LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999privind concediul paternal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut și de a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie în cazul lucrătorilor care sunt părinți.(2) În cuprinsul prezentei legi, prin termenul lucrător se înțelege persoana care desfășoară activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu, încheiat conform legii.(3) În vederea acordării concediului paternal și a indemnizației aferente se asimilează lucrătorilor și următoarele categorii de persoane:a) cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte din activitate sportivă încheiate potrivit art. 67^1 alin. (1) lit. a)-e) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;b) cele care desfășoară activitate pe baza unor convenții de muncă individuale încheiate potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;c) directorii care desfășoară activitate pe baza contractelor de mandat încheiate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management încheiate potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management;e) cele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management și de administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) cele care ocupă o funcție de demnitate publică. (la 29-08-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 )  +  Articolul 2(1) Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare. (la 29-08-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 ) (1^1) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază și polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în activitate. (la 04-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) (1^2) Lucrătorii și persoanele prevăzute la alin. (1^1) pot cumula dreptul la concediul paternal plătit cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte. (la 29-08-2022, Alineatul (1^2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 ) (2) Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tata a petitionarului.(3) Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. (la 29-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 ) (3^1) Perioada concediului paternal constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-08-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 ) (4) Pentru personalul prevăzut la alin. (1^1), drepturile salariale cuvenite pe perioada concediului paternal se stabilesc potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal. (la 04-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )  +  Articolul 3(1) Tatăl care îndeplinește obligatoriu serviciul militar în calitate de militar în termen, potrivit legii, are dreptul la o permisie de 10 zile lucrătoare acordate la nașterea propriului copil, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2).(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă și tatălui care îndeplinește obligatoriu serviciul militar în calitate de militar în termen, în vederea recunoașterii paternității, în condițiile legii. Permisia solicitată va fi justificată cu certificatul de naștere al nou-născutului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului, respectiv cu declarația de recunoaștere a paternității, întocmită în condițiile legii. (la 29-08-2022, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 )  +  Articolul 4(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2, se majorează cu 5 zile lucrătoare.(2) Tatăl poate beneficia de prevederile alin. (1) pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut. (la 29-08-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 )  +  Articolul 4^1(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul paternal prevăzut la art. 1 și de a informa angajații cu privire la dreptul stabilit potrivit prezentei legi.(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul lucrătorului care se află în concediu paternal.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. (la 29-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 )  +  Articolul 4^2(1) Drepturile dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal sau care sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul paternal se mențin pe toată durata concediului și se aplică și după încetarea acestuia.(2) La încetarea concediului paternal, lucrătorului i se aplică prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiind de condiții care nu îi sunt mai puțin favorabile, precum și de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul. (la 29-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 )  +  Articolul 4^3Este interzisă aplicarea unui tratament mai puțin favorabil tatălui care a solicitat sau a efectuat concediul de paternitate. (la 29-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 )  +  Articolul 5(1) În cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lauzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mama.(2) Pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1), tatăl copilului beneficiază de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină și lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale acestuia, în condițiile legii. (la 29-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 ) (3) Personalul prevăzut la art. 2 alin. (1^1) beneficiază, pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1), de drepturile salariale reglementate pentru aceste situații de dispozițiile legale privind salarizarea acestor categorii de personal. (la 04-04-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )  +  Articolul 5^1(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei nerespectarea de către angajator, în calitate de persoană juridică, a prevederilor art. 4^1 alin. (1) și ale art. 4^2 alin. (1).(2) Încetarea de către angajator a raporturilor de muncă sau de serviciu în perioada în care lucrătorul se află în concediu paternal din alte motive decât cele prevăzute la art. 4^1 alin. (3), precum și încălcarea prevederilor art. 4^2 alin. (2) și art. 4^3 se sancționează potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către inspectorii de muncă.(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(5) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 )  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare, la propunerea comuna a Ministerului Sănătății și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.  +  Articolul 6^1Ministerul Muncii și Solidarității Sociale asigură informarea corespunzătoare atât a salariaților, cât și a angajatorilor cu privire la aplicarea prevederilor acestei legi, prin publicarea informațiilor relevante pe website-ul instituției, dar și prin alte mijloace de comunicare accesibile salariaților și angajatorilor. (la 29-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 )  +  Articolul 7Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) și 74 alin. (1) din Constituția României.Prezenta lege transpune parțial art. 1 lit. a), art. 2, art. 3 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 4, art. 8 alin. (1) și (2), art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 17, art. 19 și art. 20 din cuprinsul Directivei (UE) 2019/1.158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al UE, seria L, nr. 188 din 12.07.2019. (la 29-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 29 august 2022 ) Notă
  Reproducem prevederile art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 26 august 2022, publicată în Monitorul oficial nr. 845 din 29 august 2022:
  Articolul III
  Cererile de acordare a concediului paternal depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează conform prevederilor în vigoare la data înregistrării cererii.

  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU