┴──────────────────────┴────────────────┤ ├────┼─────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤ │Numele și semnătura pers. care face calculul .......│ └────┴─────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────┘ └────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ ┌─────────────────────────────────────────┐ │Capacitate │ CARBURANT DISTRIBUIT/RETRAS │Semnătura │ │AUTOVEHICULUL ESTE PARCAT ÎN CONDIȚII DE │ │ rezervor ├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤persoanei │ │ SIGURANTĂ │ │(litri) ...│ Lichidă │ Bonuri valorice │ care a │ │ Certifică persoana de serviciu pe │ │ │ │ │distribuit│ │ parcul auto (similar). │ ├───────────┼───────────┬─────────┬─────────┬───────┼──────────┬────────┬───────┤ (alimen- │ │ Când parcarea nu se face în incinta │ │ │Distribuit │Alimentat│Alimentat│Retras │Distribuit│Consumat│Retras │ tat)/ │ │ unității, semnează conducătorul auto. │ │ Data │din depozit│ cu card │cu bonuri│(litri)│ (buc. x │(buc. x │bonuri │ retras/ │ ├─────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ │ │ (litri) │ (litri) │ (litri) │ │ lei) │ lei) │(buc. │ calculat │ │ Data și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x lei)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ ora │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Semnătura│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ Data și │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ │ ora │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┴─────────┴─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ Total │ │ │ │ │ │ │ │Semnătura│ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴───────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┘ └─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ EVIDENȚA FUNCȚIONĂRII AUTOVEHICULULUI ┌────────┬────────┬───────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Timpul de funcționare │ │ │ │ │ │ │ │ [Ore; minute] │Benefi- │ │ │ │ │ Itinerarul de │ Distanța ├──────────────┬──────────┤ciarul │ Persoana care a folosit │ │Plecare │ Sosire │ deplasare │ parcursă │În staționare │Instalație│(Struc- │ autovehiculul │ │ │ │ │ [km] │ și pt. │ A/C, │tura) │ │ │ │ │ │ │ tractoare/ │încălzire │ │ │ │ │ │ │ │ motoagregate │salon etc.│ │ │ ├────┬───┼────┬───┼───────────────┼──────────┬──────────┬───────────┼───────┬──────┤ ├────────┼──────┬──────────────┬─────────┤ │Data│Ora│Data│Ora│ │ În │Extraurban│Pe drumuri │ În │În gol│ │ │ Până │Gradul, numele│Semnătura│ │ │ │ │ │ │localitate│ │neamenajate│sarcină│ │ │ │la ora│ și prenumele │ │ ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤ ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤ ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤ ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤ ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤ ├────┼───┼────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤ ├────┴───┴────┼───┴───────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┼──────┼──────────────┼─────────┤ │Data ........│Total kilometri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │parcurși și/sau ore│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de funcționare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴──────┴──────────┴────────┴──────┴──────────────┴─────────┘ ATENȚIE! OBS. SPECIALE ................................................. Conducătorul auto și beneficiarul cursei VERIFICAT, ............................................................... răspund pentru exactitatea și realitatea Șef de garaj (similar) (Se consemnează situațiile când se tractează remorci sau se înscrierilor din prezenta foaie de parcurs (semnătura) ............ circulă în coloană organizată, precum și constatările organelor de control.)  +  Anexa nr. 12MINISTERUL AFACERILOR INTERNECarnetul de bord a fost eliberat la data de ............CONDUCĂTORUL STRUCTURIIL.S. ...........(semnătura)CARNET DE BORDAuto ......................................................................Marca, tip ................................................................Număr de înregistrare: MAI .........................Număr de înmatriculare (după caz): .................Formatul de tipărire: A5 portretPagină albăCUPRINSUL
  Nr. capitol CONȚINUTUL Persoana care face înscrisurile Pag.
  I. Instrucțiuni cu privire la completarea, păstrarea, manipularea carnetului de bord -
  II. Date generale și caracteristicitehnice ale autovehiculului Organele tehnice ale structurii care aprovizionează sau ale celei deținătoare când îl preia direct de la furnizor
  III. Schimbări ale structurii deținătoare survenite prin redistribuiri ale autovehicu- lului Șeful compartimentului auto (similar)
  IV. Datele cu privire la conducă- torii auto Șeful de garaj sau persoana care răspunde de compartimentul auto
  V. Evidența rulajului/orelor de funcționare Șeful de garaj sau persoana care răspunde de compartimentul auto
  VI. Evidența executării operațiu- nilor de întreținere a autove- hiculului Persoana care răspunde de efectuarea lucrărilor
  VII. Evidența executării reparații- lor Șeful de atelier sau persoana care răspunde de efectuarea lucrărilor
  VIII. Evidența anvelopelor Șeful de garaj sau persoana care răspunde de compartimentul auto
  IX. Evidența bateriilor de acumula-tori Șeful de garaj sau persoana care răspunde de compartimentul auto
  X. Evidența accidentelor de circu-lație Șeful compartimentului auto (similar)
   +  Capitolul I INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA COMPLETAREA, PĂSTRAREA, MANIPULAREA CARNETULUI DE BORD1. Carnetul de bord reprezintă documentul principal de evidență a exploatării autovehiculului și operațiunilor care se efectuează asupra acestuia, de la aprovizionare până la scoaterea din funcțiune și se păstrează cu mare grijă de către șeful de garaj sau persoana destinată să țină evidența acestora.2. Carnetul de bord se tipărește la Tipografia M.I.R.A și se emite de către structura care aprovizionează autovehiculul. În cazul în care unul dintre capitolele de evidență ale documentului este utilizat (completat) în întregime, structura deținătoare a autovehiculului în cauză va lua măsuri pentru aprovizionarea altui carnet de bord, în care se vor reporta datele curente din carnetul de bord anterior.3. Însemnările în carnetul de bord se fac potrivit celor indicate la fiecare capitol în parte, fiind sarcini obligatorii de serviciu.4. Este interzis a se rupe sau a se folosi în alte scopuri filele din carnetul de bord. Pierderea acestui document atrage măsuri administrative, conform reglementărilor în vigoare.5. Toate rubricile se completează îngrijit și numai cu pastă sau cerneală. Eventualele corectări ale datelor înscrise, trebuie certificate prin semnătura celor în drept a le efectua.6. Ținerea la zi a carnetelor de bord se efectuează de către șefii de garaj sau persoanele care răspund de activitatea compartimentului auto (similar).7. În perioada în care autovehiculul se află în reparație sau revizie în ateliere sau baze de reparații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, carnetul de bord va însoți autovehiculul, fiind completat la capitolele respective conform precizărilor din cuprins.8. Verificarea prin sondaj a modului în care sunt păstrate și completate carnetele de bord se face trimestrial de către șeful Biroului Tehnic (similar), dispunând măsurile care se impun.  +  Capitolul II DATE GENERALE ȘI CARACTERISTICI TEHNICE ALE AUTOVEHICULULUI1. Caracteristicile autovehiculului– Categoria: .....................................................– Marca și tipul .................................................– Anul fabricației ...............................................– Număr de identificare ..........................................– Tip carburant ........................./normă poluare EURO .....– Normă de consum carburant, l/100 km: vara ......../iarna .......– Număr de locuri: ........./Capacitate cilindrică: .......... cmc– Masa maximă autorizată: ........... kg– Capacități, litri: rezervor carburanți .........., instalație de răcire ......., instalație ungere motor ......, instalație hidraulică de frânare ......., instalație hidraulică specială ............. cutie transmisie ................., carter diferențiale .................2. Data introducerii în exploatare: ............................3. Alte date:Executat rodajul autovehiculului nou: la data ..............., km .........., structura .........................., conducător auto ..........................Scos din patrimoniul Ministerului Afacerilor Interne prin ........................................ (valorificare prin vânzare/transmitere fără plată/predare, casare, finalizare comodat etc.) pe baza ................... (document justificativ nr. .................... din ...........................) către ............................  +  Capitolul III SCHIMBĂRI ALE STRUCTURII DEȚINĂTOARE SURVENITE PRIN REDISTRIBUIRI ALE AUTOVEHICULULUI(1 pagină)
  Nr. crt. Structura deținătoare care a preluat autovehiculul Nr./data ordinuluide distribuție și organul emitent Rulajul la data preluării, în km
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
   +  Capitolul IV DATELE CU PRIVIRE LA CONDUCĂTORII AUTO(2 pagini)
  Nr. crt. Numele și prenumele conducătorului auto*) Categoria permisului de conducere Data primirii autovehiculului Data predării autovehiculului
  Notă:*) Autovehiculele vor fi predate, pentru a fi conduse, numai conducătorilor auto care îndeplinesc condițiile stabilite de reglementările în vigoare.
   +  Capitolul V EVIDENTA RULAJULUI/ORELOR DE FUNCȚIONARE(10 pagini)
  Anul ......... Anul ..........
  Total km rulați/ore de funcțio- nare de la începutul exploatării ........................ Total km rulați/ore de funcțio- nare de la începutul exploatării ........................
  Luna Km rulați Ore de funcționare Semnătura persoanei care completeazăKm rulați Ore de funcționare Semnătura persoanei care completează
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie